Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 22.01.2019 р. N 17.4-12/2-19

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
______ І. Вернер
22 січня 2019 р.

Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку"

I. Загальні положення

1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку" (далі - форма).

2. Показники розділів I та III форми включають дані за період з початку року (наростаючим підсумком), розділу II - станом на 01 січня, на 01 квітня, на 01 липня, на 01 жовтня.

3. Значення показників розділу I та рядків 610, 620 та 640 розділу III форми мають формат представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми), розділу II та рядків 630, 650 та 660 розділу III - у цілих числах.

4. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерки.

5. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:

1) укладених відповідно до чинного законодавства договорів:

між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем (юридична або фізична особа) про надання та отримання телекомунікаційних послуг (письмовий чи усний);

між провайдером програмної послуги і споживачем;

між оператором поштового зв'язку і споживачем (юридична особа) про надання й отримання послуг поштового зв'язку;

2) оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги (плата рахунків, виставлених до сплати згідно з укладеними договорами, внесення попередньої оплати готівкою, придбання картки попередньо оплаченої послуги, набору альтернативного коду вибору мережі іншого оператора, активізації ідентифікаційної картки тощо) та послуги поштового зв'язку;

3) документів, які відображаються на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186 (зі змінами), та Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року N 356, а саме на рахунках:

64 "Доходи від реалізації";

субрахунок 641 "Розрахунки з податками";

аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість";

70 "Доходи від реалізації";

71 "Інший операційний дохід";

74 "Інші доходи";

інших рахунках;

Журнал 6 "Облік доходів і результатів діяльності";

4) журналу реєстрації абонентів;

5) картотеки абонентів.

II. Показники розділу I "Обсяг реалізованих послуг"

1. Графа 1 вміщує дані про загальний обсяг реалізованих послуг (телекомунікаційних та поштових) як у цілому по підприємству (рядок 10), так і щодо окремих видів телекомунікаційних та поштових послуг (рядки з 11 по 21 включно), без урахування ПДВ.

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графах 2, 3, 4.

2. Графи 2 та 4 вміщують дані про обсяг міжнародних реалізованих послуг.

Дані графи 2 можуть бути більшими або дорівнювати даним, указаним у графі 4.

3. У графі 3 вміщено дані про обсяг реалізованих послуг фізичним особам - споживачам телекомунікаційних та поштових послуг.

Дані графи 3 можуть бути меншими за дані, вказані у графі 1, або дорівнювати їм у разі надання послуг тільки фізичним особам.

4. Рядок 10 включає дані про загальний обсяг реалізованих телекомунікаційних та поштових послуг, фактично наданих за звітний період, із розподілом їх у відповідних рядках форми. Крім того, включає дані про обсяг додаткових реалізованих послуг, що покращують споживчі властивості основної послуги, а також інших послуг, не зазначених у рядках форми. Ураховує також дані про обсяг реалізованих послуг за експлуатаційне обслуговування технічних засобів зв'язку, що належать іншим суб'єктам господарювання.

Сума даних рядків 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21 відповідає даним рядка 10.

5. Рядок 11 вміщує дані про обсяг реалізованих послуг із приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, а саме: продажу знаків поштової оплати; відправлень з оголошеною цінністю міжнародних; пересилання дрібних пакетів; пересилання посилок як з оголошеною цінністю, так і без оголошеної цінності, у тому числі міжнародних; пересилання прямих контейнерів; мішків "М"; внутрішніх відправлень з позначкою "Консигнація"; супутніх послуг, пов'язаних з наданням послуг поштового зв'язку; розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою; надання послуг міжнародної прискореної пошти "EMS"; міжнародного поштового обміну, оренди абонентських скриньок тощо.

При цьому рядок 11 не містить даних про обсяг реалізованих послуг, пов'язаних з поштовими безготівковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, поштовими грошовими переказами, а також іншою фінансовою діяльності, яку провадить національний оператор поштового зв'язку.

6. Рядок 13 вміщує дані про обсяг реалізованих послуг фіксованої телефонії:

від реалізації послуг забезпечення доступу до фіксованої телекомунікаційної мережі загального користування, відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування, фіксованого зв'язку з використанням безпроводового доступу, ІР-телефонії (VoIP), послуг місцевого, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку;

від абонентної плати за користування телефоном, плати за вихідні дзвінки понад ліміт хвилин, уключених до абонентської плати, погодинної плати за користування телефоном, покілометрової плати, користування з'єднувальними лініями до мережі місцевого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу, додаткових та супутніх послуг місцевого зв'язку, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку (міжміських телефонних розмов у межах області й України, доступу абонентів до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку);

від з'єднання через таксофони всіх типів, у тому числі універсальні;

від доходів із міжміських розмов у межах області та України, міжнародних телефонних розмов із далеким зарубіжжям, країнами СНД, доступу до мереж зв'язку; міжнародного телефонного трафіку тощо, у тому числі вихідні дзвінки до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку;

додаткових та супутніх послуг (установлення, перевстановлення основного або паралельного телефону в одного абонента, відновлення кімнатної проводки, заміна номера телефону за заявою абонента, організацію з'єднувальних ліній, переоформлення договору, забезпечення доступу телефонного зв'язку, доходи операторів телекомунікацій від взаємоз'єднання з місцевою мережею тощо).

7. Рядок 14 містить дані про обсяг реалізованих послуг, отриманий операторами, провайдерами телекомунікацій, які мають відповідні ліцензії на надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку з використанням різних радіотехнологій і стандартів, а саме: з'єднання, пропуску голосового трафіку, абонентної плати контрактних абонентів, реалізації SIM-карт, роумінгу, забезпечення доступу до мережі, передачі текстових повідомлень (SMS), мультимедійних повідомлень (MMS), передачі даних та Інтернет і додаткових послуг.

8. Рядок 15 містить дані про обсяг реалізованих послуг супутникового радіозв'язку, експлуатаційного обслуговування технічних засобів супутникового зв'язку, оренди технічних засобів і каналів супутникового зв'язку тощо. Не містить даних про обсяг реалізованих послуг супутникового телебачення.

9. Рядок 16 вміщує дані про обсяг реалізованих послуг: надання споживачам послуг радіозв'язку; розповсюдження і трансляція звукових, телевізійних програм, реклами через ефірне мовлення, кабельних мереж телебачення та систем широкосмугового доступу; надання послуг із передачі даних у складі ТВ і радіосигналу, мультисервісних послуг, прийому і передачі мережами супутникового зв'язку програм телебачення; оренди технічних засобів і каналів радіозв'язку, телерадіомовлення, експлуатаційного обслуговування технічних засобів супутникового зв'язку, телерадіомовлення тощо.

Дані рядка 16 можуть дорівнювати або бути більшими суми даних рядків 16.1, 16.2, 16.3, 16.4.

10. Рядок 16.1 вміщує дані про обсяг реалізованих послуг від абонентної плати за ретрансляцію (трансляцію) телеканалів, що мають бути прийняті на індивідуальні ефірні або супутникові приймальні пристрої у місці розташування телемережі, трансляції програм кабельного мовлення, а також доходи від додаткової плати й плати за інші види послуг, які оператор/провайдер кабельного телебачення надає індивідуальним і колективним споживачам (доходи від плати за підключення до телемережі, плати за дешифрувальний пристрій (декодер), щомісячної додаткової плати за користування окремими телеканалами), а також доходи від надання абонентам телеканалів, що розповсюджуються в закодованій (пакетній) формі за додаткову плату.

11. Рядок 16.2 вміщує дані про обсяг реалізованих послуг телерадіомовлення мережами супутникового зв'язку абонентам, які отримують послуги супутникового телебачення з використанням телекомунікаційної мережі на умовах договору, карти доступу або доступ до яких забезпечується завдяки комплекту встановленого споживачем обладнання супутникового прийому каналів, що дає змогу споживачу переглядати пакети телевізійних програм за індивідуальною передплатою, оренди технічних засобів і каналів супутникового зв'язку телерадіомовлення; оренди технічних засобів і каналів супутникового телебачення.

12. Рядок 16.3 вміщує дані про обсяг реалізованих послуг, які надаються із застосуванням лише технології IP-телебачення.

13. Рядок 16.4 вміщує дані про обсяг реалізованих послуг, які надаються із застосуванням технологій, що не вказані в рядках 16.1, 16.2, 16.3.

14. Рядок 18 містить дані про обсяг реалізованих послуг із забезпечення доступу споживачів до всесвітньої комп'ютерної мережі, наданих із використанням мережі Інтернет; передачі даних у телекомунікаційних мережах, електронних повідомлень, оренди обладнання зв'язку тощо.

15. Рядок 18.1 містить дані про обсяг реалізованих послуг із забезпечення абонентів мережі Інтернет незалежно від форми оплати високошвидкісним доступом до мережі Інтернет, що передбачає швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках, який забезпечується через використання кабельного модема, цифрової абонентської лінії, локальної мережі, волоконно-оптичних ліній, мережі рухомого (мобільного) зв'язку, фіксованих безпроводових каналів зв'язку, супутникових каналів зв'язку та інших технологій фіксованого та безпроводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

Дані рядка 18.1 можуть бути меншими або дорівнювати даним рядка 18.

16. Рядок 18.2 містить дані про обсяг реалізованих послуг із забезпечення абонентів мережі Інтернет незалежно від форми оплати високошвидкісним доступом до мережі Інтернет, що передбачає швидкість доступу не менше ніж 256 Кбіт/с в одному або ж обох напрямках, який забезпечується через використання кабельного модема, цифрової абонентської лінії, локальної мережі, волоконно-оптичних ліній та інших технологій фіксованого широкосмугового доступу, за винятком обсягу доходів (виручки) від реалізації послуг із доступу до мережі Інтернет через мережі безпроводового зв'язку.

Дані рядка 18.2 можуть бути меншими або дорівнювати даним рядка 18.1.

17. Рядок 21 містить дані про обсяг реалізованих послуг з надання в користування каналів та ліній електрозв'язку операторами телекомунікацій, кабельної каналізації електрозв'язку та будь-яких інших видів діяльності з надання послуг зв'язку, які не були враховані у визначених рядках форми.

III. Показники розділу II "Абоненти телекомунікацій"

1. Абоненти багатоканального платного телебачення

1. Графа 1 вміщує дані про загальну кількість абонентів багатоканального платного телебачення.

Із графи 1 виокремлено дані про кількість абонентів багатоканального платного телебачення - фізичних осіб, які є абонентами тієї чи іншої телекомунікаційної мережі багатоканального платного телебачення, (графа 2).

Дані, зазначені у графі 1, можуть бути більшими або дорівнювати даним, зазначеним у графі 2.

2. Рядок 50 вміщує дані про кількість абонентів, які отримують послуги кабельного телебачення з використанням кабельного модема та телекомунікаційної мережі кабельного телебачення на умовах договору, що забезпечує споживачу перегляд пакетів телевізійних програм за індивідуальною передплатою. Послуга може надаватись як в аналоговому, так і цифровому форматах.

Із рядка 50 виокремлено кількість абонентів, які отримують послуги кабельного телебачення в цифровому форматі (DVB, DOCSIS тощо) (рядок 51).

Дані, зазначені в рядку 51, можуть бути меншими або дорівнювати даним, зазначеним у рядку 50.

3. Рядок 60 вміщує дані про кількість абонентів, які отримують послуги супутникового телебачення з використанням телекомунікаційної мережі на умовах договору, карти доступу або доступ до послуг для яких забезпечується за допомогою встановленого споживачем обладнання супутникового прийому каналів, яке забезпечує споживачу перегляд пакетів телевізійних програм як за індивідуальною передплатою, так і безкоштовних супутникових каналів.

4. Рядок 70 вміщує дані про кількість абонентів, які здійснили передплату та отримують послуги цифрового телебачення в мережах передачі даних по протоколу IP.

2. Абоненти Інтернету

1. Графа 1 вміщує дані про загальну кількість абонентів Інтернету.

Із графи 1 виокремлено дані про загальну кількість абонентів Інтернету - фізичних осіб, які є абонентами тієї чи іншої телекомунікаційної мережі Інтернет (графа 2).