Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

19.11.2019

м. Київ

N 541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2019 р. за N 1309/34280

Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Відповідно до статей 18, 44 Закону України "Про телекомунікації", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067 (Положення N 1067/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 10 грудня 2013 року N 803 "Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)" (Правила N 803), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2014 року за N 207/24984 (із змінами).

3. Департаменту зв'язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 18 вересня 2019 року N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (Закон N 102-IX), але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. Шубін

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Перший заступник Міністра
цифрової трасформації України

О. Вискуб

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

В. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
19 листопада 2019 року N 541

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2019 р. за N 1309/34280

ПРАВИЛА
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

I. Загальні положення

1. Ці Правила містять перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні певного виду діяльності у сфері телекомунікацій (далі - діяльність).

2. Ці Правила поширюються на операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - оператори, провайдери).

3. Оператори, провайдери зобов'язані здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства про телекомунікації.

4. Термін "інфраструктура телекомунікаційних мереж (ІТМ)" означає технічні засоби телекомунікацій, крім кінцевого обладнання, а також будівлі, вежі, антени, опори та інші інженерні споруди, що використовуються для організації електрозв'язку (телекомунікацій), а також їх частини (елементи ІТМ).

Інші терміни, які вжито у цих Правилах, використовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295 (далі - Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг), та інших нормативно-правових актах у сфері телекомунікацій.

II. Організаційні вимоги

1. Початок здійснення діяльності:

1) суб'єкт господарювання набуває право на здійснення діяльності шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації" та порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

2) діяльність, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, здійснюється за наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, отриманих відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України";

3) діяльність, що передбачає використання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (далі - ТМЗК України), здійснюється за наявності дозволу на використання номерного ресурсу, виданого відповідно до Закону України "Про телекомунікації";

4) у разі зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до НКРЗІ відповідне повідомлення у порядку, визначеному частиною третьою статті 42 Закону України "Про телекомунікації", протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін.

2. При здійсненні діяльності оператори, провайдери зобов'язані:

1) створювати та експлуатувати телекомунікаційну мережу відповідно до статті 31 Закону України "Про телекомунікації" з урахуванням вимог нормативних документів щодо проектування та експлуатації телекомунікаційних мереж, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, перелік яких наведено у додатку 1 до цих Правил;

2) забезпечувати технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж самостійно або на підставі укладеного договору з оператором, який здійснює діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

3) надавати споживачам телекомунікаційні послуги відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг на території здійснення діяльності з використанням будь-якої технології та за встановленими показниками якості;

4) у разі здійснення заходів державного нагляду забезпечувати та здійснювати підключення засобів вимірювальної техніки до телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, які він експлуатує, для проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж відповідно до законодавства;

5) відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо безпеки та обороноздатності держави, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, перелік яких наведено у додатку 2 до цих Правил:

забезпечувати використання власних телекомунікаційних мереж (виділення технічних засобів та ресурсів телекомунікаційних мереж) в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану для забезпечення оповіщення населення, проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, цивільного захисту населення, охорони правопорядку у взаємодії з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (далі - НЦУ) або безпосередньо із підрозділами оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами спеціальних споживачів за погодженням з НЦУ в питаннях, що належать до його повноважень, відповідно до Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року N 812 (далі - Порядок ОТУ);

надавати до НЦУ інформацію про власну телекомунікаційну мережу, її стан в обсязі та порядку, які встановлені Порядком ОТУ;

здійснювати оперативно-технічне управління телекомунікаційною мережею та її технічний контроль самостійно шляхом створення власних центрів управління або на договірних засадах делегувати функції оперативно-технічного управління НЦУ. Операторам телекомунікацій, які уклали договір на взаємодію з НЦУ, забезпечити захист інформації та управління безпекою в системі оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами відповідно до Порядку ОТУ;

вживати заходів з резервування технічних засобів, за виключенням абонентських ліній, для забезпечення надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг за встановленими показниками якості;

брати участь відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року N 920/013 у проведенні тренувань на регіональному і загальнодержавному рівнях щодо готовності телекомунікаційних мереж до роботи в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану та використання ресурсів власних телекомунікаційних мереж для забезпечення потреб спеціальних споживачів;

розміщувати виключно на території України технічні засоби телекомунікацій, внесені до переліку технічних засобів телекомунікацій, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, визначеного центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (далі - ЦОВЗ);

6) надавати телекомунікаційні послуги з використанням автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи), яка має документ, що підтверджує відповідність ГСТУ 61-034:2013 "Автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги. Загальні вимоги та методи випробувань", затвердженому наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 28 березня 2013 року N 159 (Наказ N 159), та яка захищена від несанкціонованого доступу до неї. Зазначена вимога не розповсюджується на операторів, провайдерів, які надають виключно послуги з надання доступу до мережі Інтернет споживачам;

7) не здійснювати дій щодо зміни, або перекручування, або видалення ідентифікаторів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, мережевих ідентифікаторів споживачів, ідентифікаторів виду трафіка, якщо ці дії призводять до зміни результатів розрахунків автоматизованих систем розрахунків (білінгових систем) оператора, провайдера, характеру трафіка, зміни фінансових розрахунків між операторами та сплати податків і зборів.

За наявності таких дій та/або рефайлу не здійснювати маршрутизацію та пропуск трафіка;

8) забезпечувати пропуск трафіка від мереж інших операторів за договором про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж із зазначенням видів трафіка та рівнів показників якості.

Здійснювати пропуск трафіка відповідно до пропускної спроможності точок взаємоз'єднання телекомунікаційної мережі та не допускати їх перевантаження;

9) забезпечувати на замовлення споживачів з'єднання з будь-яким абонентом ТМЗК.

Здійснювати початок з'єднання, термінацію або транзит трафіка (за виключенням трафіка, який надійшов з порушенням встановленого порядку маршрутизації) за умови проведення розрахунків за надані послуги. Застосовувати під час розрахунків розрахункові такси, визначені на договірних засадах або згідно з рішенням НКРЗІ, відповідно до вимог законодавства;

10) надавати НКРЗІ та ЦОВЗ звіти та на їх письмову вимогу додаткову інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень, у тому числі для розгляду звернень суб'єктів ринку телекомунікацій, відповідно до законодавства;

11) оператор не може в односторонньому порядку розривати взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Вимоги підпунктів 1 (в частині, що стосується права експлуатувати мережі), 2 (в частині технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж самостійно), 4, 5, 8, абзацу другого підпункту 9, підпункту 11 пункту 2 цього розділу не поширюються на провайдерів.

4. У разі прийняття рішення про припинення діяльності (певного виду діяльності) на відповідній території оператор, провайдер зобов'язаний:

1) попередити НКРЗІ та споживачів не пізніше ніж за три місяці до дня припинення надання телекомунікаційних послуг. Протягом цього строку забезпечити надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства;

2) у разі прийняття рішення про припинення діяльності або певного виду діяльності з використанням номерного ресурсу подати заяву про повернення номерного ресурсу, а також дані про номерний ресурс, який використовується споживачами телекомунікаційних послуг на дату прийняття ним рішення про припинення надання телекомунікаційних послуг;

3) у разі прийняття рішення про припинення діяльності або певного виду діяльності з використанням радіочастотного ресурсу подати заяву про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

4) у разі прийняття рішення про припинення діяльності подати заяву про виключення із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Реєстр), а у разі припинення певного виду діяльності подати повідомлення про внесення відповідних змін до Реєстру у визначеному законодавством порядку.

III. Кваліфікаційні вимоги

1. Оператор, який здійснює діяльність, має забезпечити обслуговування телекомунікаційних мереж кваліфікованими робітниками, технічними службовцями, фахівцями, професіоналами, кваліфікація яких відповідає визначеним відповідно до законодавства кваліфікаційним характеристикам відповідних професій працівників, але не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти і підтверджена документом про профільну освіту та/або які мають досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року.

2. Якщо оператор, який здійснює діяльність, є фізичною особою - підприємцем, він повинен мати вищу освіту у галузі знань електроніки та телекомунікацій не нижче початкового рівня (короткого циклу), що підтверджена відповідним документом про освіту, та/або досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року. У разі здійснення діяльності із залученням найманих працівників або інших осіб оператор має дотримуватися вимог пункту 1 цього розділу.

IV. Технологічні вимоги

1. При здійсненні діяльності з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку (місцевого, міжміського та міжнародного) оператори мають:

передбачити організацію альтернативного (за умови здійснення діяльності на одній і тій самій території не менше ніж двома операторами, що надають відповідні телекомунікаційні послуги, та за наявності у них технічної можливості) та резервних маршрутів викликів своїх абонентів до абонентів ТМЗК;

забезпечити застосування спільноканальної сигналізації N 7 (далі - СКС-7) відповідно до нормативних документів, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, перелік яких наведено у додатку 3 до цих Правил;

отримати кінцевий або транзитний (міжнародний за потреби) код пункту СКС-7 та забезпечити його використання відповідно до вимог нормативного документа "Телекомунікаційна мережа загального користування. Телефонна мережа. Технічні вимоги", затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 07 травня 2015 року N 252 (Наказ N 252) (далі - Технічні вимоги);

використовувати для позначення (ідентифікації) мереж, послуг та кінцевого обладнання абонентів систему нумерації, яка визначена Національним планом нумерації України, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23 листопада 2006 року N 1105, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за N 1284/13158 (далі - Національний план нумерації України), та Рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку ITU-T Rec.E.164 "Міжнародний план нумерації електрозв'язку загального користування", ITU-T Rec.E.212 "План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів". У разі використання мереж за технологією комутації пакетів на основі Internet-протоколу (IP) для кожного з форматів номерів абонента або послуги, що передбачені Національним планом нумерації України, використовувати формат доменного імені ENUM в системі доменних імен (DNS) у домені.e164.arpa;

відкривати на ТМЗК України номерний ресурс шляхом організації нового та/або використання існуючого взаємоз'єднання з вузлами місцевої телекомунікаційної мережі з функціями транзитних станцій (ОПТС, ТС тощо) інших операторів або (у разі безпосереднього взаємоз'єднання з мережами операторів рухомого (мобільного) зв'язку) з комутаційними центрами з функцією центру комутації рухомого зв'язку (ЦКРЗ), шлюзового центру комутації (ШЦК) таких операторів.

При здійсненні діяльності з надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку оператори додатково мають забезпечити:

можливість отримання споживачами загальнодоступних (універсальних) послуг на території здійснення діяльності оператора за тарифами, встановленими відповідно до законодавства;

надання загальнодоступних (універсальних) послуг відповідно до вимог Закону України "Про телекомунікації" та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;

передавання екстрених викликів з кінцевого обладнання абонента до відповідних пунктів доступу, у тому числі за умови, що кінцеве обладнання заблоковане за несплату заборгованості або має обмеження чи заборону вихідного з'єднання, за наявності такої технічної можливості на станційному обладнанні;

використання комутаційного центру (АТС), який має взаємоз'єднання з вузлами місцевої телекомунікаційної мережі з функціями транзитних станцій (ОПТС, ТС тощо) інших операторів або (у разі безпосереднього взаємоз'єднання з мережами операторів рухомого (мобільного) зв'язку) з комутаційними центрами з функцією центру комутації рухомого зв'язку (ЦКРЗ) таких операторів;

відкриття на ТМЗК України задіяного номерного ресурсу, що здійснюється безкоштовно.

Під час надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу оператори мають забезпечити функціонування абонентського кінцевого обладнання у телекомунікаційній мережі, яку вони експлуатують у межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру, і не підтримувати процедури роумінгу між різними центрами комутації.

При здійсненні діяльності з надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку, у тому числі з негеографічним планом нумерації, оператори додатково мають забезпечити використання комутаційного центру з функцією автоматичної міжміської телефонної станції (далі - АМТС), який має взаємоз'єднання з вузлами міжміської телекомунікаційної мережі з функціями АМТС відповідно до Технічних вимог.

При здійсненні діяльності з надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку оператори додатково мають забезпечити використання комутаційного центру з функцією міжнародного центру комутації (далі - МЦК), який має з'єднання з іншими МЦК на національному рівні та у який включені канали міжнародної мережі до МЦК інших країн, канали національної ділянки телефонного з'єднання міжнародної мережі до інших МЦК і до ОПТС/АМТС зонових мереж, окремих мереж із негеографічною структурою відповідно до Технічних вимог.

2. При здійсненні діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку оператори мають забезпечити:

застосування СКС-7 відповідно до нормативних документів, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, перелік яких наведено у додатку 3 до цих Правил;

використання відповідно до Технічних вимог транзитного коду пункту СКС-7 на кожному ЦКРЗ (регіональних мереж рухомого (мобільного) зв'язку) або ШЦК (національної мережі рухомого (мобільного) зв'язку), у разі використання комутаційних центрів з функціями одночасно ЦКРЗ або ШЦК та МЦК - міжнародного коду пункту сигналізації СКС-7;

використання для позначення (ідентифікації) мереж, послуг та кінцевого обладнання абонентів систему нумерації, яка визначена Національним планом нумерації України та Рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку ITU-Т Rec.E.164 "Міжнародний план нумерації електрозв'язку загального користування", ITU-T Rec.E.212 "План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів". У разі використання мереж за технологією комутації пакетів на основі Internet-протоколу (IP) для кожного з форматів номерів абонента або послуги, що передбачені Національним планом нумерації України, використовувати формат доменного імені ENUM в системі доменних імен (DNS) у домені.e164.arpa;

використання ЦКРЗ або ШЦК, який має взаємоз'єднання з ТМЗК України відповідно до Технічних вимог;

передавання з кінцевого обладнання мережі екстрених викликів до відповідних пунктів доступу навіть за умови, що надання послуг обмежене через заборгованість або є обмеження чи заборона вихідного з'єднання;

застосування програмно-технічних засобів, здатних забезпечити неотримання відповіді на запити, які надходять каналами сигналізації з ТМЗК України та з-за її меж, стосовно функціонування пристрою рухомого (мобільного) зв'язку власних абонентів відповідно до вимог, встановлених ЦОВЗ;

інформування НКРЗІ у місячний строк про початок діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку.

У разі отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку в діапазоні радіочастот до 1 ГГц оператор зобов'язаний упродовж:

одного року з дати початку дії такої ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України забезпечити надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку із дотриманням Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19 березня 2010 року N 147, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2010 року за N 277/17572 (далі - Показники якості), на території міст регіону (першого регіону) відповідно до такої ліцензії;

двох років з дати початку дії такої ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України забезпечити надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку із дотриманням Показників якості на території кожного населеного пункту регіону (першого регіону) з чисельністю населення більше 2000 осіб, зазначеного у ліцензії та національних і міжнародних автомобільних дорогах цього регіону, якщо іншого не передбачено умовами користування радіочастотним ресурсом України, зазначеними у відповідній ліцензії.

У разі якщо у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України зазначено декілька регіонів, надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку із дотриманням Показників якості на території міст кожного наступного регіону, на території кожного населеного пункту з чисельністю населення більше 2000 осіб та національних і міжнародних автомобільних дорогах кожного наступного регіону забезпечується оператором з інтервалом не більше ніж два місяці.

Виконання зазначених вимог допускається із використанням інших діапазонів радіочастот та з використанням будь-якої радіотехнології у разі наявності в оператора відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

У разі отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України лише в діапазоні радіочастот вище 1 ГГц оператор рухомого (мобільного) зв'язку зобов'язаний надавати послуги відповідно до особливих умов користування смугами радіочастот, встановлених умовами тендеру або конкурсу на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у цих смугах частот, із дотриманням Показників якості у тих населених пунктах та інших місцях, щодо яких оператор оприлюднив інформацію про надання послуг у визначений законодавством спосіб (у місцях продажу послуг, через довідково-інформаційні, сервісні служби, на своєму вебсайті тощо).

3. При здійсненні діяльності з надання послуг з доступу до Інтернету оператори мають здійснювати взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж на договірних засадах. Обов'язковими вимогами до такого договору є зазначення предмета договору, номера та дати реєстрації сторін такого договору в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій як операторів з надання послуг доступу до Інтернету, а в разі, якщо надання послуг доступу до Інтернету передбачає використання радіочастотного ресурсу України, - номера ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України", умов і порядку участі сторін у розгляді претензій, умов розірвання взаємоз'єднання.

При здійсненні діяльності з надання послуг з доступу до Інтернету споживачам оператор, провайдер має отримувати телекомунікаційні послуги на оптовому ринку на договірних засадах.

4. При здійсненні діяльності з надання в користування міжнародних каналів електрозв'язку для транзиту трафіка через територію України оператор зобов'язаний надавати на запит до НКРЗІ та ЦОВЗ інформацію стосовно таких каналів та забезпечити їх цілісність шляхом унеможливлення відгалуження трафіка на території України.

5. У разі спільного використання ІТМ оператори мають:

здійснювати технічний нагляд за станом ІТМ, що спільно використовується;

під час надання в користування ІТМ для потреб телебачення і радіомовлення надавати такі послуги на підставі договору з провайдером програмної послуги;

забезпечити безперешкодний доступ уповноваженим особам замовника до всіх елементів ІТМ, що спільно використовуються з цим замовником, за умови збереження цілісності та працездатності всіх технічних засобів телекомунікацій інших користувачів;

забезпечити можливість електроживлення обладнання замовників відповідно до договору.

6. При здійсненні діяльності з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж оператори повинні:

надавати послуги тільки за умови укладення відповідного договору. Зазначений договір має містити обов'язкові умови щодо наявності у суб'єктів господарювання - власників телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле-, радіомовлення та проводового радіомовлення проектної документації на мережу, розроблену відповідно до законодавства;

здійснювати технічне обслуговування і експлуатацію мереж ефірного теле- та радіомовлення тільки в разі наявності відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв у їх власників;

забезпечити відповідність параметрів технічних засобів телекомунікацій та/або телекомунікаційних мереж, які вони обслуговують та/або експлуатують, вимогам нормативно-правових актів, які визначають вимоги до телекомунікаційних мереж, їх технічних засобів та якості телекомунікаційних послуг, чинних у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

 

Директор Департаменту зв'язку

І. Хохотва

 

Додаток 1
до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
нормативних документів щодо проектування та експлуатації телекомунікаційних мереж, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій

1. Наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 05 березня 2015 року N 117 "Про затвердження ГБН В.2.2-34620942-002:2015. "Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування" (Наказ N 117).

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року N 163 "Про затвердження ДБН А.2.2-3:2014 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" (Наказ N 163).

3. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 грудня 2007 року N 1198 "Про затвердження та надання чинності ВБН В.2.2-33-2007 "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж".

4. Наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 07 травня 2015 року N 252 "Про затвердження нормативного документа "Телекомунікаційна мережа загального користування. Телефонна мережа. Технічні вимоги (у трьох частинах)" (Наказ N 252).

 

Додаток 2
до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів щодо безпеки та обороноздатності держави, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій

1. Закон України "Про оборону України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року N 812 "Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року N 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту" (Постанова N 733).

 

Додаток 3
до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
(пункт 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
нормативних документів, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій

1. Наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 21 березня 2014 року N 128 "Про затвердження нормативного документа "Формування, обробка і передавання параметрів "номер сторони, що викликає" та "номер сторони, яку викликають" у мережі спільноканальної сигналізації N 7. Технічні умови" (Наказ N 128).

2. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2007 року N 1164 "Про затвердження нормативного документа "Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0".

3. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 23 березня 2011 року N 20 "Про затвердження Зміни N 1 до нормативного документа "Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0", затвердженого наказом Мінтрансзв'язку від 13.12.2007 N 1164" (Наказ N 20).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали