Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 10.11.2015 р. N 17.4-12/18

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
______ І. М. Жук
10 листопада 2015 року

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку"

I. Загальні положення

1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку" (далі - форма).

2. Показники розділів I та III форми включають дані за період з початку року (наростаючим підсумком), підрозділів 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2 - станом на 1 січня, на 1 квітня, на 1 липня, на 1 жовтня, підрозділу 2.5 - станом на 1 січня та на 1 липня, підрозділу 2.6 - на кінець 20__ року.

3. Значення показників розділів I та III форми мають формат представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми), розділу II - у цілих числах.

4. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:

1) укладеним відповідно до чинного законодавства договорам:

між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем (юридична або фізична особа) про надання та отримання телекомунікаційних послуг (письмовий чи усний);

між провайдером програмної послуги і споживачем;

між оператором поштового зв'язку і споживачем (юридична особа) про надання й отримання послуг поштового зв'язку;

2) оплаті замовленої споживачем телекомунікаційної послуги (плата рахунків, виставлених до сплати згідно з укладеними договорами, внесення попередньої оплати готівкою, придбання картки попередньо оплаченої послуги, набору альтернативного коду вибору мережі іншого оператора, активізації ідентифікаційної картки тощо) та послуги поштового зв'язку;

3) даним первинних документів, які відображаються на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186, зі змінами та доповненнями, та Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 N 356, а саме рахунки:

64 "Доходи від реалізації";

субрахунок 641 "Розрахунки з податками";

аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість";

70 "Доходи від реалізації";

71 "Інший операційний дохід";

74 "Інші доходи";

інші рахунки;

Журнал 6 "Облік доходів і результатів діяльності";

4) журналу реєстрації абонентів;

5) картотеці абонентів.

II. Показники форми

1. Обсяг доходів (виручки) операторів, провайдерів від реалізації телекомунікаційних та поштових послуг

1) Графа 1 "Обсяг доходу (виручки) від реалізації послуг (включаючи ПДВ) - усього" вміщує дані про загальний обсяг доходів основної діяльності, від додаткових послуг, а також від інших послуг (доходи, отримані суб'єктом господарювання за експлуатаційне обслуговування технічних засобів зв'язку, що належать іншим суб'єктам господарювання, доходи від надання послуг на окремих етапах єдиного технологічного процесу тощо) як у цілому по підприємству (рядок 10), так і щодо основних видів послуг зв'язку (рядки з 11 по 21 включно), з урахуванням ПДВ.

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графах 2, 3, 4.

2) Графи 2 та 4 "У т. ч. від міжнародного зв'язку" вміщують дані про доходи від усіх видів міжнародного зв'язку.

Дані графи 2 можуть бути більшими або дорівнювати даним, указаним у графі 4.

3) У графі 3 "Із гр. 1 - обсяг доходу (виручки) від реалізації послуг населенню" вміщено дані про доходи від послуг, наданих населенню.

Дані графи 3 можуть бути меншими за дані, вказані у графі 1, або дорівнювати ним у разі надання послуг зв'язку тільки населенню.

4) У графі 5 "Із гр. 1 - податок на додану вартість" відображено дані про податок на додану вартість, нарахований при наданні послуг зв'язку відповідно до чинного законодавства.

5) Рядок 10 "Усі види телекомунікаційних та поштових послуг" включає дані про увесь обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг пошти та зв'язку, усі доходи основної діяльності суб'єкта господарювання від повного набору (пакета) всіх видів фактично наданих за звітний період послуг зв'язку з розподілом їх у відповідних рядках форми. Крім того, включає дані про доходи від додаткових послуг, що покращують споживчі властивості основної послуги, а також від інших послуг зв'язку, не зазначених у рядках форми. Враховує також дані про доходи, отримані суб'єктом господарювання за експлуатаційне обслуговування технічних засобів зв'язку, що належать іншим суб'єктам господарювання.

Дані, зазначені у рядку 10, можуть дорівнювати сумі даних рядків з 11 по 21 включно, але без урахування даних підпунктів цих рядків.

6) Рядок 11 "поштова та кур'єрська діяльність - усього" вміщує дані про обсяг доходів (виручки) оператора поштового зв'язку (у тому числі й національної пошти) з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, а саме доходи від: продажу знаків поштової оплати; відправлень з оголошеною цінністю, у тому числі міжнародних; пересилання дрібних пакетів; пересилання посилок як з оголошеною цінністю, так і без оголошеної цінності, у тому числі міжнародних; пересилання прямих контейнерів; мішків "М"; внутрішніх відправлень з позначкою "Консигнація"; супутніх послуг, пов'язаних з наданням послуг поштового зв'язку; виплати та доставки пенсій і грошової допомоги; розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою; надання послуг міжнародної прискореної пошти "EMS"; доходів від міжнародного поштового обміну, оренди абонентських скриньок тощо.

При цьому рядок 11 не містить даних про обсяг доходів (виручки) від діяльності, яка пов'язана з поштовими безготівковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, від поштових грошових переказів, а також іншої фінансової діяльності, яку провадить національний оператор поштового зв'язку.

Дані рядка 11 можуть дорівнювати сумі даних рядків 11.1, 11.2, 11.3.

7) Рядок 11.1 "поштова діяльність" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг поштового зв'язку (у тому числі й національної пошти) з приймання, обробки, перевезення і доставки (вручення) поштових відправлень, а саме від: продажу знаків поштової оплати; відправлень з оголошеною цінністю, у тому числі міжнародних; пересилання дрібних пакетів; пересилання посилок як з оголошеною цінністю, так і без оголошеної цінності, у тому числі міжнародних; пересилання прямих контейнерів; мішків "М"; внутрішніх відправлень з позначкою "Консигнація"; супутніх послуг, пов'язаних із наданням послуг поштового зв'язку; виплати та доставки пенсій і грошової допомоги, розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою, надання послуг міжнародної прискореної пошти "EMS", доходів від міжнародного поштового обміну, оренди абонентських скриньок тощо.

При цьому рядок 11.1 не містить даних про обсяг доходів (виручки) від діяльності, яка пов'язана з поштовими безготівковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, від поштових грошових переказів, а також іншої фінансової діяльності, яку провадить національний оператор поштового зв'язку.

8) Рядок 11.2 "спеціальний і фельдзв'язок" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг поштового зв'язку спеціального призначення, які надаються окремим категоріям споживачів відповідно до законодавства України.

9) Рядок 11.3 "кур'єрська діяльність" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг операторів поштового зв'язку недержавної форми власності від надання кур'єрських послуг, а саме: доходи від одержання, перевезення і доставки пакунків (документи, товари тощо), перевезення яких здійснюється одним або декількома видами транспорту (особистим чи громадським), міських послуг розсильних. Даних про доходи національного оператора поштового зв'язку від кур'єрської діяльності цей рядок не містить.

10) Рядок 12 "телеграфний зв'язок" вміщує дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг із надання усіх видів і категорій телеграм, доходи від оренди каналів телеграфної мережі, забезпечення доступу та передачі даних в інтегрованій мережі АТ/Телекс тощо.

11) Рядок 13 "фіксований телефонний зв'язок - усього" вміщує дані про загальний обсяг доходів (виручки), отриманих суб'єктами господарювання, які мають право та надають послуги фіксованої телефонії:

від реалізації послуг забезпечення доступу до фіксованої телекомунікаційної мережі загального користування, відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування, фіксованого зв'язку з використанням безпроводового доступу, IP телефонії (VoIP), послуг місцевого, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку;

від абонентної плати за користування телефоном, плати за вихідні дзвінки понад ліміт хвилин, уключених до абонентської плати, погодинної плати за користування телефоном, покілометрової плати, користування з'єднувальними лініями до мережі місцевого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу, додаткових та супутніх послуг місцевого зв'язку, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку (міжміських телефонних розмов у межах області й України, доступу абонентів до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку);

від з'єднання через таксофони всіх типів, у тому числі універсальні;

від доходів з міжміських розмов у межах області та України, міжнародних телефонних розмов із далеким зарубіжжям, країнами СНД, доступу до мереж зв'язку; міжнародного телефонного трафіку тощо, у тому числі вихідні дзвінки до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку;

додаткових та супутніх послуг (установлення, перевстановлення основного або паралельного телефону в одного абонента, відновлення кімнатної проводки, заміна номера телефону за заявою абонента, організацію з'єднувальних ліній, переоформлення договору, забезпечення доступу телефонного зв'язку, доходи операторів телекомунікацій від взаємоз'єднання до місцевої мережі тощо).

Дані рядка 13 можуть дорівнювати сумі даних рядків 13.1, 13.2, 13.3, 13.4.

12) Рядки 13.1 "міський - усього" і 13.2 "сільський - усього" містять дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг: забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування (установлення, перевстановлення основного або паралельного телефону, організація з'єднувальних ліній, переоформлення договору, забезпечення доступу до телефонного зв'язку, доходи операторів телекомунікацій від взаємоз'єднання до місцевої мережі), абонентної плати за користування телефоном, погодинної плати за користування телефоном, покілометрової плати, користування з'єднувальними лініями до мережі місцевого телефонного зв'язку, надання послуг місцевого зв'язку з використанням безпроводового доступу, додаткових та інших послуг місцевого зв'язку.

З рядків 13.1 та 13.2 виокремлено обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг з надання доступу до телекомунікаційних мереж загального користування в містах (рядок 13.1.1) і сільській місцевості (рядок 13.2.1), абонентної плати за користування телефоном, яка є фіксованим платежем, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг, у містах (рядок 13.1.2) та сільській місцевості (рядок 13.2.2); вихідних дзвінків понад ліміт хвилин, уключених до абонентної плати у містах (рядок 13.1.3) та сільській місцевості (рядок 13.2.3); надання додаткових та супутніх послуг у містах (рядок 13.1.4) та сільській місцевості (рядок 13.2.4).

Дані рядка 13.1 можуть дорівнювати сумі даних рядків 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4.

Дані рядка 13.2 можуть дорівнювати сумі даних рядків 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4.

13) Рядок 13.3 "послуги, надані за допомогою таксофонів усіх типів" містить дані про обсяг доходів від продажу карток попередньо оплаченої послуги (таксофонні картки), від оплати за допомогою готівки за розмови в межах одного міста, району, переговорних пунктів, універсальних таксофонів.

Дані рядка 13.3 можуть бути більшими або дорівнювати даним, указаним у рядку 13.3.1.

14) Рядок 13.3.1 "з них за допомогою універсальних таксофонів" містить дані про обсяг доходів (виручки) від продажу карток попередньо оплаченої послуги (таксофонні картки), від оплати за допомогою готівки послуги універсальних таксофонів.

15) Рядок 13.4 "міжміський та міжнародний" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг суб'єкта господарювання, який має право і надає послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку (міжміських телефонних розмов у межах області та України, міжнародних телефонних розмов із далеким зарубіжжям, країнами СНД, доступу до мереж зв'язку; міжнародного телефонного трафіку тощо), у тому числі вихідні дзвінки до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку.

Із рядка 13.4 виокремлений обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг з надання вихідних дзвінків на мережі операторів рухомого (мобільного) зв'язку (рядок 13.4.1).

16) Рядок 14 "рухомий (мобільний) зв'язок - усього" містить дані про загальний обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг, отриманий операторами, провайдерами телекомунікацій, які мають відповідні ліцензії на надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку з використанням різних радіотехнологій і стандартів, а саме: від з'єднання, пропуску голосового трафіку, абонентної плати контрактних абонентів, реалізації SIM-карт, роумінгу, забезпечення доступу до мережі, від передачі текстових повідомлень (SMS), мультимедійних повідомлень (MMS), передачі даних та Інтернет і додаткових послуг.

Із рядка 14 виокремлено обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг рухомого (мобільного) зв'язку, отриманих за передплатою (рядок 14.1).

Крім того, із рядка 14 виокремлені:

рядок 14.2 "голосова телефонія", який містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг голосової телефонії, що є обміном інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж;

рядок 14.3 "передача текстових і мультимедійних повідомлень", який містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг з передачі текстових повідомлень (SMS) і мультимедійних повідомлень (MMS);

рядок 14.4 "передача даних та Інтернет (вузькосмуговий доступ)", який містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг з передачі даних та Інтернет, що забезпечується через мобільний телефон зі швидкістю доступу менше 256 Кбіт/с;

рядок 14.5 "роумінг (вихідний та вхідний)", який містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг роумінгу вихідного (доходи від власних абонентів, які здійснюють і отримують виклики, перебуваючи за кордоном) і вхідного (доходи від приїжджих абонентів (іноземців), які здійснюють і отримують виклики, перебуваючи в Україні).

Дані рядка 14 можуть дорівнювати сумі даних рядків 14.2, 14.3, 14.4, 14.5.

17) Рядок 15 "супутниковий зв'язок" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг супутникового радіозв'язку, експлуатаційного обслуговування технічних засобів супутникового зв'язку, оренди технічних засобів і каналів супутникового зв'язку тощо. Не містить даних про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг супутникового телебачення.

18) Рядок 16 "трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв'язок" вміщує загальні обсяги доходів (виручки) від реалізації послуг: надання споживачам послуг радіозв'язку; розповсюдження і трансляція звукових, телевізійних програм, реклами через ефірне мовлення, кабельних мереж телебачення та систем широкосмугового доступу; від надання послуг із передачі даних у складі ТВ і радіосигналу, мультисервісних послуг, прийому і передачі мережами супутникового зв'язку програм телебачення; від оренди технічних засобів і каналів радіозв'язку, телерадіомовлення, експлуатаційного обслуговування технічних засобів супутникового зв'язку, телерадіомовлення тощо.

Дані рядка 16 можуть дорівнювати сумі даних рядків 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5.

19) Рядок 16.1 "кабельне телебачення" вміщує дані щодо обсягу доходів (виручки) від абонентної плати за ретрансляцію (трансляцію) телеканалів, що мають бути прийняті на індивідуальні ефірні або супутникові приймальні пристрої у місці розташування телемережі, трансляції програм кабельного мовлення, а також доходи від додаткової плати й плати за інші види послуг, які оператор/провайдер кабельного телебачення надає індивідуальним і колективним споживачам (доходи від плати за підключення до телемережі, плати за дешифрувальний пристрій (декодер), щомісячної додаткової плати за користування окремими телеканалами), а також доходи від надання абонентам телеканалів, що розповсюджуються в закодованій (пакетній) формі за додаткову плату.

20) Рядок 16.2 "супутникове телебачення" вміщує дані щодо обсягу доходів (виручки) від реалізації послуг телерадіомовлення мережами супутникового зв'язку абонентам, які отримують послуги супутникового телебачення з використанням телекомунікаційної мережі на умовах договору, карти доступу або доступ до яких забезпечується завдяки комплекту встановленого споживачем обладнання супутникового прийому каналів, що дає змогу споживачу переглядати пакети телевізійних програм за індивідуальною передплатою, оренди технічних засобів і каналів супутникового зв'язку телерадіомовлення; оренди технічних засобів і каналів супутникового телебачення.

21) Рядок 16.3 "IP-телебачення" вміщує дані щодо обсягу доходів (виручки) від реалізації послуг, які надаються із застосуванням лише технології IP-телебачення.

22) Рядок 16.4 "інше багатоканальне телебачення" вміщує дані щодо обсягу доходів (виручки) від реалізації послуг, які надаються із застосуванням технологій, що не вказані у рядках 16.1, 16.2, 16.3.

23) Рядок 16.5 "технічне обслуговування та експлуатація телекомунікаційних мереж, мереж супутникового, ефірного теле- та радіомовлення, багатоканальних телемереж" вміщує дані щодо обсягу доходів (виручки) від реалізації послуг з експлуатаційного обслуговування технічних засобів супутникового зв'язку телерадіомовлення, ефірного теле- та радіомовлення, багатоканальних телемереж; експлуатаційного обслуговування технічних засобів супутникового телемовлення, ефірного теле- та радіомовлення, багатоканальних телемереж.

24) Рядок 17 "проводове мовлення" вміщує дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг проводового мовлення (встановлення радіоточки, абонентська плата за радіоточку тощо).

25) Рядок 18 "Інтернет-послуги - усього" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг із забезпечення доступу споживачів до всесвітньої комп'ютерної мережі, наданих з використанням мережі Інтернет; передачі даних у телекомунікаційних мережах, електронних повідомлень, оренди обладнання зв'язку тощо.

Дані рядка 18 можуть дорівнювати сумі даних рядків 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3.

26) Рядок 18.1.1 "підключення до мережі Інтернет" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг з надання доступу до мережі Інтернет із застосуванням усіх видів технологій та швидкості доступу (підключення); продажу карток доступу; оренди технічного обладнання, без якого неможливий доступ тощо. Не включається обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг із забезпечення доступу (підключення), що здійснюється через мобільний телефон, зі швидкістю доступу менше ніж 256 Кбіт/с, який указується у рядку 14.4.

27) Рядок 18.1.2 "абонентна плата за користування" містить дані про обсяг доходів (виручки) від щомісячної плати за надання доступу до Інтернет відповідно до обраного тарифного плану, згідно з договором про надання й отримання послуг.

28) Рядок 18.1.3 "передача даних" містить дані про обсяг доходів (виручки) від плати за передачу даних у мережі Інтернет, відповідно до обраного тарифного плану, згідно з договором про надання й отримання послуг.

29) Крім того, із рядка 18 виокремлено рядок 18.2, який містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг фіксованого широкосмугового доступу, та рядок 18.3, який містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг безпроводового широкосмугового доступу.

Дані рядка 18 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 18.2, 18.3.

30) Рядок 18.2 "фіксований (проводовий) широкосмуговий доступ - усього" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг із забезпечення абонентів мережі Інтернет незалежно від форми оплати високошвидкісним доступом до мережі Інтернет, що передбачає швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках, який забезпечується через використання кабельного модему, цифрової абонентської лінії (далі - ЦАЛ), волоконно-оптичних та інших технологій фіксованого широкосмугового доступу, за винятком обсягу доходів (виручки) від реалізації послуг із доступу до мережі Інтернет через мережі безпроводового зв'язку.

Дані рядка 18.2 можуть дорівнювати сумі даних рядків 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4.

31) Рядок 18.2.1 "цифрові абонентські лінії" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг споживачам із доступу до мережі Інтернет через ЦАЛ, яка надає можливість здійснювати широкосмугову передачу інформації по звичайних телефонних лініях зі швидкістю доступу до Інтернет не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках. Доходи від абонентів, підключених до ЦАЛ із меншою швидкістю, не можуть бути виділені із загального обсягу доходів від високошвидкісного Інтернет. Рядок не містить даних про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг споживачам високошвидкісного ЦАЛ, які мають волоконно-оптичне підключення до оселі/будівлі (FTTH/B).

32) Рядок 18.2.2 "волоконно-оптичні підключення" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг споживачам із доступу до мережі Інтернет через волоконно-оптичне підключення до оселі (FTTH) або волоконно-оптичне підключення до будинку (FTTH, FTTB) зі швидкістю доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках; від абонентських ліній абонентів, волоконно-оптична лінія яких під'єднується безпосередньо до оселі абонента; від абонентів мережі Інтернет, які використовують волоконно-оптичну лінію, підведену тільки до розподільчої шафи телекомунікаційного обладнання (FTTN і FTTCab).

33) Рядок 18.2.3 "локальні мережі" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг споживачам із доступу до мережі Інтернет через окремий канал за допомогою мережевої карти, тоді як телефонна лінія залишається завжди вільною зі швидкістю доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках.

34) Рядок 18.2.4 "модемні підключення до мереж кабельного телебачення" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг споживачам із доступу до мережі Інтернет із використанням модемів, під'єднаних до мереж кабельного телебачення зі швидкістю доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках.

35) Рядок 18.3 "широкосмуговий доступ з використанням технологій безпроводового доступу, радіодоступ - усього" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг споживачам незалежно від форми оплати послуг безпроводового високошвидкісного доступу до мережі Інтернет, що передбачає швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках, який забезпечується через мережі рухомого (мобільного) зв'язку, фіксованих безпроводових каналів зв'язку та супутникових каналів зв'язку.

Дані рядка 18.3 можуть дорівнювати сумі даних рядків 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3.

Рядки 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3 містять дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг абонентам, які отримують доступ до мережі Інтернет зі швидкістю не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках, з використання мереж рухомого (мобільного) зв'язку (рядок 18.3.1), через фіксовані безпроводові канали зв'язку (рядок 18.3.2) та через супутникові канали зв'язку (рядок 18.3.3).

36) Рядок 19 "надання в користування каналів та ліній електрозв'язку операторам телекомунікацій" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг з надання в користування каналів та ліній електрозв'язку операторам телекомунікацій.

Із рядка 19 виокремлено обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг з надання в користування міжміських та міжнародних каналів та ліній електрозв'язку операторам телекомунікацій (рядок 19.1).

37) Рядок 20 "надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг з надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку.

38) Рядок 21 "інші" містить дані про обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг будь-яких інших видів діяльності з надання послуг зв'язку, які не були враховані у визначених рядках форми.

2. Абоненти телекомунікацій та засоби зв'язку

2.1. Абоненти та таксофони фіксованого телефонного зв'язку

2.1.1. Графа 1 "усього" вміщує дані про загальну кількість телефонних апаратів (ліній), тобто кінцевих пристроїв міських телефонних мереж, призначених для забезпечення з'єднання абонентів міста.

Із графи 1 виокремлені дані про загальну кількість телефонних апаратів (ліній) у фізичних осіб (домашні) (графа 2).

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графі 2.

2.1.2. Графа 3 "усього" вміщує дані про загальну кількість телефонних апаратів (ліній), тобто кінцевих пристроїв сільських телефонних мереж, призначених для забезпечення з'єднання абонентів сільського адміністративного району.

Із графи 3 виокремлені дані про загальну кількість телефонних апаратів (ліній) у фізичних осіб (домашні) (графа 4).

Дані, зазначені у графі 3, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графі 4.

2.1.3. Рядок 30 "Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку (фіксована телефонна лінія) - усього" вміщує дані про загальну кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку (споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору (письмового чи усного), який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі), тобто кількість активних телефонних ліній (як аналогових, так і цифрових), що безпосередньо з'єднують кінцеве обладнання абонента з телекомунікаційною мережею загального користування та мають виділений порт на телефонній станції.

Крім того, рядок 30 вміщує дані про кількість абонентів відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування, та фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу. Активними лініями вважаються ті, за допомогою яких упродовж останніх трьох місяців можна здійснювати діяльність (надходили/виходили виклики, внесена плата за відповідний період тощо).

Дані рядка 30 можуть дорівнювати сумі даних рядків 31, 32, 33.

2.1.4. Рядок 31 "основних телефонних ліній" вміщує дані про загальну кількість абонентів основних телефонних ліній, тобто таких, що з'єднують кінцеве обладнання абонента з телекомунікаційною мережею загального користування і мають виділений порт (номер) на телефонній станції.

2.1.5. Рядок 32 "фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу" вміщує дані про загальну кількість абонентів основних телефонних ліній, яким надаються послуги за технологією, яка дає змогу кінцевому обладнанню хоча б одного із споживачів вільно переміщуватись зі збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі оператора, під'єднаних до одного комутаційного центру.

2.1.6. Рядок 33 "фіксованого телефонного зв'язку відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування" вміщує дані про загальну кількість абонентів телефонних ліній підприємств, установ, організацій, підключених до АТС операторів зв'язку, що мають вихід на телефонні мережі загального користування.

2.1.7. Рядок 34 "Кількість таксофонів загального користування - усього" вміщує дані про загальну кількість таксофонів (ліній) загального користування всіх типів, у тому числі з оплатою монетою або карткою, а також таксофонів загального користування на переговорних пунктах.

Із рядка 34 виокремлено дані про кількість універсальних таксофонів (ліній) загального користування в міській та сільській мережі, що включені в міжнародну мережу зв'язку та міжміську національну мережу зв'язку (рядок 34.1).

Дані, зазначені у рядку 34, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 34.1.

2.2. Абоненти зв'язку з безпроводовим доступом

2.2.1. Графа 1 "Усього" вміщує дані про загальну кількість абонентів різних мереж безпроводового зв'язку.

Із графи 1 виокремлено дані про загальну кількість фізичних осіб, які є абонентами тієї чи іншої телекомунікаційної мережі (графа 2).

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графі 2.

2.2.2. Рядок 40 "Кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку - усього" вміщує дані про загальну кількість абонентів портативних телефонів, що мають договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку (письмовий чи усний) із використанням технологій рухомого зв'язку, що забезпечують доступ до телекомунікаційної мережі загального використання. Враховують як контрактних абонентів, так і абонентів із передплаченими послугами. Не враховують неактивних абонентів, тобто абонентів із картками передплати, з яких упродовж останніх трьох місяців не здійснювалися і не отримувалися телефонні виклики, електронні повідомлення тощо.

Із рядка 40 виокремлено кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку з передоплатою послуг (рядок 41).

Дані, зазначені у рядку 40, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 41.

Дані рядка 40 можуть дорівнювати сумі даних рядків 42, 43, 44, 45.

2.2.3. Рядки 42 - 45 вміщують детальну інформацію про кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку за стандартами (системами) підключення, які групують відповідно до ДСТУ 4361:2004.

2.2.4. Рядок 42 "GSM, GPRS, GPRS/EDGE, HSCSD" вміщує дані про кількість активних абонентів, яким послуги мобільного зв'язку надають оператори, що працюють у мережі загального користування у стандартах GSM, GPRS, GPRS/EDGE, HSCSD.

2.2.5. Рядок 43 "CDMA" вміщує дані про кількість активних абонентів, яким послуги рухомого зв'язку надають оператори, що працюють у мережі загального користування у стандарті CDMA.

2.2.6. Рядок 44 "UMTS, CDMA 2000 (1xEV-DO/IS-856 тощо), HSPA, WiMAX 802.16e" вміщує дані про кількість активних абонентів, яким послуги мобільного зв'язку надають оператори, що працюють у мережі загального користування у стандартах UMTS, CDMA 2000 (1xEV-DO/IS-856 тощо), HSPA, WiMAX 802.16e.

2.2.7. Рядок 45 "LTE" вміщує дані про кількість активних абонентів, яким послуги мобільного зв'язку надають оператори, що працюють у мережі загального користування у стандарті LTE.

2.2.8. Рядок 46 "Кількість абонентів супутникового зв'язку" вміщує дані про загальну кількість абонентів мережі супутникового радіозв'язку, що заснована на використанні штучних супутників Землі, на яких змонтовані ретранслятори, абонентів, радіозв'язок для яких забезпечується між наземними станціями, що можуть бути як стаціонарними, так і мобільними.

2.3. Абоненти багатоканального платного телебачення

2.3.1. Графа 1 "Усього" вміщує дані про загальну кількість абонентів багатоканального платного телебачення.

Із графи 1 виокремлено дані про загальну кількість фізичних осіб, які є абонентами тієї чи іншої телекомунікаційної мережі багатоканального платного телебачення, (графа 2).

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графі 2.

2.3.2. Рядок 50 "Кількість абонентів кабельного телебачення" вміщує дані про загальну кількість абонентів, які отримують послуги кабельного телебачення з використанням кабельного модема та телекомунікаційної мережі кабельного телебачення на умовах договору, що забезпечує споживачу перегляд пакетів телевізійних програм за індивідуальною передплатою. Послуга може надаватись як в аналоговому, так і цифровому форматах.

Із рядка 50 виокремлено кількість абонентів, які отримують послуги кабельного телебачення в цифровому форматі (DVB, DOCSIS тощо) (рядок 51).

Дані, зазначені у рядку 50, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 51.

2.3.3. Рядок 60 "Кількість абонентів супутникового телебачення" вміщує дані про загальну кількість абонентів, які отримують послуги супутникового телебачення з використанням телекомунікаційної мережі на умовах договору, карти доступу або доступ до послуг для яких забезпечується за допомогою встановленого споживачем обладнання супутникового прийому каналів, яке забезпечує споживачу перегляд пакетів телевізійних програм як за індивідуальною передплатою, так і безкоштовних супутникових каналів.

2.3.4. Рядок 70 "Кількість абонентів інтерактивного телебачення" вміщує дані про кількість абонентів, які здійснили передплату та отримують послуги цифрового телебачення в мережах передачі даних по протоколу IP.

2.4. Абоненти Інтернет

2.4.1. Графа 1 "Кількість абонентів Інтернет" вміщує дані про загальну кількість абонентів Інтернет.

Із графи 1 виокремлено дані про загальну кількість фізичних осіб, які є абонентами тієї чи іншої телекомунікаційної мережі Інтернет (графа 2).

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графі 2.

2.4.2. Рядок 80 "Усього" вміщує дані про загальну кількість тільки активних абонентів Інтернет, які уклали договір (письмовий чи усний) на послугу з надання доступу до Інтернет і користувалися нею протягом останніх трьох місяців незалежно від кінцевого абонентського обладнання, яке дає можливість доступу до Інтернет (мобільний чи немобільний), способу підключення (фіксований чи безпроводовий) та способу оплати.

Із рядка 80 виокремлено рядки 81, 82, 83.

2.4.3. Рядок 81 "у тому числі в сільській місцевості" вміщує дані про загальну кількість активних абонентів Інтернет, які проживають у сільській місцевості.

Дані, зазначені у рядку 81, можуть бути меншими за дані, зазначені у рядку 80.

2.4.4. Рядок 82 "з наданням широкосмугового доступу" вміщує дані про кількість активних абонентів, які уклали договір про надання високошвидкісного доступу до Інтернет із тарифним планом, що передбачає швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках. Рядок 82 вміщує дані про кількість усіх абонентів, що користуються послугою широкосмугового доступу до Інтернет як фіксованого, так і безпроводового.

Дані, зазначені у рядку 82, можуть бути меншими за дані, зазначені у рядку 80.

Дані рядка 82 можуть дорівнювати сумі даних рядків 90 та 100.

2.4.5. Рядок 83 "за видами підключення - усього" вміщує дані про кількість абонентів Інтернет залежно від виду підключення (модемне підключення через комутовану телефонну лінію, через цифрову абонентську лінію, виділений канал зв'язку, локальну мережу, канали зв'язку кабельного телебачення, безпроводові канали зв'язку тощо).

Дані рядка 83 можуть дорівнювати сумі даних рядків з 83.1 по 83.6 включно.

2.4.6. Рядок 83.1 "модемне підключення через комутовану телефонну лінію" вміщує дані про кількість активних абонентів із доступом до Інтернет, що забезпечується через модем комутованими каналами телекомунікаційної мережі загального користування.

2.4.7. Рядок 83.2 "через цифрову абонентську лінію" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією цифрової абонентської лінії (IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSL, DSL-Lite), яка дає змогу здійснювати через модем та лініями мережі місцевого телефонного зв'язку постійне цифрове з'єднання з мережею Інтернет.

2.4.8. Рядок 83.3 "через виділений канал зв'язку" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується виділеними каналами, тобто кінцеве обладнання абонента з'єднане із сервером провайдера через канал (аналоговий чи цифровий) і цей зв'язок є постійним, некомутованим.

2.4.9. Рядок 83.4 "через локальну мережу" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується через окремий канал за допомогою мережевої карти, при цьому телефонна лінія залишається завжди вільною.

2.4.10. Рядок 83.5 "через канали зв'язку кабельного телебачення" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується через модеми (як індивідуальні так і домові), з'єднані з мережами кабельного телебачення провайдера послуг.

2.4.11. Рядок 83.6 "через безпроводові канали зв'язку" вміщує дані про кількість усіх активних абонентів безпроводових мереж, які мають доступ до Інтернет незалежно від кінцевого обладнання, яке використовується для доступу, враховуючи також абонентів безпроводового наземного фіксованого доступу, який забезпечується через радіоканали.

Дані рядка 83.6 можуть дорівнювати даним рядка 100.

Абоненти фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет

2.4.12. Графа 1 "Кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет" вміщує дані про загальну кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет.

Із графи 1 виокремлено дані про загальну кількість фізичних осіб, які є абонентами тієї чи іншої телекомунікаційної мережі фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет, (графа 2).

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графі 2.

2.4.13. Рядок 90 "Усі види підключення й доступу" вміщує дані про загальну кількість тільки активних абонентів Інтернет незалежно від форми оплати послуг, які уклали договір про надання високошвидкісного доступу до Інтернет, що передбачає швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках, та доступ яким забезпечується з використанням кабельного модема, цифрової абонентської лінії, волоконно-оптичних та інших технологій фіксованого широкосмугового доступу, без урахування абонентів, яким доступ забезпечується через мережі рухомого (мобільного) зв'язку.

Дані рядка 90 можуть дорівнювати сумі даних рядків з 91.1 по 91.6 включно.

Дані рядка 90 можуть дорівнювати сумі даних рядків з 92.1 по 92.5 включно.

2.4.14 Рядки з 91.1 по 61.6 включно вміщують дані про кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет за технологіями підключення.

2.4.15 Рядок 91.1 "цифрова абонентська лінія" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією цифрової абонентської лінії (далі - ЦАЛ), яка дає можливість здійснювати широкосмугову передачу інформації по лініях місцевого телефонного зв'язку зі швидкістю не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або в обох напрямках.

Рядок 91.1 не вміщує дані про кількість активних абонентів високошвидкісного ЦАЛ, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією волоконно-оптичного підключення до оселі/будівлі (FTTH/B).

2.4.16. Рядок 91.2 "волоконно-оптичне підключення до будинку/оселі" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією волоконно-оптичного підключення до оселі (FTTH) або волоконно-оптичне підключення до будинку (FTTH, FTTB) із швидкістю доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або в обох напрямках.

Рядок 91.2 вміщує дані про абонентські лінії тільки тих абонентів, волоконно-оптична лінія яких під'єднується безпосередньо до оселі абонента.

Рядок 91.2 не вміщує даних про волоконно-оптичні лінії, які підведені тільки до розподільчої шафи телекомунікаційного обладнання.

2.4.17. Рядок 91.3 "волоконно-оптичне підключення до розподільчої шафи" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією волоконно-оптичного підключення до вузла (як правило, до розподільчої шафи телекомунікаційного обладнання) (FTTN та FTTCab), а також інший засіб доступу, що забезпечує швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або в обох напрямках.

2.4.18. Рядок 91.4 "локальна мережа (Ethernet To The Home)" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується через окремий канал за допомогою мережевої карти, при цьому телефонна лінія залишається завжди вільною, що забезпечує швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або в обох напрямках.

2.4.19. Рядок 91.5 "модемне підключення до мереж кабельного телебачення" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується через використання модемів, під'єднаних до мереж кабельного телебачення (DOCSIS, HomeCNA тощо), що забезпечує швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або в обох напрямках.

2.4.20. Рядок 91.6 "інші" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується через інші фіксовані (проводові) широкосмугові технології (окрім ЦАЛ, кабельного модему, волоконно-оптичного підключення, окремого каналу за допомогою мережевої карти), що забезпечує швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або в обох напрямках.

Рядок 91.6 не вміщує дані про кількість абонентів, доступ яким забезпечується за допомогою технологій Wi-Fi, WiMax тощо.

2.4.21. Рядки з 92.1 по 92.5 включно вміщують дані про кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет залежно від зазначеної в договорі визначеного тарифного плану швидкості доступу до Інтернет, а саме із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або в обох напрямках, але менше 2 Мбіт/с (рядок 92.1), із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 2 Мбіт/с в одному або в обох напрямках, але менше 10 Мбіт/с (рядок 92.2), із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 10 Мбіт/с в одному або в обох напрямках, але менше 100 Мбіт/с (рядок 92.3), із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 100 Мбіт/с в одному або в обох напрямках, але менше 1 Гбіт/с (рядок 92.4), із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 1 Гбіт/с і вище (рядок 92.5).

Абоненти безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет

2.4.22. Графа 1 "Кількість абонентів безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет" вміщує дані про загальну кількість абонентів безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет.

Із графи 1 виокремлено дані про загальну кількість фізичних осіб, які є абонентами тієї чи іншої телекомунікаційної мережі безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет (графа 2).

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графі 2.

2.4.23. Рядок 100 "Усі види технологій та каналів підключення" вміщує дані про загальну кількість тільки активних абонентів Інтернет незалежно від форми оплати послуг, які уклали договір про надання безпроводового високошвидкісного доступу до Інтернет, що передбачає швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямах, та доступ яким забезпечується з використанням мережі рухомого (мобільного) зв'язку, фіксованих безпроводових каналів зв'язку та супутникових каналів зв'язку.

Дані рядка 100 можуть дорівнювати даним рядка 83.6.

Дані рядка 100 можуть дорівнювати сумі даних рядків 111, 112, 113.

Дані рядка 100 можуть дорівнювати сумі даних рядків з 114.1 по 114.5 включно.

2.4.24. Рядки 111, 112, 113 вміщують дані про кількість активних абонентів безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет за технологіями підключення.

2.4.25. Рядок 111 "мережі рухомого (мобільного) зв'язку" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет залежно від технології надання безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет з використанням мережі рухомого (мобільного) зв'язку.

Дані рядка 111 можуть дорівнювати сумі даних рядків 111.1, 111.2.

Дані рядка 111 можуть дорівнювати сумі даних рядків з 111.3 по 111.6 включно.

2.4.26. Рядки 111.1, 111.2 вміщують дані про кількість активних абонентів Інтернет залежно від технології надання безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет з використанням мережі рухомого (мобільного) зв'язку за способом підключення.

2.4.27. Рядок 111.1 "стандартний" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет залежно від технології надання безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет з використанням мережі рухомого (мобільного) зв'язку за стандартним способом підключення.

2.4.28. Рядок 111.2 "спеціалізований" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет залежно від технології надання безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет з використанням мережі рухомого (мобільного) зв'язку за спеціалізованим способом підключення.

2.4.29. Рядки з 111.3 по 111.6 включно вміщують дані про кількість активних абонентів мережі рухомого (мобільного) зв'язку, яким забезпечено доступ до Інтернет зі швидкістю не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або обох напрямках незалежно від кінцевого обладнання, яке використовує споживач для доступу до Інтернет (наприклад, WCDMA, UMTS, HSPA+ (HSDPA+HSUPA+HSPA Evolved), HSPA+ (4G), CDMA2000 (1хEV-DO, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B щодо), WiMAX 802.16e, LTE). Такі послуги зазвичай називають послугами 3G або 3,5-4G.

2.4.30. Рядок 111.3 "WCDMA, UMTS" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією WCDMA та UMTS.

2.4.31. Рядок 111.4 "HSPA+ (HSDPA+ HSUPA+ HSPA Evolved), HSPA+ (4G)" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією високошвидкісного пакетного доступу (HSDPA).

2.4.32. Рядок 111.5 "CDMA2000 (1хEV-DO, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B тощо), WiMAX 802.16e" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією високошвидкісної передачі даних з комутацією пакетів (CDMA2000 (1хEV-DO, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B тощо), WiMAX 802.16е).

2.4.33. Рядок 111.6 "LTE" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією, яка забезпечує швидкість передачі даних з комутацією пакетів до 326 Мбіт/с, а також активних абонентів мобільного WiMax, доступ для яких забезпечується при переміщенні абонентів зі швидкістю до 120 км/годину, при цьому підтримується роумінг і безперервне переключення між робочими станціями під час руху.

2.4.34. Рядок 112 "фіксовані безпроводові канали зв'язку" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за допомогою фіксованого безпроводового зв'язку зі швидкістю не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямах, який забезпечується за технологіями Wi-Fi, WiMax та іншими.

Дані рядка 112 можуть дорівнювати сумі даних рядків з 112.1 по 112.3 включно.

2.4.35. Рядок 112.1 "Wi-Fi" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією, яка базується на передачі радіосигналів із частотою 2,4 ГГц та зі швидкістю до 11 Мбіт/с, та забезпечує безпроводове з'єднання кінцевого обладнання абонента з мережею Інтернет, перебуваючи поряд (радіус дії 50 - 70 м) із точкою доступу (хот-спот).

2.4.36. Рядок 112.2 "WiMax" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується за технологією, яка забезпечує високошвидкісний безпроводовий зв'язок (до 70 Мбіт/с) між різними пристроями і можливість отримання доступу завдяки значно більшої зони охоплення (до 50 км).

2.4.37. Рядок 112.3 "інші" вміщує дані про кількість активних абонентів Інтернет, яким доступ до Інтернет забезпечується по інших технологіях високошвидкісного безпроводового зв'язку і не були враховані в інших рядках.

2.4.38. Рядок 113 "супутникові канали зв'язку" вміщує дані про кількість активних абонентів супутникового Інтернет, яким технології, що застосовуються, забезпечують доступ зі швидкістю не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках.

2.4.39. Рядки з 114.1 по 114.5 включно вміщують дані про кількість активних абонентів безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет залежно від зазначеної в договорі визначеного тарифного плану швидкості безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет, а саме із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або в обох напрямках, але менше 2 Мбіт/с (рядок 114.1), із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 2 Мбіт/с в одному або в обох напрямках, але менше 10 Мбіт/с (рядок 114.2), із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 10 Мбіт/с в одному або в обох напрямках, але менше 100 Мбіт/с (рядок 114.3), із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 100 Мбіт/с в одному або в обох напрямках, але менше 1 Гбіт/с (рядок 114.4), із заявленою швидкістю доступу не менше ніж 1 Гбіт/с і вище (рядок 114.5).

2.5. Міські й сільські телефонні станції та підстанції

Міські телефонні станції та підстанції

2.5.1. Графа 1 "Усі види телефонних станцій і підстанцій" вміщує дані про загальну кількість міських телефонних станцій та підстанцій, їх ємність.

Із графи 1 виокремлено дані щодо декадно-крокових міських телефонних станцій та підстанцій, їх ємність (графа 2), координатних (графа 3), квазіелектронних (графа 4), цифрових, уключаючи станції з радіодоступом (графа 5).

Дані графи 1 можуть дорівнювати сумі даних граф з 2 по 5 включно.

2.5.2. Рядок 120 "Кількість автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (абонентські концентратори), од" вміщує дані про загальну кількість міських автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (абонентські концентратори).

2.5.3. Рядок 121 "Монтована ємність, номерів" вміщує дані про загальну кількість номерів міських автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (абонентські концентратори).

2.5.4. Рядок 122 "Використана ємність, номерів" вміщує дані про загальну кількість використаних номерів міських автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (абонентські концентратори).

Сільські телефонні станції та підстанції

2.5.5. Графа 1 "Усі види телефонних станцій і підстанцій" вміщує дані про загальну кількість сільських телефонних станцій та підстанцій, їх ємність.

Із графи 1 виокремлені дані щодо декадно-крокових сільських телефонних станцій та підстанцій, їх ємність (графа 2), координатних (графа 3), квазіелектронних (графа 4), цифрових, уключаючи станції з радіодоступом (графа 5).

Дані графи 1 можуть дорівнювати сумі даних граф з 2 по 5 включно.

2.5.6. Рядок 130 "Кількість автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (абонентські концентратори)" вміщує дані про загальну кількість сільських автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (абонентські концентратори).

2.5.7. Рядок 131 "Монтована ємність, номерів" вміщує дані про загальну кількість номерів сільських автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (абонентські концентратори).

2.5.8. Рядок 132 "Використана ємність, номерів" вміщує дані про загальну кількість використаних номерів сільських автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (абонентські концентратори).

2.6. Радіотрансляційні точки

2.6.1. Графа 1 "Усього" вміщує дані про загальну кількість основних радіотрансляційних точок.

2.6.2. Графа 2 "У т. ч. у сільській місцевості" вміщує дані про кількість основних радіотрансляційних точок, що розташовані у сільській місцевості.

2.6.3. Рядок 200 "Кількість основних радіотрансляційних точок - усього" вміщує дані про загальну кількість основних радіотрансляційних точок.

З рядка 200 виділено кількість основних багатопрограмних радіотрансляційних точок (рядок 201) та кількість основних радіотрансляційних точок у населення (рядок 202).

2.6.4. Рядок 210 "Кількість радіотрансляційних точок інших підприємств, установ, організацій" вміщує дані про кількість радіотрансляційних точок інших підприємств, установ, організацій, що встановлені на території України.

3. Продукція діяльності у сферах телекомунікацій, поштового зв'язку та кур'єрської діяльності

3.1. Міжміські та міжнародні телефонні розмови

3.1.1. Графа 1 "Вхідні розмови" вміщує дані про кількість вхідних міжміських та міжнародних телефонних розмов.

3.1.2. Графа 2 "Вихідні розмови" вміщує дані про кількість вихідних міжміських та міжнародних телефонних розмов.

3.1.3. Рядок 211 "Кількість міжміських та міжнародних телефонних розмов - усього" вміщує дані про кількість платних та безоплатних міжміських та міжнародних телефонних розмов, здійснених шляхом автоматичного набору або за попереднім замовленням за допомогою телефоніста з квартирних телефонів індивідуального або колективного користування, службових телефонів, телефонів готелів та лікувально-оздоровчих закладів, установлених для осіб, що перебувають у них, з технологічних телефонів оператора міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, з переговорних пунктів за попереднім замовленням, з автоматизованих переговорних пунктів, з телефонів відділень зв'язку, з таксофонів; вихідні факсимільні повідомлення та послуги відеотелефонного зв'язку з пунктів колективного користування.

Із рядка 211 виділено міжнародні телефонні розмови (рядок 212).

Дані, зазначені у рядку 211, можуть бути більшими за дані, зазначені у рядку 212.

3.2. Послуги рухомого (мобільного) зв'язку

3.2.1. Графа 1 "Усього" вміщує дані про загальну кількість розмов рухомого (мобільного) зв'язку, відправлених SMS та MMS.

Із графи 1 виокремлено дані про кількість міжнародних розмов рухомого (мобільного) зв'язку, відправлених SMS та MMS (графа 2).

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими за дані, зазначені у графі 2.

3.2.2. Рядок 215 "Кількість розмов рухомого (мобільного) зв'язку" вміщує дані про загальну кількість розмов рухомого (мобільного) зв'язку.

3.2.3. Рядок 216 "Кількість відправлених SMS" вміщує дані про загальну кількість відправлених SMS.

3.2.4. Рядок 217 "Кількість відправлених MMS" вміщує дані про загальну кількість відправлених MMS.

3.3. Поштові відправлення

3.3.1. Графа 1 "Прийнято (надійшло) до пересилання (для доставки) поштових відправлень - усього" вміщує дані про поштові відправлення, прийняті для пересилання працівниками поштового зв'язку на робочих місцях об'єктів поштового зв'язку, листоношами під час обходу доставних дільниць (позаштатними працівниками поштового зв'язку), вийняті з поштових скриньок; поштові перекази, прийняті від відправників на робочих місцях об'єктів поштового зв'язку (через Інтернет) для пересилання й виплати зазначеної суми коштів адресатам; газети та журнали, одержані для доставки передплатникам; рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, що пересилаються відправнику чи уповноваженій ним особі після вручення поштового відправлення чи виплати коштів за поштовим переказом; поштові відправлення, поштові перекази, газети та журнали, що надійшли із-за кордону на територію України для доставки (виплати) адресатам.

3.3.2. Графа 2 "У т. ч. міжнародних відправлень" вміщує дані про міжнародні поштові відправлення, поштові перекази, газети та журнали.

3.3.3. Рядок 220 "Листи, картки, бандеролі прості - усього" вміщує дані про кількість простих листів, карток та бандеролей, облік яких ведеться на підставі лічильників лицювально-штемпелювальних (штемпелювальних) машин.

З рядка 220 виокремлено дані про кількість пріоритетних простих листів, карток та бандеролей (рядок 221).

Дані, зазначені у рядку 220, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 221.

3.3.4. Рядок 230 "Листи, картки, бандеролі рекомендовані - усього" вміщує дані про кількість рекомендованих листів, карток, бандеролей, рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень, облік яких проводиться щоденно і підсумовується за кожен місяць на підставі інформаційних відображень в автоматизованій системі, яка забезпечує реєстрацію операцій з реєстрованими поштовими відправленнями та відслідковує їх пересилання.

З рядка 230 виокремлено дані про кількість пріоритетних рекомендованих простих листів, карток та бандеролей (рядок 231).

Дані, зазначені у рядку 230, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 231.

3.3.5. Рядок 240 "Посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг" вміщує дані про кількість посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг, облік яких проводиться щоденно і підсумовується за кожен місяць на підставі інформаційних відображень в автоматизованій системі, яка забезпечує реєстрацію операцій з реєстрованими поштовими відправленнями та відслідковує їх пересилання.

3.3.6. Рядок 250 "Секограми прості та рекомендовані" вміщує дані про кількість секограм - поштових відправлень, що приймаються для пересилання у відкритому вигляді з вкладенням письмових повідомлень, написаних секографічним способом, друкованих видань для сліпих, кліше із знаками секографії, облік яких проводиться суцільним підрахунком.

3.3.7. Рядок 260 "Мішки М" вміщує дані про кількість спеціальних мішків "М", облік яких проводиться суцільним підрахунком.

3.3.8. Рядок 270 "Листи, бандеролі, відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети" вміщує дані про кількість внутрішніх листів і бандеролей, міжнародних відправлень з оголошеною цінністю, дрібних пакетів, облік яких проводиться щоденно і підсумовується за кожен місяць на підставі інформаційних відображень в автоматизованій системі, яка забезпечує реєстрацію операцій з реєстрованими поштовими відправленнями та відслідковує їх пересилання.

3.3.9. Рядок 280 "Посилки без оголошеної цінності масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю" вміщує дані про кількість посилок без оголошеної цінності масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю, облік яких проводиться щоденно і підсумовується за кожен місяць на підставі інформаційних відображень в автоматизованій системі, яка забезпечує реєстрацію операцій з реєстрованими поштовими відправленнями та відслідковує їх пересилання.

3.3.10. Рядок 290 "Поштові перекази" вміщує дані про кількість поштових переказів, облік яких проводиться щоденно і підсумовується за кожен місяць на підставі інформаційних відображень в автоматизованій системі, яка забезпечує реєстрацію операцій з поштовими переказами в платіжній системі.

3.3.11. Рядок 300 "Виплата пенсій та соціальної допомоги" вміщує дані про кількість виплат пенсій та соціальної допомоги, облік яких ведеться на підставі відомостей, разових доручень та обліковується один раз на місяць.

3.3.12. Рядок 310 "Періодичні друковані видання (газети, журнали) за передплатою" вміщує дані про кількість періодичних видань за передплатою, облік яких ведеться на підставі інформаційних відображень в автоматизованій системі, яка забезпечує формування супровідних документів та сортувальних таблиць на періодичні друковані видання, а також накладних друкарень.

3.3.13. Рядок 320 "Відправлення EMS" вміщує дані про кількість відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS), облік яких проводиться операторами поштового зв'язку (об'єктами та структурними підрозділами поштового зв'язку), які надають споживачам послуги з пересилання цих відправлень, суцільним підрахунком.

Дані, зазначені у рядку 320, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 321.

Дані, зазначені у рядку 320, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 322.

3.3.14. Рядок 321 "із рядка 320 - з укладанням документів" вміщує дані про кількість відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS) з укладанням документів, облік яких проводиться операторами поштового зв'язку (об'єктами та структурними підрозділами поштового зв'язку), які надають споживачам послуги з пересилання цих відправлень, суцільним підрахунком.

3.3.15. Рядок 322 "із рядка 320 - з товарним вкладенням" вміщує дані про кількість відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS) з товарним вкладенням, облік яких проводиться операторами поштового зв'язку (об'єктами та структурними підрозділами поштового зв'язку), які надають споживачам послуги з пересилання цих відправлень, суцільним підрахунком.

3.3.16. Рядок 330 "Повідомлення про вручення поштових відправлень" вміщує дані про кількість повідомлень про вручення поштових відправлень, облік яких проводиться щоденно і підсумовується за кожен місяць на підставі інформаційних відображень в автоматизованій системі, яка забезпечує реєстрацію операцій з реєстрованими поштовими відправленнями та відслідковує їх пересилання.

3.4. Поштові перекази

3.4.1. Графа 1 "За звітний квартал" вміщує дані про обсяг виплати (прийняття) грошей за поштовими переказами (простими та електронними).

3.4.2. Рядок 450 "Обсяг виплачених сум грошей за поштовими переказами (прості та електронні)" вміщує дані про загальну суму грошей, яка була виплачена оператором зв'язку за поштовими (прості та електронні) переказами, облік якої проводиться 1 раз за місяць.

3.4.3. Рядок 460 "Обсяг прийнятих сум грошей за поштовими переказами (прості та електронні)" вміщує дані про загальну суму грошей, яка була прийнята оператором зв'язку за поштовими (прості та електронні) переказами, облік якої проводиться 1 раз за місяць.

3.5. Телеграми

3.5.1. Графа 1 "За звітний квартал" вміщує дані про кількість відправлених внутрішніх (міжміських та місцевих) та міжнародних телеграм.

3.5.2. Рядок 500 "Кількість телеграм - усього" вміщує дані про кількість внутрішніх (міжміських та місцевих) та міжнародних телеграм, облік яких ведеться оператором телекомунікацій, який надає послуги телеграфного зв'язку, та підприємством зв'язку, яке надає цей вид послуг за договором з оператором.

Дані, зазначені у рядку 500, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 501.

3.5.3. Рядок 501 "з них кількість міжнародних телеграм" вміщує дані про кількість міжнародних телеграм, облік яких ведеться оператором телекомунікацій, який надає послуги телеграфного зв'язку, та підприємством зв'язку, яке надає цей вид послуг за договором з оператором.

III. Різне

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку" від 02.12.2014 N 17.4-12/58 (Роз'яснення N 17.4-12/58) та роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 43-зв'язок (річна) "Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування" від 10.10.2013 N 18.1-12/12 (Роз'яснення N 18.1-12/12) є недійсними з 01 лютого 2016 року.

 

Заступник директора департаменту
статистики послуг Держстату

О. О. Кармазіна




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали