Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2019 - 2020 роки

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2019 року N 172

Про затвердження Змін до Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2019 - 2020 роки

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 26 квітня 2019 року N 1184 "Про погодження антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2019 - 2020 роки", на підставі рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України від 23 травня 2019 року, керуючись Положенням про Державну службу статистики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481 (Постанова N 481), наказую:

1. Затвердити Зміни до антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2019 - 2020 роки, затвердженої наказом Держстату від 28 березня 2019 року N 124 (Наказ N 124), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держстату забезпечити виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, визначених антикорупційною програмою, затвердженою пунктом 1 цього наказу, та щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати інформацію щодо виконання антикорупційної програми головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції.

3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Панькіну І. Д. надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

І. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
28 березня 2019 року N 124
(у редакції наказу Державної служби статистики України
від 24 травня 2019 року N 172)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби статистики України на 2019 - 2020 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації

Антикорупційна програма Державної служби статистики України на 2019 - 2020 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон), з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), та з дотриманням вимог Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року N 1379 (Порядок N 1379), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за N 87/31539, базується на інших положеннях Закону, Закону України "Про державну статистику" та Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481 (Постанова N 481).

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в апараті Держстату та його територіальних органах.

Держстат є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі та який реалізовує державну політику у сфері статистики.

Держстат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Таким чином, засади загальної відомчої політики органів державної статистики щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на:

верховенстві права;

доброчесності на публічній службі;

формуванні негативного ставлення до корупції;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності, участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держстату є:

залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції;

взаємодія з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають Держстату допомогу в запобіганні корупції;

надання громадськості та галузевим експертам доступу до інформації, що має бути оприлюднена в рамках відкритості діяльності Держстату;

забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості шляхом відновлювання інформації про діяльність органів державної статистики на офіційному веб-сайті Держстату та веб-сайтах його територіальних органів;

контроль за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом опрацювання та проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляє Держстат;

ужиття заходів щодо зменшення корупційних чинників у процедурах використання бюджетних коштів;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

виявлення передумов і вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в апараті Держстату та його територіальних органах;

ужиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Держстату та його територіальних органів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

контроль за станом подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами Держстату;

проведення роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції та навчання працівників апарату Держстату та його територіальних органів;

проведення (у разі потреби) оцінки результатів діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у територіальних органах Держстату в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом безпосереднього відвідування відповідного територіального органу Держстату.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держстату, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методики оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), з урахуванням усіх завдань і функцій Держстату.

Оцінка здійснювалась Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України (далі - Комісія) на виконання наказу Державної служби статистики України від 22 січня 2019 року N 25 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України та розроблення Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2019 - 2020 роки" та наказу Державної служби статистики України від 22 січня 2019 року N 24 "Про внесення змін до наказу Державної служби статистики України від 08 лютого 2017 року N 34 "Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України та затвердження Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України" (Наказ N 24).

Комісією ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків здійснена з урахуванням виконання Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2018 рік.

Слід зауважити, що деякі ризики були ідентифіковані й у минулому році, але, зважаючи на постійну загрозу їх виникнення, заходи з мінімізації таких ризиків мають бути вжиті впродовж 2019 - 2020 років.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держстату затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України (додаток 1*), який уключає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту*), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків у діяльності Держстату, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту*).


* Не наводиться.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Запорукою успішного виконання завдання зі зменшення проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства працівниками органів державної статистики: апарату Держстату та його територіальних органів, що буде сприяти ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів та формуванню нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Для забезпечення проведення роз'яснювальної роботи та навчання працівників органів державної статистики з питань запобігання, виявлення і протидії корупції проводитимуться такі заходи:

профілактичні бесіди при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців;

тренінги щодо запобігання конфлікту інтересів;

семінари-наради щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держстату;

постійна роз'яснювальна робота для працівників структурних підрозділів апарату Держстату та його територіальних органів.

Частота проведення відповідних заходів визначається з урахуванням потреб на основі опитувань або іншого збору інформації, а також ураховуючи чисельність апарату Держстату та його територіальних органів.

Головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції заплановано проведення навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування з метою запобігання корупції та дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками Держстату з такою тематикою (таблиця 1):

Таблиця 1

Дата

Вид заходу

Тема

Відповідальний за проведення

березень 2019 року (щорічно I квартал року)

тренінг

Особливості заповнення і подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування, передбачених частиною другою статті 52 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

щорічно II квартал року

круглий стіл

Оцінка корупційних ризиків в органі державної влади

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

листопад 2019 року (щорічно III квартал року)

брифінг

Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

щорічно в разі внесення змін до антикорупційного законодавства

лекція

Роз'яснення змін до антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

щорічно IV квартал року

тренінг

Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

IV. Процедури моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Здійснення моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми забезпечує головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Він, зокрема, веде облік і аналіз інформації, що отримана під час заходів моніторингу від самостійних структурних підрозділів апарату Держстату та його територіальних органів. Для здійснення моніторингу головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції має право отримувати від керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держстату та його територіальних органів необхідну інформацію в письмовій формі та електронному форматі.

Процедура оцінки виконання Антикорупційної програми передбачає критерії її здійснення:

повнота виконання;

своєчасність виконання;

ефективність виконання.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться не рідше ніж раз на квартал.

Антикорупційна програма підлягає перегляду з урахуванням результатів оцінки стану виконання, змін антикорупційного законодавства, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції відповідних пропозицій.

Додаткові підстави для перегляду Антикорупційної програми:

ідентифікація нових корупційних ризиків;

після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, із установленням строку такого перегляду (наприклад, протягом 30 календарних днів із дня такого затвердження);

установлення за результатами оцінки виконання неефективності передбачених програмою заходів.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами перегляду приймає Голова Держстату.

 

Головний спеціаліст
з питань запобігання та
виявлення корупції

І. Панькін




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали