Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 07.08.2019 р. N 19.1.2-12/32-19

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
І. Вернер
07 серпня 2019 року

Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства"

I. Загальні положення

1. Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства" (далі - форма N 2-ферм (річна)).

2. Форма N 2-ферм (річна) відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580 (зі змінами), а у випадку ведення обліку не за спрощеною формою - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

3. Показники форми N 2-ферм (річна) включають дані за календарний рік (з 1 січня по 31 грудня звітного року).

4. Значення показників форми N 2-ферм (річна) мають формат представлення: вартісні показники - у тисячах гривень (з одним десятковим знаком); натуральні показники - у центнерах, тисячах штук, кілограмах (у цілих числах).

5. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми N 2-ферм (річна) містять прочерки.

II. Показники щодо витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства (розділ 1 форми N 2-ферм (річна))

1. Розділ 1 форми N 2-ферм (річна) вміщує дані про прямі та загальновиробничі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства. Інформація згрупована за видами витрат, які пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) сільського господарства, уключаючи витрати на повністю загиблі посіви сільськогосподарських культур і на окремі види тварин, що не дали тваринницької продукції протягом року, які списані на збитки підприємства (надзвичайні витрати), а також зміни у витратах на незавершене виробництво. Крім того, цей розділ відображає дані про адміністративні витрати.

2. Рядок 2001 "Прямі матеріальні витрати - усього" відображає вартість сировини та основних матеріалів, які утворюють основу продукції, що виробляється, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (із рахунку 23 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - із рахунків 23, 80).

Крім даних, зазначених у рядках 2002 - 2010, рядок 2001 відображає також вартість пестицидів, засобів протруювання, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних і біологічних засобів, які використані для боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин, вартість унесених власних і придбаних органічних добрив, вартість біопрепаратів і дезінфекційних засобів, які застосовуються у тваринництві, тощо.

3. Рядки 2002 "насіння та посадковий матеріал", 2003 - "корми", 2004 - "з них покупні", 2005 - "інша продукція сільського господарства" (гній, підстилка, яйця для інкубації та інше) відображають витрати продукції сільського господарства незалежно від джерел їх надходження (власне виробництво, придбання, одержання позик, на безоплатній основі тощо).

4. Рядок 2002 "насіння та посадковий матеріал" відображає вартість насіння та посадкового матеріалу, що використані для посіву, посадки відповідних сільськогосподарських культур, крім молодих багаторічних насаджень. Цей рядок не містить витрати на підготовку насіння до посіву (протруювання, сортування тощо), завантаження та транспортування його до місця посіву.

5. Рядки 2003 - "корми" і 2004 - "з них покупні" відображають вартість кормів власного виробництва та придбаних, витрати на їх внутрішньогосподарське переміщення з поля на постійне місце зберігання, а також витрати на приготування кормів у кормоцехах і кормокухнях.

6. Рядок 2006 "мінеральні добрива" відображає вартість мінеральних добрив, фактично використаних у звітному році. Цей рядок не включає витрати на доставку мінеральних добрив у сільськогосподарське підприємство власним транспортом, підготовку для внесення в ґрунт, вивезення їх на поля тощо, які включаються до загальновиробничих витрат.

7. Рядок 2007 "пальне і мастильні матеріали" вміщує вартість пального і мастильних матеріалів, які використані на виробничі потреби, без витрат на їх транспортування власним транспортом.

8. Рядок 2008 "електроенергія" вміщує дані щодо витрат на електроенергію як одержану від інших суб'єктів господарювання, так і вироблену на власних електростанціях, використану на виробничі потреби в рослинництві та тваринництві.

9. Рядок 2009 "паливо й енергія" відображає фактичну вартість придбання палива й енергії всіх видів (вугілля, торфу, газу тощо), які використані на технологічні та інші операційні цілі.

10. Рядок 2010 "запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту" відображає витрати запасних частин для тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин, машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва, меліоративних машин, вартість інструментів, кольорових і чорних металів, використаних на ремонт техніки й обладнання з виробничою метою, а також витрати на будівельні матеріали, які використані на ремонт виробничих об'єктів.

11. Рядок 2011 "Прямі витрати на оплату праці" вміщує інформацію про витрати на оплату праці (рахунки 47, 66 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 47, 66, 81). Цей показник відображає пряму основну та додаткову оплату праці всього персоналу, зайнятого в сільськогосподарській діяльності підприємства (рослинництво, тваринництво, допоміжні види діяльності в сільському господарстві, надання сільськогосподарських послуг іншим суб'єктам господарювання). Ці витрати не включають оплату праці адміністративно-управлінського персоналу, а також зайнятих в інших видах діяльності, не пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом.

12. У рядку 2012 показник "Інші прямі витрати - усього" включає всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плату за оренду земельних і майнових паїв, амортизацію, втрати від браку, а також суми фіксованого сільськогосподарського податку.

13. Рядок 2013 "відрахування на соціальні заходи" відображає відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства та відрахування на інші соціальні заходи за встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат на оплату праці, зазначеного у рядку 2011 (із рахунку 64, або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - із рахунків 65, 82).

14. Рядки 2014 і 2015 відображають суми нарахованої орендної плати за оренду земельних та майнових паїв.

15. Рядок 2016 "амортизація" відображає суму нарахованої амортизації на всі види основних засобів виробничого призначення, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, які використовувалися для потреб рослинництва і тваринництва (рахунки 23, 96 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 83, 91, 92).

Дані цього рядка не включають амортизацію основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення, яка відображається у рядку 2017.

16. Рядок 2017 "Загальновиробничі витрати - усього" (рахунок 91) містить дані про витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо), амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, оплату послуг сторонніх організацій, витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень, витрати на внутрішньогосподарське переміщення матеріалів і сировини зі складів та готової продукції на склади, нестачі незавершеного виробництва, нестачі та втрати від псування матеріальних цінностей, інші загальновиробничі витрати.

Цей рядок не включає витрати, які належать до адміністративних витрат.

17. Рядок 2018 "оплата послуг сторонніх організацій" відображає суми оплати стороннім організаціям за послуги з поточного ремонту сільськогосподарської техніки, автомобілів, унесення добрив, боротьби зі шкідниками рослин і хворобами тварин (уключаючи дані щодо вартості використаних ними отрутохімікатів, біопрепаратів, медикаментів та інших засобів захисту), транспортування вантажів. Дані цього рядка також уключають вартість хімікатів, які використані ними з ветеринарно-профілактичною метою (хлорного вапна, каустичної соди, гексахлорану, мідного та залізного купоросу тощо).

18. Рядок 2019 "Адміністративні витрати - усього" відображає загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством (із рахунку 96 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 92).

III. Показники щодо реалізації продукції сільського господарства (розділ 2 форми N 2-ферм (річна))

1. Цей розділ містить показники щодо реалізації продукції сільського господарства власного виробництва, зокрема основних видів продукції рослинництва та продукції тваринництва, вироблених як у звітному році, так і в попередніх роках.

Цей розділ не відображає дані про обсяги продукції сільського господарства власного виробництва, переробленої на власних (орендованих) потужностях, продукції, переданої іншим підприємствам на давальницьких засадах, продукції, використаної для внутрішніх потреб підприємства (на насіння, корми тощо), продукції, спожитої (використаної) безпосередньо працівниками підприємства (членами їх сімей) на безоплатній основі (матеріальна допомога, натуроплата тощо), а також дані про обсяги продукції сільського господарства, які передані іншим підприємствам на зберігання, та про обсяги продукції, повернутої у рахунок різних видів позик.

Крім цього, розділ не містить інформацію про продукцію сільського господарства, куплену підприємством для її подальшої реалізації (перепродажу).

2. Графа 1 "Кількість реалізованої продукції" за відповідними кодами вміщує дані про кількість реалізованої продукції сільського господарства власного виробництва у натуральному вигляді у фактично сплаченій масі після її відвантаження за межі підприємства на підставі оформлених документів незалежно від надходження платежів за неї, а саме проданої за готівку, безготівково, за бартером, на інших умовах, крім давальницьких.

Ця графа включає також дані щодо кількості продукції сільського господарства власного виробництва, реалізованої дошкільним і навчальним закладам, санаторіям, будинкам відпочинку, лікарням, їдальням та іншим закладам, що знаходяться на балансі підприємства, або працівникам підприємств (членам їх сімей) на комерційній основі, виданої за рахунок оплати праці, орендної плати за землю та майнових паїв (часток).

3. Графа 2 "Вартість реалізованої продукції" містить дані про обсяг реалізованої продукції сільського господарства власного виробництва у вартісному вираженні (із рахунку 70 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - із рахунків 70, 71), відображеної у графі 1, що зазначена в оформлених документах, які є підставою для розрахунків з покупцями (замовниками) як за національну грошову одиницю, так і за валюту (у перерахунку за офіційним курсом національної грошової одиниці, встановленим Національним банком України, на дату укладання угоди на реалізацію продукції), без урахування податку на додану вартість, дотацій, накладних, транспортних та експедиційних витрат.

4. Графа 3 "Собівартість реалізованої продукції" за відповідними рядками відображає собівартість реалізованої продукції, що була власно вироблена підприємством, яка складається з виробничої собівартості продукції, що була реалізована протягом звітного року (включаючи продукцію, вироблену в попередніх роках), нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат (рахунок 90).

Ця графа не включає адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

5. Дані про витрати, які неможливо віднести на певну продукцію прямо, розподіляються за видами продукції пропорційно їхній виробничій собівартості.

6. Графа 4 "Витрати на збут" відображає витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції сільського господарства (рахунок 96 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 93).

7. Рядок 1101 "Продукція рослинництва - усього" форми вміщує дані щодо усієї реалізованої продукції рослинництва. Крім продукції, відображеної у рядках форми, цей рядок уміщує дані про реалізацію волокон конопель, лікарських рослин, сіна, соломи, зеленої маси, грибів, міцелію грибів і грибних спор, культур баштанних продовольчих (кавуни, дині), плодів культур цитрусових, горіхів, винограду, квітів усіх видів тощо, а також продукції, призначеної для відтворення рослин - насіння та посадкового матеріалу всіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння.

Дані рядка 1101 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 1102, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122.

8. Рядок 1102 "Культури зернові та зернобобові" вміщує дані щодо зерна сухого, нерозмеленого, зернових та зернобобових культур (для вживання в їжу, для відтворення рослин або годівлі сільськогосподарських тварин, для інших цілей), а саме: пшениці, кукурудзи на зерно, ячменю, жита, тритикале, вівса, гречки, сорго, проса, рису, інших зернових культур (гібриди, суміші колосових), а також зернобобових сушених (сушена квасоля, боби кінські, нут, сочевиця, горох, вика, люпин, інші культури зернобобові).

Дані рядка 1102 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110.

9. Рядок 1112 "Насіння льону-довгунцю" вміщує дані про насіння льону-довгунцю і не вміщує дані щодо льону-довгунцю сирого чи після замочування, уключаючи солому, волокно необроблене, тресту.

10. Рядок 1113 "Насіння ріпаку й кользи" включає дані щодо сухого насіння ріпаку й кользи для вживання в їжу, для відтворення рослин та годівлі сільськогосподарських тварин, для переробки на олію, для виробництва відновлювальної енергії тощо.

11. Рядок 1114 "Насіння соняшнику" включає дані щодо сухого насіння соняшнику для вживання в їжу, для відтворення рослин та годівлі сільськогосподарських тварин, для переробки на олію.

12. Рядок 1115 "Буряк цукровий фабричний" вміщує дані щодо буряку цукрового фабричного (уключає коренеплоди, які призначені для перероблення). Ці дані не включають реалізацію буряку цукрового маточного, буряку цукрового кормового, насіння буряку цукрового, тростини цукрової.

13. Рядок 1117 "Картопля" вміщує дані щодо картоплі, уключаючи продовольчу, насіннєву та для використання в інших цілях.

14. Рядки 1118 "Культури овочеві відкритого ґрунту" та 1119 "Культури овочеві закритого ґрунту" вміщують дані щодо культур овочевих відкритого та закритого ґрунту відповідно (для вживання в їжу, подальшого використання в переробній промисловості, для відтворення рослин або на годівлю сільськогосподарських тварин, для інших цілей). До цих рядків включають дані про овочі листкові та стеблові (спаржу, капусту всіх видів, салат-латук, цикорій, шпинат, артишоки, салат качанний, крес-салат, салат інший, овочі зелені інші); овочі плодові (перець стручковий солодкий, перець стручковий гіркий, свіжий, огірки та корнішони, баклажани, помідори, гарбузи столові, кабачки столові, кукурудзу цукрову, патисони, інші овочі плодові); овочі цибулинні (часник, цибулю ріпчасту і шалот, цибулю-порей та інші овочі цибулинні); овочі бобові зелені (квасолю зелену, горох зелений, боби зелені, сочевицю зелену, інші овочі бобові зелені); овочі коренеплідні (моркву столову, ріпу, буряк столовий, селеру кореневу, петрушку кореневу, пастернак, редьку, редиску, брукву, хрін звичайний та інші овочі коренеплідні); культури овочеві коренеплідні маточні та культури овочеві інші.

Ці дані не включають насіння, розсаду культур овочевих, культури баштанні продовольчі, гриби та трюфелі, міцелій грибів і грибні спори.

15. Рядок 1120 "Виноград" вміщує дані щодо винограду (столового, для виробництва вина, іншого) і не включає дані про саджанці винограду.

16. Рядок 1121 "Культури плодові" вміщує дані щодо культур плодових, а саме: плодів культур зерняткових (яблука, груші, айва, інші плоди культур зерняткових); плодів культур кісточкових (абрикоси, вишні, черешні, персики, нектарини, сливи, терен, алича, барбарис, кизил, інші плоди культур кісточкових); плодів культур тропічних і субтропічних (авокадо, банани, фініки, інжир, гранат, інші плоди культур тропічних і субтропічних).

Дані цього рядка не включають реалізацію плодів культур цитрусових і горіхів.

17. Рядок 1122 "Культури ягідні" вміщує дані щодо культур ягідних відкритого та закритого ґрунту, а саме: малини й ожини, суниці та полуниці, смородини, аґрусу, журавлини, чорниці, брусниці, лохини, шовковиці, ківі, чорноплідної горобини, обліпихи, інших плодів культур ягідних.

Дані цього рядка не включають реалізацію культур баштанних продовольчих (кавуни, дині) і винограду.

18. Рядок 1201 "Продукція тваринництва - усього" вміщує дані щодо всієї реалізованої продукції тваринництва. Крім продукції, відображеної у рядках форми, цей рядок уміщує дані про реалізацію іншої продукції тваринництва.

Дані рядка 1201 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 1202, 1208, 1209, 1210, 1211.

19. Рядок 1202 "Тварини сільськогосподарські живі" вміщує дані про загальний обсяг реалізації тварин сільськогосподарських у живій масі:

тварин сільськогосподарських живих, у тому числі молодняку (за мінусом установлених знижок на вміст шлунково-кишкового тракту, засміченості та підвищеної вологості овечої вовни та пір'я водоплавної птиці, а також на тільність, суягність, супоросність і жеребність), а саме: великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, птиці свійської, інших сільськогосподарських тварин (кролі, нутрії). Ці дані охоплюють також тварин сільськогосподарських живих племінних та тварин, проданих біофабрикам та біокомбінатам; фактично отриманий приріст від відгодівлі, нагулу та дорощування тварин сільськогосподарських живих (відображається за кодом відповідного виду реалізованої тварини);

тварин сільськогосподарських після забою безпосередньо в господарстві (туші, напівтуші), у тому числі птиці свійської (цілі тушки), але до початку їх поглибленого перероблення. При цьому дані про вартість реалізованих після забою кролів не включають суми доплат за шкурки.

Молодняк тварин сільськогосподарських живих, що переданий населенню на вирощування, ураховується у масі реалізованих дорослих тварин після їх продажу підприємством.

Дані рядка 1202 "Тварини сільськогосподарські живі" можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 1203, 1204, 1205, 1206, 1207.

20. Рядок 1207 "Птиця свійська" вміщує дані щодо птиці свійської (курей, індиків, качок, гусей, цесарок, перепелів, фазанів, страусів та інших видів птиці свійської). Інформація щодо добових пташенят, які мають маленьку масу, у цьому рядку не відображається, а включається у рядки 1201 "Продукція тваринництва - усього" та 1202 "Тварини сільськогосподарські живі".

21. Рядок 1208 "Вовна овець і кіз" вміщує дані щодо вовни овець і кіз, уключаючи вовну стрижену, немиту або миту в руні. Цей рядок не відображає інформацію щодо вовни, одержаної від інших видів тварин.

22. Рядок 1209 "Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире" вміщує дані щодо молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів (молоко великої рогатої худоби, кіз, овець, кобил, інших сільськогосподарських тварин) і не включає продукцію переробки молока. Кількість молока, реалізованого переробним підприємствам, уключається у загальний обсяг у перерахунку на коров'яче молоко встановленої базисної жирності (3,4 %).

23. Рядок 1210 "Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі" вміщує дані щодо свіжих яєць птиці свійської (у тисячах штук), битих, зіпсованих тощо. Дані цього рядка включають яйця, одержані від птиці різного віку (дорослої та молодняку) і не включають яйця без шкаралупи (яєчну суміш, меланж), а також яйця, призначені для виведення молодняку птиці (інкубації).

Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)" від 24 липня 2017 року N 17.4-12/19 (Роз'яснення N 17.4-12/19) є недійсними з 01 лютого 2020 року.

 

Заступник директора департаменту
статистики сільського господарства та
навколишнього середовища - начальник
відділу економічних рахунків
сільського господарства

О. Сікачина
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали