Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012

м. Київ

N 3


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2012 р. за N 1430/21742

Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 (Закон N 4452-VI), пункту 13 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила формування та ведення баз даних про вкладників, що додаються.

2. Відділу організації виплат разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 13 "Про затвердження Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за N 956/7244 (із змінами).

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Банкам, що беруть участь в системі гарантування вкладів фізичних осіб, привести бази даних про вкладників у відповідність до Правил формування та ведення баз даних, затверджених цим рішенням, до 01 січня 2013 року.

6. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
09.07.2012 N 3

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2012 р. за N 1430/21742


Правила формування та ведення баз даних про вкладників

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), з метою створення єдиних вимог до формування та ведення банками бази даних про вкладників для можливості своєчасної виплати їм коштів за вкладами в межах суми відшкодування у разі настання недоступності вкладів.

1.2. Ці Правила встановлюють загальні вимоги щодо накопичення та збереження банками інформації про вкладників, а також порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) узагальненої бази даних про вкладників.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

база даних про вкладників (далі - база даних) - сховище даних програмно-апаратного комплексу як частини системи автоматизації роботи банку, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників, необхідної для здійснення Фондом виплат гарантованих сум відшкодувань;

відповідальний за інформацію - працівник (працівники) відповідного підрозділу банку, який відповідає за введення інформації про вкладників до бази даних, її достовірність, а також збереження та захист від руйнування;

узагальнена база даних про вкладників (далі - Узагальнена база) - сховище даних програмно-апаратного комплексу як частини системи автоматизації роботи Фонду, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників, необхідної для здійснення Фондом виплат гарантованих сум відшкодувань.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

II. Порядок формування бази даних

2.1. База даних складається з інформації про вкладників, яка введена до цієї бази відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу та банківського рахунку. Інформація, що міститься у базі даних, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

2.2. Дані про вкладника мають бути введені до бази даних в день укладення з вкладником договору та відкриття відповідного рахунку, крім суми нарахованих відсотків.

Розмір процентної ставки визначається станом на день нарахування відсотків та включається до бази даних.

Сума нарахованих відсотків (не сплачених) включається до бази даних відразу після їх нарахування. При цьому відображення в базі даних сум нарахованих відсотків ведеться в розрізі окремих рахунків кожного вкладника.

2.3. Якщо договір банківського вкладу або банківського рахунку укладений на користь третьої особи, то до набуття прав вкладника особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, до бази даних уносяться дані особи, яка відкриває рахунок. З моменту пред'явлення особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок дані в базі даних змінюються.

2.4. База даних, крім виконання операцій з накопичення, збереження та належного використання інформації про вкладників, має забезпечувати зберігання даних в архівні файли на зовнішніх носіях, відокремлених як логічно, так і фізично, та мати автоматизовані засоби відновлення бази даних з резервних копій у разі руйнування основної бази даних.

Усі зазначені вище функції та механізми мають бути невід'ємною складовою частиною системи управління базою даних.

2.5. База даних банку має формуватися із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

2.6. Програмно-апаратний комплекс може функціонувати як автономно, так і у складі операційного дня банку (далі - ОДБ) та забезпечувати:

ведення, перегляд та коригування інформації про вкладників, а також об'єднання інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника;

інтерфейс щоденного обміну інформацією між відокремленими підрозділами та головним банком (або між автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій чи ОДБ та програмно-апаратним комплексом у головному банку);

консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

формування інформації за зазначеними в пункті 3.2 розділу III цих Правил ознаками та вивантаження її на електронні та паперові носії.

2.7. База даних банку має бути сформована відповідно до Базової структури бази даних, передбаченої додатком 1 до цих Правил (у розрізі рахунків вкладника).

За допомогою програмно-апаратного комплексу із базової структури повинна формуватись Зведена інформація про вкладників (додаток 2) із загальною сумою коштів на рахунках одного вкладника. При формуванні такої інформації до граф 2 - 10 включається остання актуальна інформація.

Приклад введення інформації про вкладників наведений у додатку 3 до цих Правил.

2.8. З метою збереження інформації про вкладників банк повинен формувати файли архіву бази даних за двома структурами відповідно до Опису файлів архіву інформації з бази даних про вкладників (додаток 4), Структури інформаційного рядка файла "D" (додаток 5) та Структури інформаційного рядка файла "Z" (додаток 6).

Щокварталу на звітні дати інформація з бази даних головного банку архівується та вивантажується для зберігання на електронні зовнішні носії.

Архівуванню підлягає інформація про вкладників та суми залишків за вкладами і нарахованими відсотками станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня. Інформація на зовнішніх носіях зберігається протягом одного року.

III. Вимоги до інформації про вкладників

3.1. Інформація про вкладника, що вводиться до бази даних банку, повинна бути точною, достовірною, без помилок та перекручень і забезпечувати однозначне тлумачення її користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації вкладника.

Однозначна ідентифікація вкладника передбачає наявність такої інформації: прізвище, ім'я, по батькові (відповідно до даних документа, що посвідчує особу), серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, що його видав, відомості про місце проживання або місцеперебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або обов'язково серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів)).

3.2. У базі даних зазначаються такі дані про вкладника:

а) прізвище, ім'я та по батькові;

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо договір укладається з особою, у паспорті якої органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то в базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000";

якщо фізична особа є нерезидентом, у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000";

якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий (за рахунками, що відкривались до введення ідентифікаційного номеру та реєстраційного номера облікової картки платника податків як обов'язкового реквізиту при відкритті рахунку), у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000099999".

в) серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав;

г) місце проживання або місцеперебування фізичної особи, що враховує:

назву області;

назву району;

назву населеного пункту;

назву вулиці, номери будинку і квартири;

ґ) дата укладення договору;

д) дата закінчення строку дії договору;

е) номер договору з вкладником;

є) номер аналітичного рахунку вкладника;

ж) сума залишку на рахунку;

з) сума нарахованих відсотків;

и) процентна ставка;

і) код валюти вкладу;

ї) ознака вкладу, що є предметом застави.

Інформація про вкладника має бути структурована та відображатися в окремих полях за визначеними в Базовій структурі бази даних (додаток 1) параметрами.

3.3. Порядок заповнення Базової структури бази даних (додаток 1).

При заповненні граф 2, 4 - 10 (прізвище, ім'я та по батькові; назви області; району; населеного пункту; вулиці, номери будинку, квартири; документ, що засвідчує особу) мають використовуватися символи українського, російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи Windows (кодова сторінка 1251).

Записи про прізвище, ім'я та по батькові вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їх викладенню у документах, що посвідчують особу.

У записах інших даних про вкладника можуть використовуватися скорочення, наприклад:

адреса: м. Київ, обл. Вінницька, р-н Гайсинський, с. Іванівка, вул. Поштова, буд. 1, кв. 1;

документ, що посвідчує особу: АБ123456, Гайсинським РУ ГУ МВС України в м. Гайсин, 01.01.2002.

Графа 2 (П. І. Б.) - зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) вкладника відповідно до їх написання в документах, що посвідчують особу.

Графа 3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків) - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків реквізит заповнюється відповідно до вимог пункту 3.2 цього розділу.

Графи 4, 5, 6, 7 (місце проживання або місцеперебування - зазначаються назви області; району; населеного пункту; вулиці, номери будинку, квартири вкладника). Реквізит "Область" не заповнюється, якщо у реквізиті "назва населеного пункту" зазначені м. Київ або м. Севастополь.

Графа 8 (серія та номер) - зазначаються серія та номер документа, що посвідчує особу вкладника (разом без пробілу).

Графа 9 (ким виданий) - зазначається найменування органу, що видав документ.

Графа 10 (дата видачі) - зазначається дата видачі документа.

Графа 11 - зазначається дата укладення договору з вкладником.

Графа 12 - зазначається дата закінчення договору з вкладником (за наявності).

Графа 13 (номер договору з вкладником) - зазначається номер укладеного з банком договору.

Графа 14 (номер рахунку, на якому обліковується вклад) - зазначається номер аналітичного рахунку вкладника.

Графа 15 (сума залишку на рахунку) - сума залишку на рахунку зазначається у національній валюті. Сума залишку на рахунку в іноземній валюті перераховується в національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення.

Графа 16 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума нарахованих відсотків у разі несплати її вкладнику.

Графа 17 (процентна ставка) - вказується розмір процентної ставки станом на день останнього нарахування відсотків, що включаються до бази даних.

Графа 18 (код валюти вкладу) - зазначається цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378).

Графа 19 (ознака вкладу, що є предметом застави) - зазначається 1 - для вкладів, що не є предметом застави, 0 - для вкладів, що є предметом застави.

Рядок "Усього" - зазначаються на кінець операційного дня підсумки за графою 15 "Сума залишку на рахунку" та графою 16 "Сума нарахованих відсотків".

IV. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії проблемних

4.1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність", банк протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про це повинен здійснити:

а) консолідацію (зведення) баз даних про вкладників на рівні головного банку станом на дату віднесення банку до категорії проблемних;

б) звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків (додаток 7) (далі - акт звірки).

4.2. З дати віднесення банку до категорії проблемних в банку має бути забезпечена щоденна консолідація інформації про вкладників на рівні головного банку.

4.3. Протягом одного місяця з дня отримання банком рішення про віднесення банку до категорії проблемних банк повинен:

а) провести аналіз стану бази даних (установити записи про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити) та порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копій документів вкладників із справ з оформлення рахунків та усунути всі виявлені помилки (за наявності). Зазначений аналіз та порівняння інформації оформлюються Протоколом контролю стану бази даних про вкладників (файл "D" (додаток 8) (далі - протокол контролю));

б) здійснити архівування бази даних, вивантаження на електронні зовнішні носії відповідно до пункту 2.8 розділу II цих Правил;

в) надіслати до Фонду інформацію про кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум залишків на рахунках та сум нарахованих відсотків у файлі "D", а також кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі "Z", а також копію акта звірки та протоколу контролю. Зазначена інформація надсилається до Фонду також щокварталу на звітні дати та на запит Фонду.

4.4. Банк щокварталу на звітні дати проводить звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, оформлює її відповідними актами, здійснює архівування бази даних та вивантаження на електронні зовнішні носії відповідно до пункту 2.8 розділу II цих Правил.

V. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії неплатоспроможних

5.1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних банк протягом трьох днів з дати отримання повідомлення про це повинен здійснити архівування бази даних станом на день початку здійснення тимчасової адміністрації; вивантаження архіву бази даних на електронні зовнішні носії відповідно до пункту 2.8 розділу II цих Правил та направлення його до Фонду разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум залишків на рахунках та сум нарахованих відсотків у файлі "D", а також кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі "Z".

5.2. Банк щомісяця після запровадження тимчасової адміністрації та на вимогу Фонду здійснює оновлення бази даних та передачу її до Фонду. При цьому значення поля "N рядка у файлі", що присвоєне під час здійснення тимчасової адміністрації, не повинне змінюватись аж до моменту ліквідації банку, якщо така подія настане. При виплаті коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, інформаційний рядок з поля "N рядка у файлі" цього вкладника зберігається в базі даних навіть, якщо залишок коштів після виплати буде нульовим.

VI. Контроль за формуванням бази даних про вкладників у банках

6.1. Банк розробляє внутрішній документ про порядок формування бази даних про вкладників, збереження інформації, що введена в базу даних, а також наказом визначає особу, відповідальну за її формування та збереження інформації. Відповідальні особи призначаються щодо кожного відокремленого підрозділу і банку - юридичної особи.

6.2. Керівник банку протягом трьох днів з дня призначення уповноваженої особи Фонду забезпечує передачу бази даних у повному обсязі уповноваженій особі, а також відправку її до Фонду.

VII. Порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Узагальненої бази

7.1. Узагальнена база складається з баз даних про вкладників неплатоспроможних банків. Інформація, що міститься в Узагальненій базі, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

7.2. Підставами для внесення до Узагальненої бази інформації про вкладників неплатоспроможного банку є прийняте Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

7.3. Узагальнена база використовується Фондом для:

проведення процедури контролю (перевірки) повноти та коректності формування інформації про вкладників;

забезпечення можливості ідентифікації вкладників для здійснення їм виплат;

прогнозного розрахунку суми цільової позики для забезпечення виконання зобов'язань банку перед вкладниками неплатоспроможного банку;

прогнозного розрахунку найменш витратного способу виведення проблемного банку з ринку у разі його віднесення до категорії неплатоспроможних;

контролю цільового використання позики.

7.4. Узагальнена база даних формується та ведеться у Фонді із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

7.5. Включення інформації до Узагальненої бази у Фонді може здійснюватись як за допомогою засобів захисту та передачі даних Національного банку України (АРМ-НБУ інф та ЕП НБУ) у вигляді структурованих файлів, так і на електронних зовнішніх носіях (CD-диски тощо).

7.6. Структура Узагальненої бази у Фонді відповідає структурі файлів архіву бази даних, що має відповідати Структурі інформаційного рядка файла "D" (додаток 5) та Структурі інформаційного рядка файла "Z" (додаток 6).

 

Начальник
відділу організації виплат

І. В. Араліна


 

Додаток 1
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників


Базова структура бази даних

_____
(найменування банку)

________
(місцезнаходження банку)


станом на __ року

N
з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 


 

Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 


 

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака вкладу, що є предметом застави

14

15

16

17

18

19

Усього:

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників


Зведена інформація про вкладників

_____
(найменування банку)

________
(місцезнаходження банку)


станом на __ року

N
з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Документ, що посвідчує особу

Загальна сума вкладів та відсотків (коп.)

Гарантована сума (коп.)

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

 

 

Усього:

 

 


 

Додаток 3
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників


Приклад введення інформації про вкладників

_____
(найменування банку)

________
(місцезнаходження банку)


станом на ____ року

N
з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

1

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778

 

 

М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

 


Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.98

24.03.2010

24.03.2012

456/478

 

 

 

 

 

 


Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака вкладу, що є предметом застави

14

15

16

17

18

19

26356500024141

12500000

1250000

18,5

980

1

Усього:

12500000

1250000

 

 

 


 

Додаток 4
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників


Опис файлів архіву інформації з бази даних про вкладників

Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmDDMMYYYY.t,

де mmmmmm - код (МФО) банку;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

t - тип файла:

"D" - інформація про вкладників у розрізі рахунків згідно з додатком 1 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

"Z" - зведена інформація про вкладників згідно з додатком 2 до Правил (зазначається великою латинською літерою).

Під час формування архіву даних про вкладників зазначений файл архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву:

mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

Загальна структура файлів

Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 0D - 0A). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ табуляції (код 09).

Якщо значення реквізиту порожнє, одразу після попереднього символу табуляції знову ставиться символ табуляції, що має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту містить символ табуляції, цей символ у процесі вивантаження слід замінити символом прогалина (код 20).

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):

Cn

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

C = n

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n

Nn

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

N = n

Числовий цілий беззнаковий тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, то воно доповнюється ліворуч нулями до зазначеної довжини n

D = 10

Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у вигляді 01/01/2000)

Nn.Tt

Числовий дробний беззнаковий тип даних змінної довжини та точності показника. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n, а точність показника менше або дорівнює зазначеній довжині t.

Довжина даних показника - максимальна розмірність чи довжина цілої частини показника.

Точність даних показника - кількість знаків після крапки у випадку надання даних в форматі з десятичними знаками (процентна ставка надається за шаблоном 9999.9999).


Для реквізитів, у яких зазначений тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової одиниці (у копійках).

 

Додаток 5
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників


Структура інформаційного рядка файла "D"

N

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C20

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N14

15

Сума залишку на рахунку

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Сума відсотків

Сума нарахованих відсотків (коп.)

N16

17

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N4.T4

18

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

19

Ознака вкладу, що є предметом застави

1 - для вкладів, що не є предметом застави, 0 - для вкладів, що є предметом застави

N = 1

20

Номер рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком)

N10


 

Додаток 6
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників


Структура інформаційного рядка файла "Z"

N

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Загальна сума вкладів та відсотків

Сума за вкладами з нарахованими відсотками (коп.)

N16

12

Гарантована сума

Сума, яка гарантується Фондом (коп.)

N16


 

Додаток 7
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників


АКТ N ___
звірки бази даних та балансових рахунків станом на
______ року

коп.

N
з/п

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки

За даними

бази даних

балансу

розбіжність

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Підсумкові значення сум залишків за вкладами і нарахованими за ними відсотками

Усього:


Керівник банку

____

"___" ____ р.


 

Додаток 8
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників


Протокол контролю стану бази даних про вкладників (файл "D")

____
(найменування банку)
на ___ ____ року

Показник

Значення

Примітка

Загальна кількість записів у файлі

 

 

Загальна сума

 

 

Кількість записів про вкладників із значенням реєстраційного номеру "0000000000"

 

 

Кількість записів про вкладників із значенням реєстраційного номеру "0000099999"

 

 

Кількість записів про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити:

прізвище, ім'я та по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків

серія і номер паспорта

дата видачі паспорта

орган, що його видав

назва області

назва району

назва населеного пункту

назва вулиці, номери будинку і квартири

дата укладення договору

номер договору з вкладником

номер аналітичного рахунку вкладника

процентна ставка

 

 


Керівник банку

____

"___" ____ р.

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали