Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Типової форми договору про надання гранту

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2018

м. Київ

N 756

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2018 р. за N 1068/32520

Про затвердження Типової форми договору про надання гранту

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про Український культурний фонд" (Закон N 1976-VIII) та з метою удосконалення процедури реалізації творчих проектів за кошти грантів Українського культурного фонду

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову форму договору про надання гранту, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
30 серпня 2018 року N 756

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2018 р. за N 1068/32520

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про надання гранту

___
   (місце укладення)

"___" 20__ р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі - Фонд) в особі виконавчого директора Фонду ___, що діє на підставі Положення, затвердженого наказом
              (прізвище, ім'я, по батькові)
Міністерства культури України від _, з однієї сторони, та _
                                                                                                                                                                                    (дата і номер)
_
                                        (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
(далі - Грантоотримувач) в особі ___, що діє на підставі _______, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту _____ (далі - Проект),
                                                                                                         (назва Проекту)

опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Роботи з реалізації Проекту мають бути завершені до ___ 20__ року. Завершення виконання Проекту підтверджується підписанням акта про виконання Проекту.

III. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Фонд перераховує кошти на реалізацію Проекту у розмірі _____ гривень в такому порядку:

1) кошти у розмірі ____ % (_______ гривень (без ПДВ)) загальної суми гранту не раніше _______ календарних днів до підписання акта про виконання Проекту;

2) залишок коштів, що становить _______ % суми гранту, протягом ________ календарних днів з моменту отримання та затвердження документів, зазначених у підпункті 4 пункту 2 розділу IV цього Договору.

Якщо документи, зазначені в підпункті 4 пункту 2 розділу IV цього Договору, не отримані Фондом до належної дати, Фонд відмовляється від сплати залишку відповідно до абзацу першого цього підпункту.

2. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) невідкладно інформувати Фонд про будь-які зміни, що можуть вплинути на реалізацію Проекту або спричинити відкладення реалізації Проекту;

3) не отримувати прибутку від гранту;

4) надати Фонду змістовий і підсумковий фінансовий звіти про використання гранту до "___" 20__ року згідно з формами, викладеними у додатках 2, 3 до цього Договору;

5) зберігати фінансову документацію протягом трьох років з дати передання змістового та підсумкового фінансового звітів;

6) у разі якщо виконання Проекту буде тимчасово припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, повідомити Фонд про такі обставини та документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок коштів Фонду, у строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання обставин, та повернути Фонду частину коштів, які залишились невикористаними;

7) Грантоотримувач є відповідальним за реалізацію Проекту, в тому числі у разі залучення третіх осіб до виконання певних робіт в межах реалізації Проекту.

3. Фонд має право:

1) за потреби безперешкодно ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з виконанням Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. У разі недотримання Грантоотримувачем строків реалізації Проекту всі додаткові витрати на його завершення здійснюються за рахунок Грантоотримувача.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб, включно з мережею Інтернет, мають містити застереження, що це не є офіційною позицією Фонду.

5. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, включені до цього Договору, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим кошторисом Проекту, форму якого наведено у додатку 4 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

витрати на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач надає всю необхідну фінансову документацію, у тому числі виписки за рахунками.

3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, що визначені Законом України "Про Український культурний фонд" (Закон N 1976-VIII), цей Договір може бути розірваний за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за умови підтвердження факту істотного порушення умов цього Договору.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок встановленого факту використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або розірванням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 20__ року. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день успішної відправки повідомлення. Відправка вважається неуспішною, якщо Сторона, яка направляє повідомлення, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому випадку Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, що зазначені у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

П. І. Б. особи / Посада / Відділ

Адреса

Телефон

Адреси електронної пошти;

2) контактна особа Грантоотримувача:

П. І. Б. особи / Посада (для юридичних осіб) / Відділ

Місце проживання / місцезнаходження

Телефон

Адреса електронної пошти.

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, в яких неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів). З метою недопущення будь-якого Конфлікту інтересів Грантоотримувач зобов'язується надати документи, які підтверджують, що він виконав зобов'язання, викладені у цьому пункті, якщо цього вимагатиме Фонд.

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам у поєднанні з принципами прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - змістовий звіт;

додаток 3 - підсумковий фінансовий звіт;

додаток 4 - кошторис Проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Грантоотримувач

Український культурний фонд

____
(найменування юридичної особи /
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

_
(місцезнаходження)

___
(місцезнаходження)

_
(банківські реквізити)

___
(банківські реквізити)

__________
(посада та П. І. Б.)

___________
(підпис)

__________
(посада та П. І. Б.)

___________
(підпис)

 

Начальник управління
сценічного і візуального мистецтва

П. Білаш

 

Додаток 1
до Типової форми договору про надання гранту
(розділ I)

Проектна заявка

I. Загальна інформація про проект

1. Пріоритетний напрям, за яким подається проект
__

2. Тип конкурсу _

3. Назва проекту

4. Стислий опис проекту (до 100 слів) ______
__

5. Напрям у сфері культури і мистецтв, за яким подається проект
___

6. Загальний бюджет проекту (грн) ________

7. Розмір очікуваного фінансування від Українського культурного фонду
___

8. Строк реалізації проекту: з ________ по ______ _________

II. Інформація про координатора проекту:

прізвище, ім'я, по батькові ____

посада в організації __________

Контактні дані:

телефон _______

адреса електронної пошти ____

III. Інформація про організацію-заявника:

найменування організації ____

прізвище, ім'я, по батькові керівника _______

правова форма організації ____

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження __________

веб-сайт ______

Основні напрями діяльності організації _____

Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів
__

Приклади найбільш успішно реалізованих проектів
__

Попередні гранти __________

IV. Детальний опис проекту

Актуальність проекту _______
__
(Чому запропонований проект є актуальним для України в цілому та, зокрема, для окремого географічного регіону? У чому полягає важливість проекту у світовому контексті? У чому полягає унікальність проекту? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект доповнює наявні регіональну та національну культурну політику? Як проект доповнює наявні культурні ініціативи?)

Мета й цілі проекту, очікувані результати ___
__
(Які цілі має проект? Яких результатів планується досягти втіленням цього проекту? Якими є короткострокові результати проекту? Якими є довгострокові результати проекту? Як визначатиметься досягнення цілей проекту? Чи матиме проект план моніторингу та оцінки? Які показники успіху використовуватимуться в процесі оцінки?)

Команда проекту

Прізвище, ім'я, по батькові кожного члена проектної команди

Роль у проекті

Відповідний досвід

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Етапи реалізації проекту (включаючи етапи підготовки, реалізації та звітування)

Етапи реалізації проекту

Відповідальна особа

Терміни реалізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Цільова аудиторія ___________
___
(Якою є безпосередня цільова аудиторія проекту? Вік та професія цільової аудиторії, її кількість за віком та професією? Якою є опосередкована цільова аудиторія? Як саме планується залучення цих типів цільової аудиторії?)

Інформаційний супровід проекту _________
__
(Якими є методи поширення інформації про проект? Інформаційні та медіа-партнери, що братимуть участь у реалізації проекту? З якими ЗМІ планується співпраця? Які з них є підтвердженими, а які запланованими? Які нові технології та медіа використовуватиме проект для поширення інформації?)

Проектні ризики ___________
__
(Які ризики (технічні, фінансові, організаційні, політичні, юридичні, будівельні, форс-мажорні тощо) передбачає проект? Яку стратегію обиратиме проект для зменшення цих ризиків?)

Сталість проекту ___________
__
(Які заходи проводитимуться після завершення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується партнерство з іншими організаціями, поза межами проекту? Чи передбачено вплив результатів проекту на інші суспільні, економічні, соціальні відносини тощо?)

Прізвище, ім'я, по батькові
заявника

Підпис

Дата заповнення

 

Додаток 2
до Типової форми договору про надання гранту
(пункт 2 розділу IV)

Змістовий звіт

I. Загальна інформація про проект

1. Номер проекту згідно з реєстром Українського культурного фонду __

2. Назва проекту ___________

3. Реалізатор проекту (заявник) ___________

4. Стислий опис реалізованого проекту (до 100 слів) _____
__

5. Загальний бюджет реалізованого проекту (грн) ________

6. Розмір фінансування від Українського культурного фонду (грн) _______

7. Строк реалізації проекту: з _____ по _____

II. Детальний опис етапів реалізації та результатів проекту

Актуальність проекту ______
_
(Як саме проект доповнив вже наявні актуальні теми? У чому проект став унікальним, інноваційним? Як проект доповнив вже наявні регіональний, всеукраїнський та міжнародний контексти?)

Мета й цілі проекту, очікувані результати __
_
(Яких цілей досягнув / не досягнув проект? Яких конкретних результатів досягнув проект? Як здійснювалися моніторинг та оцінка проекту, а також вимірювалися ефективність та успішність проекту?)

Команда проекту

Прізвище, ім'я, по батькові кожного члена проектної команди

Роль у проекті

Відповідний досвід

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Етапи реалізації проекту (включаючи етапи підготовки, реалізації та звітування)

Етапи реалізації проекту

Відповідальна особа

Терміни реалізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Цільова аудиторія _________
_
(Якою була цільова аудиторія проекту (якісні та кількісні показники)? Якою була опосередкована цільова аудиторія? Як саме було залучено ці типи цільової аудиторії? Чи був отриманий зворотній зв'язок від аудиторії стосовно якості та результативності проекту?)

Інформаційний супровід проекту ________
_
(Які були методи поширення інформації про проект? Які інформаційні та медіа-партнери брали участь у реалізації проекту? З якими ЗМІ співпрацював проект? Які нові технології та медіа використовував проект для поширення інформації?)

Проектні ризики __________
_
(Які проблеми та ризики виникли під час виконання проекту (технічні, фінансові, організаційні, політичні, юридичні, будівельні, форс-мажорні тощо)? Яку стратегію обрано для зменшення/усунення цих ризиків?)

Сталість проекту __________
_
(Яке партнерство вдалося встановити протягом часу підготовки та реалізації проекту, а також поза межами проекту? Які заходи заплановано після закінчення проекту для поширення інформації про проект, мережування? Як організація планує ділитися здобутим досвідом організації та проведення проекту, інформацією щодо цілей та змісту проекту?)

Прізвище, ім'я, по батькові
заявника

Підпис

Дата заповнення

 

Додаток 3
до Типової форми договору про надання гранту
(пункт 2 розділу IV)

Підсумковий фінансовий звіт

Тип конкурсу:

Грантоотримувач (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи):

Назва проекту:

 

Фінансування проекту, %

Фінансування проекту, грн

Український культурний фонд

 

 

Співфінансування

 

 

 

 

 

Усього

100 %

 

 

 

 

 

Найменування витрат

Витрати за рахунок гранту Українського культурного фонду

Співфінансування, грн

Загальна сума за Проектом,
грн

період/кількість

одиниця виміру

витрати
за одиницю, грн

усього, грн

період/кількість

одиниця виміру

витрати за одиницю, грн

усього, грн

ПРЯМІ ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Штатні працівники (повне ім'я та посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Повне ім'я, посада

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

 

2

Повне ім'я, посада

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

 

3

Повне ім'я, посада

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

Проміжний підсумок, штатні працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Витрати на оплату праці людей, які залучаються до реалізації окремих завдань проекту (за договорами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Повне ім'я, вид послуг

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

 

2

Повне ім'я, вид послуг

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

 

3

Повне ім'я, вид послуг

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

Проміжний підсумок, залучені працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Податки та збори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Нарахування на фонд заробітної плати

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

 

B

Нарахування на фонд заробітної плати

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

 

C

Нарахування на фонд заробітної плати

 

місяців

 

 

 

місяців

 

 

 

 

D

Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, податки та збори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Витрати, пов'язані з відрядженнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Вартість проїзду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

2

Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

3

Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

Проміжний підсумок, вартість проїзду у відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Вартість проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Рахунки з готелів (з прізвищем відрядженої особи)

 

доба

 

 

 

доба

 

 

 

 

2

Рахунки з готелів (з прізвищем відрядженої особи)

 

доба

 

 

 

доба

 

 

 

 

3

Рахунки з готелів (з прізвищем відрядженої особи)

 

доба

 

 

 

доба

 

 

 

Проміжний підсумок, вартість проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Добові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Добові (розрахунок на відряджену особу)

 

доба

 

 

 

доба

 

 

 

 

2

Добові (розрахунок на відряджену особу)

 

доба

 

 

 

доба

 

 

 

 

3

Добові (розрахунок на відряджену особу)

 

доба

 

 

 

доба

 

 

 

Проміжний підсумок, добові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, витрати за відрядженнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Обладнання і нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Обладнання, необхідне для придбання для використання його під час реалізації проекту грантоотримувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

2

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

3

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

Проміжний підсумок, обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Нематеріальні активи, необхідні для придбання для використання їх під час реалізації проекту грантоотримувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Авторське право на літературні, музичні, художні твори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інші нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проміжний підсумок, нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, обладнання та нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Витрати на експлуатацію обладнання

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

VI

Послуги страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Витрати, пов'язані з орендою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Оренда обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

2

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

3

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

Проміжний підсумок, оренда обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Оренда приміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)

 

кв. м

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

2

Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)

 

кв. м

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

3

Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)

 

кв. м

 

 

 

кв. м

 

 

 

Проміжний підсумок, оренда приміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Оренда транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кількості годин)

 

км

 

 

 

км

 

 

 

 

2

Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кількості годин)

 

км

 

 

 

км

 

 

 

 

3

Оренда автобуса (із зазначенням кількості годин)

 

км

 

 

 

км

 

 

 

Проміжний підсумок, оренда транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, витрати за послугами з оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Кейтерінг

 

осіб

 

 

 

осіб

 

 

 

IX

Матеріальне забезпечення (видаткові матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Канцелярські товари

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

B

Папір

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

C

Тонери та картриджі

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

D

Інші видаткові матеріали

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

Проміжний підсумок, видаткові матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Поліграфічні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Друк брошур

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

B

Друк буклетів

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

C

Друк листівок

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

D

Друк плакатів

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

E

Друк банерів

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

F

Друк інших видаткових матеріалів

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

G

Виготовлення макетів

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

H

Нанесення логотипів

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

I

Видавничі послуги

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

J

Інші поліграфічні послуги

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

Проміжний підсумок, поліграфічні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Послуги з копіювання

 

шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

XII

Друк публікацій

 

примірник

 

 

 

примірник

 

 

 

XIII

Створення web-ресурсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Придбання літератури або електронних носіїв інформації

 

примірник

 

 

 

примірник

 

 

 

XV

Послуги з перекладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Усний переклад

 

година

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Письмовий переклад

 

сторінка

 

 

 

 

 

 

 

Проміжний підсумок, послуги з перекладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

Поштові витрати

 

послуга

 

 

 

 

 

 

 

XVII

Інші прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ПРЯМІ ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ (не більше 7 % загального бюджету проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Адміністративні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Комунальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Послуги зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Стаціонарний телефонний зв'язок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Мобільний зв'язок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Internet-телефонія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Послуги Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проміжний підсумок, послуги зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Банківські послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Банківська комісія за переказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Розрахунково-касове обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Інші банківські послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проміжний підсумок, банківські послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Інші непрямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО НЕПРЯМІ ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Типової форми договору про надання гранту
(пункт 1 розділу VII)

Кошторис проекту

Тип конкурсу:

Найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:

Назва проекту:

 

Фінансування проекту, %

Фінансування проекту, грн

Український культурний фонд

 

 

Співфінансування

 

 

 

 

 

Усього

100 %

 

 

 

 

Найменування витрат

Витрати за рахунок гранту Українського культурного фонду

Співфінансування, грн

Загальна сума за Проектом,
грн

період/кількість

одиниця виміру

витрати
за одиницю, грн

усього, грн

ПРЯМІ ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

I

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

A

Штатні працівники (повне ім'я та посада)

 

 

 

 

 

 

 

1

Повне ім'я, посада

 

місяців

 

 

 

 

 

2

Повне ім'я, посада

 

місяців

 

 

 

 

 

3

Повне ім'я, посада

 

місяців

 

 

 

 

Проміжний підсумок, штатні працівники

 

 

 

 

 

 

 

B

Витрати на оплату праці людей, які залучаються до реалізації окремих завдань проекту (за договорами)

 

 

 

 

 

 

 

1

Повне ім'я, вид послуг

 

місяців

 

 

 

 

 

2

Повне ім'я, вид послуг

 

місяців

 

 

 

 

 

3

Повне ім'я, вид послуг

 

місяців

 

 

 

 

Проміжний підсумок, залучені працівники

 

 

 

 

 

 

Усього, заробітна плата

 

 

 

 

 

 

II

Податки та збори

 

 

 

 

 

 

 

A

Нарахування на фонд заробітної плати

 

місяців

 

 

 

 

 

B

Нарахування на фонд заробітної плати

 

місяців

 

 

 

 

 

C

Нарахування на фонд заробітної плати

 

місяців

 

 

 

 

 

D

Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи

 

 

 

 

 

 

 

E

Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи

 

 

 

 

 

 

 

F

Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи

 

 

 

 

 

 

Усього, податки та збори

 

 

 

 

 

 

III

Витрати, пов'язані з відрядженнями

 

 

 

 

 

 

 

A

Вартість проїзду

 

 

 

 

 

 

 

1

Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)

 

шт.

 

 

 

 

 

2

Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)

 

шт.

 

 

 

 

 

3

Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)

 

шт.

 

 

 

 

Проміжний підсумок, вартість проїзду у відрядження

 

 

 

 

 

 

 

B

Вартість проживання

 

 

 

 

 

 

 

1

Рахунки з готелів (з прізвищем відрядженої особи)

 

доба

 

 

 

 

 

2

Рахунки з готелів (з прізвищем відрядженої особи)

 

доба

 

 

 

 

 

3

Рахунки з готелів (з прізвищем відрядженої особи)

 

доба

 

 

 

 

Проміжний підсумок, вартість проживання

 

 

 

 

 

 

 

C

Добові

 

 

 

 

 

 

 

1

Добові (розрахунок на відряджену особу)

 

доба

 

 

 

 

 

2

Добові (розрахунок на відряджену особу)

 

доба

 

 

 

 

 

3

Добові (розрахунок на відряджену особу)

 

доба

 

 

 

 

Проміжний підсумок, добові

 

 

 

 

 

 

Усього, витрати за відрядженнями

 

 

 

 

 

 

IV

Обладнання і нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

A

Обладнання, необхідне для придбання для використання його під час реалізації проекту грантоотримувача

 

 

 

 

 

 

 

1

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

 

 

2

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

 

 

3

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

 

Проміжний підсумок, обладнання

 

 

 

 

 

 

 

B

Нематеріальні активи, необхідні для придбання для використання їх під час реалізації проекту грантоотримувача

 

 

 

 

 

 

 

1

Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)

 

 

 

 

 

 

 

2

Авторське право на літературні, музичні, художні твори

 

 

 

 

 

 

 

3

Інші нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

Проміжний підсумок, нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

Усього, обладнання та нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

V

Витрати на експлуатацію обладнання

 

шт.

 

 

 

 

VI

Послуги страхування

 

 

 

 

 

 

VII

Витрати, пов'язані з орендою

 

 

 

 

 

 

 

A

Оренда обладнання

 

 

 

 

 

 

 

1

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

 

 

2

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

 

 

3

Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)

 

шт.

 

 

 

 

Проміжний підсумок, оренда обладнання

 

 

 

 

 

 

 

B

Оренда приміщення

 

 

 

 

 

 

 

1

Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)

 

кв. м

 

 

 

 

 

2

Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)

 

кв. м

 

 

 

 

 

3

Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)

 

кв. м

 

 

 

 

Проміжний підсумок, оренда приміщення

 

 

 

 

 

 

 

C

Оренда транспорту

 

 

 

 

 

 

 

1

Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кількості годин)

 

км

 

 

 

 

 

2

Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кількості годин)

 

км

 

 

 

 

 

3

Оренда автобуса (із зазначенням кількості годин)

 

км

 

 

 

 

Проміжний підсумок, оренда транспорту

 

 

 

 

 

 

Усього, витрати за послугами з оренди

 

 

 

 

 

 

VIII

Кейтерінг

 

осіб

 

 

 

 

IX

Матеріальне забезпечення (видаткові матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

A

Канцелярські товари

 

шт.

 

 

 

 

 

B

Папір

 

шт.

 

 

 

 

 

C

Тонери та картриджі

 

шт.

 

 

 

 

 

D

Інші видаткові матеріали

 

шт.

 

 

 

 

Проміжний підсумок, видаткові матеріали

 

 

 

 

 

 

X

Поліграфічні послуги

 

 

 

 

 

 

 

A

Друк брошур

 

шт.

 

 

 

 

 

B

Друк буклетів

 

шт.

 

 

 

 

 

C

Друк листівок

 

шт.

 

 

 

 

 

D

Друк плакатів

 

шт.

 

 

 

 

 

E

Друк банерів

 

шт.

 

 

 

 

 

F

Друк інших видаткових матеріалів

 

шт.

 

 

 

 

 

G

Виготовлення макетів

 

шт.

 

 

 

 

 

H

Нанесення логотипів

 

шт.

 

 

 

 

 

I

Видавничі послуги

 

шт.

 

 

 

 

 

J

Інші поліграфічні послуги

 

шт.

 

 

 

 

Проміжний підсумок, поліграфічні послуги

 

 

 

 

 

 

XI

Послуги з копіювання

 

шт.

 

 

 

 

XII

Друк публікацій

 

примірник

 

 

 

 

XIII

Створення web-ресурсу

 

 

 

 

 

 

XIV

Придбання літератури або електронних носіїв інформації

 

примірник

 

 

 

 

XV

Послуги з перекладу

 

 

 

 

 

 

 

A

Усний переклад

 

година

 

 

 

 

 

B

Письмовий переклад

 

сторінка

 

 

 

 

Проміжний підсумок, послуги з перекладу

 

 

 

 

 

 

XVI

Поштові витрати

 

послуга

 

 

 

 

XVII

Інші прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ПРЯМІ ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ (не більше 7 % загального бюджету проекту)

 

 

 

 

 

 

 

I

Адміністративні послуги

 

 

 

 

 

 

 

II

Комунальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

III

Послуги зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

A

Стаціонарний телефонний зв'язок

 

 

 

 

 

 

 

B

Мобільний зв'язок

 

 

 

 

 

 

 

C

Internet-телефонія

 

 

 

 

 

 

 

D

Послуги Internet

 

 

 

 

 

 

Проміжний підсумок, послуги зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

IV

Банківські послуги

 

 

 

 

 

 

 

A

Банківська комісія за переказ

 

 

 

 

 

 

 

B

Розрахунково-касове обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

C

Інші банківські послуги

 

 

 

 

 

 

Проміжний підсумок, банківські послуги

 

 

 

 

 

 

 

V

Інші непрямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО НЕПРЯМІ ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали