Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.11.2019

м. Київ

N 677

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2020 р. за N 47/34330

Про затвердження Змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Відповідно до пунктів 374, 375 статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 431 "Про затвердження Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку" (Положення N 431), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за N 618/23150 (зі змінами), слова "особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку" замінити словами "фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".

2. Затвердити Зміни до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 431 (Положення N 431), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за N 618/23150 (зі змінами), що додаються.

3. Небанківським фінансовим групам, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, створеним до набрання чинності цим рішенням, протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим рішенням подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи відповідно до пункту 3 Змін, затверджених цим рішенням.

4. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності через два місяці після його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

Т. в. о. Голови Державного
агентства з питань електронного
урядування України

В. Бакал

 

Протокол засідання Комісії
від 05 листопада 2019 р. N 59

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
05 листопада 2019 року N 677

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2020 р. за N 47/34330

Зміни до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (Положення N 431)

1. У заголовку Положення (Положення N 431) слова "особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку" замінити словами "фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".

2. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення встановлює порядок виявлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Комісія (далі - небанківська фінансова група), визнання Комісією небанківських фінансових груп, погодження Комісією відповідальної особи небанківської фінансової групи, припинення визнання небанківської фінансової групи, а також вимоги щодо регулювання діяльності небанківських фінансових груп, мінімізації ризиків діяльності як окремих їх учасників, так і ризиків самих груп, порядку отримання консолідованої звітності таких груп.";

2) у пункті 2 слова "та підгрупи, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів" замінити словами ", контролерів небанківських фінансових груп та учасників небанківських фінансових груп";

3) у пункті 3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"норматив розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи - сума мінімальних розмірів регулятивних або статутних (якщо вимог щодо необхідності дотримання нормативу розміру регулятивного капіталу для учасника небанківської фінансової групи законодавством не встановлено) капіталів всіх учасників небанківської фінансової групи (для корпоративних інвестиційних фондів до розрахунку береться номінальна вартість акцій відповідного корпоративного інвестиційного фонду, що знаходяться в обігу, на дату розрахунку);";

в абзаці п'ятому:

після слів "регулятивного капіталу, та" слово "сума" виключити;

після слів "не визначена" доповнити словами ", зменшена на суму вкладень учасників небанківської фінансової групи в капітал інших учасників такої групи, суму взаємної дебіторської заборгованості та суму боргових цінних паперів учасників групи, якщо при розрахунку регулятивного капіталу учасника небанківської фінансової групи його розмір не зменшувався на суму таких вкладень (для корпоративних інвестиційних фондів до розрахунку береться вартість чистих активів відповідного корпоративного інвестиційного фонду на дату розрахунку)";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"структура власності небанківської фінансової групи - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх учасників небанківської фінансової групи, які мають спільного контролера.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Подання консолідованої звітності, у тому числі річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи, до Комісії здійснюється відповідальною особою небанківської фінансової групи щороку до 01 червня року, наступного за звітним. ";

5) у пункті 6 слова "річну (проміжну)" замінити словом "проміжну";

6) абзац другий пункту 7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

7) у пункті 8 слова "Відповідальна особа небанківської фінансової групи складає консолідовану, субконсолідовану звітність" замінити словами "Консолідована, субконсолідована звітність небанківської фінансової групи складається";

8) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"11. Фінансові установи, у яких держава в особі уповноважених органів є контролером, для цілей нагляду на консолідованій основі не є такими, що мають спільного контролера.

12. Якщо контролером небанківської фінансової групи є корпоративний інвестиційний фонд, учасники небанківської фінансової групи повинні визначити особу, уповноважену на здійснення функцій контролера, для виконання норм цього Положення.

13. Комісія має право вимагати від відповідальної особи, контролера, учасника небанківської фінансової групи надання інформації та документів, що підтверджують (спростовують) існування небанківської фінансової групи, склад учасників небанківської фінансової групи, види їх діяльності.

14. Відповідальна особа, контролер, учасник небанківської фінансової групи зобов'язані надати на вимогу Комісії відповідну інформацію та документи у строки, визначені в запиті.

15. Комісія має право звертатись до державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, інших державних органів, а також органів нагляду інших країн з метою уточнення або отримання інформації та документів, необхідних для виявлення, визнання небанківської фінансової групи, погодження відповідальної особи та припинення визнання небанківської фінансової групи.

16. У разі порушення небанківською фінансовою групою, відповідальною особою або іншими учасниками небанківської фінансової групи вимог цього Положення Комісія застосовує заходи відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

17. Документи, що подаються до Комісії відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою та оформлені відповідно до вимог цього Положення.

У документах, що мають більше одного аркуша, усі аркуші мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

У разі підписання документів уповноваженою особою контролера, відповідальної особи небанківської фінансової групи або особою, уповноваженою на здійснення функцій контролера, до Комісії надається відповідно завірена копія документа, що підтверджує її повноваження.

На дату подання заяви та документів строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цього Положення, не може бути більшим, ніж два місяці з дати їх підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації юридичних осіб - нерезидентів не може бути більшим, ніж шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо окремі документи, передбачені цим Положенням, не можуть бути представлені юридичною особою, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).".

3. Після розділу I доповнити Положення новими розділами II, III такого змісту:

"II. Виявлення небанківських фінансових груп

1. Контролер небанківської фінансової групи (особа, уповноважена на здійснення функцій контролера) (далі - контролер) протягом 30 робочих днів з дати створення небанківської фінансової групи зобов'язаний (зобов'язана) забезпечити подання до Комісії:

повідомлення про створення небанківської фінансової групи за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

інформації про контролерів небанківської фінансової групи за відповідними формами, наведеними в додатках 2, 3 до цього Положення;

інформації про учасників небанківської фінансової групи за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення;

легалізованого витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента у країні, в якій зареєстровано її головний офіс (для контролера-нерезидента);

схематичного зображення структури власності небанківської фінансової групи;

інформації щодо вартості активів станом на кінець кожного з останніх чотирьох звітних кварталів та середньоарифметичного значення активів за останні чотири звітних квартали учасників небанківської фінансової групи за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

2. Якщо у документах/відомостях, які були подані до Комісії відповідно до вимог пункту 1 цього розділу, відбулися зміни до дати визнання Комісією небанківської фінансової групи, контролер небанківської фінансової групи зобов'язаний повідомити Комісію про такі зміни протягом 10 робочих днів після настання змін та подати виправлений пакет документів протягом 30 робочих днів після настання змін. У цьому разі Комісія розглядає подані документи у строки, визначені відповідно до пункту 5 розділу III цього Положення.

3. У разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення Комісія надсилає вимогу контролеру небанківської фінансової групи щодо подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Комісією.

Контролер небанківської фінансової групи зобов'язаний надати на вимогу Комісії відповідну інформацію та документи у строки, визначені у вимозі.

Контролер небанківської фінансової групи має право відкликати поданий пакет документів для його оновлення з наступним його поданням до Комісії протягом 30 робочих днів з дати отримання Комісією листа щодо відкликання поданого пакета документів.

4. Комісія має право вимагати від контролера або учасника небанківської фінансової групи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності небанківської фінансової групи, характеристик небанківської фінансової групи, видів діяльності її учасників, у строк, визначений Комісією у вимозі.

Контролер або учасник небанківської фінансової групи зобов'язаний надати на вимогу Комісії відповідну інформацію та документи у строки, визначені у вимозі.

5. Комісія виявляє небанківську фінансову групу, відомості про яку не були подані до Комісії, на підставі інформації, отриманої у процесі здійснення нагляду на фондовому ринку, від інших державних органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

6. Комісія за результатами такого виявлення вимагає від контролера небанківської фінансової групи виконання вимог цього Положення та забезпечення подання до Комісії відомостей про небанківську фінансову групу в порядку, визначеному цим розділом, протягом 30 робочих днів з дня отримання такої вимоги або спростування відповідної інформації шляхом подання обґрунтованих, документально підтверджених заперечень існування небанківської фінансової групи.

III. Визнання Комісією небанківської фінансової групи такою, нагляд на консолідованій основі за якою здійснює Комісія

1. Комісія приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи, якщо переважну діяльність у групі здійснює(ють) фінансова(і) установа(и), нагляд за якою(ими) здійснює Комісія.

2. Комісія визнає небанківську фінансову групу на підставі:

відомостей, поданих до Комісії згідно з вимогами розділу II цього Положення;

інформації, отриманої за результатами здійснення Комісією виявлення небанківської фінансової групи.

3. На підставі поданих відповідно до вимог пункту 1 розділу II цього Положення документів або на підставі інформації, отриманої за результатами здійснення Комісією виявлення небанківської фінансової групи, Комісія приймає рішення про:

визнання небанківської фінансової групи;

відмову у визнанні небанківської фінансової групи.

4. Комісія приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи протягом 30 робочих днів з дня отримання повного пакета документів, визначених розділом II цього Положення.

5. У разі подання уточнюючих, неподаних або виправлених документів, що відповідають вимогам цього Положення, Комісія приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи протягом 30 робочих днів з дня отримання таких документів.

6. Комісія приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи на підставі інформації, отриманої за результатами здійснення Комісією виявлення небанківської фінансової групи, якщо контролер небанківської фінансової групи не забезпечив подання до Комісії у визначений строк:

відомостей про небанківську фінансову групу в повному обсязі та за встановленою формою;

обґрунтованих, документально підтверджених заперечень існування небанківської фінансової групи.

7. Комісія приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи на підставі інформації, отриманої за результатами здійснення Комісією виявлення небанківської фінансової групи, протягом 30 робочих днів після закінчення строку, встановленого для подання до Комісії документів щодо небанківської фінансової групи.

8. У разі визнання Комісією небанківської фінансової групи на підставі інформації, отриманої за результатами здійснення Комісією виявлення небанківської фінансової групи, контролер небанківської фінансової групи зобов'язаний виконати вимоги цього Положення та забезпечити подання до Комісії передбачених цим Положенням відомостей про небанківську фінансову групу в строк не пізніше 30 робочих днів з дати визнання небанківської фінансової групи.

9. Комісія приймає рішення про відмову у визнанні небанківської фінансової групи, якщо група не відповідає вимозі, визначеній пунктом 1 цього розділу.

10. Рішення про відмову у визнанні небанківської фінансової групи приймається Комісією протягом 30 робочих днів з дня отримання повного пакета документів, визначених розділом II цього Положення.

11. Комісія протягом п'яти робочих днів із дати прийняття рішення про визнання / відмову у визнанні небанківської фінансової групи надсилає відповідне повідомлення контролеру небанківської фінансової групи та/або учаснику небанківської фінансової групи - фінансовій установі, нагляд за якою здійснює Комісія, з найбільшим значенням активів за останній звітний квартал (у паперовому та/або електронному вигляді).

12. Контролер небанківської фінансової групи має повідомити всіх учасників небанківської фінансової групи про прийняте Комісією рішення.

13. Рішення про визнання небанківської фінансової групи оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.".

У зв'язку з цим розділи II - IV вважати відповідно розділами IV - VI.

4. У розділі IV:

1) у пункті 1 слово "створення" замінити словами "визнання Комісією";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Особа, що визначається відповідальною, не повинна перебувати у процесі припинення або ліквідації, мати невиконаних у встановлений строк розпоряджень про усунення правопорушень на ринку цінних паперів протягом двох останніх років або несплачених санкцій, накладених за правопорушення на ринках фінансових послуг.";

3) після пункту 2 доповнити розділ новими пунктами 3, 4 такого змісту:

"3. Відповідальна особа повинна бути спроможною виконувати такі функції:

забезпечувати ефективну систему управління в небанківській фінансовій групі, що передбачає таку організацію системи відносин між відповідальною особою, контролером, учасниками небанківської фінансової групи, яка сприятиме ефективному управлінню діяльністю небанківської фінансової групи, визначенню стратегії та цілей небанківської фінансової групи, обмеженню ризиків небанківської фінансової групи;

забезпечувати ефективну систему управління ризиками в небанківській фінансовій групі, що передбачає забезпечення надійного процесу виявлення ризиків, їх оцінки, контролю та моніторингу у небанківській фінансовій групі, чіткий розподіл функцій, обов'язків та повноважень з управління ризиками в небанківській фінансовій групі;

забезпечувати ефективну систему внутрішнього контролю в небанківській фінансовій групі, яка має забезпечити дотримання учасниками небанківської фінансової групи вимог законодавства;

забезпечувати наявність облікових процедур, які визначають принципи та методи складання і подання учасниками небанківської групи відповідальній особі звітів та інформації, необхідних для підготовки консолідованих звітів та виконання у повному обсязі вимог щодо нагляду на консолідованій основі;

забезпечувати наявність інформаційних систем, які забезпечують обробку та передання даних, аналіз, збереження та захист інформації;

забезпечувати складання і подання звітності та інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії;

забезпечувати дотримання небанківською фінансовою групою інших вимог нормативно-правових актів Комісії.

4. До погодження Комісією відповідальної особи відповідальною особою є учасник небанківської фінансової групи - фінансова установа, нагляд за якою здійснює Комісія, з найбільшим значенням активів за останній звітний квартал.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 16 вважати відповідно пунктами 5 - 18;

4) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Для погодження відповідальної особи небанківська фінансова група протягом 30 робочих днів з дня прийняття Комісією рішення про визнання небанківської фінансової групи подає до Комісії такі документи:";

в абзаці другому:

слово "заяву" замінити словом "клопотання";

слова "у довільній формі із зазначенням повних найменувань, кодів за ЄДРПОУ, місцезнаходжень юридичних осіб, які входять до складу групи, їх уповноважених осіб" замінити словами "згідно з додатком 6 до цього Положення";

абзац третій викласти в такій редакції:

"інформацію про відповідальну особу небанківської фінансової групи за формою згідно з додатком 7 до цього Положення;"

абзаци четвертий - дев'ятий виключити;

5) пункт 6 виключити;

У зв'язку з цим пункти 7 - 18 вважати відповідно пунктами 6 - 17;

6) пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

"6. У разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення Комісія вимагає від небанківської фінансової групи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Комісією.

Небанківська фінансова група має право відкликати поданий пакет документів для його оновлення з наступним його поданням до Комісії протягом 30 робочих днів з дати отримання Комісією листа щодо відкликання поданого пакета документів.

7. Комісія має право вимагати від небанківської фінансової групи подання документів, необхідних для уточнення інформації, поданої на погодження відповідальної особи, у строк, визначений Комісією у вимозі.";

7) після пункту 8 доповнити розділ новими пунктами 9, 10 такого змісту:

"9. Комісія приймає рішення відповідно до пункту 8 цього розділу протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів, визначених пунктом 5 цього розділу.

10. У разі подання уточнюючих, неподаних або виправлених документів, що відповідають вимогам цього Положення, Комісія приймає рішення про погодження або відмову у погодженні відповідальної особи небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання таких документів.".

У зв'язку з цим пункти 9 - 17 вважати відповідно пунктами 11 - 19;

8) у пункті 11:

підпункт 11.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 11.3, 11.4 вважати відповідно підпунктами 11.2, 11.3;

у підпункті 11.2 слова "банкрутства, наявність факту тимчасового призначення Комісією керівників такої відповідальної особи" замінити словом "ліквідації";

підпункт 11.3 викласти в такій редакції:

"11.3. Наявності не виконаних у встановлений строк розпоряджень про усунення правопорушень на ринку цінних паперів протягом двох останніх років або несплачених санкцій, накладених за правопорушення на ринках фінансових послуг.";

після підпункту 11.3 доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"11.4. Якщо за висновком Комісії відповідальна особа, визначена небанківською фінансовою групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, визначених законодавством. ";

9) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Рішення щодо погодження відповідальної особи оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.";

10) після пункту 12 доповнити розділ новими пунктами 13, 14 такого змісту:

"13. Комісія протягом 5 робочих днів після дати прийняття відповідного рішення про погодження відповідальної особи або відмову у погодженні відповідальної особи повідомляє відповідальну особу про прийняте рішення шляхом направлення повідомлення у паперовому та/або електронному вигляді.

14. Відповідальна особа повідомляє контролера та всіх учасників небанківської фінансової групи про прийняте Комісією рішення про погодження/відмову у погодженні відповідальної особи.".

У зв'язку з цим пункти 13 - 19 вважати відповідно пунктами 15 - 21;

11) пункт 15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 16 - 21 вважати відповідно пунктами 15 - 20;

12) у пункті 15:

слова "не погоджує запропоновану кандидатуру" замінити словами "приймає рішення про відмову у погодженні запропонованої кандидатури";

після слів "повинна надати на" слово "повторний" виключити;

слова "документи щодо іншої фінансової установи, яка визначається учасниками такої групи відповідальною особою" замінити словами "документів щодо погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи";

13) пункти 16 - 20 викласти в такій редакції:

"16. Відповідальна особа повідомляє Комісію про зміни в інформації про відповідальну особу, що подані до Комісії, протягом 30 робочих днів з дати настання таких змін. У такому разі відповідальна особа подає до Комісії лист у довільній формі з повідомленням про зміни в інформації про відповідальну особу та оновлену інформацію про відповідальну особу за формою згідно з додатком 7 до цього Положення.

17. Небанківська фінансова група має право визначити іншу відповідальну особу з числа її учасників.

18. Небанківська фінансова група зобов'язана визначити іншу відповідальну особу, якщо відповідальна особа неспроможна забезпечувати належне виконання вимог законодавства, включаючи вимоги пункту 3 цього розділу.

19. Небанківська фінансова група зобов'язана визначити іншу відповідальну особу за вимогою Комісії, якщо відповідальна особа не усунула виявлені порушення небанківською фінансовою групою вимог законодавства у визначений Комісією строк та не є спроможною забезпечити належне виконання функцій відповідальної особи.

20. Якщо погоджена Комісією відповідальна особа не є більше учасником такої групи, до погодження Комісією нової відповідальної особи відповідальною особою є фінансова установа - учасник небанківської фінансової групи з найбільшим значенням активів за останній звітний квартал.";

14) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"21. Погодження іншої відповідальної особи здійснюється Комісією у порядку, визначеному цим розділом.".

5. Після розділу IV доповнити Положення новим розділом V такого змісту:

"V. Припинення визнання Комісією небанківської фінансової групи

1. Комісія приймає рішення про припинення визнання небанківської фінансової групи, якщо така група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 1 розділу III цього Положення.

2. Розрахунок переважної діяльності небанківської фінансової групи відповідно до ознак, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення, здійснюється відповідальною особою не рідше 1 разу на рік станом на 01 січня.

Результат розрахунку переважної діяльності небанківської фінансової групи та дані, на підставі яких здійснювався її розрахунок, подаються до Комісії у складі консолідованої звітності у строки, визначені пунктом 4 розділу I цього Положення, за формою згідно з додатком 5 до цього Положення.

3. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Комісію про припинення існування небанківської фінансової групи та надати інформацію і копії документів, засвідчених підписом керівника відповідальної особи, що підтверджують припинення існування такої групи. У разі підписання документів уповноваженою особою відповідальної особи небанківської фінансової групи до Комісії надається відповідно завірена копія документа, що підтверджує її повноваження.

4. Комісія має право вимагати від відповідальної особи подання документів, необхідних для уточнення та підтвердження інформації щодо припинення існування небанківської фінансової групи, у строк, визначений Комісією у вимозі.

5. Підставою для припинення визнання Комісією небанківської фінансової групи є інформація, отримана Комісією:

від відповідальної особи;

у процесі здійснення нагляду на фондовому ринку, від інших державних органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

6. За результатами розгляду інформації щодо припинення існування небанківської фінансової групи Комісія приймає рішення про:

припинення визнання небанківської фінансової групи;

відмову у припиненні визнання небанківської фінансової групи.

7. Комісія приймає рішення про відмову у припиненні визнання небанківської фінансової групи у разі подання відповідальною особою до Комісії документів, за результатами аналізу яких неможливо підтвердити припинення існування такої небанківської фінансової групи.

8. Комісія приймає рішення про припинення/відмову у припиненні визнання небанківської фінансової групи протягом 30 робочих днів з дня отримання всіх документів, необхідних для підтвердження інформації щодо припинення існування небанківської фінансової групи, передбачених цим розділом.

9. Комісія протягом 5 робочих днів після дати прийняття відповідного рішення про припинення визнання або відмову у припиненні визнання небанківської фінансової групи повідомляє відповідальну особу / особу, яка виконувала функції відповідальної особи, про прийняте рішення шляхом направлення повідомлення у паперовому та/або електронному вигляді.

10. Якщо небанківська фінансова група припинила своє існування під час розгляду Комісією питання щодо визнання небанківської фінансової групи, відповідальна особа має подати до Комісії документи, визначені пунктом 3 цього розділу, а також відкликати документи для погодження відповідальної особи, подані до Комісії.

11. Припинення визнання Комісією небанківської фінансової групи не перешкоджає виявленню такої групи у подальшому за наявності підстав для такого визнання.

12. Рішення про припинення визнання небанківської фінансової групи оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.".

У зв'язку з цим розділи V - VI вважати відповідно розділами VI - VII.

6. У розділі VI:

1) у назві розділу слова "небанківської фінансової групи консолідованого нагляду" замінити словами "нагляду за діяльністю небанківської фінансової групи";

2) підпункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Порівняльний аналіз величини регулятивного капіталу небанківської фінансової групи та нормативу розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи та визначення його достатності.

Розрахунок величини регулятивного капіталу небанківської фінансової групи та нормативу розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи здійснюється відповідальною особою на підставі фінансової звітності учасників небанківської фінансової групи, іншої звітності та інформації, що необхідні для здійснення таких розрахунків, станом на останній день кожного кварталу.

Результат розрахунку регулятивного капіталу небанківської фінансової групи та дані, на підставі яких здійснювався його розрахунок, а також розраховане значення нормативу розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи подаються до Комісії у строки, визначені пунктом 4 розділу I цього Положення, за формою згідно з додатком 8 до цього Положення.

Визначення достатності регулятивного капіталу небанківської фінансової групи здійснюється відповідальною особою шляхом співставлення величини регулятивного капіталу небанківської фінансової групи із розрахованим для цієї групи значенням нормативу розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи.

Регулятивний капітал небанківської фінансової групи не може бути меншим за значення нормативу розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи.

Якщо регулятивний капітал небанківської фінансової групи є меншим за значення нормативу розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи, відповідальна особа зобов'язана повідомити про це Комісію до 15 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу (відповідна інформація за четвертий звітний квартал повідомляється Комісії у строки, визначені пунктом 4 розділу I цього Положення). У такому разі контролер та відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов'язані забезпечити приведення розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи у відповідність до нормативного значення протягом 3 місяців з дня виникнення такої невідповідності. Відповідальна особа протягом 10 робочих днів з дати приведення значення регулятивного капіталу небанківської фінансової групи у відповідність до нормативного значення має подати до Комісії відповідне повідомлення про це у довільній формі разом із підтвердними документами. Повідомлення у довільній формі про приведення або неприведення розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи у відповідність до нормативного значення разом із підтвердними документами відповідальна особа подає до Комісії до 15 числа другого місяця після закінчення відповідного звітного кварталу (відповідна інформація за четвертий звітний квартал повідомляється Комісії у строки, визначені пунктом 4 розділу I цього Положення).".

7. Доповнити Положення новим розділом такого змісту:

"VIII. Розкриття інформації про небанківську фінансову групу

1. Відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов'язана складати та розкривати інформацію про небанківську фінансову групу (далі - Інформація).

2. Відповідальна особа самостійно визначає формат відображення Інформації.

3. Інформація оновлюється за підсумками кожного кварталу.

Відповідальна особа розкриває Інформацію у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4. Інформація розкривається шляхом розміщення її на власному веб-сайті відповідальної особи та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії).

5. Інформація розкривається державною мовою.

6. Інформація для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, має надаватися у формі електронного документа із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи відповідальної особи або кваліфікованої електронної печатки відповідальної особи небанківської фінансової групи.

За результатами надання та оприлюднення Інформації відповідальна особа отримує довідку про оприлюднення Інформації у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої позначки часу (щодо часу створення цієї довідки) з такими реквізитами:

ідентифікаційний код юридичної особи - особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від відповідальної особи Інформації;

ідентифікаційний код юридичної особи відповідальної особи;

надана відповідальною особою у складі Інформації дата реєстрації нею електронного документа, що містить Інформацію;

наданий відповідальною особою у складі Інформації вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;

дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Інформації від відповідальної особи;

дата та час (з точністю до секунд) оприлюднення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, отриманої від відповідальної особи Інформації.

У разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, невідповідності Інформації цьому Положенню або у разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інших причин, що унеможливлюють оприлюднення отриманої Інформації, відповідальна особа отримує довідку про неможливість оприлюднення Інформації у формі електронного документа, засвідчену кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої позначки часу (щодо часу створення цієї довідки) з такими реквізитами:

ідентифікаційний код юридичної особи - особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від відповідальної особи Інформації;

ідентифікаційний код юридичної особи відповідальної особи;

надана відповідальною особою у складі Інформації дата реєстрації нею електронного документа, що містить Інформацію;

наданий відповідальною особою у складі Інформації вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;

дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Інформації;

відомості про встановлену особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, невідповідність Інформації цьому Положенню або про інші встановлені особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, причини, що унеможливлюють оприлюднення отриманої Інформації.

Отримана від відповідальної особи Інформація підлягає оприлюдненню у таких формах:

у формі отриманого від відповідальної особи оригінального електронного документа, що містить Інформацію, придатного для необмеженого завантаження та копіювання (включаючи накладені на електронний документ, що містить Інформацію, кваліфіковані електронні підписи або кваліфіковані електронні печатки);

у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною, у складі інформаційного наповнення веб-сайту;

у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною і відтворювати Інформацію на папері, для необмеженого завантаження та копіювання.

Інформація підлягає одночасному оприлюдненню у всіх зазначених формах. До оприлюднення Інформації у зазначених формах її оприлюднення або поширення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, в інших формах не допускається.

Разом з оприлюдненням Інформації особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, оприлюднює та надає для необмеженого завантаження довідку про оприлюднення Інформації з накладеною на неї кваліфікованою електронною печаткою.

7. Відповідальна особа зобов'язана мати власний веб-сайт.

Відповідальна особа під час оприлюднення Інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ до такої інформації, а також повідомляє за вимогою заінтересованих осіб адреси сторінок у мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

Інформація підлягає оприлюдненню відповідальною особою на власному веб-сайті у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи відповідальної особи або кваліфікованої електронної печатки відповідальної особи. До оприлюднення Інформації відповідальною особою на власному веб-сайті у зазначеній формі її оприлюднення в інших формах не допускається.

Відповідальна особа не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до Інформації, що підлягає обов'язковому розкриттю на веб-сайті.

8. Розкриття Інформації відповідальною особою здійснюється за такими етапами та послідовністю:

1) складання Інформації відповідальною особою;

2) розміщення Інформації відповідальною особою на власному веб-сайті;

3) надання відповідальною особою Інформації особі, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

4) у разі відповідності Інформації цьому Положенню здійснення оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із наданням відповідальній особі довідки про оприлюднення Інформації;

5) у разі невідповідності Інформації цьому Положенню або у разі неможливості оприлюднення Інформації з інших причин надання відповідальній особі особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, довідки про неможливість оприлюднення Інформації.

9. У разі якщо відповідальна особа несвоєчасно розкриває Інформацію, вона повинна письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільній формі та засвідченим підписом керівника професійного учасника.

Про несвоєчасне розкриття Інформації відповідальна особа повідомляє заінтересованих осіб шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті протягом двох днів, але не пізніше 10:00 третього дня після дня виявлення відповідальною особою факту несвоєчасного розкриття.

10. Якщо відповідальною особою розкрито недостовірну інформацію в Інформації, вона зобов'язана вжити заходів щодо спростування такої інформації та розкрити виправлену інформацію в Інформації у той (ті) самий (самі) спосіб (способи), яким (якими) було розкрито таку недостовірну інформацію.

Спростування розкритої недостовірної інформації в Інформації та розкриття виправленої інформації в Інформації здійснюються якнайшвидше, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли відповідальна особа дізналась про розкриття недостовірної інформації в Інформації.

Про виявлення недостовірної інформації в Інформації та розкриття виправленої інформації в Інформації відповідальна особа повідомляє заінтересованих осіб шляхом оприлюднення достовірної інформації в Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли відповідальна особа дізналась про розкриття недостовірної інформації в Інформації.

Відповідальна особа зобов'язана одночасно з розкриттям виправленої інформації в Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної інформації в Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної інформації в Інформації із обов'язковим зазначенням, що саме в інформації було виправлено.

11. Інформація має містити:

найменування небанківської фінансової групи (за наявності);

склад учасників небанківської фінансової групи (із зазначенням їх повних найменувань та кодів за ЄДРПОУ);

інформацію щодо контролера небанківської фінансової групи (із зазначенням повного найменування та коду за ЄДРПОУ / П. І. Б. фізичної особи);

інформацію щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи (із зазначенням повного найменування та коду за ЄДРПОУ);

дату та номер рішення Комісії про визнання небанківської фінансової групи;

дату та номер рішення Комісії про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи;

дату та номер рішення Комісії про припинення визнання небанківської фінансової групи.".

8. Додаток до Положення виключити.

9. Доповнити Положення новими додатками 1 - 8, що додаються.

 

Начальник управління методології
корпоративного управління та
корпоративних фінансів

Д. Пересунько

 

Додаток 1
до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 1 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення небанківської фінансової групи

Повідомляю про створення небанківської фінансової групи
_,
                                                       (найменування небанківської фінансової групи (за наявності))
переважна діяльність у якій здійснюється фінансовою(ими) установою(ами), нагляд за якою (якими) здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у складі (зазначається перелік учасників небанківської фінансової групи):
_
                                             (найменування, код за ЄДРПОУ учасника небанківської фінансової групи)
_
                                             (найменування, код за ЄДРПОУ учасника небанківської фінансової групи)
_
                                             (найменування, код за ЄДРПОУ учасника небанківської фінансової групи)
_
                                             (найменування, код за ЄДРПОУ учасника небанківської фінансової групи)

Дата набуття контролю _____

Контролер небанківської фінансової групи
_
                             (найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Особа, уповноважена на здійснення функцій контролера небанківської фінансової групи (у разі її визначення)
_
                            (найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Контактна особа контролера/особи, уповноваженої на здійснення функцій контролера небанківської фінансової групи
_
                                       (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, адреса, номер телефону, факсу)

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

__
(посада уповноваженої особи контролера/особи,
уповноваженої на здійснення функцій контролера
небанківської фінансової групи
(для юридичної особи))


(підпис)


(ініціали та прізвище)


         (дата)

 

 

 

Додаток 2
до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 1 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про юридичну особу - контролера1 небанківської фінансової групи

1. Повне найменування юридичної особи _

2. Скорочене найменування юридичної особи (за наявності) _________
_

3. Місцезнаходження ______
                                                                                                                  (країна, місцезнаходження)

4. Код за ЄДРПОУ2________

5. Основний вид діяльності _

6. Голова виконавчого органу ___________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для нерезидентів)
_
                                                                               (найменування органу, країна місцезнаходження)

8. Контактна інформація:

телефон _____

адреса електронної пошти __

контактна особа ___________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

___
(посада керівника контролера небанківської
фінансової групи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)


           (дата)

 

 


1 Зазначається інформація щодо контролера, визначеного відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

 

Додаток 3
до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 1 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про фізичну особу - контролера небанківської фінансової групи

1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

2. Громадянство ___________
                                                                                                                          (країна)

3. Адреса постійного місця проживання ___

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для резидента) _

5. Займана посада _________
                                                                                                    (посада, повне найменування юридичної особи)

6. Контактна інформація:

телефон ______

адреса електронної пошти __

__
(підпис фізичної особи -
контролера небанківської фінансової групи)

__
(ініціали та прізвище фізичної особи)


         (дата)

 

Додаток 4
до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(пункт 1 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про учасників небанківської фінансової групи

Дата_________

N з/п

Повне найменування учасника небанківської фінансової групи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Види діяльності

Країна реєстрації

Посада, прізвище та ініціали Голови виконавчого органу

Розмір участі контролера небанківської фінансової групи в учаснику1

(%)

Державний орган, що здійснює нагляд за учасником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
(посада керівника контролера
небанківської фінансової групи (для юридичної
особи))


(підпис)


(ініціали та прізвище)


1 Розмір участі контролера небанківської фінансової групи в учаснику небанківської фінансової групи розраховується відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що визначає порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.

 

Додаток 5
до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 1 розділу II)

Інформація щодо вартості активів станом на кінець кожного з останніх чотирьох звітних кварталів та середньоарифметичного значення активів за останні чотири звітних квартали учасників небанківської фінансової групи

(тис. грн)

N
з/п

Повне найменування учасника небанківської фінансової групи

Загальні активи на кінець

Середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Усього за всіма учасниками

 

 

 

 

 

 

Частка небанківських фінансових установ - учасників небанківської фінансової групи (%)

 

 

 

 

 

 

Частка небанківських фінансових установ - учасників небанківської фінансової групи, нагляд за якими здійснює Комісія (%)

 

 

 

 

 

___
(посада керівника контролера
небанківської фінансової групи (для юридичної
особи))


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Додаток 6
до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 5 розділу IV)

До Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від учасників небанківської фінансової групи (зазначається перелік юридичних осіб - учасників небанківської фінансової групи із зазначенням щодо кожного найменування, коду за ЄДРПОУ)

КЛОПОТАННЯ
про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

Ми, учасники небанківської фінансової групи (назва небанківської фінансової групи (у разі наявності)), у складі (зазначається кількість учасників) прийняли спільне рішення (дата прийняття рішення) та визначили відповідальною особою небанківської фінансової групи, визнаної рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від __________ N ____, учасника групи (найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи, призначеної відповідальною особою).

Просимо погодити відповідальну особу небанківської фінансової групи, визначену спільним рішенням учасників небанківської фінансової групи.

Стверджуємо, що вищезазначена юридична особа:

не перебуває у процесі припинення або ліквідації;

не має не виконаних у встановлений строк розпоряджень про усунення правопорушень на ринку цінних паперів протягом двох останніх років або несплачених санкцій, накладених за правопорушення на ринках фінансових послуг;

спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи небанківської фінансової групи.

Перелік учасників, що прийняли рішення:

____
(найменування учасника небанківської фінансової
групи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

_____
(підпис керівника/уповноваженої
особи керівника)

______
(найменування учасника небанківської фінансової
групи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

_____
(підпис керівника/уповноваженої
особи керівника)

______
(найменування учасника небанківської фінансової
групи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

_____
(підпис керівника/уповноваженої
особи керівника)

_______
(найменування учасника небанківської фінансової
групи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

_____
(підпис керівника/уповноваженої
особи керівника)

_________
     (дата складання довідки)

 

Додаток 7
до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 5 розділу IV)

ІНФОРМАЦІЯ
про відповідальну особу небанківської фінансової групи

1. Повне найменування юридичної особи
_

2. Скорочене найменування юридичної особи (за наявності)
_

3. Місцезнаходження
_

4. Код за ЄДРПОУ
_

5. Вид діяльності
_

6. Голова виконавчого органу
_
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Голова наглядового органу (у разі створення)
_
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

8. Головний бухгалтер (у разі наявності)
_
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

9. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи
_
                                                                                            (найменування органу)

10. Контактна інформація:

телефон ______

адреса електронної пошти __

адреса веб-сайту __________

контактна особа _
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

___
(посада керівника відповідальної особи небанківської
фінансової групи)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)


          (дата)

 

 

 

Додаток 8
до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 4.1 пункту 4 розділу VI)

Довідка
про розрахунок розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи

Код за ЄДРПОУ відповідальної особи небанківської фінансової групи

 

Найменування відповідальної особи небанківської фінансової групи

 

Код за ЄДРПОУ контролера небанківської фінансової групи

 

Найменування контролера небанківської фінансової групи

 

Звітний рік

 

Норматив розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи, грн 1

 

Розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи, грн 1

 

Найменування 1-го учасника небанківської фінансової групи

 

Код за ЄДРПОУ 1-го учасника небанківської фінансової групи

 

Позначка про наявність вимоги законодавства щодо необхідності дотримання нормативу розміру регулятивного капіталу для 1-го учасника небанківської фінансової групи (0 - ні, 1 - так)

 

1-й учасник небанківської фінансової групи є корпоративним інвестиційним фондом (0 - ні, 1 - так)

 

Нормативне значення регулятивного капіталу / мінімальний розмір статутного капіталу / номінальна вартість акцій корпоративного інвестиційного фонду в обігу для 1-го учасника небанківської фінансової групи, грн 1

 

Розмір регулятивного/статутного капіталу / вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду для 1-го учасника небанківської фінансової групи, грн 1

 

Сума вкладень 1-го учасника небанківської фінансової групи в капітал інших учасників групи, дебіторської заборгованості та боргових цінних паперів учасників небанківської фінансової групи, на яку зменшується регулятивний капітал групи, грн 1

 

Найменування n-го учасника небанківської фінансової групи

 

Код за ЄДРПОУ n-го учасника небанківської фінансової групи

 

Позначка про наявність вимоги законодавства щодо необхідності дотримання нормативу розміру регулятивного капіталу для n-го учасника небанківської фінансової групи (0 - ні, 1 - так)

 

n-й учасник небанківської фінансової групи є корпоративним інвестиційним фондом (0 - ні, 1 - так)

 

Нормативне значення регулятивного капіталу / мінімальний розмір статутного капіталу / номінальна вартість акцій корпоративного інвестиційного фонду в обігу для n-го учасника небанківської фінансової групи, грн 1

 

Розмір регулятивного/статутного капіталу / вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду для n-го учасника небанківської фінансової групи, грн 1

 

Сума вкладень n-го учасника небанківської фінансової групи в капітал інших учасників групи, дебіторської заборгованості та боргових цінних паперів учасників небанківської фінансової групи, на яку зменшується регулятивний капітал групи, грн 1

 

Примітки

 


1 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали