Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

01.08.2019

м. Київ

N 1950

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2019 р. за N 992/33963

Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Відповідно до пункту 10 частини першої (Закон N 4452-VI) та пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 3 (Правила N 3), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року N 99 (Рішення N 99)), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з 01 листопада 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н. Є.

 

В. о. директора-розпорядника

А. Я. Оленчик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
01 серпня 2019 року N 1950

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2019 р. за N 992/33963

ЗМІНИ
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників (Правила N 3)

1. В абзаці четвертому пункту 3 розділу I слова ", необхідної для здійснення Фондом виплат гарантованих сум відшкодувань" виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Дані про вкладника мають бути введені до бази даних в день укладення з вкладником/представником/фізичною особою на користь третьої особи договору банківського вкладу та/або банківського рахунку та відкриття відповідного рахунку, крім суми нарахованих відсотків.";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Відображення в базі даних інформації за одним договором може здійснюватися двома записами відповідно до пункту 13 цього розділу.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці шостому слова "у тому числі картковому," виключити;

2) перше речення пункту 3 після слова "укладений" доповнити словами "фізичною особою";

3) у пункті 7:

в абзаці першому слова "(у розрізі рахунків вкладника)" виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"серією (за наявності) та номером паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу);";

4) друге речення абзацу другого пункту 8 викласти в такій редакції: "Банки можуть здійснювати перевірки бази даних за допомогою програмного забезпечення "Інспектор бази даних про вкладників" (далі - Програма контролю), що розміщене на офіційному веб-сайті Фонду.";

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Сума, що зазначається у графі 13 файла "Z", розраховується з урахуванням вимог пункту 10 цього розділу та не має перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.";

6) у пункті 10:

в абзаці першому цифри "15" замінити цифрами "17";

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"Якщо рахунок для обліку коштів на вимогу має від'ємний або нульовий залишок (файл "D"), до розрахунку гарантованої суми (графа 13 файла "Z") ці суми включаються із значенням "0,00".

Якщо загальна сума залишків, зазначених у графах 17, 19 одного запису, менше 10 гривень, до розрахунку гарантованої суми (графа 13 файла "Z") ці суми включаються із значенням "0,00".

Рахунки для обліку строкових коштів, а також вкладів, оформлених іменними ощадними депозитними сертифікатами, що мають нульовий залишок, не включаються до бази даних.";

абзац шостий виключити;

7) доповнити пункт 13 новим абзацом такого змісту:

"Якщо за одним і тим самим договором інформацію до файла "D" введено двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку з подальшим відображенням у файлі "M" і загальна сума, зазначена у графах 17, 19 за одним записом, є меншою, ніж 10 гривень, до розрахунку гарантованої суми (графа 13 файла "Z") цей запис включається із сумою "0,00".";

8) абзац другий пункту 15 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"У банку має бути організований процес резервного копіювання інформації про вкладників згідно з додатком А.12.3 до Національного стандарту України з питань інформаційної безпеки ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 "Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги", затвердженого наказом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 18 грудня 2015 року N 193 (Наказ N 193) (далі - ДСТУ ISO/IEC 27001:2015). Інформація про вкладників банку щокварталу на звітні дати консолідується, вивантажується на електронні зовнішні носії та архівується для зберігання.

Облік рухомих носіїв має бути організований згідно з додатками А.8.2, А.8.3 до ДСТУ ISO/IEC 27001:2015.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. У розділі III:

1) у пункті 1:

у першому реченні абзацу другого слова "серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу (за наявності))" замінити словами "серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Інформацію про реквізити вкладника розділено на дві групи - значуща та довідкова. До довідкової належить інформація про місце проживання або місцеперебування фізичної особи.";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"При проведенні Фондом перевірки повноти і достовірності ведення банками баз даних про вкладників відсутність, неповнота або некоректність значущої інформації про реквізити вкладника не вважається порушенням порядку ведення бази даних вкладників у разі:

від'ємного або нульового залишку на рахунку;

обліку коштів не менше трьох років на рахунку для обліку коштів за недіючими рахунками та за якими не було руху коштів, ініційованого власником рахунку.";

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова "про вкладника" виключити;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"3) дата народження;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять третім;

в абзаці дев'ятому:

цифру "3" замінити цифрою "4";

після слова "серія" доповнити словами "(за наявності)";

в абзаці десятому цифру "4" замінити цифрою "5";

абзац чотирнадцятий після слова "квартири" доповнити словами ", поштовий індекс";

в абзаці п'ятнадцятому цифру "5" замінити цифрою "6";

в абзаці шістнадцятому цифру "6" замінити цифрою "7";

в абзаці сімнадцятому цифру "7" замінити цифрою "8";

доповнити пункт після абзацу сімнадцятого новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"9) номер банківського рахунку за стандартом IBAN;".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять четвертим;

в абзаці дев'ятнадцятому:

цифру "8" замінити цифрами "10";

слова "аналітичних рахунків" замінити словами "рахунків аналітичного обліку";

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"11) суми залишків коштів;";

в абзаці двадцять першому цифри "10" замінити цифрами "12";

в абзаці двадцять другому цифри "11" замінити цифрами "13";

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"14) загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу.";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Базова структура бази даних (додаток 1) заповнюється в такому порядку:

1) для заповнення граф 2, 5 - 10 (прізвище, ім'я та по батькові; назви області, району, населеного пункту, вулиці; номери будинку, квартири; документ, що посвідчує особу) мають використовуватися символи українського, російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи Windows (кодова сторінка 1251);

2) записи про прізвище, ім'я, по батькові вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їхньому написанню в документах, які посвідчують особу та реквізити яких введено до бази даних;

3) у записах інших даних про вкладника можуть використовуватися скорочення, абревіатури. Наприклад:

АБ123456, Гайсинським РУ ГУ МВС Укр. в м. Гайсин, 01.01.2002;

4) графа 2 (П. І. Б.) - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вкладника відповідно до їхнього написання в документах, що посвідчують особу, реквізити яких введено до бази даних;

5) графа 3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків) - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків з урахуванням вимог підпункту 2 пункту 2 цього розділу;

6) графа 4 (дата народження) - зазначається дата народження вкладника;

7) графи 5 - 8 (місце проживання або місцеперебування) - зазначаються назви області, району, населеного пункту, вулиці, номери будинку, квартири та поштовий індекс;

Для нерезидентів, місце проживання яких за межами України, назва країни зазначається у графі "Область".

Графа "Область" не заповнюється тільки у разі, якщо у реквізиті "назва населеного пункту" зазначено м. Київ або м. Севастополь;

8) графа 9 (серія та номер) - зазначаються серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу (разом без пробілу);

9) графа 10 (ким виданий) - зазначається найменування органу або цифровий код підрозділу, що видав документ;

10) графа 11 (дата видачі) - зазначається дата видачі документа;

11) графа 12 - зазначається дата укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку;

12) графа 13 - зазначається дата закінчення договору з вкладником (тільки для договорів банківського вкладу). Якщо строк закінчення договору банківського вкладу на вимогу не визначено, реквізит у базі даних заповнюється значенням "00.00.0000". Для договорів банківського рахунку реквізит у базі даних заповнюється значенням "00.00.0000". Для строкових вкладів зазначення у базі даних дати закінчення договору є обов'язковим;

13) графа 14 (номер договору з вкладником) - зазначається номер укладеного з банком договору;

14) графа 15 (IBAN) - зазначається номер банківського рахунку за стандартом IBAN;

15) графа 16 (номер рахунку, на якому обліковується вклад) - зазначається номер рахунку аналітичного обліку вкладів;

16) графа 17 (сума залишку на рахунку для обліку вкладів) - зазначається сума в національній валюті. Сума в іноземній валюті перераховується в національну валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення;

17) графа 18 (номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом) - зазначається номер рахунку аналітичного обліку нарахованих витрат за вкладом;

18) графа 19 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку;

19) графа 20 (процентна ставка) - наводиться розмір процентної ставки з урахуванням вимог пункту 2 розділу II цих Правил;

20) графа 21 (код валюти вкладу) - зазначається цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (в редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269 (Постанова N 269));

21) графа 22 (загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу) - зазначається загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу;

22) графа 23 (N рядка у файлі "Z") - зазначається ідентифікатор вкладника у файлі "Z";

23) рядок "Усього" - зазначаються на кінець операційного дня підсумки за графами 17, 19.";

4) у пункті 5 цифри "22" замінити цифрами "24", цифри "11" замінити цифрами "12".

4. Пункт 3 розділу IV викласти в такій редакції:

"3. Банк на вимогу уповноваженого працівника Фонду формує станом на визначені цим працівником дати та передає йому файли бази даних "D", "Z", "M" і "N" за структурами, визначеними цими Правилами, разом із супровідним листом.

У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках, сум нарахованих відсотків і гарантованих сум відшкодування у файлах. До супровідного листа додається акт звірки бази даних та балансових рахунків із поясненнями щодо розбіжностей, що засвідчується підписами керівника банку, та відповідний протокол контролю, сформований за допомогою Програми контролю після проведення банком перевірки та усунення помилок.

Файли "D", "Z", "M" і "N" передаються на електронних носіях. Супровідний лист засвідчується підписом керівника банку.

База даних про вкладників на зовнішньому носії інформації може бути направлена уповноваженим працівником Фонду до Фонду та перевірена з використанням програмного забезпечення Фонду.".

5. Пункт 2 розділу V виключити.

6. Розділ VII викласти в такій редакції:

"VII. Порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Узагальненої бази

1. Узагальнена база складається з баз даних про вкладників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Інформація, що міститься в Узагальненій базі, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом. До Узагальненої бази даних може вводитися інформація про вкладників банків, віднесених до категорії проблемних, або банків, у яких Національним банком України запроваджено особливий режим контролю за їх діяльністю.

2. Підставами для внесення до Узагальненої бази інформації про вкладників є прийняте Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, або про ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або про віднесення банку до категорії проблемних, або про запровадження Національним банком України у банку особливого режиму контролю за діяльністю такого банку.

3. Узагальнена база використовується Фондом для:

1) проведення процедури контролю (перевірки) повноти та коректності формування інформації про вкладників;

2) забезпечення можливості ідентифікації вкладників для здійснення їм виплат гарантованої суми відшкодування;

3) здійснення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам відповідно до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 14 (Положення N 14), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 травня 2016 року N 823 (Рішення N 823));

4) надання інформації на запити нотаріусів.

4. Узагальнена база даних формується та ведеться у Фонді із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

5. Включення інформації до Узагальненої бази у Фонді здійснюється шляхом передачі структурованих файлів, що зашифровані електронно-цифровим підписом, який виданий акредитованим центром сертифікації ключів керівнику банку або уповноваженій особі Фонду, як за допомогою електронної пошти Національного банку України або через захищені канали зв'язку з Фондом (VPN), так і на електронних зовнішніх носіях (оптичних дисках, USB-флеш-накопичувачах, картах пам'яті/флеш-картах, зовнішніх жорстких дисках тощо).".

7. Внести зміни до додатків 1 - 10, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

 

Заступник начальника управління
з питань виплат гарантованих вкладів

Т. Б. Катуніна

 

Додаток 1
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу II)

Базова структура бази даних

_____
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)

станом на _______ року

N рядка у файлі "D"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Дата народження

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Документ, що посвідчує особу

Договір

IBAN

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (копійок)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (копійок)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

N рядка у файлі "Z"

16

17

18

19

20

21

22

23

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу II)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "D"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження вкладника

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

13

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

14

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

15

IBAN

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN

C29

16

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

17

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (копійок)

N 16

18

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

19

Сума нарахованих відсотків

Сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку (копійок)

N 16

20

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N 4.T4

21

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269 (Постанова N 269)). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

22

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

N 16

23

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N 10

 

Додаток 3
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу II)

Зведена інформація про вкладників

_____
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)

станом на _______ року

N рядка у файлі "Z"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Дата народження

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, що посвідчує особу

Загальна сума вкладів та відсотків (копійок)

Гарантована сума (копійок)

серія та номер

ким виданий

дата видачі

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу II)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "Z"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження вкладника

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Загальна сума вкладів та відсотків

Сума за вкладами з нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку (копійок)

N 16

13

Гарантована сума

Сума, розрахована з урахуванням вимог пунктів 9, 10 розділу II Правил формування та ведення баз даних про вкладників (копійок)

N 16

 

Додаток 5
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу II)

Перелік вкладів "М"

_____
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)

станом на

N рядка у файлі "D"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Дата народження

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

Документ, що посвідчує особу

Договір

IBAN

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (копійок)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (копійок)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

N рядка у файлі "Z"

Ознака*

22

23

24

 

 

 

Усього:

 


* До графи 24 вводяться такі значення:

7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8 - для вкладу / частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;

11 - для вкладу / частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду.

 

Додаток 6
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу II)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "M"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера, - реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження вкладника

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

13

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

14

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

15

IBAN

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN

C29

16

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

17

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (копійок)

N16

18

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

19

Сума нарахованих відсотків (копійок)

Сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку (копійок)

N16

20

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N 4.T4

21

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269 (Постанова N 269)). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

22

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

N 16

23

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N10

24

Ознака

Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу / частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;
11 - для вкладу / частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду

C10

 

Додаток 7
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу II)

Перелік осіб "N"

_____
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)

станом на року

N з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Дата народження

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, що посвідчує особу

Ознака*

серія та номер

ким виданий

дата видачі

9

10

11

12

 

 

 

 


* До графи 12 вводяться такі значення:

4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;

5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

6 - для власників істотної участі у банку.

 

Додаток 8
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу II)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "N"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N з/п

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у фізичної особи є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Ознака

4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі у банку

C10

 

Додаток 9
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 14 розділу II)

ПРИКЛАД
введення інформації

______
(найменування банку)

____
(місцезнаходження банку)

станом на _______ року

N
рядка у файлі "D"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)

Дата народження

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

1

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

2950455778

10.10.1980

 

 

М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25, 01001

2

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

2950455778

10.10.1980

 

 

М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25, 01001

3

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

2950455778

10.10.1980

 

 

М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25, 01001

4

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

2950455778

10.10.1980

 

 

М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25, 01001

Документ, що посвідчує особу

Договір

IBAN

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

9

10

11

12

13

14

15

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2010

24.03.2012

456/478

UA85399622000002
6354037836002

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2010

24.03.2012

456/478

UA85399622000002
6354037836002

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2008

24.03.2014

1/12БВ

UA85399622000002
6107001018805

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2008

00.00.0000

1/12БР

UA85399622000002
6006121008805

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (копійок)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (копійок)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

N рядка у файлі "Z"

16

17

18

19

20

21

22

23

26354037836002

12500000

26387037836002

0

18,5

980

12500000

256

26354037836002

0

26387037836002

50000

18,5

980

50000

256

26107001018805

3000000

26185001018805

250000

10

980

3250000

256

26006121008805

1000000

26083221218805

0

0

980

1000000

256

Усього

16500000

 

300000

 

 

16800000

 

 

Додаток 10
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 15 розділу II)

ОПИС
файлів архіву інформації з бази даних про вкладників

I. Назви файлів даних про вкладників

1. Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmTDDMMYYYY.nnn,

де mmmmmm - код (МФО) банку;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

T - тип файла:

"D" - інформація про вкладників згідно з додатком 1 до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року N 99 (Рішення N 99)) (далі - Правила) (зазначається великою латинською літерою);

"Z" - зведена інформація про вкладників згідно з додатком 2 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

"M" - інформація згідно з додатком 6 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

"N" - інформація згідно з додатком 8 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

nnn - версія файла (001 - 999).

2. Під час формування архіву даних про вкладників файл, зазначений у пункті 1 цього розділу, архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву: mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

II. Загальна структура файлів

1. Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 0D - 0A).

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ табуляції (код 09).

Якщо значення реквізиту порожнє, одразу після попереднього символу табуляції знову ставиться символ табуляції, що має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту містить символ табуляції, цей символ у процесі вивантаження слід замінити символом прогалини (код 20).

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

2. Для опису форматів реквізитів використовуються умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту), наведені в таблиці.

Таблиця

Умовні позначення можливих типів даних

Cn

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

C = n

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n

Nn

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

N = n

Числовий цілий беззнаковий тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, воно доповнюється зліва нулями до зазначеної довжини n

D = 10

Дата. Зазначається у форматі дд.мм.рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли недопустимі (наприклад, 01 січня 2000 року подається у вигляді 01.01.2000)

Nn.Tt

Числовий дробовий беззнаковий тип даних змінної довжини й точності показника. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n, а точність показника менше або дорівнює зазначеній довжині t.
Довжина даних показника - максимальна розмірність чи довжина цілої частини показника.
Точність даних показника - кількість знаків після крапки у разі надання даних у форматі з десятковими знаками (процентна ставка надається за шаблоном 9999.9999)

3. Для реквізитів, у яких зазначено тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

4. Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, суму виражено в сотих долях грошової одиниці.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали