Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2019

м. Київ

N 191

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2019 р. за N 362/33333

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

Відповідно до абзацу тринадцятого підпункту 3 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878), підпункту 21 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 360 (Постанова N 360), з метою вдосконалення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та умов утримання в них іноземців та осіб без громадянства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 лютого 2016 року N 141 (Наказ N 141), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 травня 2016 року за N 748/28878 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Гончарова С. М.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

О. Бляшенко

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Л. Денісова

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

П. Демчина

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

О. Стефанишина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
18 березня 2019 року N 191

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2019 р. за N 362/33333

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (Наказ N 141)

1. У розділі II:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Під час розміщення особи в ПТПІ посадова особа ПТПІ та заінтересований орган складають акт приймання-передавання іноземця або особи без громадянства (додаток 1) у двох примірниках.

Один примірник акта видається представнику заінтересованого органу, інший долучається до особової справи особи, розміщеної в ПТПІ.

Особова справа оформлюється на кожну особу, розміщену в ПТПІ, та зберігається в ПТПІ протягом 5 років з дати звільнення особи з ПТПІ чи передачі заінтересованому органу для здійснення примусового видворення або для передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, після чого підлягає знищенню.

До особової справи долучаються всі документи, які стали підставою для розміщення іноземця або особи без громадянства в ПТПІ, продовження строку тримання, звільнення чи передачі для примусового видворення за межі території України, а також інші документи, визначені цією Інструкцією.

Під час роботи з особовими справами ПТПІ забезпечує дотримання Закону України "Про захист персональних даних".

Внесення змін до облікової документації та долучення документів до особової справи здійснюються не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації (документів).

Особові справи на осіб, розміщених у ПТПІ, зберігаються в замкнених металевих шафах з обмеженим доступом сторонніх осіб.";

2) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України, що затримані в установленому законодавством порядку та підлягають примусовому видворенню за межі України, у тому числі прийняті відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, розміщуються в ПТПІ протягом строку, необхідного для їх ідентифікації та (або) забезпечення примусового видворення (реадмісії) за межі України, але не більш як на вісімнадцять місяців.

Про вжиті заходи щодо продовження на передбачений законодавством України строк затримання іноземця та особи без громадянства, розміщених в ПТПІ, заінтересований орган за три доби до закінчення строку їх затримання повідомляє адміністрацію ПТПІ та надсилає факсом чи електронними засобами зв'язку письмове повідомлення про подання до адміністративного суду позову про продовження строку затримання іноземця або особи без громадянства, а після завершення розгляду цього позову - копію судового рішення (постанови, ухвали).

Про подання до адміністративного суду позову про затримання іноземця або особи без громадянства, яких розміщено в ПТПІ, для встановлення особи порушника і з'ясування обставин правопорушення заінтересований орган не пізніше триденного строку з дня їх затримання інформує адміністрацію ПТПІ.

У разі ухвалення судом рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги іноземця або особи без громадянства про скасування рішення про затримання іноземця або особи без громадянства, заінтересований орган або іноземець, особа без громадянства чи уповноважена ними особа (захисник) у день проголошення цього рішення письмово повідомляє про це адміністрацію ПТПІ із надсиланням копії такого рішення суду.

Після надходження такого рішення від іноземця або особи без громадянства чи уповноваженої ними особи (захисника) адміністрація ПТПІ невідкладно інформує про це заінтересований орган з одночасним надсиланням факсом чи електронними засобами зв'язку отриманої копії рішення суду.

На час оскарження рішення суду про затримання іноземця або особи без громадянства, у яких відсутній документ, що дає право на їх виїзд з України, такі особи продовжують утримуватися в ПТПІ.";

3) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Під час розміщення в ПТПІ іноземець або особа без громадянства з метою збереження здає старшому інспектору паспортний документ, свідоцтво про народження; технічне устаткування для запису і відтворення інформації, комп'ютерне обладнання, засоби зв'язку, у тому числі мобільні телефони; громіздкі предмети; грошові кошти, прикраси; медикаменти або інші лікарські засоби, які містять наркотичні речовини, що видаються іноземцеві та особі без громадянства для лікування з дозволу лікаря ПТПІ.";

4) пункт 20 виключити.

У зв'язку з цим пункти 21 - 32 вважати відповідно пунктами 20 - 31;

5) у пункті 20 слова "що є невід'ємною частиною договору" виключити;

6) пункт 22 після слів "огляду іноземця або особи без громадянства," доповнити словами "а також, які були виявлені в іноземця або особи без громадянства під час перебування в ПТПІ та підлягають здаванню на зберігання,";

7) пункт 23 після слова "ПТПІ" доповнити словами ", а документи, грошові кошти, прикраси - у металевих шафах, які тримаються замкненими";

8) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Іноземці та особи без громадянства можуть отримати передані ними на зберігання грошові кошти та розпоряджатися ними відповідно до законодавства для власних потреб.

Іноземцям та особам без громадянства можуть також видаватися власні мобільні телефони для проведення телефонних розмов під час розміщення та перебування в ПТПІ. Телефонні розмови проводяться у відведеній для цього кімнаті.

Після телефонної розмови мобільний телефон здається на зберігання.".

2. У розділі III:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Результати опитування оформлюються актом опитування іноземця або особи без громадянства, якого (яку) розміщено в ПТПІ (додаток 6), який підписують опитана особа, працівник, що провів опитування, та перекладач.

У разі відмови опитуваної особи від надання відповідей на запитання під час опитування або від підписання акта в ньому робиться запис про це.

Акт долучається до особової справи особи.";

2) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі надходження від іноземців або осіб без громадянства звернень щодо надання ними сприяння в забезпеченні їх ідентифікації та (або) видворення (реадмісії) чи придбання іноземцями або особами без громадянства проїзних квитків для виїзду з України адміністрація ПТПІ невідкладно інформує про це відповідний заінтересований орган.";

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. У разі звернення іноземця або особи без громадянства із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, адміністрація ПТПІ того самого дня надсилає заяву для розгляду до територіального органу ДМС, на території обслуговування якого знаходиться ПТПІ, з одночасним повідомленням цього органу телефоном або електронними засобами зв'язку.

Про звернення іноземця або особи без громадянства із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, адміністрація ПТПІ впродовж наступного робочого дня після такого звернення письмово повідомляє заінтересований орган з одночасним інформуванням про це телефоном чи електронними засобами зв'язку.

Територіальний орган ДМС упродовж наступного робочого дня з дня отримання заяви інформує ПТПІ та заінтересований орган про прийняте рішення щодо прийняття заяви до розгляду чи відмови в прийнятті заяви до розгляду або припинення розгляду заяви у разі надходження такого клопотання від іноземця або особи без громадянства.

У разі прийняття щодо особи рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, не оскарженого особою в установленому законодавством порядку, ПТПІ та заінтересований орган інформуються невідкладно шляхом надсилання листа.

Особа, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, продовжує перебувати в ПТПІ до остаточного прийняття рішення за заявою.

Відомості про таку особу до дипломатичних представництв або консульських установ держави її походження не надсилаються.

Після завершення розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, територіальний орган ДМС того самого дня письмово повідомляє адміністрацію ПТПІ та заінтересований орган про прийняте рішення та надсилає факсимільним або електронним зв'язком копію підтвердних документів.".

3. У розділі IV:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Іноземці та особи без громадянства розміщуються в житлових роздільних одномісних та багатомісних кімнатах з внутрішніми мережами, у тому числі із системою централізованого опалення, вентиляції, електропостачання, природним та штучним освітленням, з розрахунку не менше 7 м2 площі на одну особу для одномісних кімнат, 4 м2 - для багатомісних кімнат, 7 м2 - для кімнат для вагітних жінок й батьків з дітьми та 7 м2 - для медичних ізоляторів.

У разі відсутності в ПТПІ вільних місць та неможливості розміщення іноземців та осіб без громадянства в житлових кімнатах, як крайній захід, іноземці та особи без громадянства можуть тимчасово розміщуватися в наметах, установлених на території ПТПІ.

У виключних випадках за відсутності вільних місць у житлових кімнатах і наметах, установлених на території ПТПІ, іноземці та особи без громадянства можуть розміщуватися в наметах, установлених на прилеглій до ПТПІ території, із забезпеченням відповідної охорони.

Розміщені в наметах іноземці та особи без громадянства забезпечуються належними умовами проживання, у тому числі індивідуальним спальним місцем, постільними речами та речовим майном. У наметах забезпечується належний температурний режим (не нижче +18° C під час опалювального сезону), доступ до питної води та створюються умови для задоволення санітарно-гігієнічних потреб тощо.

Житлові кімнати, в яких розміщуються іноземці та особи без громадянства, обладнані відокремленими санвузлами та забезпечені питною водою, у нічний час з 22:00 до 06:00 у будні дні, у святкові, вихідні та неробочі дні - з 23:00 до 06:00 перебувають замкненими.

Адміністрація ПТПІ забезпечує безпеку розміщених іноземців та осіб без громадянства, дотримання правил евакуації у разі виникнення техногенної та пожежної небезпеки, надання своєчасної медичної допомоги.";

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Дозволені для використання в ПТПІ ігри й технічне устаткування не повинні заважати іншим особам.";

3) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Якщо іноземець або особа без громадянства чинить або вчинила протиправні дії, які мають ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, адміністрація ПТПІ невідкладно повідомляє про це територіальний орган поліції. Таку особу розміщують в локалізованій кімнаті ПТПІ до прибуття працівників територіального органу Національної поліції України.

Особи, які потребують посиленого нагляду через висловлювання намірів заподіяння шкоди оточуючим чи собі, перешкоджання працівникам ПТПІ у виконанні посадових обов'язків, схиляння інших іноземців та осіб без громадянства до порушень правил внутрішнього розпорядку, учинення ними нападу на працівників ПТПІ або втечі, за вмотивованим рішенням директора ПТПІ або особи, яка виконує його обов'язки, розміщуються в локалізованих кімнатах строком до 15 діб.

Під час прийняття директором ПТПІ або особою, яка виконує його обов'язки, рішення щодо поміщення іноземця або особи без громадянства в локалізовану кімнату обов'язково залучається лікар для визначення фізичного стану особи, на підставі висновку якого приймається таке рішення та встановлюється строк поміщення особи в локалізовану кімнату.

Після закінчення встановленого строку перебування в локалізованій кімнаті особа переводиться до житлової кімнати, в якій перебувала раніше.

Якщо іноземець або особа без громадянства продовжує чинити дії, зазначені в абзаці другому цього пункту, на підставі висновку лікаря директор ПТПІ або особа, яка виконує його обов'язки, може продовжити строк перебування такої особи в локалізованій кімнаті до 30 днів.

При цьому адміністрація ПТПІ здійснює документування дій іноземця та особи без громадянства, що призвели до розміщення чи продовження строку їх утримання в локалізованій кімнаті.

Локалізовані кімнати цілодобово перебувають замкненими та відкриваються у випадках, передбачених цією Інструкцією.";

4) пункт 29 після слів "на свіжому повітрі" доповнити словами "не менше двох годин щодня";

5) пункт 31 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особам, які перебувають у локалізованих кімнатах, надаються щоденні прогулянки окремо від інших осіб, розміщених у ПТПІ.";

6) доповнити розділ новим пунктом 61 такого змісту:

"61. Правова допомога іноземцям та особам без громадянства надається в установленому законодавством порядку.

Розміщеним особам у разі їх звернення також надаються безоплатні правові консультації із залученням фахівців у галузі права від недержавних організацій, що є виконавчими партнерами Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та інших міжнародних правозахисних організацій, взаємодія з якими передбачена відповідними міжнародними угодами України.".

4. У розділі VIII:

1) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Переміщення іноземців та осіб без громадянства по території ПТПІ, за винятком зони проживання і прогулянкової території, та за його межами здійснюється в супроводі працівників, які здійснюють охорону.

Супроводження іноземців та осіб без громадянства здійснюється в пішому порядку або під час перевезення на спеціально обладнаних для перевезення автомобілях.

Для супроводження однієї особи в пішому порядку призначається звичайний або посилений наряд супроводження.

У разі супроводження жінок до складу наряду супроводження призначається охоронник жіночої статі.

Звичайний склад наряду супроводження включає не менше трьох осіб, з яких одна - старша наряду супроводження.

У разі посиленого наряду супроводження призначається необхідна кількість осіб для забезпечення охорони іноземця або особи без громадянства.

За потреби супроводження здійснюється за участю лікаря та перекладача.

Супроводження іноземців та осіб без громадянства в пішому порядку здійснюється поодинці. Одночасне супроводження працівниками, які здійснюють охорону в пішому порядку, двох і більше іноземців чи осіб без громадянства забороняється, крім дітей, супровід яких здійснюється разом з батьками.

Під час супроводження іноземець або особа без громадянства повинні постійно перебувати під наглядом наряду супроводження.

Після здійснення супроводження наряд супроводження перевіряє в іноземця та особи без громадянства наявність заборонених для зберігання або використання в ПТПІ речей і предметів. У разі виявлення таких речей і предметів здійснюється їх вилучення або передача на зберігання в установленому цією Інструкцією порядку.";

2) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Перевезення іноземців та осіб без громадянства здійснюється на спеціально обладнаних для перевезення автомобілях.

Кількість іноземців та осіб без громадянства, які перевозяться, не повинна перевищувати кількості місць для сидіння у спеціально обладнаному для перевезення автомобілі.

Перевезення іноземців та осіб без громадянства нарядами супроводження ПТПІ може здійснюватися до закладів охорони здоров'я, судів, для здійснення примусового видворення. Супроводження може здійснюватися в інших випадках, пов'язаних з виконанням покладених на ПТПІ завдань.

Забороняється супроводжувати іноземців та осіб без громадянства в несправних спеціально обладнаних для перевезення автомобілях та з несправним спеціальним обладнанням.";

3) пункт 19 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Старшому наряду супроводження забороняється змінювати затверджений маршрут і порядок супроводження іноземців та осіб без громадянства, залишати наряд супроводження.".

5. У пункті 12 розділу X слова і цифри "у пункті 11" замінити словами і цифрою "в абзаці першому пункту 5".

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною міграційною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

І. В. Ковалевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали