Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 березня 2019 року N 49

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року N 120 (Постанова N 120), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половньов) довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських установ-резидентів / небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України, операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 01 травня 2019 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
18 березня 2019 року N 49

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Постанова N 120)

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова та цифри "Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" замінити словами "Про валюту і валютні операції";

2) у пункті 4:

підпункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

"2) небанківських установ-резидентів / небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури);

3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі - небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);

4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі - власники рахунків, відкритих за межами України);";

у підпункті 5 слово "національних" виключити;

3) у пункті 7:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації - дані статистичної звітності банків, небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, операторів поштового зв'язку;";

у підпункті 2:

слово "фінансових" виключити;

слова "індивідуальних ліцензій" замінити словами "рахунків, відкритих за межами України".

2. Абзац перший пункту 17 розділу II викласти в такій редакції:

"17. Банки, небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, оператори поштового зв'язку подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файлу 20X).".

3. Пункт 43 розділу VI викласти в такій редакції:

"43. Дані статистичної звітності є недостовірними (неповними), тобто дані звітності не відповідають дійсності, у разі невиправлення респондентом (постачальником статистичної звітності) виявлених суттєвих помилок у строки, установлені в пункті 42 розділу VI цих Правил.

Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими, є порушенням порядку формування даних статистичної звітності.

Вимоги пункту 43 розділу VI цих Правил не поширюються на статистичну звітність про валютні операції та з питань фінансового моніторингу.".

4. У тексті Правил слова "Постачальник статистичної звітності", "постачальник статистичної звітності" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "Респондент (постачальник статистичної звітності)", "респондент (постачальник статистичної звітності)" у відповідних відмінках та числах.

5. У тексті додатка 1 слова "постачальник статистичної звітності" у всіх відмінках замінити словами "респондент (постачальник статистичної звітності)" у відповідних відмінках.

6. У таблиці додатка 2:

1) у колонці 5 рядка 49 літери та цифри "K040_1 (#), K040_2 (#)" замінити літерами та цифрами "K040_1, K040_2";

2) у рядку 131:

у колонці 3 слова ", відкритого на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України" виключити;

колонку 6 після літери та цифр "Q003," доповнити літерою та цифрами "Q003_1,";

3) доповнити таблицю після рядка 131 новим рядком 132 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

132

A2R001

Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів

T071_1, T071_2

F104, R020, R030_1, R030_2

Q003, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6

2RX

".

У зв'язку з цим рядки 132 - 859 уважати відповідно рядками 133 - 860;

4) рядок 314 виключити.

У зв'язку з цим рядки 315 - 860 уважати відповідно рядками 314 - 859;

5) у колонці 5:

у рядках 316, 317 літеру та цифри "R030 (#)" замінити літерами та цифрами "K030 (#), R030 (#)";

рядок 318 після літери та цифр "K021," доповнити літерою та цифрами "K030 (#),";

6) рядок 319 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

319

A3M001

Сума надходження/переказу безготівкових коштів за операціями з нерезидентами

T071

F027, F02D, F089, F090, F091 (=5,6), K021, K030 (#), K040 (#), R030 (#), B010

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020

3MX

";

7) у колонці 5 рядка 375 цифри "21, 30," замінити цифрами "21,";

8) рядки 383 - 571 замінити новими ста десятьма рядками 383 - 492 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

383

A6E080

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6EX

384

A6E081

Фактична сума роловера за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

385

A6E082

Фактична сума лонгацій за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

386

A6E083

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6EX

387

A6E084

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

388

A6E085

Фактична сума роловера за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

389

A6E086

Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

390

A6E087

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

391

A6E088

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

392

A6E089

Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

393

A6E090

Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

394

A6E091

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

395

A6E092

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

396

A6E093

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

397

A6E094

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6EX

398

A6E095

Фактична сума роловера за кредитами суб'єктів господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

399

A6E096

Фактична сума лонгацій за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

400

A6E097

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6EX

401

A6E098

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

402

A6E099

Фактична сума роловера за іпотечними кредитами суб'єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

403

A6E100

Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

404

A6E101

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

405

A6E102

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

406

A6E103

Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

407

A6E104

Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

408

A6E105

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

409

A6E106

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

410

A6E107

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

411

A6E108

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

412

A6E109

Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

413

A6E110

Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

414

A6E111

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

415

A6E112

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

416

A6E113

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

417

A6E114

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

418

A6E115

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

419

A6E116

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

420

A6E117

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках

T100

R030 (#)

Немає

6EX

421

A6E118

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

422

A6E119

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

423

A6E120

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

424

A6E121

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

425

A6E122

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

426

A6E123

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

427

A6E124

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

428

A6E125

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

429

A6E126

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

430

A6E127

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

431

A6E128

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

432

A6E129

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

433

A6E130

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

434

A6E131

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

435

A6E132

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

436

A6E134

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

437

A6E135

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

438

A6E136

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

439

A6E137

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

440

A6E138

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

441

A6E139

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

442

A6E140

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

443

A6E141

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

444

A6E142

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

445

A6E143

Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

446

A6E144

Сума залишку за рахунками-ескроу фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

447

A6E145

Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

448

A6E146

Сума залишку за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

449

A6E149

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

450

A6E150

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

451

A6E151

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

452

A6E152

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

453

A6E153

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

454

A6E154

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

455

A6E155

Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

456

A6E156

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарської діяльності (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

457

A6E157

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

458

A6E158

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

459

A6E159

Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

460

A6E160

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

461

A6E161

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

462

A6E162

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

463

A6E163

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

464

A6E164

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які були повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

465

A6E165

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

466

A6E166

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій

T100

R030 (#)

Немає

6EX

467

A6E167

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

468

A6E168

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

469

A6E169

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6EX

470

A6E170

Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

471

A6E171

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)

T100

R030 (#)

Немає

6EX

472

A6E172

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

473

A6E173

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

474

A6E174

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

475

A6E175

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю

T100

R030 (#)

Немає

6EX

476

A6E176

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

477

A6E177

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

478

A6E178

Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

479

A6E179

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

480

A6E180

Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

481

A6E181

Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

482

A6E182

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

483

A6E183

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

484

A6E184

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

485

A6E185

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

486

A6E186

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

487

A6E187

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій

T100

R030 (#)

Немає

6EX

488

A6E188

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

489

A6E189

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6EX

490

A6E190

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

491

A6E191

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо

T100

R030 (#)

Немає

6EX

492

A6E192

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт

T100

R030 (#)

Немає

6EX

".

У зв'язку з цим рядки 572 - 859 уважати відповідно рядками 493 - 780;

9) у колонці 6 рядків 493 - 508 літеру "D," виключити;

10) у рядках 509 - 511:

у колонці 5 літеру та цифри "S031 (#)" замінити літерою та цифрами "S031";

у колонці 6 літеру "D," виключити;

11) доповнити таблицю після рядка 511 новими дев'яноста рядками 512 - 601 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

512

A6K001

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

513

A6K002

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

514

A6K003

Сукупні очікувані надходження грошових коштів у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

515

A6K004

Чистий очікуваний відплив грошових коштів у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

516

A6K005

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

517

A6K006

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

518

A6K007

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

519

A6K008

Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

520

A6K009

Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

521

A6K010

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

522

A6K011

Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

523

A6K012

Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

524

A6K013

Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

525

A6K014

Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

526

A6K015

Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "АА-"/"Аа3"

T100

R030 (#)

Немає

6KX

527

A6K016

Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

528

A6K017

Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

529

A6K018

Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

530

A6K019

Сума строкових вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030 (#)

Немає

6KX

531

A6K020

Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

532

A6K021

Сума інших строкових вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення

T100

R030 (#)

Немає

6KX

533

A6K022

Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

534

A6K023

Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030 (#)

Немає

6KX

535

A6K024

Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

536

A6K025

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

537

A6K026

Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

538

A6K027

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6KX

539

A6K028

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

540

A6K029

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

541

A6K030

Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

542

A6K031

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

543

A6K032

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6KX

544

A6K033

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій

T100

R030 (#)

Немає

6KX

545

A6K034

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

546

A6K035

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

547

A6K036

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6KX

548

A6K037

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6KX

549

A6K038

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарської діяльності, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям

T100

R030 (#)

Немає

6KX

550

A6K039

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам

T100

R030 (#)

Немає

6KX

551

A6K040

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

552

A6K041

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями

T100

R030 (#)

Немає

6KX

553

A6K042

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

554

A6K043

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6KX

555

A6K044

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю

T100

R030 (#)

Немає

6KX

556

A6K045

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

557

A6K046

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

558

A6K047

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

559

A6K048

Сума простроченої заборгованості перед клієнтами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

560

A6K049

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6KX

561

A6K050

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6KX

562

A6K051

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6KX

563

A6K052

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6KX

564

A6K053

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6KX

565

A6K054

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6KX

566

A6K055

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

567

A6K056

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

568

A6K057

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

569

A6K058

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6KX

570

A6K059

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

571

A6K060

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6KX

572

A6K061

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6KX

573

A6K062

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6KX

574

A6K063

Сума за депозитами в Національному банку України, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними

T100

R030 (#)

Немає

6KX

575

A6K064

Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

576

A6K065

Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

577

A6K066

Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

578

A6K067

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках

T100

R030 (#)

Немає

6KX

579

A6K068

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам

T100

R030 (#)

Немає

6KX

580

A6K069

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

581

A6K070

Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком

T100

R030 (#)

Немає

6KX

582

A6K071

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках

T100

R030 (#)

Немає

6KX

583

A6K072

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

584

A6K073

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6KX

585

A6K074

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6KX

586

A6K075

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6KX

587

A6K076

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

588

A6K077

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6KX

589

A6K078

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

590

A6K079

Вклади бюджетних установ, за якими було отримано повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6KX

591

A6K080

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт

T100

R030 (#)

Немає

6KX

592

A6K081

Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

593

A6K082

Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

594

A6K083

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

595

A6K084

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

596

A6K085

Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

597

A6K086

Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

598

A6K087

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

599

A6K088

Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку України)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

600

A6K089

Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCRвв та LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

601

A6K090

Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках, які дотримуються LCRвв та LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

".

У зв'язку з цим рядки 512 - 780 уважати відповідно рядками 602 - 870;

12) рядки 638, 639 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

638

A73037

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти / банківського металу на іншу іноземну валюту / інший банківський метал

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

639

A73038

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти / банківського металу на іншу іноземну валюту / інший банківський метал

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

";

13) колонку 5 рядків 732 - 735 доповнити літерою та цифрами ", K030(#)";

14) рядки 802, 803, 805, 818, 819 викласти в такій редакції:

1

2

3

4

5

6

7

802

B20011

Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

803

B20012

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів для періоду утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

";

"

1

2

3

4

5

6

7

805

B20014

Середньоарифметична сума обов'язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно

T100

R034 (#)

Q007

20X

";

"

1

2

3

4

5

6

7

818

B20027

Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

819

B20028

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі

T100

R034 (#)

Q007

20X

";

15) доповнити таблицю після рядка 820 новими чотирнадцятьма рядками 821 - 834 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

821

B20030

Сума форвардних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

822

B20031

Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

823

B20032

Сума ф'ючерсних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

824

B20033

Сума ф'ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

825

B20034

Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

826

B20035

Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами

T100

R034 (#)

Q007

20X

827

B20036

Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

828

B20037

Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база)

T100

R034 (#)

Q007

20X

829

B20038

Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

830

B20039

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

831

B20040

Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

832

B20041

Довідково: середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

833

B20042

Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

834

B20043

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

".

У зв'язку з цим рядки 821 - 870 уважати відповідно рядками 835 - 884;

16) доповнити таблицю після рядка 858 двома новими рядками 859, 860 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

859

B6D025

Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3)

T100

Немає

Q007

6DX

860

B6D026

Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (Н3) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

".

У зв'язку з цим рядки 859 - 884 уважати відповідно рядками 861 - 886;

17) рядки 861 - 886 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

861

B6K001

Банкноти та монети

T100

R030 (#)

Немає

6KX

862

B6K002

Резерви за готівковими коштами, наявність яких непідтверджена

T100

R030 (#)

Немає

6KX

863

B6K003

Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

864

B6K005

Кошти фізичних осіб на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

865

B6K006

Нараховані витрати за коштами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6KX

866

B6K007

Кошти суб'єктів господарської діяльності на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

867

B6K008

Кошти в розрахунках інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6KX

868

B6K009

Нараховані витрати за коштами банків

T100

R030 (#)

Немає

6KX

869

B6K010

Поточні рахунки бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

870

B6K011

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

871

B6K012

Кошти виборчих фондів та фонду референдуму

T100

R030 (#)

Немає

6KX

872

B6K013

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

873

B6K014

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

874

B6K015

Кошти Національного банку України на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

875

B6K016

Нараховані витрати за коштами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

876

B6K017

Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших організацій

T100

R030 (#)

Немає

6KX

877

B6K018

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

878

B6K019

Нараховані витрати за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6KX

879

B6K020

Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам

T100

R030 (#)

Немає

6KX

880

B6K021

Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками

T100

R030 (#)

Немає

6KX

881

B6K022

Надходження за транзитними і кліринговими рахунками

T100

R030 (#)

Немає

6KX

882

B6K023

Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

883

B6K024

Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6KX

884

B6K025

Сума за депозитними сертифікатами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

885

B6K026

Сума за депозитами в Національному банку України до одного дня

T100

R030 (#)

Немає

6KX

886

B6K027

Нараховані витрати за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо

T100

R030 (#)

Немає

6KX

".

7. У додатку 3 після рядка 91 доповнити таблицю новим рядком 92 такого змісту:

"

1

2

3

92

F104

Код стану виконання договору

".

У зв'язку з цим рядки 92 - 159 уважати відповідно рядками 93 - 160.

8. У таблиці додатка 6:

1) назву колонки 6 викласти в такій редакції: "Респондент (постачальник статистичної звітності)";

2) у колонці 3 рядка 7 слово "їх" замінити словами "обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами,";

3) у колонці 6:

рядка 12 викласти в такій редакції:

"Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій)";

рядка 15 викласти в такій редакції:

"Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";

рядків 20, 21:

слова "небанківські фінансові установи-резиденти" замінити словами "небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти";

слово "національні" виключити;

рядка 33 слово "національні" виключити;

рядка 34:

слова "Небанківські фінансові установи-резиденти" замінити словами "Небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти";

слово "національні" виключити;

 рядка 35 викласти в такій редакції:

"Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";

рядка 42:

слова "небанківські фінансові установи-резиденти" замінити словами: "небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти";

слово "національні" виключити;

рядка 43 викласти в такій редакції: "Банки";

рядка 48 викласти в такій редакції:

"Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або банки, небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками";

рядка 49 викласти в такій редакції:

"Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці - власники рахунків, відкритих за межами України";

4) доповнити таблицю після рядка 49 новим рядком 50 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

50

2RX

Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів

Щоденна

Не пізніше 14 години наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

".

У зв'язку з цим рядки 50 - 74 уважати відповідно рядками 51 - 75;

5) у рядку 55:

колонку 3 викласти в такій редакції:

"Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій";

колонку 6 викласти в такій редакції:

"Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";

6) у рядку 56:

колонку 3 викласти в такій редакції:

"Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій";

колонку 6 викласти в такій редакції:

"Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";

7) рядок 57 виключити.

У зв'язку з цим рядки 58 - 75 уважати відповідно рядками 57 - 74;

8) колонку 3 рядка 58 викласти в такій редакції:

"Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами";

9) у колонці 5 рядка 60 слова "та червня" виключити;

10) у рядку 69:

колонку 3 викласти в такій редакції:

"Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів"; у колонці 5 слово "сьомого" замінити словом "десятого";

колонку 7 викласти в такій редакції:

"Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності";

11) доповнити таблицю після рядка 73 новим рядком 74 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

74

6KX

Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

Щоденна

Не пізніше 17 години наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

".

У зв'язку з цим рядок 74 уважати рядком 75.

9. Додаток 7 викласти в такій редакції:

"Додаток 7
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 18.03.2019 N 49)
(пункт 33 розділу V)

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, необхідних для формування інформації про кредитні операції

Частина 1. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (фізична особа)

Таблиця 1

N
з/п

N
реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Унікальний код боржника

2

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) fio

3

2.1

Прізвище

4

2.2

Ім'я

5

2.3

По батькові

6

3

Ознака особи

7

4

Ідентифікатор боржника

8

5

Код типу документа

9

6

Код боржника за некласифікованим реквізитом К020

10

7

Дата народження

11

8. Документ, що посвідчує особу. Структура (елемент) document. Якщо документів кілька, то реквізити за N (поля) з 8.1 до 8.4 повторюються

12

8.1

Тип документа

13

8.2

Серія документа

14

8.3

Номер документа

15

8.4

Дата видачі документа

16

9. Адреса реєстрації. Структура (елемент) address. Якщо боржник є нерезидентом, то структура (елемент) address не зазначається

17

9.1

Код регіону

18

9.2

Район

19

9.3

Поштовий індекс

20

9.4

Назва населеного пункту

21

9.5

Вулиця

22

9.6

Будинок

23

9.7

Корпус (споруда)

24

9.8

Квартира

25

10

Код країни реєстрації

26

11

Освіта

27

12. Місце роботи боржника. Структура (елемент) organization. Якщо місць роботи кілька, то реквізити за N (поля) з 12.1 до 12.3 повторюються. Якщо в боржника немає місця роботи, то структура (елемент) organization не зазначається

28

12.1

Тип роботодавця

29

12.2

Ідентифікатор роботодавця

30

12.3

Найменування роботодавця

31

13. Дані про дохід боржника (ціле число, у сотих частках валюти). Структура (елемент) profit. Інформація про середньомісячний дохід боржника надається під час надання кредиту та оновлюється щороку в разі наявності інформації в банку за кредитами, за якими визначення розміру кредитного ризику здійснюється на індивідуальній основі

32

13.1

Підтверджений дохід боржника

33

13.2

Непідтверджений дохід боржника

34

14. Сімейний стан боржника та кількість осіб, які перебувають на його утриманні. Структура (елемент) family

35

14.1

Сімейний стан боржника

36

14.2

Кількість осіб, які перебувають на утриманні боржника

37

15

Тип пов'язаної з банком особи

38

16

Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

Частина 2. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (юридична особа)

Таблиця 2

N
з/п

N
реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Унікальний код боржника

2

2

Найменування боржника

3

3

Резидентність особи

4

4

Ідентифікатор боржника

5

5

Код типу документа

6

6

Код боржника за некласифікованим реквізитом К020

7

7

Дата державної реєстрації

8

8

Номер державної реєстрації

9

9

Вид економічної діяльності

10

10

Період

11

11

Код країни реєстрації

12

12. Розмір фінансових показників діяльності боржника. Структура (елемент) finPerformance

13

12.1

Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)

14

12.2

Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)

15

12.3

Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)

16

12.4

Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)

17

13

Приналежність боржника до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем

18

14

Статус участі боржника в групі

19

15. Перелік юридичних осіб, які входять до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем. Структура (елемент) groupUr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) groupUr не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура 15 повторюється

20

15.1

Статус участі юридичної особи в групі

21

15.2

Резидентність особи

22

15.3

Ідентифікатор учасника групи

23

15.4

Найменування особи

24

15.5

Код країни місця реєстрації

25

16. Розмір фінансових показників діяльності групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем. Структура (елемент) finPerformanceGr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) finPerformanceGr не зазначається

26

16.1

Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)

27

16.2

Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)

28

16.3

Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)

29

16.4

Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)

30

16.5

Клас групи

31

17

Факт приналежності боржника до групи пов'язаних контрагентів

32

18. Перелік юридичних осіб, які належать до групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) partners. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) partners не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура повторюється

33

18.1

Резидентність особи

34

18.2

Ідентифікатор пов'язаного контрагента

35

18.3

Найменування особи

36

18.4

Код країни місця реєстрації

37

19. Розмір фінансових показників діяльності групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) finPerformancePr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) finPerformancePr не зазначається

38

19.1.

Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)

39

19.2

Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)

40

19.3

Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)

41

19.4

Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)

42

20

Факт проходження аудиту фінансової звітності

43

21

Тип пов'язаної з банком особи

44

22. Власники істотної участі - фізичні особи. Структура (елемент) ownerPp. Якщо власників кілька, то структура ownerPp повторюється. Якщо боржник - юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerPp не зазначається

45

22.1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) FIO.

46

22.1.1

Прізвище

47

22.1.2

Ім'я

48

22.1.3

По батькові

49

22.2

Резидентність особи

50

22.3

Ідентифікатор власника істотної участі

51

22.4

Код країни місця реєстрації

52

22.5

Частка власника істотної участі

53

22.6. Місце реєстрації власника істотної участі - фізичної особи. Структура (елемент) address

54

22.6.1

Код регіону

55

22.6.2

Район

56

22.6.3

Поштовий індекс

57

22.6.4

Назва населеного пункту

58

22.6.5

Вулиця

59

22.6.6

Будинок

60

22.6.7

Корпус (споруда)

61

22.6.8

Квартира

62

23. Власники істотної участі - юридичні особи. Структура (елемент) ownerJur. Якщо власників кілька, то структура ownerJur повторюється. Якщо боржник - юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerJur не зазначається

63

23.1

Найменування особи

64

23.2

Резидентність особи

65

23.3

Ідентифікатор власника істотної участі

66

23.4

Дата державної реєстрації

67

23.5

Номер державної реєстрації

68

23.6

Код країни місця реєстрації

69

23.7

Частка власника істотної участі

70

24

Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

Частина 3. Реквізити повідомлення (запиту) про забезпечення за кредитною операцією боржника (фізична особа, юридична особа)

Таблиця 3

N
з/п

N
реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Порядковий номер запису в повідомленні

2

2

Унікальний код забезпечення за кредитною операцією боржника

3

3

Унікальний код боржника

4

4

Номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття

5

5

Дата укладання договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття

6

6

Код виду забезпечення за договором

7

7

Порядковий номер застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття у боржника

8

8

Код валюти

9

9

Сума забезпечення згідно з договором

10

10

Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності

11

11

Дата останньої оцінки забезпечення

12

12

Вид нерухомого майна

13

13

Поштовий індекс

14

14

Загальна площа нерухомого майна

15

15

Сума поруки

16

16

Сума фінансової поруки (гарантії)

17

17

Середній підтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)

18

18

Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)

19

19

Факт страхування забезпечення

20

20. Депозити, що є предметом забезпечення. Структура (елемент) Deposit. Структура Deposit може бути або масивом значень [реквізити за N (поля) 20.1 - 20.4] за потреби надання інформації про один чи декілька депозитів або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі депозити, пов'язані із забезпеченням. Якщо депозитів за забезпеченням декілька, то поля структури Deposit повторюються стільки разів, скільки є депозитів. Якщо предметом забезпечення не є депозити або інформація за депозитами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Deposit не зазначається

21

20.1

Номер депозитного договору

22

20.2

Дата укладення депозитного договору

23

20.3

Код валюти за депозитом

24

20.4

Сума депозиту

Частина 4. Реквізити повідомлення (запиту) про кредитні операції боржника (фізична особа, юридична особа)

Таблиця 4

N
з/п

N
реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Порядковий номер кредитної операції в повідомленні

2

2

Ознака особи

3

3

Унікальний код кредитної операції боржника

4

4

Унікальний код боржника

5

5

Вид кредиту / наданого фінансового зобов'язання

6

6

Номер договору

7

7

Дата укладення договору

8

8

Кінцева дата погашення кредиту / наданого фінансового зобов'язання

9

9

Загальна сума (ліміт кредитної лінії / овердрафту) наданого фінансового зобов'язання

10

10

Код валюти

11

11

Номінальна процентна ставка

12

12

Сума платежів за кредитною операцією

13

13

Періодичність сплати основного боргу

14

14

Періодичність сплати відсотків

15

15

Залишок заборгованості за кредитною операцією за основним боргом

16

16

Залишок заборгованості за кредитною операцією за процентами

17

17

Прострочена заборгованість за основним боргом

18

18

Прострочена заборгованість за процентами

19

19

Кількість днів прострочення за основним боргом

20

20

Кількість днів прострочення за процентами

21

21

Дата фактичного погашення кредиту / припинення зобов'язань по кредиту

22

22

Наявність здійснених заходів із примусового стягнення боргу

23

23

Клас боржника визначений на підставі оцінки фінансового стану

24

24

Код типу оцінки кредитного ризику

25

25. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника. Структура (елемент) Factor. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням N 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника, то структура (елемент) Factor не зазначається

26

25.1

Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем / групи пов'язаних контрагентів

27

25.2

Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик

28

25.3

Код щодо події дефолту

29

25.4

Код щодо своєчасності сплати боргу

30

25.5

Код щодо додаткових характеристик

31

25.6

Код щодо класу боржника за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України

32

26

Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника

33

27

Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту

34

28

Скоригований клас боржника

35

29

Величина кредитного ризику

36

30

Факт страхування кредиту

37

31. Забезпечення за кредитним договором. Структура (елемент) Pledge. Структура Pledge може бути або масивом значень [реквізити за N (поля) 31.1 - 31.3] за потреби надання інформації про забезпечення, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі забезпечення, пов'язані з кредитним договором. Якщо забезпечень за кредитним договором декілька, то поля структури Pledge повторюються стільки разів, скільки є забезпечень. Якщо забезпечення не передбачені кредитним договором або інформація за забезпеченням, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Pledge не зазначається

38

31.1

Забезпечення за кредитним договором

39

31.2

Сума забезпечення згідно з договором

40

31.3

Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності

41

32. Транші за кредитним договором. Структура (елемент) Tranche. Структура Tranche може бути або масивом значень [реквізити за N (поля) 32.1 - 32.22] за потреби надання інформації про транші, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі транші, пов'язані з кредитним договором. Якщо траншів за кредитним договором декілька, то поля структури Tranche повторюються стільки разів, скільки є траншів. Якщо транші не передбачені кредитним договором або інформація за траншами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Tranche не зазначається

42

32.1

Номер договору траншу

43

32.2

Дата укладення договору траншу

44

32.3

Кінцева дата погашення заборгованості траншу

45

32.4

Сума наданого фінансового зобов'язання за траншем

46

32.5

Код валюти за траншем

47

32.6

Процентна ставка за траншем

48

32.7

Періодичність сплати основного боргу за траншем

49

32.8

Періодичність сплати процентів за траншем

50

32.9

Залишок заборгованості за основним боргом траншу

51

32.10

Залишок заборгованості за процентами траншу

52

32.11

Прострочена заборгованість за траншем

53

32.12

Прострочена заборгованість за процентами траншу

54

32.13

Кількість днів прострочення за траншем

55

32.14

Кількість днів прострочення за процентами траншу

56

32.15

Дата фактичного погашення траншу / припинення зобов'язань за траншем

57

32.16

Клас боржника за траншем визначений на підставі оцінки фінансового стану

58

32.17

Код типу оцінки кредитного ризику

59

32.18. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням N 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) factorTr не зазначається

60

32.18.1

Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем / групи пов'язаних контрагентів

61

32.18.2

Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик

62

32.18.3

Код щодо події дефолту

63

32.18.4

Код щодо своєчасності сплати боргу за траншем

64

32.18.5

Код щодо додаткових характеристик

65

32.18.6

Код щодо класу боржника за траншем за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України

66

32.19

Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника за траншем

67

32.20

Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту

68

32.21

Скоригований клас боржника за траншем

69

32.22

Величина кредитного ризику за траншем

".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Сологуб
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали