Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2019 року N 102

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 та 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підтримання банками та банківськими групами рівня ліквідності, необхідного для забезпечення стабільної діяльності та своєчасного виконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити:

1) Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), що додаються;

2) Зміни до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року N 254 (Положення N 254), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за N 1178/21490 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з 02 вересня 2019 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
01 серпня 2019 року N 102

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. Абзаци дев'ятий, десятий розділу I виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять третім.

2. У розділі V:

1) у главі 1:

у пункті 1.2:

слова, літери та цифри "миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5)," виключити;

пункт доповнити словами та літерами "за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB).";

у пунктах 1.3, 1.4 слова, літеру та цифру "нормативів поточної ліквідності (Н5) та" замінити словом "нормативу";

2) глави 2, 3 виключити.

У зв'язку з цим глави 4, 5 уважати відповідно главами 2, 3 та пункти 4.1 - 4.4 глави 2 уважати відповідно пунктами 1 - 4.

3. У главі 1 розділу VIII:

1) абзац другий пункту 1.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами другим, третім;

2) абзац третій пункту 1.4 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами третім, четвертим.

4. У пункті 1.2 глави 1 розділу IX:

1) у підпункті "а" слова, літеру та цифру ", миттєвої ліквідності (Н4)" виключити;

2) у підпункті "в" слова, літеру та цифру ", поточної ліквідності (Н5)" виключити.

5. Абзаци перший - п'ятий пункту 2 розділу X замінити одним новим абзацом такого змісту:

"2. Системно важливий банк зобов'язаний дотримуватися спеціального значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20 відсотків.".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий уважати відповідно абзацами другим, третім.

 

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного банку України

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
01 серпня 2019 року N 102

Зміни до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп (Положення N 254)

1. У главі 2 розділу III:

1) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. До активів із кінцевим строком погашення до 31 дня кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, під час розрахунку нормативу Н5к включаються:

1) готівкові кошти;

2) банківські метали;

3) кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в Національному банку (без урахування коштів обов'язкових резервів банку в Національному банку);

4) строкові вклади (депозити), що розміщені в Національному банку;

5) сума перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках, на рахунках строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, та кредитів, що надані іншим банкам (за мінусом коштів, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), над сумою коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків, на рахунках строкових вкладів (депозитів) інших банків, та кредитів, що отримані від інших банків;

6) кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та фізичним особам (без урахування заборгованості, строк сплати якої згідно з договором минув);

7) боргові цінні папери, інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, які утримуються з метою продажу, за умови, що зазначені цінні папери є необтяженими та/або строк сплати заборгованості за якими згідно з договором не минув, та/або проти емітента таких цінних паперів не порушено справу про банкрутство.

Активи під час розрахунку нормативу поточної ліквідності зменшуються на суму сформованих під них резервів, уцінки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів.";

2) главу після пункту 2.4 доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

"2.5. До зобов'язань із кінцевим строком погашення до 31 дня кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, під час розрахунку нормативу Н5к включаються:

1) кошти на кореспондентському рахунку Національного банку в банку;

2) строкові вклади (депозити) Національного банку;

3) кредити, що отримані від Національного банку;

4) сума перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків, на рахунках строкових вкладів (депозитів) інших банків та кредитів, що отримані від інших банків, над сумою коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках, на рахунках строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, та кредитів, що надані іншим банкам;

5) кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій;

6) кошти клієнтів;

7) кошти Державного бюджету України та інших фондів України;

8) цінні папери власного боргу;

9) заборгованість за кредитами, що отримані від Національного банку, строк сплати якої згідно з договором минув;

10) заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;

11) заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;

12) кредиторська заборгованість з придбання активів;

13) субординований борг банку;

14) зобов'язання за всіма видами гарантій, порук, авалів;

15) зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

2.6. Необтяжені облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком, уключаючи придбані за операціями репо (але не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку нормативів ліквідності) з переходом права власності на такі цінні папери, під час розрахунку нормативу Н5к уключаються до активів без урахування строку до погашення.

До розрахунку нормативу Н5к не включаються відповідні суми наданих кредитів за операціями репо в разі включення до розрахунку цього нормативу зазначених необтяжених цінних паперів.

2.7. Відповідальна особа банківської групи під час розрахунку нормативу H5к має право зменшувати зобов'язання за наданими банком гарантіями, акредитивами, акцептами та авалями на суму коштів у розрахунках, які є грошовим забезпеченням (покриттям) за цими зобов'язаннями, за умови одночасного дотримання таких вимог:

1) безперечного контролю та доступу банку до грошового забезпечення;

2) право банку здійснити договірне списання коштів з рахунку, на якому обліковується грошове забезпечення, у разі невиконання контрагентом зобов'язань перед банком;

3) розміщення грошового забезпечення на строк, не менший, ніж строк цих зобов'язань (без права дострокового вилучення).".

У зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.8.

2. Абзац другий пункту 1.4 глави 1 розділу IV викласти в такій редакції:

"Під час розрахунку нормативів кредитного ризику два або більше контрагентів є одним контрагентом і таким, що несе спільний економічний ризик, за наявності хоча б одного з критеріїв, визначених главою 1 розділу VI Інструкції N 368 (далі - група пов'язаних контрагентів).".

 

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного банку України

Я. Смолій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали