Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.09.2018

м. Київ

N 18-рп

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1337/32789

Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 (Закон N 1555-VII) та статті 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, що додаються.

2. Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
13 вересня 2018 року N 18-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1337/32789

Зміни
до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги (Розпорядження N 2-рп)

1. Пункт 3 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

"Термін "скрутне становище суб'єктів господарювання" вживається в значенні, наведеному у Критеріях оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання" від 31 січня 2018 року N 36 (Постанова N 36).".

2. У розділі IV:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Спільне повідомлення, що подається до Комітету, підписують керівники усіх надавачів державної допомоги, які подають таке повідомлення.";

2) пункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

"2. Повідомлення про нову державну допомогу надавач державної допомоги подає на Портал державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України, у формі оригіналу електронного документа з накладанням на електронний документ кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII).

Інформацію з обмеженим доступом надавач державної допомоги може подавати в паперовій формі окремо в опечатаному конверті. На кожній сторінці такої інформації слід зазначити "Інформація з обмеженим доступом", а в супровідному листі вказати вид інформації з обмеженим доступом та надати пояснення до неї, чому цю інформацію не потрібно розголошувати чи публікувати, або додати дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

3. Повідомлення з інформацією з обмеженим доступом, що подається Комітету в паперовій формі, має бути наскрізно пронумеровано, прошито та містити напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою (за наявності) та підписом ___ аркушів", підписано керівником надавача державної допомоги із зазначенням його прізвища, ініціалів та засвідчено печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

За достовірність, повноту й ідентичність інформації, яка подається Комітету в паперовій та електронній формах, відповідають надавачі державної допомоги.

4. Повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу складається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Повідомлення про нову програму державної допомоги складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

У разі неможливості подання надавачем державної допомоги відповідної інформації, яка вимагається за формами, наведеними у додатках 1, 2 до цього Порядку, обов'язково зазначаються причини неподання такої інформації.".

3. У розділі V:

1) у пункті 2:

слова і цифру "установленою у додатку 2" замінити словами і цифрою "наведеною у додатку 3";

слова "інтенсивність надання допомоги та/чи прийнятний розмір витрат" замінити словами "максимальний розмір державної допомоги та/чи витрати, що можуть покриватися державною допомогою";

2) в абзаці першому пункту 5 слова і цифру "установленою в додатку 2" замінити словами і цифрою "наведеною у додатку 3".

4. У розділі VI:

1) в абзаці першому пункту 1 слова "з клопотанням" замінити словами "з письмовим клопотанням", слова і цифри "у додатках 1 і 2" замінити словами і цифрами "у додатках 1 - 3";

2) в абзаці першому пункту 2 після слів і цифри "або додатку 2" доповнити словами і цифрою ", або додатку 3".

5. Доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв'язку з цим додатки 1, 2 до Порядку вважати відповідно додатками 2, 3.

6. Додатки 2, 3 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

 

Заступник директора
Департаменту моніторингу
і контролю державної допомоги

А. Балаба

 

Додаток 1
до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

Повідомлення
про нову індивідуальну державну допомогу

1. Інформація про надавача державної допомоги1

Найменування надавача державної допомоги __________

Місцезнаходження ________

Телефон _____

Факс ________

Електронна адреса _________

Код ЄДРПОУ _

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила це повідомлення
_

2. Назва програми державної допомоги

_

3. Джерела фінансування нової індивідуальної державної допомоги
(відповідь деталізувати) ____
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

  Ресурси держави:

           кошти державного бюджету

           інші кошти, що є об'єктом права державної власності

           рухоме і нерухоме майно, що є об'єктом права державної власності

           земля, що є об'єктом права власності Українського народу

           інші природні ресурси, що є об'єктом права власності Українського народу

           бюджети фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряджаються органи влади

  Місцеві ресурси:

           кошти бюджету Автономної Республіки Крим

           кошти обласних бюджетів _______
                                                                                                                                        (зазначити)

           кошти районних бюджетів _______
                                                                                                                                        (зазначити)

           кошти бюджетів територіальних громад сіл, їх об'єднань _____
                                                                                                                                                                            (зазначити)

           кошти бюджетів територіальних громад селищ __
                                                                                                                                                                 (зазначити)

           кошти бюджетів територіальних громад міст (у тому числі районів у містах)
_
                                                                                                       (зазначити)

           кошти бюджетів об'єднаних територіальних громад __________
                                                                                                                                                                         (зазначити)

           інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
_
                                                                                                        (зазначити)

           рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах ______
                                                                                                        (зазначити)

           земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
_
                                                                                                        (зазначити)

           природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах _______
                                                                                                        (зазначити)

           об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад _
                                                                                                        (зазначити)

           майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим __________
                                                                                                                                              (зазначити)

  Інше _____
                                                                                                        (зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояснити способи фінансування:

  акумульовані резерви ___
                                                                                                           (зазначити власника таких резервів)

  за рахунок державних та/або комунальних підприємств2
_
                                                                                        (зазначити, яких саме)

  інше ______
                                                                                                  (зазначити)

4. Мета (цілі) державної допомоги

4.1. Мета державної допомоги

_
(формулювання мети нової індивідуальної державної допомоги у відповідному проекті закону та/або проекті іншого нормативно-правового акта (рішення), що буде правовою основою для державної допомоги. У разі якщо нова індивідуальна державна допомога буде надаватися для цілей регіонального розвитку, ця мета завжди вважається пріоритетною (основною))

4.2. Цілі надання державної допомоги

  Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим
_
                                                                                              (конкретизувати)

  Виконання загальнодержавних програм розвитку
_
                                                                                               (конкретизувати)

  Розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру
_
                                                                                               (конкретизувати)

  Сприяння окремим видам господарської діяльності в окремих економічних зонах за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України
_
                                                                                               (конкретизувати)

  Сприяння суб'єктам господарювання в окремих економічних зонах за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України
_
                                                                                               (конкретизувати)

  Підтримка та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги є неістотним
_
                                                                                               (конкретизувати)

4.3. Вторинна ціль3 надання державної допомоги

_

5. Проблема, для розв'язання якої використовуватиметься державна допомога, та очікуваний результат надання державної допомоги (чітко описати проблему, яку необхідно вирішити, та як саме програма державної допомоги забезпечить вирішення цієї проблеми)
_

5.1. Обґрунтувати необхідність державного втручання. Надати порівняльний аналіз плану розв'язання проблеми з наданням державної допомоги з альтернативним планом, який не передбачає надання державної допомоги, продемонструвавши, що альтернативний план не сприяє вирішенню проблеми або вирішує її меншою мірою, ніж надання державної допомоги. (Альтернативні плани можуть включати, зокрема, реорганізацію боргу, реалізацію активів, залучення приватного капіталу, продаж активів конкурентам, поділ, зокрема з використанням процедури банкрутства, тощо)
_

5.2. Зазначити (у разі наявності) стимулюючий ефект державної допомоги, тобто як державна допомога має і здатна змінити поведінку суб'єктів господарювання так, що вони почнуть займатися іншими видами господарської діяльності, якими вони не змогли б займатися без отримання відповідної допомоги, чи здійснювали б таку діяльність в обмеженому вигляді або в іншому регіоні
_

6. Правові підстави для надання державної допомоги

  Зазначити положення чинного (чинних) нормативно-правового (нормативно-правових) акта(ів), на підставі якого (яких) надається нова індивідуальна державна допомога, та вказати посилання, де цей (ці) нормативно-правовий (нормативно-правові) акт(и), розміщений(і) у вільному доступі
_

  Зазначити положення проекту(ів) нормативно-правового чи розпорядчого акта(ів), який (які) буде (будуть) підставою надання нової індивідуальної державної допомоги, прикріпити проект(и) та вказати посилання, де цей (ці) проект(и) розміщено у вільному доступі
_
(разом з проектом(ами) акта(ів) як додатки додаються відповідні пояснювальні та аналітичні записки і порівняльні таблиці) (у разі якщо проектом нормативно-правового акта, на підставі якого заплановано надання нової індивідуальної державної допомоги, вносяться зміни до чинного нормативно-правового акта, одночасно також додається такий нормативно-правовий акт)

  Зазначити міжнародні угоди, стороною яких є Україна і які є підставою для надання нової індивідуальної державної допомоги (за наявності міжнародної угоди)
_

  Описати, як саме і де заінтересовані особи мають доступ до інформації про допомогу, надану на підставі таких актів ________

  Надати підтвердження оприлюднення на офіційних сайтах, в окремому розділі інформації про:

отримувача(ів) державної допомоги;

форму та обсяг державної допомоги, яка надається кожному з них;

дату надання державної допомоги;

категорію отримувача(ів) державної допомоги (мале підприємство (у тому числі мікропідприємство), середнє або велике підприємство);

регіон, в якому розміщено отримувача(ів) державної допомоги;

галузі економіки, в яких отримувач(і) державної допомоги здійснює(ють) господарську діяльність
_

7. Форма надання державної допомоги

  субсидія

  грант

  дотація

  гарантії

  кредит на пільгових умовах

  обслуговування кредитів за пільговими тарифами

  фіскальні заходи:

           надання податкових пільг:

                     зменшення ставки податку

                     скасування податку

           відстрочення сплати податків

           розстрочення сплати податків

           відстрочення сплати зборів

           розстрочення сплати зборів

           відстрочення сплати інших обов'язкових платежів

           розстрочення сплати інших обов'язкових платежів

           інший захід ________
                                                                                                                 (зазначити, який саме)

  списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги

  списання штрафних санкцій

  компенсація збитків суб'єктам господарювання

  зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування

  надання суб'єктам господарювання товарів за цінами, нижчими, ніж ринкові, прямо чи опосередковано
_
                                                                                          (зазначити необхідне)

  надання суб'єктам господарювання послуг за цінами, нижчими, ніж ринкові, прямо чи опосередковано
_
                                                                                           (зазначити необхідне)

  придбання товарів суб'єктів господарювання за цінами, вищими, ніж ринкові

  придбання послуг суб'єктів господарювання за цінами, вищими, ніж ринкові

  продаж державного майна за цінами, нижчими, ніж ринкові

  збільшення державної частки у статутному капіталі суб'єктів господарювання

  збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

  інша форма
                                                                                                              (зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати _____

Описати позитивний внесок державної допомоги у досягнення загального економічного та соціального інтересу ______

Описати, чи можна досягти позитивного внеску за допомогою інших політичних інструментів або форм державної допомоги, які менше спотворюватимуть конкуренцію

8. Точний опис правил окремо для кожної форми державної допомоги

_

9. Поєднання різних форм державної допомоги:

1) державна допомога поєднується з іншою державною допомогою, наданою за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, або з умовами державної допомоги, які охоплюють ті самі дозволені витрати

                                                                 так;                               ні

2) якщо так, необхідно описати механізми, що забезпечують дотримання правил поєднання форм державної допомоги4 _______

10. Строк надання державної допомоги

Зазначити заплановані дати початку й припинення надання державної допомоги5.

Дата початку (чч.мм.рррр) __

Дата припинення (чч.мм.рррр) ___________

11. Тривалість дії державної допомоги

Якщо державну допомогу не обмежено певним строком, оцінюється тривалість дії цієї державної допомоги _______ (днів/місяців/років).

Якщо тривалість державної допомоги перевищує 6-річний строк, необхідно довести, що тривалий період є обов'язковою умовою для досягнення цілей державної допомоги __________

12. Необхідність заявки суб'єкта господарювання для отримання державної допомоги

12.1. Захід з надання державної допомоги виконуватиметься за заявкою, поданою суб'єктом(ами) господарювання

                                                                 так;                               ні

Якщо так

12.2. Найменування, місцезнаходження суб'єкта(ів) господарювання та його (їх) код(и) ЄДРПОУ:

___
(найменування)

__
(місцезнаходження)

__
(код ЄДРПОУ)

___
(найменування)

__
(місцезнаходження)

__
(код ЄДРПОУ)


12.3. Умови подання заявки _

13. Отримувачі державної допомоги

13.1. Тип отримувача державної допомоги в розрізі права власності:

                            приватний

                            державний

                            комунальний

                            інше _____
                                                                                                                        (конкретизувати)

13.2. Категорія отримувача державної допомоги6 або заходу підтримки:

                            малі підприємства (у тому числі мікропідприємства)

                            середні підприємства

                            малі (у тому числі мікропідприємства) та середні підприємства

                            великі підприємства

                            усі (малі (у тому числі мікропідприємства), середні, великі)

                            підприємства у скрутному становищі7

13.3. Чи є місце реєстрації отримувача державної допомоги передумовою для отримання державної допомоги?

                                                                 так;                               ні

13.4. Якщо так, зазначити адміністративно-територіальні одиниці, які матимуть переваги (село, селище, район у місті, місто, район, область)
_
_

14. Чи призначається захід для визначеної галузі економіки?

                                                                 так;                               ні

14.1. Якщо так, зазначити галузь відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (далі - КВЕД (Наказ N 457)) та її відповідний двоцифровий номер за КВЕД:

галузь (назва за КВЕД (Наказ N 457)) _____

сектор _______

двоцифровий номер ________

15. Максимальний розмір державної допомоги

Максимальний розмір державної допомоги, що надаватиметься (запланований) на кожен рік надання такої державної допомоги. Інформація подається щодо кожного року окремо
_
_

16. Обґрунтувати, чому обсяг державної допомоги не може бути меншим
_

Зазначити (якщо це так), що обсяг державної допомоги буде аналогічним до додаткових витрат, необхідних для досягнення поставленої цілі, за умови відсутності державної допомоги
_

Додаткові витрати визначаються як різниця між економічними вигодами і витратами (включаючи інвестиційні та операційні) від ведення господарської діяльності, на яку надаватиметься державна допомога, та/або від виробництва певного виду товару та тих витрат, які понесе отримувач державної допомоги в умовній ситуації без отримання державної допомоги.

17. Витрати, які покриватимуться державною допомогою

Зазначити витрати отримувачів державної допомоги, які покриватимуться державною допомогою
_

18. Методи моніторингу та перевірки, які забезпечують надавачу державної допомоги впевненість у тому, що державна допомога використовується отримувачем відповідно до встановлених умов та відповідає цілям надання цієї допомоги (короткий опис основних елементів моніторингу та перевірки у межах компетенції і повноважень кожного надавача державної допомоги, передбачених законодавством) _

19. Ідентифікаційні дані отримувача індивідуальної державної допомоги

Найменування отримувача __

Місцезнаходження ________

Телефон _____

Факс ________

Електронна пошта _________

Код ЄДРПОУ _

Перелік суб'єктів господарювання (юридичних осіб), пов'язаних з отримувачем державної допомоги відносинами контролю8 (зазначити їх найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ):

___
(найменування)

__
(місцезнаходження)

__
(код ЄДРПОУ)

___
(найменування)

__
(місцезнаходження)

__
(код ЄДРПОУ)


20. Фінансово-економічні результати на підставі даних річної фінансової та податкової звітності отримувача державної допомоги за останні 5 років, що передують року подання Антимонопольному комітету України повідомлення про нову державну допомогу (за кожний звітний рік окремо)9:

дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) __________ (тис. грн);

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації на внутрішньому ринку України ___________ (тис. грн);

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації у регіоні, за рахунок коштів якого надається державна допомога _________ (тис. грн);

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації на експорт _____________ (тис. грн);

чистий фінансовий результат (прибуток/збитки) ____________ (тис. грн);

прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) у регіоні, за рахунок коштів якого надається державна допомога _____________ (тис. грн);

прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації на експорт __ (тис. грн);

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації на задіяних10 товарних ринках України _____________ (тис. грн).

21. Господарська діяльність та інформація про ринок за останні 3 роки:

1) описати (стисло) вид (види) діяльності на задіяних товарних ринках
_

2) описати (стисло) інші види діяльності __

3) зазначити продукцію (товари, роботи, послуги), які реалізуються отримувачем державної допомоги на задіяних товарних ринках
_

22. Інформація щодо територіальних (географічних) меж задіяного (задіяних) товарних ринків (локальні, місцеві, регіональні, міжрегіональні, загальнодержавні тощо з описом відповідних обґрунтувань)
_

23. Основні конкуренти отримувача державної допомоги на задіяному (задіяних) товарних ринках та їх ринкові частки

N
з/п

Найменування суб'єкта господарювання

Місцезнаходження

Код ЄДРПОУ

Частка на ринку

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

24. Частка отримувача державної допомоги на задіяному (задіяних) товарних ринках

N з/п

Рік

Товарні межі ринку

Територіальні (географічні) межі ринку

Частка отримувача державної допомоги на ринку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

25. Інформація щодо обсягів товару, який обертається на кожному задіяному товарному ринку (окремо за кожний з двох останніх фінансових років і за звітний період поточного року):

у натуральному вираженні _;

у вартісному вираженні ________ (тис. грн)

26. Державна допомога, отримана за останні 5 років11

N
з/п

Дати початку, закінчення державної допомоги

Вид державної допомоги (програма або індивідуальна допомога в межах програми чи поза межами програми)

Розмір державної допомоги, грн

Форма надання державної допомоги

Реквізити рішення уповноваженого органу про допустимість державної допомоги (дата, номер рішення)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

27. Категорії державної допомоги

  Допомога для забезпечення розвитку регіонів

  Підтримка середнього та малого підприємництва

  Допомога на професійну підготовку працівників

  Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць

  Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання

  Допомога на захист навколишнього природного середовища

  Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

  Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

           добувна промисловість і розроблення кар'єрів

           добування кам'яного та бурого вугілля

           виробництво чавуну, сталі та феросплавів

           текстильне виробництво

           виробництво паперу та паперових виробів

           виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

           виробництво штучних і синтетичних волокон

           виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

           виробництво машин і устаткування

           виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

           виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

           будування суден і човнів

           постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

           будівництво

           роздрібна торгівля

           наземний і трубопровідний транспорт

           пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

           вантажний залізничний транспорт

           інший пасажирський наземний транспорт

           водний транспорт

           авіаційний транспорт

           поштова та кур'єрська діяльність

           тимчасове розміщення й організація харчування

           телекомунікації (електрозв'язок)

           комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

           надання інформаційних послуг

           фінансова та страхова діяльність

           мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

           інше ______
                                                       (зазначити)

  Інше ________
                                                   (зазначити)

28. Для надання державної допомоги за категорією, передбаченою в пункті 27 цього повідомлення, необхідно подати:

1) схему відносин контролю отримувача державної допомоги та суб'єктів господарювання, пов'язаних із ним відносинами контролю (подати як додаток або прикріпити відповідний файл);

2) інформацію, чи перебуває отримувач державної допомоги в скрутному становищі, описати детально причини виникнення такої ситуації __________

3) якщо надавач державної допомоги пов'язує надання допомоги з існуванням плану реструктуризації отримувача державної допомоги, представити цей план (подати як додаток або прикріпити відповідний файл), у якому зазначити:

заходи з реструктуризації, строки реалізації та загальну вартість цих заходів;

графік реалізації заходів з реструктуризації/відстрочення/розстрочки відповідних витрат;

оцінку прибутку і збитків за кожен рік з початку й до кінця реструктуризації;

відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної допомоги до і після реструктуризації;

прогнозні надходження і платежі, визначені на кожен рік, з початку і до кінця реструктуризації;

відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної допомоги до і після реалізації програми інвестицій для реструктуризації. Зазначити, на скільки відсотків зміняться ці потужності;

загальну кількість працівників отримувача державної допомоги, яких планується звільнити, графік звільнень з виплатою відповідних коштів (підстави для звільнення відповідно до законодавства та виплат відповідних коштів) і методи покриття витрат на звільнення (у разі потреби);

4) якщо, отримавши державну допомогу, отримувач державної допомоги створить постійні або тимчасові робочі місця, зазначити:

кількість робочих місць ____;

строк, на який створено робочі місця _____;

5) якщо отримання державної допомоги матиме ефект збереження кількості постійних робочих місць, зазначити:

кількість збережених постійних робочих місць ________;

строк, на який будуть збережені постійні робочі місця __;

6) якщо надавач державної допомоги обумовлює необхідність надання державної допомоги іншими чинниками, ніж наведено у цьому пункті, зазначити їх __;

7) інформацію про те, як умови надання державної допомоги обмежують можливий негативний вплив державної допомоги на конкуренцію до мінімального рівня, за якого зберігається ефективність державної допомоги _______

29. Чи застраховано кошти, необхідні для надання державної допомоги?

У разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів (угод), зазначити відсоток коштів, залучених для страхування за такими договорами (угодами), від загальної суми, на яку застраховано кошти, необхідні для надання державної допомоги ____

30. Будь-яка інша інформація, необхідна для прийняття органами Комітету обґрунтованого рішення (додаються відповідні документи, звіти, діаграми, пояснювальні та аналітичні записки, довідки, малюнки, презентації тощо, будь-яка інша інформація, необхідна для розгляду повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу) __________

Додатки:

1)   

2)   

Особа, що заповнила форму12

 

 

___
(прізвище, ініціали)

_
(посада)

_
(дата)

Керівник13

_
(посада)

 

___
(прізвище, ініціали)

_
(підпис)

_
(дата)


1 У разі якщо державну допомогу мають намір надавати два та більше надавачів державної допомоги, інформація подається щодо кожного із цих надавачів.

2 Поняття державного та/або комунального підприємства визначається відповідно до вимог законодавства України.

3 Вторинна ціль - одна з додаткових до первинних цілей. Наприклад, первинною ціллю є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя яких є низьким, або рівень безробіття є високим, а вторинною - розвиток малих і середніх підприємств. Вторинна ціль може бути галузевою.

4 Наприклад, для надання державної допомоги буде розглядатися загальна сума державної допомоги або незначної допомоги, що надається для підтримки діяльності або проекту, незалежно від того, з яких саме коштів фінансується державна допомога - адміністративно-територіальних одиниць, державних або зовнішніх ресурсів.

5 У разі якщо застосовуються різні заходи з надання державної допомоги та/або різні строки застосування заходів, інформацію подати про кожний захід окремо (з відповідним уточненням).

6 Відповідно до чинного законодавства України.

7 У значенні, визначеному у Критеріях оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року N 36 (Постанова N 36).

8 Визначення терміна "контроль" у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

9 Додаються копії фінансових і податкових звітів отримувача державної допомоги.

10 Ринок(ки) товару(ів) (робіт, послуг), на якому (яких) відчуватиметься вплив надання державної допомоги.

11 Зазначити всю державну допомогу, отриману за останні роки (з посиланням на рішення органу Антимонопольного комітету України про допустимість державної допомоги, у разі якщо таке рішення було прийнято).

12 Засвідчує, що інформація та додані до форми документи є точними й повними.

13 Керівник (виконуючий обов'язки) надавача державної допомоги.

 

Додаток 2
до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

Повідомлення
про нову програму державної допомоги

1. Інформація про надавача державної допомоги1

Найменування надавача державної допомоги __________

Місцезнаходження ________

Телефон _____

Факс ________

Електронна адреса _________

Код ЄДРПОУ _

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила це повідомлення
_

2. Назва програми державної допомоги

_

3. Джерела фінансування нової програми державної допомоги (відповідь деталізувати)
_
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

  Ресурси держави:

           кошти державного бюджету

           інші кошти, що є об'єктом права державної власності

           рухоме і нерухоме майно, що є об'єктом права державної власності

           земля, що є об'єктом права власності Українського народу

           інші природні ресурси, що є об'єктом права власності Українського народу

           бюджети фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряджаються органи влади

  Місцеві ресурси:

           кошти бюджету Автономної Республіки Крим

           кошти обласних бюджетів _______
                                                                                                                                         (зазначити)

           кошти районних бюджетів _______
                                                                                                                                          (зазначити)

           кошти бюджетів територіальних громад сіл, їх об'єднань _____
                                                                                                                                                                              (зазначити)

           кошти бюджетів територіальних громад селищ __
                                                                                                                                                                 (зазначити)

           кошти бюджетів територіальних громад міст (у тому числі районів у містах)
_
                                                                                                (зазначити)

           кошти бюджетів об'єднаних територіальних громад __________
                                                                                                                                                                         (зазначити)

           інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
_
                                                                                                (зазначити)

           рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах _______
                                                                                                         (зазначити)

           земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
_
                                                                                                (зазначити)

           природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
                                                                                                      (зазначити)

           об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад _____
                                                                                                                                                                   (зазначити)

           майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим ___________
                                                                                                                                         (зазначити)

           інше __
                                                                                                           (зазначити)

  Інше ______
                                                                                                           (зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояснити способи фінансування:

  акумульовані резерви ___
                                                                                                          (зазначити власника таких резервів)

  за рахунок державних та/або комунальних підприємств2
_
                                                                                                (зазначити, яких саме)

  інше ______
                                                                                                     (зазначити)

4. Мета (цілі) державної допомоги

4.1. Мета державної допомоги

_
(формулювання мети нової індивідуальної державної допомоги у відповідному проекті закону та/або у проекті іншого нормативно-правового акта (рішення), що буде правовою основою для державної допомоги. У разі якщо нова індивідуальна державна допомога буде надаватися для цілей регіонального розвитку, ця мета завжди вважається пріоритетною (основною))

4.2. Цілі надання державної допомоги

  Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим
_
                                                                                                (конкретизувати)

  Виконання загальнодержавних програм розвитку
_
                                                                                                (конкретизувати)

  Розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру
_
                                                                                                (конкретизувати)

  Сприяння окремим видам господарської діяльності в окремих економічних зонах за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України
_
                                                                                                (конкретизувати)

  Сприяння суб'єктам господарювання в окремих економічних зонах за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України
_
                                                                                                (конкретизувати)

  Підтримка та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги є неістотним
_
                                                                                                (конкретизувати)

4.3. Вторинна ціль3 надання державної допомоги

_

5. Проблема, для розв'язання якої використовуватиметься державна допомога, та очікуваний результат надання державної допомоги (чітко описати проблему, яку необхідно вирішити, та як саме програма державної допомоги забезпечить вирішення цієї проблеми)
_

5.1. Обґрунтувати необхідність державного втручання. Надати порівняльний аналіз плану розв'язання проблеми з наданням державної допомоги з альтернативним планом, який не передбачає надання державної допомоги, продемонструвавши, що альтернативний план не сприяє вирішенню проблеми або вирішує її меншою мірою, ніж надання державної допомоги. (Альтернативні плани можуть включати, зокрема, реорганізацію боргу, реалізацію активів, залучення приватного капіталу, продаж активів конкурентам, поділ, зокрема з використанням процедури банкрутства, тощо)
_

5.2. Зазначити (у разі наявності) стимулюючий ефект державної допомоги, тобто як державна допомога має і здатна змінити поведінку суб'єктів господарювання так, що вони почнуть займатися іншими видами господарської діяльності, якими вони не змогли б займатися без отримання відповідної допомоги, чи здійснювали б таку діяльність в обмеженому вигляді або в іншому регіоні
_

6. Правові підстави для надання державної допомоги

  Зазначити положення чинного (чинних) нормативно-правового (нормативно-правових) акта(ів), на підставі якого (яких) надається нова державна допомога, та вказати посилання, де цей (ці) нормативно-правовий (нормативно-правові) акт(и), розміщений(і) у вільному доступі
_

  Зазначити положення проекту(ів) нормативно-правового чи розпорядчого акта(ів), який (які) буде (будуть) підставою надання нової державної допомоги, прикріпити проект(и) та вказати посилання, де цей (ці) проект(и) розміщено у вільному доступі
_
(разом з проектом(ами) акта(ів) як додатки додаються відповідні пояснювальні та аналітичні записки і порівняльні таблиці) (у разі якщо проектом нормативно-правового акта, на підставі якого заплановано надання нової державної допомоги, вносяться зміни до чинного нормативно-правового акта, одночасно також додається такий нормативно-правовий акт)

  Зазначити міжнародні угоди, стороною яких є Україна і які є підставою для надання нової державної допомоги (за наявності міжнародної угоди)
_

  Описати, як саме і де заінтересовані особи мають доступ до інформації про допомогу, надану на підставі таких актів
_

  Надати підтвердження оприлюднення на офіційних сайтах, в окремому розділі інформації про:

отримувача(ів) державної допомоги;

форму та обсяг державної допомоги, яка надається кожному з них;

дату надання державної допомоги;

категорію отримувача(ів) державної допомоги (мале підприємство (у тому числі мікропідприємство), середнє або велике підприємство);

регіон, в якому розміщено отримувача(ів) державної допомоги;

галузі економіки, в яких отримувач(і) державної допомоги здійснює(ють) господарську діяльність
_

7. Форма надання державної допомоги

  субсидія

  грант

  дотація

  гарантії

  кредит на пільгових умовах

  обслуговування кредитів за пільговими тарифами

  фіскальні заходи:

           надання податкових пільг:

                    зменшення ставки податку

                    скасування податку

           відстрочення сплати податків

           розстрочення сплати податків

           відстрочення сплати зборів

           розстрочення сплати зборів

           відстрочення сплати інших обов'язкових платежів

           розстрочення сплати інших обов'язкових платежів

           надання податкових пільг

           інший захід ________
                                                                                                                 (зазначити, який саме)

  списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги

  списання штрафних санкцій

  компенсація збитків суб'єктам господарювання

  зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування

  надання суб'єктам господарювання товарів за цінами, нижчими, ніж ринкові, прямо чи опосередковано
_
                                                                                              (зазначити необхідне)

  надання суб'єктам господарювання послуг за цінами, нижчими, ніж ринкові, прямо чи опосередковано
_
                                                                                              (зазначити необхідне)

  придбання товарів суб'єктів господарювання за цінами, вищими, ніж ринкові

  придбання послуг суб'єктів господарювання за цінами, вищими, ніж ринкові

  продаж державного майна за цінами, нижчими, ніж ринкові

  збільшення державної частки у статутному капіталі суб'єктів господарювання

  збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

  інша форма
                                                                                                                (зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати _____

Описати позитивний внесок програми державної допомоги у досягнення загального економічного та соціального інтересу _____

Описати, чи можна досягти позитивного внеску за допомогою інших політичних інструментів або форм державної допомоги, які менше спотворюватимуть конкуренцію

8. Точний опис правил окремо для кожної форми державної допомоги
_

9. Поєднання різних форм державної допомоги

1) державна допомога поєднується з іншою державною допомогою, наданою за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, або з умовами державної допомоги, які охоплюють ті самі дозволені витрати

                                                                 так;                               ні

2) якщо так, необхідно описати механізми, що забезпечують дотримання правил поєднання форм державної допомоги4 _______

10. Строк надання державної допомоги

Зазначити заплановані дати початку й припинення надання державної допомоги5.

Дата початку (чч.мм.рррр) __

Дата припинення (чч.мм.рррр) ___________

11. Тривалість дії програми державної допомоги

Якщо програму державної допомоги не обмежено певним строком, оцінюється тривалість дії цієї програми державної допомоги _______ (днів/місяців/років).

Якщо тривалість державної допомоги перевищує 6-річний строк, необхідно довести, що тривалий період є обов'язковою умовою для досягнення цілей державної допомоги
_

12. Необхідність заявки суб'єкта господарювання для отримання державної допомоги

Захід з надання державної допомоги виконуватиметься за заявкою, поданою суб'єктом(ами) господарювання

                                                                 так;                               ні

13. Отримувачі державної допомоги

13.1. Тип отримувача державної допомоги з точки зору права власності:

                                  приватний

                                  державний

                                  комунальний

                                  інше __
                                                                                                                         (конкретизувати)

13.2. Категорія отримувача державної допомоги6 або заходу підтримки:

                                  малі підприємства (у тому числі мікропідприємства)

                                  середні підприємства

                                  малі (у тому числі мікропідприємства) та середні підприємства

                                  великі підприємства

                                  усі (малі (у тому числі мікропідприємства), середні, великі)

                                  підприємства у скрутному становищі7

13.3. Чи є місце реєстрації отримувача державної допомоги передумовою для отримання державної допомоги?

                                                                 так;                               ні

13.4. Якщо так, зазначити адміністративно-територіальні одиниці, які матимуть переваги (село, селище, район у місті, місто, район, область):
_
_

14. Чи призначається захід для визначеної галузі економіки?

                                                                 так;                               ні

14.1. Якщо так, зазначити галузь відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (далі - КВЕД (Наказ N 457)) та її відповідний двоцифровий номер за КВЕД:

галузь (назва за КВЕД (Наказ N 457)) _____

сектор _______

двоцифровий номер ________

15. Максимальний розмір державної допомоги

Максимальний розмір державної допомоги, що надаватиметься (запланований) на кожен рік надання такої державної допомоги. Інформація подається щодо кожного року окремо:
_
_

16. Витрати, які покриватимуться державною допомогою

Зазначити витрати отримувачів державної допомоги, які покриватимуться державною допомогою
_

17. Методи моніторингу та перевірки, які забезпечують надавачу державної допомоги впевненість у тому, що державна допомога використовується отримувачем відповідно до встановлених умов та відповідає цілям надання цієї допомоги (короткий опис основних елементів моніторингу та перевірки у межах компетенції і повноважень кожного надавача державної допомоги, передбачених законодавством) ___________

18. Категорії державної допомоги

  Допомога для забезпечення розвитку регіонів

  Підтримка середнього та малого підприємництва

  Допомога на професійну підготовку працівників

  Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць

  Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання

  Допомога на захист навколишнього природного середовища

  Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

  Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

           добувна промисловість і розроблення кар'єрів

           добування кам'яного та бурого вугілля

           виробництво чавуну, сталі та феросплавів

           текстильне виробництво

           виробництво паперу та паперових виробів

           виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

           виробництво штучних і синтетичних волокон

           виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

           виробництво машин і устаткування

           виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

           виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

           будування суден і човнів

           постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

           будівництво

           роздрібна торгівля

           наземний і трубопровідний транспорт

           пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

           вантажний залізничний транспорт

           інший пасажирський наземний транспорт

           водний транспорт

           авіаційний транспорт

           поштова та кур'єрська діяльність

           тимчасове розміщення й організація харчування

           телекомунікації (електрозв'язок)

           комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

           надання інформаційних послуг

           фінансова та страхова діяльність

           мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

           інше __
                                                                                                               (зазначити)

  Інше ______
                                                                                                                (зазначити)

19. Для кожної категорії, зазначеної у пункті 18 цього повідомлення, до якої застосовується програма державної допомоги, необхідно подати інформацію про:

1) тип суб'єктів господарювання отримувачів державної допомоги (приватний, державний, комунальний, інший), яким за програмою державної допомоги надаватиметься така допомога, з конкретним розподілом державної допомоги між ними; види їх діяльності
_

2) кваліфікаційні критерії, визначені надавачами державної допомоги для включення отримувачів державної допомоги до програми державної допомоги (зазначити конкретні критерії, запропоновані нормативно-правовим актом)
_

3) продукцію (товари, роботи, послуги), щодо якої у програмі надання державної допомоги наявні кваліфікаційні критерії _____

4) кваліфікаційні критерії, розроблені надавачем державної допомоги щодо продукції для її включення в програму державної допомоги (заповнити за наявності такої інформації)
_
5) територіальні (географічні) межі надання державної допомоги (село, селище, район у місті, місто, район, область) ______

6) інші кваліфікаційні критерії для включення до програми державної допомоги (заповнюється за потреби) _____

7) те, як умови надання державної допомоги обмежують можливий негативний вплив державної допомоги на конкуренцію до мінімального рівня, за якого зберігається ефективність державної допомоги ____

20. Чи застраховано кошти, необхідні для надання державної допомоги?

У разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів (угод), зазначити відсоток коштів, залучених для страхування за такими договорами (угодами), від загальної суми, на яку застраховано кошти, необхідні для надання державної допомоги
_

21. Загальний максимальний передбачуваний обсяг державної допомоги, що надається за програмою державної допомоги, на весь період застосування та окремо за роками (зазначити загальний бюджет програми державної допомоги і бюджет програми державної допомоги на кожен рік окремо)
_

22. Обсяг державної допомоги не може бути меншим (обґрунтувати чому)
_

Зазначити (якщо це так), що обсяг державної допомоги буде аналогічним до додаткових витрат, необхідних для досягнення поставленої цілі, за умови відсутності державної допомоги
_

Додаткові витрати визначаються як різниця між економічними вигодами та витратами (включаючи інвестиційні та операційні) від ведення господарської діяльності, на яку надаватиметься державна допомога, та/або від виробництва певного виду товару та тих витрат, які понесе отримувач державної допомоги в умовній ситуації без отримання державної допомоги.

23. Інформація щодо обсягів товару, який обертається на кожному задіяному товарному ринку (окремо за кожний з двох останніх фінансових років і за останній звітний період поточного року):

у натуральному вираженні ___;

у вартісному вираженні __________ (тис. грн)

24. Будь-яка інша інформація, необхідна для прийняття органами Комітету обґрунтованого рішення (додаються відповідні документи, звіти, діаграми, пояснювальні та аналітичні записки, довідки, малюнки, презентації тощо, будь-яка інша інформація, необхідна для розгляду повідомлення про нову державну допомогу)
_

Додатки:

1)  

2)  

Особа, що заповнила форму8

 

 

___
(прізвище, ініціали)

_
(посада)

_
(дата)

Керівник9

_
(посада)

 

___
(прізвище, ініціали)

_
(підпис)

_
(дата)


1 У разі якщо державну допомогу мають намір надавати два та більше надавачів державної допомоги, інформація подається щодо кожного із цих надавачів.

2 Поняття державного та/або комунального підприємства визначається відповідно до вимог законодавства України.

3 Вторинна ціль - одна з додаткових до первинних цілей. Наприклад, первинною ціллю є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя яких є низьким, або рівень безробіття є високим, а вторинною - розвиток малих і середніх підприємств. Вторинна ціль може бути галузевою.

4 Наприклад, для надання державної допомоги буде розглядатися загальна сума державної допомоги або незначної допомоги, що надається для підтримки діяльності або проекту, незалежно від того, з яких саме коштів фінансується державна допомога - адміністративно-територіальних одиниць, державних або зовнішніх ресурсів.

5 У разі якщо застосовуються різні заходи з надання державної допомоги та/або різні строки застосування заходів, інформацію подати про кожний захід окремо (з відповідним уточненням).

6 Відповідно до чинного законодавства України.

7 У значенні, визначеному чинним законодавством України.

8 Засвідчує, що інформація та додані до форми документи є точними й повними.

9 Керівник (виконуючий обов'язки) надавача державної допомоги.

 

Додаток 3
до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги
(пункт 2 розділу V)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до умов чинної державної допомоги

1. Інформація про надавача державної допомоги1

Найменування надавача державної допомоги __________

Місцезнаходження ________

Телефон _____

Факс ________

Електронна адреса _________

Код ЄДРПОУ _

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила це повідомлення
_

2. Реквізити нормативно-правового чи розпорядчого акта (або проекту), згідно з яким надається державна допомога та за яким прийнято рішення органу Комітету про допустимість для конкуренції такої державної допомоги
_

2.1. Дата подання повідомлення, щодо якого Комітет прийняв рішення про допустимість для конкуренції (у разі якщо повідомлення Комітету про державну допомогу направлялось кілька разів, подається інформація про останнє заповнене повідомлення, щодо якого Комітет прийняв рішення про допустимість для конкуренції державної допомоги)

  дата подання повідомлення (чч.мм.рррр) ___________

2.2. Номер, дата рішення органу Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції:

  номер рішення органу Комітету ______

  дата рішення органу Комітету (чч.мм.рррр) ________

3. Причина подання повідомлення

3.1. Новий розмір державної допомоги

           загальний розмір державної допомоги (грн) ____;

           річний розмір державної допомоги (грн) _______

3.2. Новий строк дії державної допомоги

           дата, з якої державна допомога може бути надана (чч.мм.рррр) ;
                                                                                                                                                                                (зазначити)

           дата, до якої державна допомога надаватиметься (чч.мм.рррр) _
                                                                                                                                                                               (зазначити)

3.3. Нова мета надання державної допомоги
_
                                                                                                      (зазначити)

3.4. Нові джерела фінансування державної допомоги
_
                                                                                                       (зазначити)

3.5. Інші нові показники, що характеризують відповідні критерії оцінки допустимості державної допомоги

           відсоток, на який зменшується максимальний розмір державної допомоги, що надається
_;
                                                                                                 (деталізувати)

           витрати, які можуть бути покриті державною допомогою ____;
                                                                                                                                                                  (деталізувати)

           інше __
                                                                                                                  (деталізувати)

3.6. Новий(і) отримувач(і) державної допомоги
_
                                                                                                  (зазначити)

4. Проблема, для розв'язання якої використовуватиметься державна допомога із змінами, та очікуваний результат надання державної допомоги із змінами (чітко описати проблему, яку необхідно вирішити, та як саме програма державної допомоги забезпечить вирішення цієї проблеми)
_

4.1. Обґрунтувати необхідність державного втручання. Надати порівняльний аналіз плану розв'язання проблеми з наданням державної допомоги зі змінами з альтернативним планом, який не передбачає надання державної допомоги, продемонструвавши, що альтернативний план не сприяє вирішенню проблеми або вирішує її меншою мірою, ніж надання державної допомоги зі змінами. (Альтернативні плани можуть включати, зокрема, реорганізацію боргу, реалізацію активів, залучення приватного капіталу, продаж активів конкурентам, поділ, зокрема з використанням процедури банкрутства, тощо)
_

4.2. Зазначити (у разі наявності) стимулюючий ефект державної допомоги із змінами, тобто як державна допомога із змінами має і здатна змінити поведінку суб'єктів господарювання так, що вони почнуть займатися іншими видами господарської діяльності, якими вони не змогли б займатися без отримання відповідної допомоги, чи здійснювали б таку діяльність в обмеженому вигляді або в іншому регіоні
_

5. Позитивний внесок програми державної допомоги із змінами у досягнення загального економічного та соціального інтересу (описати) ______

6. Чи можна досягти позитивного внеску за допомогою інших політичних інструментів або форм державної допомоги, які менше спотворюватимуть конкуренцію (описати)
_

7. Якщо зміни вносяться до обсягу державної допомоги, обґрунтувати, чому обсяг державної допомоги із змінами не може бути меншим
_

Описати (якщо це так), що обсяг державної допомоги із змінами буде аналогічним до додаткових витрат, необхідних для досягнення поставленої цілі, за умови відсутності державної допомоги
_

Додаткові витрати визначаються як різниця між економічними вигодами та витратами (включаючи інвестиційні та операційні) від ведення господарської діяльності, на яку надаватиметься державна допомога, та/або від виробництва певного виду товару та тих витрат, які понесе отримувач державної допомоги в умовній ситуації без отримання державної допомоги.

8. Інформація про те, як умови надання державної допомоги із змінами обмежують можливий негативний вплив державної допомоги на конкуренцію до мінімального рівня, за якого зберігається ефективність державної допомоги ______

9. Як саме і де заінтересовані особи мають доступ до інформації про зміни до умов чинної державної допомоги. Надати підтвердження оприлюднення інформації на офіційних сайтах, в окремому розділі про зміни до умов чинної державної допомоги
_

10. Додатки (копії, витяги з відповідних документів, на підставі яких наведено інформацію в цій формі):

1)  

2)  

Особа, що заповнила форму2

 

 

___
(прізвище, ініціали)

_
(посада)

_
(дата)

Керівник3

_
(посада)

 

___
(прізвище, ініціали)

_
(підпис)

_
(дата)


1 У разі якщо державну допомогу мають намір надавати два та більше надавачів державної допомоги, інформація надається щодо кожного із цих надавачів.

2 Засвідчує, що інформація та додані до форми документи є точними й повними.

3 Керівник (виконуючий обов'язки) надавача державної допомоги.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали