Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для навчання працездатного населення сільської місцевості

Про затвердження порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для навчання працездатного населення сільської місцевості

Розпорядження Сумської обласної державної адміністрації
від 15 серпня 2019 року N 447-ОД

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області
23 серпня 2019 р. за N 49/1966

Відповідно до статей 6, 13, 34, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення Сумської обласної ради від 07 жовтня 2016 року "Про Програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року" (із змінами), з метою ефективного використання коштів обласного бюджету:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для навчання працездатного населення сільської місцевості (додається).

2. Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації забезпечити в установленому законодавством порядку:

1) подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

2) опублікування цього розпорядження у друкованих засобах масової інформації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації Живицького Д. О.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки голови

І. Боршош

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Сумської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 447-ОД

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області
23 серпня 2019 р. за N 49/1966

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для навчання працездатного населення сільської місцевості

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік на реалізацію Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі - Програма) за напрямом "Навчання працездатного населення сільської місцевості", на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працездатного населення сільської місцевості з питань розвитку сільських територій та агропромислового виробництва.

2. Відповідальним виконавцем Програми за напрямом "Навчання працездатного населення сільської місцевості" є Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації. Головним розпорядником бюджетних коштів за напрямом Програми "Навчання працездатного населення сільської місцевості" є Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації в частині передачі субвенції місцевим бюджетам області.

3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації (далі - навчання) працездатного населення сільської місцевості організовується на замовлення сільських, селищних рад, а також сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад (далі - Ради) з урахуванням вимог пункту 10 цього Порядку і здійснюється у навчальних закладах Сумської області, які здійснюють навчання за напрямом Програми, мають ліцензію на навчання за затребуваними у сільській місцевості професіями, у тому числі за професіями, що відносяться до агропромислового виробництва, здійснюють навчання протягом усього року (далі - навчальний заклад).

Фінансування навчання працездатного населення сільської місцевості здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на відповідний бюджетний рік за відповідним напрямом Програми.

4. Порядок відбору працездатного населення та вимоги до претендентів на навчання відповідно до цього Порядку встановлюється Радами.

5. Для отримання субвенції на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працездатного населення сільської місцевості (далі - субвенція на навчання) Ради звертаються до Комісії з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі - Комісія). Порядок створення та діяльності Комісії визначається в Положенні про Комісію, затвердженому рішенням Сумської обласної ради.

6. Комісія після затвердження бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік за напрямом Програми "Навчання працездатного населення сільської місцевості" приймає рішення про проведення відбору Рад, яким буде надаватися субвенція на навчання.

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації протягом 10-ти календарних днів з дати прийняття Комісією рішення про проведення відбору забезпечує оприлюднення на сайтах Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації оголошення про початок приймання заявок на отримання субвенції на навчання, строки подання заявок, перелік відповідних документів.

7. Навчання працездатного населення сільської місцевості з питань розвитку сільських територій та агропромислового виробництва здійснюється за очною (денною), дистанційною, вечірньою, індивідуальною, дуальною формами або шляхом поєднання цих форм.

8. Строк навчання працездатного населення сільської місцевості визначається робочими навчальними планами, робочими навчальними програмами та не може перевищувати 6 місяців.

Навчання працездатного населення сільської місцевості може здійснюватися на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.

9. Комісія розпочинає приймання заявок на отримання субвенції на навчання працездатного населення сільської місцевості та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про початок приймання заявок на отримання субвенції на навчання, а закінчує за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання Комісії.

Засідання Комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання Комісії проводиться до 15 листопада.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

10. Ради подають до Комісії заявку, в якій зазначаються відомості про осіб, які рекомендуються для навчання, обґрунтування щодо необхідності навчання за обраним напрямом та пропозиції щодо подальшої зайнятості в сільській місцевості цих осіб. До заявки додаються:

1) проекти договору про навчання з обраним Радою навчальним закладом, кошторису витрат на навчання, які складаються відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та робочих навчальних планів;

2) копія паспорта громадянина України, трудової книжки, а також документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

11. Подані до Комісії заявки реєструються у журналі реєстрації заявок у день їх надходження.

Комісія розглядає подані документи у порядку черговості їх реєстрації.

12. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються Раді. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів.

13. Комісія розглядає подані Радами документи, необхідні для отримання права на виділення коштів для навчання працездатного населення сільської місцевості за рахунок коштів обласного бюджету, у порядку черговості їх реєстрації.

Комісія визначає суму субвенції за кожною Радою в межах встановленого річного обсягу бюджетних призначень за відповідним напрямом Програми, та включає її до реєстру Рад, що мають право на передачу субвенції з обласного бюджету на навчання працездатного населення сільської місцевості.

На підставі рішення Комісії Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації протягом 3-х робочих днів складає реєстр Рад, яким передається субвенція з обласного бюджету на навчання працездатного населення сільської місцевості (за встановленою Департаментом фінансів Сумської обласної державної адміністрації формою) та подає до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації.

Передача субвенції здійснюється у національній валюті шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Ради у законодавчо визначеному порядку.

14. Ради, які включені до реєстру Рад, яким передається субвенція з обласного бюджету на навчання працездатного населення сільської місцевості, організовують навчання працездатного населення сільської місцевості шляхом укладання договору з навчальним закладом Сумської області, що здійснює навчання слухачів відповідно до переліку напрямів навчання працездатного населення сільської місцевості (додаток), та слухачем, на умовах, що визначаються таким договором.

Для навчання працездатного населення сільської місцевості навчальні заклади Сумської області подають Раді:

1) робочі навчальні плани;

2) копії наказів про зарахування на навчання - протягом п'яти робочих днів після початку занять;

3) акти приймання-передачі наданих послуг з навчання працездатного населення сільської місцевості та рахунок, копії наказів про відрахування - для проведення фінансових розрахунків.

У разі дострокового відрахування осіб, направлених на навчання, навчальний заклад протягом п'яти робочих днів з дня відрахування подає Раді копії наказів про їх відрахування.

15. Ради здійснюють контроль за виконанням навчальних планів, дотриманням строків та умов навчання.

16. У разі припинення особою, направленою до навчального закладу на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працездатного населення сільської місцевості, навчання без поважних причин, вона відшкодовує Раді сплачені за навчання кошти не пізніше 30 (тридцяти) днів, що обраховуються з дня, наступного за днем відрахування з навчального закладу. Рада перераховує отримані від повернення кошти обласному бюджету на відповідний рахунок, відкритий у територіальних органах Державної казначейської служби України, не пізніше 10 (десяти) днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного надходження таких коштів на рахунок Ради.

Поважними причинами дострокового припинення слухачем навчання вважаються:

1) подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;

2) смерть слухача або визнання його за рішенням суду померлим або безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

3) стан здоров'я слухача, який має медичні протипоказання щодо продовження підготовки, що підтверджено документально;

4) призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

5) призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні сили України згідно із Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

6) призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

17. Після завершення курсу підготовки або перепідготовки слухачі отримують документи державного зразка.

18. Контроль за працевлаштуванням осіб, які за замовленням Рад пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з питань розвитку сільських територій та агропромислового виробництва, здійснюють Ради, яким надано субвенцію з обласного бюджету на відповідні цілі.

19. Ради після отримання субвенції з обласного бюджету подають платіжні доручення на оплату навчання до відповідних територіальних органів Державної казначейської служби України, які здійснюють перерахування коштів на рахунок навчальних закладів.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов'язань в територіальних органах Державної казначейської служби України та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Ради, які отримали субвенцію з обласного бюджету на навчання працездатного населення сільської місцевості, у місячний строк подають до Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації інформацію про використання такої субвенції.

20. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Рада, що отримала субвенцію з обласного бюджету на навчання працездатного населення сільської місцевості, до 30 січня року, наступного за звітним, надає Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації інформацію про зайнятість осіб, що пройшли навчання.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки керівника апарату

С. Калайдова

Директор Департаменту
агропромислового розвитку

О. Маслак

 

Додаток
до Порядку
(пункт 14)

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ
навчання працездатного населення сільської місцевості

N
з/п

Назва напряму

1.

Оператор котельні

2.

Машиніст (кочегар) котельні

3.

Бджоляр

4.

Перукар (перукар-модельєр)

5.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

6.

Електрогазозварник

7.

Комп'ютерні технології обробки бухгалтерської документації

8.

Створення та розробка сайтів

9.

Сучасні технології швейного виробництва

10.

Загальний та спеціальний догляд за хворими

11.

Ремонт взуття, одягу та аксесуарів

12.

Основи службового етикету та сучасне діловодство

13.

Дотримання безпечного ведення робіт при використанні хімікатів

14.

Соціальна робота та супровід в об'єднаних територіальних громадах, сільських та селищних радах

15.

Виробництво, захист основних сільськогосподарських культур, збір врожаю

16.

Основи роботи на персональному комп'ютері

17.

Основи малого підприємництва

18.

Створення та функціонування агросадиб. Розвиток сільського зеленого туризму. Основи екскурсійної справи

19.

Інфраструктурний розвиток об'єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад

20.

Енергоефективність в об'єднаних територіальних громадах, сільських та селищних радах

21.

Благоустрій та озеленення з елементами ландшафтного дизайну

22.

Основи садівництва

23.

Кооперація в сільському господарстві

24.

Основи домашньої економіки в сільському господарстві

25.

Охорона праці в тваринництві

26.

Загальні питання охорони праці в сільськогосподарських підприємствах
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали