Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 листопада 2018 року N 2011

Про затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методології оцінювання корупційних ризиків в діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, підпункту 1 пункту 5 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), у зв'язку зі службовою необхідністю наказую:

1. Затвердити склад комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України (далі - Комісія), що додається.

2. Затвердити Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 01 серпня 2017 року N 889 "Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік" (Положення N 889).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
02 листопада 2018 року N 2011

Склад
комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України

Супрун
Уляна Надія

в. о. Міністра, голова Комісії

Члени Комісії:

 

Слонецький
Ігор Іванович

начальник Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

Верета
Любов Володимирівна

директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Гаврилюк
Андрій Олександрович

в. о. директора Медичного департаменту

Рябуха
Ольга Олександрівна

керівник експертної групи з питань стратегічного планування Директорату стратегічного планування та євроінтеграції

Полупан
Олена Олександрівна

заступник начальника Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - начальник відділу догоспітальної та госпітальної екстреної медичної допомоги

Марченко
Валентина Олександрівна

заступник начальника Управління організаційного забезпечення роботи апарату - начальник відділу електронного реєстру та роботи з документами обмеженого доступу

Гуцал
Наталія Володимирівна

начальник відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

Коляда
В'ячеслав Анатолійович

начальник відділу аналітики та систематизації Управління правового забезпечення

Тимошенко
Олена Володимирівна

головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та аналітики

Федулова
Ірина Віталіївна

головний спеціаліст відділу законодавчих ініціатив Управління громадського здоров'я

Щербина
Леся Василівна

головний спеціаліст експертної групи з освіти та науки Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів

Юрчишин
Ярослав Романович

виконавчий директор Transparency International Україна (за згодою)

Гром
Назар Михайлович

консультант ПРООН (за згодою)

Мусіяка
Світлана Сергіївна

завідувач Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків, секретар Комісії

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
02 листопада 2018 року N 2011

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України (далі - Комісія), її функції та повноваження.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який утворюється для проведення оцінки корупційних ризиків та здійснення моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України та діє на громадських засадах.

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами МОЗ, іншими актами законодавства та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ;

2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності МОЗ;

3) підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми МОЗ;

4) здійснення моніторингу стану виконання антикорупційної програми МОЗ.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища МОЗ з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності МОЗ;

3) організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

5) здійснює у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;

6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;

7) розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозиції до проекту антикорупційної програми МОЗ;

8) не рідше ніж один раз на півріччя проводить моніторинг та оцінку ефективності виконання антикорупційної програми МОЗ;

9) за результатами моніторингу та оцінки готує пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми МОЗ.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

1) заслуховувати представників структурних підрозділів апарату МОЗ;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату МОЗ інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Комісією завдань;

3) вносити керівництву МОЗ пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань запобігання і протидії корупції;

4) залучати до роботи комісії в установленому законодавством порядку інших працівників МОЗ, які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ;

5) використовувати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси МОЗ.

7. Персональний склад Комісії визначається наказом МОЗ. Комісію очолює голова Комісії. До складу Комісії входять особи, які знають особливості діяльності МОЗ, його внутрішнє і зовнішнє середовище, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської служби, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою). У разі відсутності члена Комісії, участь у засіданні приймає особа, на яку офіційно покладено виконання посадових обов'язків відсутнього члена Комісії, про що зазначається в протоколі.

8. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;

3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;

4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.

9. Секретар Комісії:

1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання Комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

10. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії.

11. Члени Комісії зобов'язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог законодавства та цього Положення;

3) бути неупередженими та об'єктивними,

4) не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функцій.

12. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби.

13. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу Комісії.

14. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

15. У протоколі зазначається поіменний список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

16. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

17. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до відома всіх членів Комісії.

18. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

 

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

С. Мусіяка
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали