Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Типового положення про орган військового управління, військову частину, заклад, установу, безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 квітня 2019 року N 177

Про затвердження Типового положення про орган військового управління, військову частину, заклад, установу, безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)) (зі змінами), наказу Міністерства оборони України від 07 березня 2019 року N 105 "Питання Міністерства оборони України" (Наказ N 105) та з метою уточнення організації діяльності органів військового управління, військових частин, закладів, установ, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України, створення організаційних засад ефективного виконання ними визначених зав дані" наказую:

1. Затвердити Типове положення про орган військового управління, військову частину, заклад, установу, безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України, що додається.

2. Керівникам органів військового управління, військових частин, закладів, установ, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України забезпечити приведення своїх положень у відповідність з цим Типовим положенням.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
15 квітня 2019 року N 177

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про орган військового управління, військову частину, заклад, установу, безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України

1. Типове Положення про орган військового управління, військову частину, заклад, установу, безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України (далі - структурний підрозділ) визначає структуру положення про структурний підрозділ, основні завдання і функції, порядок взаємодії з іншими структурними підрозділами, повноваження керівника структурного підрозділу та повноваження, якщо структурний підрозділ має в підпорядкуванні військові частини, установи, організації та заклади (далі - підпорядкований підрозділ).

2. Вид структурного підрозділу (головне управління, управління, відділ, заклад, установа) визначається відповідно до законодавства України.

3. Структурний підрозділ виконує завдання із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, а також завдання та функції, покладені на Міністерство оборони України (далі - Міноборони).

4. Структурний підрозділ підпорядковується Міністру оборони України.

Міністр оборони України відповідним наказом покладає завдання щодо спрямування та координації діяльності структурного підрозділу на першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступників Міністра оборони України та державного секретаря Міністерства оборони України.

5. Структурний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міноборони, директивами Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України, а також положенням про структурний підрозділ.

6. Основними завданнями структурного підрозділу є забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері його компетенції, а також виконання завдань та функцій, покладених на Міноборони у мирний час та особливий період.

7. Структурний підрозділ відповідно до наданих повноважень:

організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Міноборони, директив Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України, положень про відповідний структурний підрозділ та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує реалізацію державної політики за напрямом діяльності в межах своїх повноважень;

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів відповідно до напряму діяльності, здійснює в установленому порядку їх погодження та супроводження;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Міністру оборони України, першому заступнику Міністра оборони України, заступнику Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступникам Міністра оборони України та державному секретарю Міністерства оборони України;

здійснює перспективне і поточне планування діяльності;

організовує виконання заходів повсякденної діяльності;

забезпечує доступ до публічної інформації;

здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами;

за рішенням Міністра оборони України, першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступників Міністра оборони України та державного секретаря Міністерства оборони України може залучатися до виконання інших функцій, покладених на Міноборони.

Структурний підрозділ, визначений відповідальним за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм), організовує належну роботу під час складання, затвердження та виконання бюджету Міноборони за напрямом діяльності.

Структурний підрозділ може виконувати завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами.

8. Структурний підрозділ для здійснення визначених повноважень та виконання завдань має право:

одержувати в установленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб), Державної спеціальної служби транспорту (далі - Держспецтрансслужба), органів військового управління, установ та організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Міноборони та Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) інформацію, документи, матеріали та залучати в установленому порядку їхніх фахівців;

ініціювати скликання нарад, створення комісій, робочих груп, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до компетенції Міноборони;

представляти в установленому порядку інтереси Міноборони в державних органах, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях за напрямом діяльності структурного підрозділу;

використовувати інформаційні електронні бази даних Міноборони, Генерального штабу та Держспецтрансслужби;

у встановленому порядку розробляти положення, порядок, правила, інструкції, методичні рекомендації та інші документи з питань, що відносяться до компетенції структурного підрозділу.

9. Структурний підрозділ у процесі виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами Міноборони, Генерального штабу та Держспецтрансслужби.

10. Структурний підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законодавством порядку. Керівник структурного підрозділу підпорядковується Міністру оборони України.

11. Керівник структурного підрозділу здійснює керівництво діяльністю підрозділу та відповідає за:

організацію діяльності та керівництво підрозділом, здатність до виконання завдань за функціональним призначенням;

виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період;

організацію роботи структурного підрозділу з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів за напрямом діяльності та несе персональну відповідальність за їх підготовку та супроводження;

організацію та контроль виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України, наказів Міноборони, директив Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України особовим складом підрозділу та несе персональну відповідальність за їх виконання;

визначення пріоритетів роботи підрозділу і шляхів виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи;

надання вказівок і рекомендацій відповідним органам Збройних Сил щодо питань роботи за напрямом відповідальності;

затвердження положення про управління, відділ, сектор структурного підрозділу;

затвердження функціональних обов'язків військовослужбовців, посадових інструкцій державних службовців та працівників відповідно до законодавства;

здійснення розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому громадян, у межах повноважень організацію, забезпечення та контроль надання та оприлюднення публічної інформації;

здійснення заходів з внутрішнього контролю та управління ризиками, звітує з цих питань в порядку, встановленому в Міноборони;

забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності;

здійснення повноваження щодо самостійного прийняття рішень за напрямом діяльності;

здійснення інших повноважень відповідно до законів та інших нормативно-правових актів.

Якщо керівник структурного підрозділу має підпорядкований підрозділ:

здійснює керівництво діяльністю підпорядкованого підрозділу;

організовує перевірку його діяльності;

затверджує положення про підпорядкований підрозділ, функціональні обов'язки, посадові інструкції (обов'язки) керівника підпорядкованого підрозділу, приймає його на роботу та звільняє з роботи в установленому законом порядку, якщо інше не визначено законодавством;

здійснює інші повноваження щодо підпорядкованих структурних підрозділів відповідно до законів та інших нормативно-правових актів.

12. Керівник структурного підрозділу в межах своїх повноважень видає накази з основної діяльності підрозділу, з адміністративно-господарської діяльності та накази по стройовій частині.

Організовує і контролює їх виконання та здійснює інші заходи, спрямовані на виконання підрозділом покладених на нього завдань і функцій.

Керівник структурного підрозділу має право скасовувати видані ним накази та накази, видані керівником підпорядкованого структурного підрозділу.

За дорученням Міністра оборони України, першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступників Міністра оборони України та державного секретаря Міністерства оборони України представляє підрозділ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами.

13. Керівник структурного підрозділу може мати заступників.

Заступники керівника підрозділу призначаються і звільняються з посад у порядку, передбаченому законодавством.

Посадові інструкції (функціональні обов'язки) заступників керівника підрозділу, розподіл повноважень між ними визначаються відповідно до законодавства.

У разі відсутності керівника структурного підрозділу його обов'язки виконує заступник або призначена інша посадова особа.

14. Забезпечення діяльності структурного підрозділу здійснюється в установленому порядку.

15. Положення про структурний підрозділ та його структура затверджуються Міністром оборони України. Структурний підрозділ має печатку встановленого зразка зі своїм найменуванням, а також інші печатки та штампи, необхідні для забезпечення діяльності підрозділу.

 

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України

О. Яцино
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали