Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2018 року N 8

Про затвердження Змін до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 10 Закону України "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення правових засад діяльності Засвідчувального центру Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2014 року N 553 (Постанова N 553) (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
05 лютого 2018 року N 8

Зміни до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України (Постанова N 553)

1. У пункті 6 розділу I слова та цифри "(далі - договір про надання послуг) у двох примірниках - по одному для кожної зі сторін. Зразок договору для Центру банку наведено в додатку 1 до цього Регламенту, зразок договору для Центру, що є окремою юридичною особою, наведено в додатку 2 до цього Регламенту" виключити.

2. В абзаці четвертому пункту 2 розділу II слова "/дублікатів свідоцтв" виключити.

3. У пункті 14 розділу III слово "Єдина" виключити.

4. У розділі IV:

1) у пункті 2 слова "(e-mail) та електронної пошти Національного банку України" виключити;

2) абзац четвертий пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

3) абзац четвертий пункту 8 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим.

5. У розділі VI:

1) у пункті 6:

в абзаці другому слова та цифру ", про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію/акредитацію Центру в Засвідчувальному центрі (додаток 9)" виключити;

абзаци третій - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом третім;

2) в абзаці другому пункту 7 слово "плановою" виключити.

6. У розділі VII:

1) пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 22 уважати відповідно пунктами 6 - 21;

2) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"Довжина особистих ключів Центру має бути:".

7. Розділи IX - XI викласти в такій редакції:

"IX. Порядок подання документів до Засвідчувального центру для проведення регламентних процедур та їх опрацювання

1. Центр для проведення регламентних процедур подає до Національного банку України документи, передбачені цим Регламентом, у письмовій формі (у вигляді паперових чи електронних документів).

Уповноважена особа Центру підписує електронні документи з використанням електронного цифрового підпису, що відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" прирівнюється до власноручного.

2. Центр разом із документами для проведення регламентних процедур подає (одноразово або в разі виникнення змін) до Національного банку України:

1) оригінал(и) або засвідчену(і) в установленому порядку копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження заявника, керівника / заступника(ів) керівника Центру представляти інтереси Центру в Засвідчувальному центрі;

2) засвідчені в установленому порядку копії паспортів заявника, керівника / заступника(ів) керівника Центру.

3. Зареєстрований/акредитований Центр у разі призначення додаткового заявника, заступника(ів) керівника Центру або зміни заявника, керівника / заступника(ів) керівника Центру зобов'язаний повідомити про це Засвідчувальний центр протягом семи календарних днів шляхом подання до Засвідчувального центру документів, передбачених у пункті 2 розділу IX цього Регламенту.

4. Засвідчувальний центр приймає заяви про реєстрацію/акредитацію Центру в разі виконання таких умов:

1) виконані умови пункту 6 розділу I цього Регламенту;

2) подані всі документи, визначені цим Регламентом, для здійснення зазначених процедур.

5. Усі заяви мають бути заповнені українською мовою, розбірливо, друкованими літерами, без виправлень. Засвідчувальний центр не приймає на розгляд документи, що містять виправлення, дописки, закреслені слова, написи, а також пошкодження, унаслідок яких їх текст не можна прочитати.

6. Засвідчувальний центр виконує процедуру встановлення особи керівника / заступника(ів) керівника, заявника Центру під час опрацювання документів, поданих Центром для проведення регламентних процедур, за паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

7. Підставою для оброблення персональних даних у Засвідчувальному центрі є згода суб'єктів персональних даних на оброблення їх персональних даних. Така згода оформляється у вигляді письмового дозволу на оброблення персональних даних, у якому задокументовано добровільне волевиявлення фізичних осіб щодо надання дозволу на оброблення їх персональних даних. Дозвіл суб'єктів персональних даних на оброблення їх персональних даних у Засвідчувальному центрі Національного банку України оформляється згідно з додатком 8 до цього Регламенту. Дозвіл на оброблення персональних даних надають ті суб'єкти персональних даних, чиї персональні дані вперше передаються до Засвідчувального центру для проведення відповідної регламентної процедури. Заявник Центру забезпечує подання до Засвідчувального центру дозволу на оброблення персональних даних разом із відповідною заявою.

8. Засвідчувальний центр зобов'язаний узяти на облік усі документи, що були подані Центром під час проведення всіх регламентних процедур, шляхом формування справи Центру та внесення необхідних даних Центру до реєстру Засвідчувального центру.

9. Засвідчувальний центр перевіряє повноту комплекту поданих Центром документів для проведення відповідної регламентної процедури, правильність їх оформлення і відповідність законодавству України у сфері електронного цифрового підпису.

10. Засвідчувальний центр за результатом розгляду поданих документів відмовляє в проведенні відповідної регламентної процедури, якщо:

1) немає необхідних для проведення цієї регламентної процедури документів;

2) подано неналежним чином засвідчені копії документів;

3) установлено невідповідність даних, що зазначені в поданих документах, фактичним.

11. Засвідчувальний центр у разі відмови в проведенні регламентної процедури повертає подані Центром документи та надає мотивовану відмову в проведенні регламентної процедури.

12. Центр подає до Засвідчувального центру такі види документів:

1) засвідчені копії паперових документів;

2) оригінали паперових документів;

3) оригінали електронних документів.

13. Засвідчувальний центр у разі подання засвідченої копії чи оригінала паперового документа зобов'язаний:

1) перевести засвідчену копію чи оригінал паперового документа в електронний вигляд шляхом сканування;

2) унести до бази даних електронний варіант відсканованої копії документа;

3) підшити копії паперового документа у справу.

14. Засвідчувальний центр в разі подання електронного документа зобов'язаний унести до бази даних електронний документ.

15. Адміністратор реєстрації Засвідчувального центру зобов'язаний зберігати справи Центрів у сейфі/ящику/шафі, що надійно замикається і до якого(ї) не мають доступу сторонні особи, та несе особисту відповідальність за їх надійне зберігання.

16. Центр протягом трьох робочих днів зобов'язаний подати заяву про внесення змін до даних Центру в разі зміни даних Центру, які внесені до реєстру Засвідчувального центру. Центр разом із заявою про внесення змін до даних Центру подає заяву про скасування сертифіката(ів) ключа(ів) Центру в Засвідчувальному центрі та заяву про формування нового сертифіката ключа Центру в Засвідчувальному центрі, якщо дані, які змінюються, унесені до сертифіката ключа Центру. Разом із заявою Центр зобов'язаний подати документи, що підтверджують ці зміни. Строк розгляду заяви про внесення змін до даних Центру та супровідних документів становить не більше семи робочих днів від дати їх прийняття. Засвідчувальний центр здійснює порівняння даних Центру, наведених у заяві про внесення змін до даних Центру, з даними, що містяться в копіях документів, які підтверджують ці зміни.

Засвідчувальний центр має право скасувати реєстрацію/акредитацію Центру в разі неотримання від Центру зазначеної заяви та супровідних документів протягом трьох робочих днів із дати зміни даних Центру.

17. Засвідчувальний центр зобов'язаний здійснити порівняння даних Центру, наведених у заяві про формування сертифіката ключа Центру в Засвідчувальному центрі, з даними, що містяться в копіях документів, які підтверджують ці зміни, якщо формування нового сертифіката ключа відбувається у зв'язку зі зміною даних Центру, які внесені до реєстру Засвідчувального центру.

X. Реєстрація Центру

1. Центр для здійснення реєстрації в Засвідчувальному центрі зобов'язаний подати такі документи:

1) заяву про реєстрацію Центру в Засвідчувальному центрі;

2) засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує створення Центру;

3) засвідчені в установленому порядку копії документів про призначення керівника Центру, заступника(ів) керівника Центру, відповідальних осіб Центру;

4) засвідчену в установленому порядку копію положення, у якому визначаються функціональні обов'язки відповідальних осіб Центру;

5) документи, передбачені пунктом 2 розділу IX цього Регламенту;

6) засвідчену в установленому порядку копію регламенту роботи Центру;

7) засвідчену в установленому порядку копію порядку синхронізації із всесвітнім координованим часом;

8) фразу-пароль для блокування сертифіката ключа по телефону (у запечатаному конверті, на якому надруковано адресу Центру та телефони для зв'язку).

2. Строк розгляду заяви про реєстрацію Центру в Засвідчувальному центрі становить не більше десяти робочих днів від дати її прийняття.

3. Засвідчувальний центр після подання заявником Центру документів проводить реєстрацію Центру в такому порядку:

1) опрацьовує подані документи згідно з вимогами, визначеними в розділі IX цього Регламенту;

2) приймає рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації Центру в Засвідчувальному центрі;

3) в разі ухвалення рішення про реєстрацію Центру в Засвідчувальному центрі формує унікальне розпізнавальне ім'я Центру згідно з вимогами, визначеними розділом XIII цього Регламенту, та вносить до реєстру Засвідчувального центру дані Центру із зазначенням дати та номера відповідного рішення про реєстрацію.

4. Засвідчувальний центр формує свідоцтво про реєстрацію Центру в Засвідчувальному центрі за формою, визначеною в додатку 7 до цього Регламенту, у вигляді паперового або електронного документа та подає його Центру протягом десяти робочих днів від дати внесення до реєстру Засвідчувального центру запису про реєстрацію Центру.

5. Центр є зареєстрованим із дати внесення до реєстру Засвідчувального центру даних про реєстрацію Центру.

XI. Акредитація Центру

1. Центр для одержання статусу акредитованого має бути зареєстрованим Центром у Засвідчувальному центрі і відповідати вимогам, установленим цим Регламентом, Законом України "Про електронний цифровий підпис" та іншими нормативно-правовими актами України у сфері електронного цифрового підпису.

2. Центр для здійснення акредитації Центру в Засвідчувальному центрі зобов'язаний подати такі документи:

1) заяву про акредитацію Центру в Засвідчувальному центрі за формою, визначеною в додатку 4 до цього Регламенту;

2) документи, перелік яких наведено в пункті 1 розділу X цього Регламенту;

3) засвідчену в установленому порядку копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації Центру;

4) засвідчену в установленому порядку копію документа "План-схема приміщень Центру та порядок доступу до спеціальних приміщень";

5) засвідчену в установленому порядку копію документа "Порядок зберігання окремих резервних копій сертифікатів ключів та списку відкликаних сертифікатів, сформованих акредитованим Центром".

3. Засвідчувальний центр під час проведення акредитації Центру здійснює перевірку Центру на відповідність вимогам, визначеним нормативно-правовими актами України у сфері електронного цифрового підпису, з урахуванням регламенту роботи Центру.

4. Строк розгляду заяви про акредитацію Центру в Засвідчувальному центрі становить не більше 45 робочих днів від дати її надходження.

5. Засвідчувальний центр після подання Центром документів проводить акредитацію Центру в такому порядку:

1) опрацьовує подані документи згідно з вимогами, визначеними в розділі IX цього Регламенту;

2) приймає рішення про акредитацію / відмову в акредитації Центру в Засвідчувальному центрі;

3) у разі ухвалення рішення про акредитацію змінює статус Центру на акредитований із зазначенням дати прийняття та номера відповідного рішення про акредитацію.

6. Засвідчувальний центр формує свідоцтво про акредитацію Центру (додаток 7) у вигляді паперового або електронного документа та надає його Центру протягом десяти робочих днів від дати внесення до реєстру Засвідчувального центру запису про акредитацію Центру.

7. Центр є акредитованим із дати внесення до реєстру Засвідчувального центру даних про акредитацію Центру.

8. Акредитований Центр проходить повторну акредитацію згідно з вимогами щодо процедури акредитації Центру, визначеними цим Регламентом, у таких випадках:

1) зміна основних даних (реквізитів), які зазначаються у свідоцтві про акредитацію;

2) закінчення строку дії свідоцтва про акредитацію;

3) втрата чинності чи закінчення строку дії атестата відповідності комплексної системи захисту інформації, якщо немає нового атестата відповідності, або внесення до програмно-технічного комплексу Центру змін, які потребують модернізації комплексної системи захисту інформації;

4) закінчення строку дії сертифіката відповідності або позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, якщо немає нового сертифіката / експертного висновку.

9. Центр, якому було відмовлено в акредитації у зв'язку з поданням недостовірної інформації або акредитацію якого було скасовано, не може бути акредитований протягом року від дати прийняття рішення про відмову в акредитації або про скасування акредитації Центру.".

8. Розділ XIV виключити.

У зв'язку з цим розділи XV - XXVI уважати відповідно розділами XIV - XXV.

9. Розділ XIV викласти в такій редакції:

"XIV. Формування сертифіката ключа Центру

1. Засвідчувальний центр здійснює формування сертифіката ключа Центру на підставі заяви про формування сертифіката ключа Центру в Засвідчувальному центрі. Засвідчувальний центр приймає заяву лише від зареєстрованого/акредитованого Центру.

2. Центр подає Засвідчувальному центру разом із заявою про формування сертифіката ключа Центру в Засвідчувальному центрі запит на формування сертифіката ключа Центру в електронному вигляді. Запит може бути двох видів:

1) у форматі PKCS#10 з накладеним електронним цифровим підписом з використанням особистого ключа Центру;

2) самопідписаний сертифікат ключа Центру.

3. Засвідчувальний центр формує сертифікати ключів Центру для відкритих ключів, що згенеровані відповідно до криптографічних алгоритмів ДСТУ 4145-2002 та RSA.

4. Строк розгляду заяви про формування сертифіката ключа зареєстрованого/акредитованого Центру в Засвідчувальному центрі становить не більше трьох робочих днів від дати її прийняття.

5. Засвідчувальний центр під час формування сертифіката ключа Центру виконує такі дії:

1) визначає дату, час початку та закінчення строку чинності сертифіката ключа;

2) уносить до сертифіката ключа Центру обов'язкові дані, визначені Законом України "Про електронний цифровий підпис";

3) уносить до сертифіката ключа Центру додаткові дані за зверненням Центру;

4) уносить до сертифіката ключа Центру інформацію щодо місця розміщення списку відкликаних сертифікатів Засвідчувального центру на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру;

5) забезпечує унікальність реєстраційного номера сертифіката ключа в межах Засвідчувального центру, а також контролює унікальність відкритого ключа Центру та унікальність розпізнавального імені Центру в реєстрі Засвідчувального центру.

6. Засвідчувальний центр за результатами розгляду поданих Центром документів для формування сертифіката ключа Центру приймає рішення про відмову у формуванні сертифіката ключа Центру, якщо:

1) виявлено хоча б одну з умов, зазначених у пункті 10 розділу IX цього Регламенту;

2) виявлено невідповідність даних, наведених у заяві про формування сертифіката ключа Центру в Засвідчувальному центрі, з даними Центру, занесеними до реєстру Засвідчувального центру;

3) запит на формування сертифіката ключа не відповідає вимогам, визначеним пунктом 2 розділу XVI цього Регламенту;

4) поле "серійний номер" ("SERIALNUMBER") у запиті на формування сертифіката ключа Центру не відповідає вимогам, визначеним у пункті 2 розділу XIII цього Регламенту;

5) особистий та відкритий ключі не відповідають вимогам, визначеним у пункті 6 розділу VII та пункті 3 розділу XIV цього Регламенту.

7. Засвідчувальний центр здійснює формування сертифіката ключа Центру в такому порядку:

1) опрацьовує подані документи згідно з вимогами розділу IX цього Регламенту;

2) приймає рішення про формування / відмову у формуванні сертифіката ключа Центру;

3) уносить до бази даних поданий заявником Центру запит на формування сертифіката ключа Центру (самопідписаний сертифікат ключа Центру);

4) здійснює засобами програмно-технічного комплексу Засвідчувального центру перевірку електронного цифрового підпису в запиті на формування сертифіката ключа Центру (у самопідписаному сертифікаті ключа Центру). Запит на формування сертифіката ключа Центру (самопідписаний сертифікат ключа Центру) уноситься до бази даних лише в разі підтвердження електронного цифрового підпису;

5) формує сертифікат ключа Центру в електронній формі з дотриманням вимог пункту 5 розділу XIV цього Регламенту;

6) Центр після формування сертифіката ключа Центру зобов'язаний перевірити правильність відомостей, що містяться в кожному сертифікаті ключа Центру. Центр у разі виявлення некоректних даних (помилки в реквізитах) зобов'язаний повідомити про це Засвідчувальний центр. У цьому разі Засвідчувальний центр скасовує сертифікат ключа Центру та формує новий сертифікат ключа Центру.

8. Засвідчувальний центр здійснює поширення сертифіката ключа Центру в спосіб, визначений у пункті 1 розділу XXII Регламенту, після формування сертифіката ключа Центру та перевірки правильності відомостей, що містяться в сертифікаті ключа Центру.

9. Центр зобов'язаний подати до Засвідчувального центру заяву про формування нового сертифіката ключа Центру не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення строку чинності його поточного сертифіката ключа. У разі неотримання від Центру заяви про формування нового сертифіката ключа Центру у визначений термін Засвідчувальний центр після закінчення строку чинності сертифіката ключа Центру приймає рішення про скасування реєстрації/акредитації.

10. Центр має право подавати до Засвідчувального центру на сертифікацію попередньо засвідчений відкритий ключ Центру протягом строку чинності сертифіката ключа, якщо відповідний йому особистий ключ не був скомпрометований. У такому випадку дата і час закінчення строку чинності нового сертифіката ключа Центру, сформованого на основі попередньо засвідченого відкритого ключа Центру, не може перевищувати дати і часу закінчення строку чинності попереднього сертифіката ключа Центру.

11. Програмно-технічний комплекс Засвідчувального центру в момент закінчення строку чинності сертифіката ключа Центру:

1) автоматично скасовує поточний сертифікат ключа Центру;

2) формує та поширює список відкликаних сертифікатів ключів Засвідчувального центру.".

10. У розділі XVII:

1) пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Засвідчувальний центр за результатами розгляду заяви про зміну статусу сертифіката ключа Центру приймає рішення про відмову у зміні статусу, якщо виявлено невідповідність даних, наведених у заяві про зміну статусу сертифіката ключа Центру з даними Центру, занесеними до реєстру Засвідчувального центру.";

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Засвідчувальний центр здійснює зміну статусу сертифіката ключа Центру в такому порядку:

1) опрацьовує подані документи згідно з вимогами розділу IX цього Регламенту;

2) створює та засвідчує запит на зміну статусу поточного сертифіката ключа Центру;

3) формує список відкликаних сертифікатів ключів Засвідчувального центру;

4) поширює інформацію про зміну статусу сертифіката ключа Центру в порядку, установленому в пунктах 1 - 3 розділу XXII цього Регламенту.".

11. У розділі XXI:

1) в абзаці другому пункту 1 слова "зразок договору про надання послуг," виключити;

2) у пункті 3 слова "Адміністратор сертифікації Засвідчувального центру" замінити словами "Засвідчувальний центр";

3) пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5, 6 уважати відповідно пунктами 4, 5;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Засвідчувальний центр зобов'язаний розмістити сертифікат ключа Центру на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру після його формування та перевірки Центром даних, що внесені до сертифіката ключа Центру.";

5) у пункті 5 слова "Адміністратор сертифікації Засвідчувального центру" замінити словами "Засвідчувальний центр".

12. У пункті 1 розділу XXII слова "і розсилання засобами e-mail та електронної пошти Національного банку України на адреси, що зазначаються в заяві про формування сертифіката ключа Центру в Засвідчувальному центрі" виключити.

13. Пункт 2 розділу XXV викласти в такій редакції:

"2. Засвідчувальний центр інформує Центри та відповідальних осіб Засвідчувального центру про внесення змін до цього Регламенту шляхом розміщення на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру.".

14. У Регламенті додатки 1, 2, 9 виключити.

У зв'язку з цим додатки 3 - 8 уважати відповідно додатками 1 - 6, додатки 10, 11 уважати відповідно додатками 7, 8.

У тексті Регламенту посилання на додатки 3 - 8 замінити посиланнями відповідно на додатки 1 - 6, посилання на додатки 10, 11 замінити посиланнями відповідно на додатки 7, 8.

15. Додатки 1 - 8 Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту безпеки

О. А. Скомаровський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

Додаток 1
до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 05.02.2018 N 8)
(пункт 9 розділу I)

Вихідний номер ________
Дата _____

Звіт про роботу центру сертифікації ключів
за період з ___ до ___

__
(повне найменування центру сертифікації ключів згідно з даними,
__
__
унесеними до реєстру Засвідчувального центру Національного банку України)

(свідоцтво про реєстрацію/акредитацію, серія _ N ________
від "____" ____ року)

відомості про сертифікати відкритих ключів за весь період існування центру сертифікації ключів1:

загальна кількість виданих сертифікатів ключів підписувачів __________;

загальна кількість чинних сертифікатів ключів підписувачів ___________;

загальна кількість блокованих сертифікатів ключів підписувачів ________;

загальна кількість скасованих сертифікатів ключів підписувачів ________;

відомості про сертифікати відкритих ключів за звітний період1:

кількість виданих сертифікатів ключів підписувачів ______;

кількість блокувань сертифікатів ключів підписувачів _____;

кількість поновлень сертифікатів ключів підписувачів ____;

кількість скасувань сертифікатів ключів підписувачів _____;

скарги підписувачів на неправомірну діяльність (або бездіяльність) центру сертифікації ключів:

загальна кількість скарг підписувачів протягом звітного періоду ________.

N
з/п

Опис скарги підписувача

Дії центру сертифікації ключів щодо задоволення/відхилення скарги

1

2

3

1

 

 

2

 

 

3

 

 


(підпис)

______
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)


1 Станом на останній день звітного періоду.

 

Додаток 2
до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 05.02.2018 N 8)
(пункт 7 розділу II)

Вихідний номер ________
Дата _____

Заява про зміну статусу
посиленого сертифіката відкритого ключа центру сертифікації ключів

Керівникові Засвідчувального центру Національного банку України

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів___________

__
повне найменування центру сертифікації ключів
__.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

Відомості про заявника:

_,
(прізвище, ім'я, по батькові)

контактний телефон _______,

електронна пошта _________.

Прошу виконати процедуру блокування/скасування/поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа центру сертифікації ключів відповідно до зазначених відомостей:

__
(повне найменування центру сертифікації ключів згідно з даними,
__
унесеними до реєстру Засвідчувального центру Національного банку України)
__

(свідоцтво про реєстрацію/акредитацію, серія _ N _______
від "____" _____ року);

реєстраційний номер посиленого сертифіката відкритого ключа центру сертифікації ключів: _;

підстави для зміни статусу посиленого сертифіката відкритого ключа центру сертифікації ключів:

__
__
_.

Строк блокування посиленого сертифіката відкритого ключа центру сертифікації ключів:
__
                                                                                   (кількість календарних днів словами)
(заповнюється для блокування посиленого сертифіката відкритого ключа).


(підпис)

______
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

"___" ____ року

 

Додаток 3
до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 05.02.2018 N 8)
(пункт 6 розділу VI)

Вихідний номер ________
Дата _____

Заява про реєстрацію центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку України

Керівникові Засвідчувального центру Національного банку України

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів __________

_
повне найменування центру сертифікації ключів

_.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

Відомості про заявника:

_,
(прізвище, ім'я, по батькові)

контактний телефон _______,

електронна пошта _________.

Прошу внести такі дані, зазначені в заяві, до реєстру Засвідчувального центру Національного банку України:

повне найменування юридичної особи:

_
_;

ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ____;

повне найменування центру сертифікації ключів:

_
_;

місцезнаходження центру сертифікації ключів:

поштовий індекс __________;

область ______;

район області _;

населений пункт __________;

вулиця ______;

будинок _________, корпус ________, офіс ;

телефон ______;

факс _________;

електронна пошта _________;

електронна адреса інформаційного ресурсу .

До заяви додаються: ________
                                                                                               (перелік документів, які додаються до заяви)
_.


(підпис)

______
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

"___" ____ року

 

Додаток 4
до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 05.02.2018 N 8)
(пункт 6 розділу VI)

Вихідний номер ________
Дата _____

Заява про акредитацію центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку України

Керівникові Засвідчувального центру Національного банку України

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів___________
_
повне найменування центру сертифікації ключів
__.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

Відомості про заявника:

_,
(прізвище, ім'я, по батькові)

контактний телефон _______,

електронна пошта _________.

Прошу провести акредитацію центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку України з такими даними:

повне найменування юридичної особи:

__
_;

ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ____;

повне найменування центру сертифікації ключів:

__
_;

свідоцтво про реєстрацію/акредитацію1: серія _____ N ______
                                                                     від "___" ____ року;

місцезнаходження центру сертифікації ключів:

поштовий індекс __________;

область ______;

район області ;

населений пункт __________;

вулиця ______;

будинок ____, корпус _________, офіс ____;

телефони ____;

факс ________;

електронна пошта _________;

електронна адреса інформаційного ресурсу .

До заяви додаються: _______
                                                                                       (перелік документів, які додаються до заяви)
_
_.


(підпис)

______
(прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

"___" ____ року


1 Зазначаються відомості про раніше видане свідоцтво (за наявності).

 

Додаток 5
до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 05.02.2018 N 8)
(пункт 6 розділу VI)

Вихідний номер _______
Дата _____

Заява про формування посиленого сертифіката відкритого ключа центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку України

Керівникові Засвідчувального центру Національного банку України

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів __________

повне найменування центру сертифікації ключів
_.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

Відомості про заявника:

_,
(прізвище, ім'я, по батькові)

контактний телефон _______,

електронна пошта _________.

1. Прошу перевірити унікальність сформованого центром сертифікації ключів розпізнавального імені: UA- _________.
                                        (розпізнавальне ім'я)

2. Прошу виконати процедуру формування посиленого сертифіката відкритого ключа для центру сертифікації ключів відповідно до таких даних:

повне найменування центру сертифікації ключів:

_
_;

дані, що вносяться до посиленого сертифіката відкритого ключа:

унікальний серійний номер центру сертифікації ключів: UA--_________;

область (S) ___;

місто (L) _____;

країна (C) UA _;

загальна назва (CN)1 _______;

підрозділ (OU)2 ___________;

організація (O)3.

Посилений сертифікат відкритого ключа формується на такій основі4:

запит на формування сертифіката ________;

самопідписаний сертифікат _.

Значення серійного (заводського) номера носія інформації, на якому надається запит на формування сертифіката / самопідписаний сертифікат: _.


(підпис)

______
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

"___" ____ року


1 Зазначається найменування центру сертифікації ключів.

2 Зазначається назва підрозділу юридичної особи, що є центром сертифікації ключів та забезпечує надання послуг електронного цифрового підпису.

3 Зазначається повне (або офіційне скорочене) найменування юридичної особи за установчими документами або відомостями про державну реєстрацію.

4 Зазначається назва файла.

 

Додаток 6
до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 05.02.2018 N 8)
(пункт 6 розділу VI)

Вихідний номер ________
Дата _____

Заява про внесення змін до даних зареєстрованого/акредитованого центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку України

Керівникові Засвідчувального центру Національного банку України

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів___________

(повне найменування центру сертифікації ключів)

_.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

Відомості про заявника:

_,
(прізвище, ім'я, по батькові)

контактний телефон _______,

електронна пошта _________.

У зв'язку зі зміною даних центру сертифікації ключів

_
(повне найменування центру сертифікації ключів згідно з даними,

_
унесеними до реєстру Засвідчувального центру Національного банку України)
_

(свідоцтво про реєстрацію/акредитацію, серія _______ N _

від "____" _____ року) прошу внести такі дані до реєстру Засвідчувального центру Національного банку України, зазначені в заяві:

повне найменування юридичної особи:

_
_;

повне найменування центру сертифікації ключів:

_
_;

ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ____;

місцезнаходження центру сертифікації ключів:

поштовий індекс __________;

область ______;

район області _;

населений пункт __________;

вулиця ______;

будинок _________, корпус , офіс ________;

телефон _____;

факс ________;

електронна пошта _________;

електронна адреса інформаційного ресурсу .

До заяви додаються: _______
                                          (перелік документів, які додаються до заяви про
                                            реєстрацію/акредитацію

_.
центру сертифікації ключів, що зазнали змін унаслідок зміни даних)


(підпис)

______
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)

"___" ____ року

 

Додаток 7
до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 05.02.2018 N 8)
(пункт 4 розділу X)

Свідоцтво
про реєстрацію/акредитацію центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку України

Серія ______                                                                                                                             N _________

Згідно з рішенням Засвідчувального центру Національного банку України від "___" ___ _____ року N _____ ________                                                                          (повне найменування центру сертифікації ключів)

_,

створений ____
                  (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

_,

відповідає вимогам до зареєстрованого/акредитованого центру сертифікації ключів і внесений до реєстру Засвідчувального центру Національного банку України.

Місцезнаходження зареєстрованого/акредитованого центру сертифікації ключів:

_
(поштова(і) адреса(и) зареєстрованого/акредитованого центру сертифікації)

Свідоцтво дійсне до1"___" _____ року.


(підпис)

______
(прізвище, ім'я, по батькові керівника Засвідчувального центру
Національного банку України)

"___" ____ року


1 Зазначається для акредитованого центру сертифікації ключів.

 

Додаток 8
до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 05.02.2018 N 8)
(пункт 7 розділу IX)

Дозвіл суб'єктів персональних даних на оброблення їх персональних даних у Засвідчувальному центрі Національного банку України

Ми, що нижче підписалися, надаємо дозвіл на оброблення наших персональних даних, які передаються до Засвідчувального центру Національного банку України для проведення

__
(назва регламентної процедури)

__
(повне найменування центру сертифікації ключів)

__,


(підпис)

______
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника / заступника керівника центру сертифікації ключів)


(підпис)

______
(посада, прізвище, ім'я, по батькові заявника центру сертифікації ключів)

"___" ____ року
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали