Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2019 року N 1239

м. Київ

Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про теплопостачання" та "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року N 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за N 840/27285, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
27 червня 2019 року N 1239

Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1:

слово "установлює" замінити словом "визначає", а після слова "тарифів" доповнити знаками та словом " (цін)";

2) у пункті 1.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"базовий період - період дії інвестиційної програми, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"прогнозний період - період дії інвестиційної програми, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік);";

3) після пункту 1.4 доповнити новим пунктом 1.5 такого змісту:

"1.5. Розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує проведення ліцензіатом відкритого обговорення на місцях згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866 (Порядок N 866).".

У зв'язку з цим пункт 1.5 вважати пунктом 1.6;

4) у пункті 1.6:

абзац другий доповнити знаками та словами ", та інших заінтересованих сторін (у разі необхідності)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї оприлюднюються відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року N 2133 (Постанова N 2133).".

2. У розділі II:

1) абзац третій пункту 2.2 доповнити знаками та словом " (цін)";

2) підпункти 2 - 6 пункту 2.3 замінити шістьма новими підпунктами такого змісту:

"2) опис заходів (робіт, послуг), запланованих на прогнозний період;

3) перелік заходів (робіт, послуг), основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для виконання у прогнозному періоді, із зазначенням етапів виконання (проектно-вишукувальні роботи, будівельно-монтажні роботи, закупівля обладнання, пусконалагоджувальні роботи, завершення робіт та ін.) та їх вартості, з розбивкою на квартали з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;

4) пояснювальну записку, яка містить, зокрема: мету виконання запланованих заходів (робіт) у прогнозному періоді; обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходів (робіт) за кожним розділом інвестиційної програми; посилання на нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання таких заходів (робіт); інформацію про схвалену, затверджену, погоджену належним чином проектну документацію; інформацію щодо проведення експертизи проектної документації; опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходів (робіт) інвестиційної програми; інформацію щодо заходів (робіт) із зазначенням їх етапів виконання та вартості, що заплановані до виконання у прогнозному періоді (по заходах, що мають перехідний характер, зазначаються етапи виконання по роках з урахуванням фактичного виконання);

5) джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до чинних структур тарифів (цін) та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;

6) зобов'язання ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами щодо зниження технологічних витрат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми;

7) розрахунки економічного ефекту від впровадження кожного заходу (роботи) інвестиційної програми.";

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали (у тому числі в електронному вигляді) до запланованих заходів (робіт) та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайс-листи) виробників або їх офіційних представників в Україні, результати публічної закупівлі, документи про затвердження проектної документації, передбачені вимогами чинного законодавства України, зведені кошториси до відповідних проектів.";

4) у пункт 2.7 після слова "тарифів" доповнити знаками та словом " (цін)";

5) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми повинно здійснюватись ліцензіатом з урахуванням, зокрема, необхідності забезпечення належного рівня якості надання послуг з передачі електричної енергії міждержавними, магістральними та місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії споживачам на довгостроковий період, зменшення втрат електричної енергії, підвищення енергоефективності магістральних та міждержавних електричних мереж, забезпечення кібербезпеки системи передачі.";

6) у пункті 2.9:

у абзаці першому слова "та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства, а для об'єктів IV та V категорій складності - ухваленого техніко-економічного обґрунтування, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства" замінити словами та знаками "відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 і затверджених в установленому порядку, а також титулу будівництва (за наявності)";

у абзаці другому цифри та слова "IV та V категорій складності" замінити словами "з класом наслідків СС-2 та СС-3".

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на розгляд до НКРЕКП не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої інвестиційної програми.";

2) у пункті 3.3:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

в абзаці третьому слова "в п'ятиденний строк з дня її надходження до НКРЕКП" виключити;

3) у пункті 3.5 знак та слова ", але не більше десяти робочих днів з дати отримання НКРЕКП таких пропозицій" виключити;

4) у пункті 3.8 слово "тарифу" замінити словами та знаками "тарифів (цін)";

5) абзац перший пункту 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням аварійно-відновлювальних робіт, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, але не пізніше ніж за 3 місяці до дати закінчення дії схваленої інвестиційної програми у випадку перегляду тарифу та не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення дії схваленої інвестиційної програми у випадку коригування в межах тарифу, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до неї з наданням відповідного обґрунтування.".

4. У розділі IV:

абзац другий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт та/або акти прийому - передачі згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів або здійснені авансові платежі, якщо це передбачено схваленою інвестиційною програмою.";

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звітний період надалі в наступному періоді першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, реконструкції і технічного переоснащення для забезпечення довиконання заходів.".

5. У пункті 5.1 розділу V:

1) в абзаці першому після слів "в електронній формі" доповнити знаками та словами " (у форматі електронних таблиць MS Excel та скан-копію у форматі PDF)";

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

"При наданні звіту щодо виконання інвестиційної програми ліцензіат до кожного заходу (роботи) зазначає відповідний ідентифікатор закупівлі (за умови проведення торгів в електронній системі закупівель).".

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали