Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.03.2016

м. Київ

N 2-рп

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2016 р. за N 501/28631

Про затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 (Закон N 1555-VII) та статті 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, що додається.

2. Департаменту конкурентної політики забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) в цілому.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
04 березня 2016 року N 2-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2016 р. за N 501/28631

Порядок
подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 (Закон N 1555-VII) та статті 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон).

Цей Порядок визначає механізм подання до Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, строки й порядок розгляду цих повідомлень.

2. Комітет як Уповноважений орган з питань державної допомоги визначає належність до державної допомоги заходів з підтримки суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, оцінює допустимість державної допомоги для конкуренції на засадах законності, гласності, неупередженості та обґрунтованості.

3. Терміни "органи Антимонопольного комітету України", "економічна конкуренція (конкуренція)", "інформація", "контроль", "малий та середній підприємець", "органи влади", "суб'єкт господарювання", "товар" вживаються в значеннях, наведених у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції". Термін "монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання" вживається в значенні, наведеному в статті 12 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Терміни "державна допомога суб'єктам господарювання", "заінтересовані особи", "індивідуальна державна допомога", "надавачі державної допомоги", "нова державна допомога", "отримувач державної допомоги", "повідомлення про нову державну допомогу", "програма державної допомоги", "чинна державна допомога" вживаються в значеннях, наведених у статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Термін "інформація з обмеженим доступом" вживається в значенні, наведеному в статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

4. Цей Порядок застосовується в разі подання повідомлень про нову державну допомогу суб'єктам господарювання або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, крім подання повідомлень щодо:

категорій державної допомоги, надавачі якої звільнені від обов'язку повідомлення на підставі статті 7 Закону (Закон N 1555-VII);

незначної державної допомоги, якщо вона не стосується безпосередньо підтримки експортних операцій або переважного використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з імпортованою продукцією;

внесення до чинних програм державної допомоги змін, що передбачають збільшення фінансування менш як на 20 відсотків бюджету відповідної програми.

II. Органи Комітету, які розглядають повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги

1. Голова Комітету призначає державного уповноваженого Комітету, відповідального за розгляд повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

2. Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги в межах компетенції приймаються такими органами Комітету:

Антимонопольний комітет України;

Постійно діюча адміністративна колегія Комітету;

Тимчасова адміністративна колегія Комітету;

державний уповноважений.

3. Комітет та Постійно діюча адміністративна колегія Комітету приймають рішення за результатами розгляду повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги:

якщо державна допомога надається чи буде надаватися в географічних межах, які охоплюють більше ніж третину регіонів України;

надавачами державної допомоги є два й більше органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами;

отримувачем державної допомоги є суб'єкт господарювання, який має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

отримувачем державної допомоги є транснаціональна корпорація, суб'єкт господарювання, у складі якого хоча б одна юридична особа має постійне місцезнаходження за межами України;

отримувачем державної допомоги є суб'єкт господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товару;

надання державної допомоги спрямоване на забезпечення національної безпеки та суспільних інтересів;

про внесення змін до умов чинної державної допомоги, рішення про допустимість якої прийнято Комітетом чи Постійно діючою адміністративною колегією Комітету.

Комітет може прийняти рішення за результатами розгляду будь-якого повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

4. Рішення Тимчасової адміністративної колегії Комітету може бути прийнято за результатами розгляду будь-якого повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, крім рішень, прийняття яких належить до повноважень Комітету або Постійно діючої адміністративної колегії Комітету, у разі надання Головою Комітету таких повноважень Тимчасовій адміністративній колегії Комітету.

5. Рішення про початок розгляду справи про державну допомогу приймаються державним уповноваженим Комітету, відповідальним за розгляд повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

6. Голова Комітету має право за обґрунтованим клопотанням осіб, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, за поданням державного уповноваженого Комітету, керівника структурного підрозділу Комітету або з власної ініціативи передати будь-які повідомлення та їх матеріали, що є в провадженні органу чи посадової особи Комітету, уповноважених на їх розгляд, на розгляд іншому органу чи посадовій особі Комітету.

III. Особи, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, їх права та обов'язки

1. Особами, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, є надавач державної допомоги та інші заінтересовані особи.

2. Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами й ініціюють та/або надають державну допомогу як надавачі державної допомоги, зобов'язані звертатися до Комітету з повідомленнями про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

3. Особи, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, можуть надавати докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення, одержувати копії рішень та розпоряджень (витяги з них, за винятком інформації з обмеженим доступом, а також інформації, визначеної відповідним державним уповноваженим Комітету, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги), подавати свої міркування та заперечення, оскаржувати рішення та розпорядження в порядку, визначеному статтею 17 Закону (Закон N 1555-VII).

IV. Порядок подання та розгляду повідомлень про нову державну допомогу

1. Повідомлення про нову державну допомогу подаються Комітету надавачами державної допомоги з урахуванням строків розгляду повідомлення та справи про державну допомогу, визначених Законом (Закон N 1555-VII).

Повідомлення про нову державну допомогу подається Комітету не менше ніж за 105 календарних днів до запланованої дати набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом або рішенням надавача, що дозволяє суб'єктам господарювання отримувати нову державну допомогу.

У разі якщо надавачами державної допомоги є одночасно декілька органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи юридичних осіб, що діють від їх імені, уповноважених розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами, які ініціюють та/або надають державну допомогу, Комітету подається спільне повідомлення про нову державну допомогу.

2. Повідомлення про нову державну допомогу подається Комітету надавачем державної допомоги в паперовій формі (з додаванням електронного носія інформації з можливістю одноразового запису) нарочним під розписку, надсилається поштою (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) або засобами електронного зв'язку в електронній формі на електронну адресу для листування, зазначену на офіційному веб-сайті Комітету, з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".

Інформація з обмеженим доступом подається надавачем державної допомоги окремо в опечатаному конверті, а на кожній сторінці проставляється напис "Інформація з обмеженим доступом", при цьому вказується вид інформації з обмеженим доступом та надається пояснення, чому цю інформацію не потрібно розголошувати або публікувати, чи дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

3. Повідомлення про нову державну допомогу, яке подається Комітету в паперовій формі, повинно бути наскрізно пронумеровано, прошито та містити напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом __ аркушів", підписано особою, що заповнила форму, керівником та головним бухгалтером надавача державної допомоги із зазначенням їх прізвищ, ініціалів та засвідчено печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

Інформація, відображена в паперовій формі, має відповідати інформації, наданій в електронній формі (на електронному носії інформації з можливістю одноразового запису). Ідентичність даних у паперовій та електронній формах підтверджується підписами особи, що заповнила форму, керівника й головного бухгалтера надавача та засвідчується печаткою надавача державної допомоги (за наявності). За достовірність, повноту й ідентичність інформації, яка надається Комітету в паперовій та електронній формах, відповідають надавачі державної допомоги.

4. Повідомлення про нову державну допомогу складається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

У разі неможливості подання надавачем державної допомоги відповідної інформації, яка вимагається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, обов'язково зазначаються причини неподання такої інформації.

5. Повідомлення про нову державну допомогу вважається отриманим Комітетом у день його реєстрації в Комітеті.

6. Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду після 15 днів з дня його надходження до Комітету, якщо протягом цього строку Комітет не повідомив надавача державної допомоги про те, що інформація в повідомленні не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, та не надіслав надавачу державної допомоги запит на додаткову інформацію.

7. Якщо інформація в повідомленні про нову державну допомогу не відповідає вимогам, установленим Законом (Закон N 1555-VII) та цим Порядком, або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, державний уповноважений Комітету, відповідальний за розгляд цього повідомлення, протягом 15 днів з дня отримання такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання запиту. На вмотивоване клопотання надавача державної допомоги державний уповноважений Комітету може продовжити такий строк подання додаткової інформації.

До отримання додаткової інформації, як це передбачено абзацом першим цього пункту, повідомлення про нову державну допомогу залишається без руху та обчислення строку прийняття органами Комітету рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції призупиняється.

Час залишення повідомлення про нову державну допомогу без руху не зараховується у строк для прийняття органами Комітету рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції.

Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з дня отримання Комітетом в повному обсязі інформації, визначеної у наданому запиті на додаткову інформацію.

8. Якщо надавач державної допомоги у відповіді на запит державного уповноваженого Комітету про надання додаткової інформації доведе, що подання додаткової інформації є неможливим, оскільки така інформація йому невідома, недоступна або надавалася раніше, орган Комітету розпочинає розгляд повідомлення про нову державну допомогу на підставі наявної в нього інформації та повідомляє про це надавача державної допомоги. У такому разі повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з дня отримання відповіді на запит Уповноваженого органу.

9. Повідомлення про нову державну допомогу вважається відкликаним, якщо надавач державної допомоги:

не подав Комітету інформацію в строк, установлений запитом державного уповноваженого Комітету на додаткову інформацію та/чи продовжений за результатами розгляду вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на запит, або

не довів неможливості надання додаткової інформації, зокрема у зв'язку з тим, що вона йому невідома, недоступна або подавалася раніше, або

не надав вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на відповідний запит державного уповноваженого Комітету.

У такому разі органи Комітету приймають рішення про відмову в розгляді цього повідомлення та письмово повідомляють про це надавача державної допомоги.

10. У разі якщо за результатами попередніх консультацій надавачів державної допомоги, проведених відповідно до розділу VI цього Порядку, встановлено, що для прийняття рішення немає потреби в отриманні всіх документів і відомостей, зазначених у формі, наведеній у додатку 1 до цього Порядку, їх перелік, за погодженням з державним уповноваженим Комітету, відповідальним за розгляд повідомлення про нову державну допомогу, може бути скорочено. За умови отримання цієї інформації в повному обсязі повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду після 15 днів з дня її отримання Комітетом.

11. Під час розгляду повідомлення про нову державну допомогу для прийняття вмотивованого рішення Комітет може вимагати інформацію в отримувача державної допомоги та інших осіб.

12. Надавач державної допомоги може відкликати своє повідомлення про нову державну допомогу в будь-який час до прийняття органами Комітету остаточного рішення, передбаченого частиною шостою статті 10 (Закон N 1555-VII) та частиною сьомою статті 11 Закону (Закон N 1555-VII).

Для відкликання свого повідомлення про нову державну допомогу надавач державної допомоги надсилає до Комітету лист про відкликання такого повідомлення. Лист про відкликання такого повідомлення надсилається Комітету надавачем державної допомоги в паперовій формі нарочним під розписку, надсилається поштою (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) або засобами електронного зв'язку в електронній формі на електронну адресу для листування, зазначену на офіційному веб-сайті Комітету, з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".

У разі відкликання надавачем державної допомоги повідомлення про нову державну допомогу його розгляд Комітетом припиняється, про що протягом 5 робочих днів повідомляється надавач державної допомоги.

У разі якщо повідомлення про нову державну допомогу подавалося двома та більше надавачами державної допомоги та від одного чи від декількох із них до Комітету надійшло клопотання про відкликання повідомлення, розгляд такого повідомлення припиняється, про що протягом 5 робочих днів повідомляються всі надавачі. Припинення розгляду повідомлення про нову державну допомогу у зв'язку з відкликанням одним із надавачів державної допомоги не позбавляє права решту надавачів державної допомоги звернутися до Комітету з повторним повідомленням.

13. Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу приймається органами Комітету протягом двох місяців з дня початку його розгляду.

14. За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу органи Комітету приймають рішення:

про допустимість нової державної допомоги для конкуренції;

про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону (Закон N 1555-VII);

про початок розгляду справи про державну допомогу, що приймається органом Комітету, який розглядав таке повідомлення.

Завірені в установленому законодавством порядку копії рішень про допустимість нової державної допомоги для конкуренції та про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону (Закон N 1555-VII), протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу(ам) державної допомоги та інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету й уноситься до реєстру державної допомоги.

Завірені в установленому законодавством порядку копії рішень про початок розгляду справи про державну допомогу, що приймаються органом Комітету, який розглядав таке повідомлення, протягом 2 робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу(ам) державної допомоги; інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету та вноситься до реєстру державної допомоги.

15. Якщо протягом строку розгляду повідомлення про нову державну допомогу, установленого частиною п'ятою статті 10 Закону (Закон N 1555-VII), Комітет не розпочав розгляд справи про державну допомогу, рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції вважається прийнятим.

16. У разі якщо за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Комітетом прийнято рішення про відмову у його розгляді або за результатами розгляду справи про державну допомогу Комітетом прийнято рішення про визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції, надавач державної допомоги може подати Комітету повторне повідомлення про таку державну допомогу з урахуванням вимог пункту 17 цього розділу.

17. Повторне повідомлення про надання нової державної допомоги, передбачене пунктом 16 цього розділу, може бути подане в разі зміни умов надання державної допомоги, що може вплинути на рішення органів Комітету про визнання нової державної допомоги допустимою для конкуренції, зокрема зміни:

1) надавача державної допомоги;

2) отримувача державної допомоги;

3) відомостей щодо отримувачів державної допомоги;

4) форм державної допомоги;

5) розміру державної допомоги;

6) періоду, на який надається державна допомога.

Якщо обставини, що характеризують заявлену нову державну допомогу, суттєво не змінюються, то до повторного повідомлення додаються:

документи з виправленими недоліками;

документи, які не були додані до попереднього повідомлення про надання нової державної допомоги.

Повторне повідомлення про нову державну допомогу розглядається Комітетом як нове повідомлення про нову державну допомогу за процедурою та в строки, передбачені для розгляду повідомлення про нову державну допомогу.

V. Порядок подання та розгляду повідомлень надавачів державної допомоги про внесення змін до умов чинної державної допомоги

1. Пропозиції щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги повідомляються, якщо вони можуть істотно вплинути на рішення Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції, зокрема в разі якщо вони стосуються мети, строків, обсягу, джерел фінансування та отримувачів державної допомоги.

Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подаються Комітету надавачами державної допомоги.

2. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подаються за формою повідомлення, установленою у додатку 2 до цього Порядку, якщо строк дії державної допомоги, визнаної Комітетом допустимою для конкуренції, продовжується не більше ніж на 6 років із збільшенням бюджету чи без такого збільшення і при цьому показники, що характеризують відповідні критерії оцінки допустимості відповідної державної допомоги, посилюються (збільшуються) або зменшується інтенсивність надання допомоги та/чи прийнятний розмір витрат.

3. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подається до Комітету з дотриманням вимог, визначених пунктами 1 - 3 розділу IV цього Порядку.

4. У разі якщо повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подавалося одним чи декількома з двох або більше надавачів державної допомоги, до повідомлення додається погодження (у довільній формі за підписом керівника надавача державної допомоги) від іншого чи інших надавачів державної допомоги щодо внесення запропонованих змін.

5. Органи Комітету приймають рішення про допустимість/недопустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції щодо будь-якої зміни до чинної державної допомоги, про яку повідомлено за формою повідомлення, установленою в додатку 2 до цього Порядку, протягом двох місяців з дня надходження до Комітету повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

Завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених рішень протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу державної допомоги, а інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету та вноситься до реєстру державної допомоги.

6. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги, стосовно якої надавач державної допомоги не подав інформації відповідно до пункту 5 Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року N 43-рп (Розпорядження N 43-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 141/28271, не розглядається, за винятком випадків, коли таке повідомлення подається разом із зазначеною інформацією.

7. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається таким, що надійшло до Комітету, у день його реєстрації в Комітеті.

8. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається прийнятим до розгляду після 10 календарних днів з дня його отримання Комітетом, якщо протягом цього строку державний уповноважений Комітету, відповідальний за його розгляд, не повідомив надавача державної допомоги про те, що інформація в повідомленні не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції, та не надіслав запиту на додаткову інформацію.

9. Якщо інформація в повідомленні про внесення змін до умов чинної державної допомоги не відповідає вимогам, установленим у пунктах 2 та 3 цього розділу, або є неповною для прийняття рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги, державний уповноважений Комітету, відповідальний за його розгляд, протягом 10 календарних днів з дня отримання Комітетом такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати 20 календарних днів з дня отримання запиту. На вмотивоване клопотання надавача державної допомоги державний уповноважений Комітету може продовжити такий строк подання додаткової інформації.

До отримання додаткової інформації, як це передбачено абзацом першим цього пункту, повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги залишається без руху та обчислення строку прийняття органами Комітету рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції призупиняється.

Час залишення повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги без руху не зараховується у строк для прийняття органами Комітету рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції.

За умови отримання інформації, яка визначена запитом на додаткову інформацію, у повному обсязі повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається прийнятим до розгляду з дня її отримання Комітетом.

10. Якщо надавач державної допомоги у відповіді на запит державного уповноваженого Комітету про надання додаткової інформації довів, що подання додаткової інформації є неможливим, оскільки інформація йому невідома, недоступна або надавалася раніше, органи Комітету здійснюють розгляд повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги на підставі наявної в Комітеті інформації.

У такому разі перебіг строку для прийняття Комітетом рішення про допустимість для конкуренції пропонованих змін до умов чинної державної допомоги продовжується з дня отримання відповіді на запит державного уповноваженого Комітету.

11. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається відкликаним, якщо надавач державної допомоги:

не подав Комітету інформацію у строк, установлений запитом на додаткову інформацію та/чи продовжений за результатами розгляду вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на запит;

не довів неможливості надання додаткової інформації, зокрема у зв'язку з тим, що вона йому невідома, недоступна або подавалася раніше;

не надав вмотивоване клопотання щодо продовження строку надання інформації на відповідний запит Комітету.

У такому разі органи Комітету приймають рішення про відмову в розгляді цього повідомлення та письмово повідомляють про це надавача державної допомоги.

12. Під час розгляду повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги для прийняття вмотивованого рішення органи Комітету можуть отримувати інформацію від отримувача державної допомоги та інших осіб.

13. Надавач державної допомоги може відкликати своє повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги в будь-який час до прийняття органами Комітету остаточного рішення, передбаченого пунктом 5 цього розділу.

Для відкликання свого повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги надавач державної допомоги надсилає до Комітету лист про відкликання такого повідомлення. Лист про відкликання такого повідомлення надсилається Комітету надавачем державної допомоги в паперовій формі нарочним під розписку, надсилається поштою (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) або засобами електронного зв'язку в електронній формі на електронну адресу для листування, зазначену на офіційному веб-сайті Комітету, з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".

У разі відкликання надавачем державної допомоги повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги його розгляд органами Комітету припиняється, про що протягом 5 робочих днів повідомляється надавач державної допомоги.

У разі якщо повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подавалося двома та більше надавачами державної допомоги та від одного та/чи від декількох із них до Комітету надійшло клопотання про відкликання повідомлення, розгляд такого повідомлення припиняється, про що протягом 5 робочих днів повідомляються всі надавачі. Припинення розгляду повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги у зв'язку з відкликанням одним із надавачів державної допомоги не позбавляє права решту надавачів державної допомоги звернутися до Комітету з повторним повідомленням.

VI. Попередні консультації надавачів державної допомоги з Комітетом

1. Надавачі державної допомоги при підготовці повідомлення про нову державну допомогу або повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги можуть звертатися до Комітету з клопотанням про проведення попередньої консультації щодо правильності заповнення форм повідомлень, наведених у додатках 1 і 2 до цього Порядку (далі - консультація).

У клопотанні про проведення консультації надавач державної допомоги може запропонувати дату її проведення та зазначає:

перелік питань, які пропонуються до обговорення під час проведення консультації з Комітетом;

перелік осіб, які представлятимуть інтереси надавача(ів) державної допомоги під час консультації щодо нової державної допомоги або змін до умов чинної державної допомоги.

Надавач(і) державної допомоги може(уть) залучити до участі в консультації представників отримувача допомоги з метою надання Комітету відомостей, які потребують технічних, фінансових та інших спеціальних знань, що стосуються реалізації програми (програм) державної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги.

Під час проведення консультацій Комітет може залучати експертів із числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.

2. Консультація проводиться Комітетом за умови отримання не пізніше ніж за 15 календарних днів до запропонованої надавачем державної допомоги дати проведення консультації відповідного клопотання надавача допомоги та заповненої надавачем відповідної форми повідомлення, зазначеної в додатку 1 або додатку 2 до цього Порядку.

Комітет призначає дату та час проведення консультацій не пізніше ніж у 30-тиденний строк від дати, запропонованої надавачем державної допомоги.

3. У разі якщо програма (програми) державної допомоги або окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги є складною і потребує розгляду значної кількості питань та даних для підготовки повідомлення про нову державну допомогу або повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги в повному обсязі, Комітет може продовжити час проведення консультації та запропонувати надавачу державної допомоги узгодити план проведення консультації протягом певного періоду.

 

Начальник відділу
моніторингу державної допомоги
Департаменту конкурентної політики

Є. Дудник

 

Додаток 1
до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

Повідомлення
про нову державну допомогу

I. Загальні положення

1. Найменування надавача державної допомоги: _________

Місцезнаходження: _________

Телефон: ______

Факс:_________

Електронна адреса: _________

Код ЄДРПОУ:_

Особа, відповідальна за підготовку повідомлення про нову державну допомогу (посада, прізвище, ім'я, по батькові): ___________

Довіреність на право представляти інтереси надавача державної допомоги додається до повідомлення про нову державну допомогу1.

2. За рахунок яких державних, регіональних чи місцевих ресурсів надаватиметься повідомлена нова державна допомога (відповідь деталізуйте):

__

3. Цілі надання державної допомоги:

сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим;

виконання загальнодержавних програм розвитку;

розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру;

сприяння окремим видам господарської діяльності;

підтримка суб'єктів господарювання в окремих економічних зонах;

підтримка та збереження національної культурної спадщини.

4. Вторинна ціль2 надання державної допомоги:

__

Проблема, для розв'язання якої буде використовуватися державна допомога:

_

5. Зазначити положення чинних нормативно-правових актів або проектів нормативно-правових актів, які є (можуть бути) підставою для надання державної допомоги. У разі якщо передбачається, що підставою надання державної допомоги буде новий нормативно-правовий акт, надайте копію проекту цього нормативно-правового акта:

__

6. Документи, що додаються до повідомлення (копії проектів нормативно-правових актів):

__

7. Форма надання державної допомоги:

Субсидія

Грант

Дотація

Гарантії

Кредит на пільгових умовах

Обслуговування кредитів за пільговими тарифами

Відшкодування збитків

Фіскальні заходи:

       зменшення ставки податку;

     скасування податку, збору;

     відстрочення грошових зобов'язань;

      розстрочення грошових зобов'язань;

      відстрочення податкового боргу;

      розстрочення податкового боргу;

      недоїмки із сплати єдиного внеску;

      списання податкового боргу;

      податкові пільги;

      відстрочення сплати податків;

      розстрочення сплати податків;

      податковий кредит;

      інший захід (зазначити, який саме) ____

Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги

Списання штрафних санкцій

Компенсація збитків суб'єктам господарювання

Зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування

Надання суб'єктам господарювання товарів за цінами нижче ринкових, прямо чи опосередковано

_
(зазначити необхідне)

Надання суб'єктам господарювання послуг за цінами нижче ринкових, прямо чи опосередковано

__
(зазначити необхідне)

Придбання товарів суб'єктів господарювання за цінами вище ринкових

Придбання послуг суб'єктів господарювання за цінами вище ринкових

Продаж державного майна за цінами нижче ринкових

Збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання

Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

Інша форма (зазначити, яка саме): _______

Відповідь деталізуйте: _______

Для кожної форми державної допомоги окремо наведіть точний опис правил: __

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, поясніть способи фінансування:

Акумульовані резерви (зазначити власника таких резервів)

За рахунок державних підприємств3 (яких саме): ______

Інше: _______

8. Зазначити заплановані дати початку й припинення надання державної допомоги4.

Дата початку: __

Дата припинення: __________

9. Захід з надання державної допомоги буде виконуватися за заявкою, поданою суб'єктом(ами) господарювання?

так;                                    ні

Якщо так, зазначити найменування, місцезнаходження суб'єкта(ів) господарювання та його (їх) код(и) ЄДРПОУ: _________

10. Нова державна допомога, про яку повідомляється, є індивідуальною?

так;                                    ні

11. Отримувачі державної допомоги.

Тип отримувача державної допомоги в розрізі права власності:

приватний;

державний

Зазначити категорію отримувача державної допомоги5 або заходу підтримки:

малі підприємства;

середні підприємства;

малі та середні підприємства;

великі підприємства;

усі (малі, середні і великі);

підприємства в скрутному становищі6

Приблизна кількість отримувачів державної допомоги:

менше 10;

від 11 до 50;

від 51 до 100;

від 101 до 500;

від 501 до 1000;

понад 1000

Чи призначається захід для невизначеної групи підприємств?

так;                                    ні

Якщо ні, надати таку інформацію:

N
з/п

Найменування підприємства/ підприємств

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Код КВЕД (Наказ N 457)7 - двоцифровий номер/сектор

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Чи призначається захід для визначеної галузі економіки?

так;                                    ні

Якщо так, зазначити галузь відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (Наказ N 457) та відповідний двоцифровий номер:

__

Сектор: _______

Двоцифровий номер: _______

Чи є місце реєстрації отримувача державної допомоги передумовою для отримання державної допомоги?

так;                                    ні

Якщо так, зазначити адміністративно-територіальні одиниці, які матимуть переваги: ___

12. Максимальна інтенсивність надання державної допомоги (запланована на кожен рік надання такої державної допомоги, щодо кожного року окремо):

___

13. Обґрунтувати відповідність (пропорційність) обраного заходу (програми) державної допомоги та рівень його інтенсивності цілям такої допомоги:

___

14. Зазначити міжнародні угоди, стороною яких є Україна і які стосуються нової державної допомоги (у разі існування міжнародної угоди): _______

15. Методи моніторингу та перевірки, які забезпечують надавачу державної допомоги впевненість у тому, що державна допомога буде відповідати зазначеним умовам і цілям (короткий опис основних елементів у рамках компетенції і повноважень кожного надавача державної допомоги, передбачених законодавством):

___

II. Відомості та інформація про індивідуальну державну допомогу8

16. Ідентифікаційні дані отримувача індивідуальної державної допомоги:

найменування отримувача: ___

місцезнаходження: __________

телефон:  ______

факс: _________

електронна пошта:  _________

код ЄДРПОУ: __

перелік суб'єктів господарювання (юридичних осіб), пов'язаних з отримувачем державної допомоги відносинами контролю (зазначити їх найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ):

___

17. Фінансово-економічні результати на підставі даних річної фінансової та податкової звітності отримувача державної допомоги за останні 5 років (у разі якщо буде надаватися незначна державна допомога, надається інформація за останні 3 роки), що передують року подання Антимонопольному комітету України повідомлення про нову державну допомогу (за кожний звітний рік окремо)9:

дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)): ___

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації на внутрішньому ринку України: ___

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації у регіоні, за рахунок коштів якого надається державна допомога: _________

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації на експорт: ___

чистий фінансовий результат (прибуток/збитки): _________

прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) у регіоні, за рахунок коштів якого надається державна допомога:

прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації на експорт: ___

18. Господарська діяльність та інформація про ринок за останні 3 роки:

1) описати (стисло) основний вид діяльності, який становить більшу частину доходу від операційної діяльності (доходу від реалізації товарів (робіт, послуг)): ___

2) описати (стисло) інші види діяльності: ____

3) зазначити продукцію (товари, роботи, послуги), які реалізуються отримувачем державної допомоги: _____

4) зазначити територіальні (географічні) межі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): ___

5) основні конкуренти отримувача державної допомоги щодо всіх видів діяльності отримувача (основного та інших):

N
з/п

Найменування суб'єкта господарювання

Місцезнаходження

Код ЄДРПОУ

Примітки

1

2

3

4

5

Основний вид діяльності

 

 

 

 

 

Інші види діяльності (щодо кожного окремо)

 

 

 

 

 

6) частка ринку отримувача державної допомоги (зазначити частку ринку щодо кожного виду діяльності окремо)10:

N
з/п

Рік

Товарні межі ринку

Територіальні (географічні) межі ринку

Частка отримувача державної допомоги на ринку

1

2

3

4

5

Основний вид діяльності

 

 

 

 

 

Інші види діяльності (щодо кожного окремо)

 

 

 

 

 

7) будь-яка інша інформація, яка може допомогти у визначенні товарних та територіальних (географічних) меж ринків: ___

19. Державна допомога, отримана за останні 5 років (у разі якщо буде надаватися незначна державна допомога, надається інформація про державну допомогу, отриману за останні 3 роки)11: __

20. Категорії державної допомоги:

допомога для забезпечення розвитку регіонів;

підтримка середнього та малого підприємництва;

допомога на професійну підготовку працівників;

допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць;

допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання;

допомога на захист навколишнього природного середовища;

допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;

допомога на підтримку окремих галузей економіки

21. Зазначити, якщо державна допомога в будь-якій з категорій, передбачених пунктом 20 цього повідомлення, надається отримувачу державної допомоги в рамках приватизації з іноземним або вітчизняним стратегічним інвестором (надати стисло опис дії)

__

22. Для надання державної допомоги з метою, передбаченою в пункті 20 цього повідомлення, необхідно:

1) схематично зазначити, як організована діяльність отримувача державної допомоги та суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю: __

2) зазначити, чи знаходиться отримувач державної допомоги в скрутному становищі, описати детально причини виникнення такої ситуації:

__

3) якщо надавач державної допомоги пов'язує надання допомоги з існуванням плану відновлення/реструктуризації отримувача державної допомоги, представити план, в якому буде зазначено:

заходи з реструктуризації, строки реалізації та загальну вартість;

графік реалізації заходів з реструктуризації/відстрочення/розстрочки відповідних витрат;

оцінку прибутку й збитків за кожен рік з початку й до кінця реструктуризації;

відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної допомоги до і після реструктуризації;

прогнозні надходження і платежі, визначені на кожен рік, з початку і до кінця реструктуризації;

відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної допомоги до і після реалізації програми інвестицій для реструктуризації. Зазначити, на скільки відсотків зміняться ці потужності;

загальну кількість працівників отримувача державної допомоги, яких планується звільнити, графік звільнень з виплатою відповідних коштів (підстави для звільнення відповідно до законодавства та виплат відповідних коштів) і методи покриття витрат на звільнення;

інше: _________

4) якщо отримання державної допомоги призведе до створення отримувачем державної допомоги постійних або тимчасових робочих місць, зазначити їх кількість і строк, на який вони будуть створені: __

5) якщо отримання державної допомоги матиме ефект збереження кількості постійних робочих місць, зазначити їх кількість і строк, на який вони збережуться: __

6) якщо надавач державної допомоги обумовлює необхідність надання державної допомоги іншими чинниками, ніж наведені у цьому пункті, зазначити їх: __

III. Оцінка індивідуальної державної допомоги

23. Надати дані про конкретні форми надання державної допомоги, передбачені пунктом 7 цього повідомлення. У разі надання державної допомоги в кілька етапів зазначити повну суму державної допомоги, що надається за цей період, та схему її розстрочення:

___

24. Детально описати правила та умови подання заявки для кожної конкретної форми з описом інтенсивності допомоги:

___

25. Для кожної конкретної форми надання державної допомоги повинні бути зазначені суми, на основі яких обчислюється державна допомога (земля, будівлі, обладнання тощо):

___

26. Чи є кошти, необхідні для надання державної допомоги, застрахованими? У разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів (угод), зазначити відсоток коштів, залучених для страхування за такими договорами (угодами), від загальної суми, на яку застраховані кошти, необхідні для надання державної допомоги:

___

IV. Інформація та відомості про програму державної допомоги

27. Галузь, у якій буде надаватися державна допомога:

__

28. Тривалість схеми державної допомоги. Якщо програма державної допомоги не обмежена певним строком, оцінюється тривалість дії цієї програми державної допомоги:

__

29. Категорії державної допомоги:

допомога для забезпечення розвитку регіонів;

підтримка середнього та малого підприємництва;

допомога на професійну підготовку працівників;

допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць;

допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання;

допомога на захист навколишнього природного середовища;

допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;

допомога на підтримку окремих галузей економіки

30. Для категорій, передбачених у пункті 29 цього повідомлення, до яких застосовується програма державної допомоги, надається інформація про:

1) суб'єктів господарювання (отримувачів державної допомоги), яким за програмою державної допомоги надається така допомога, з конкретним розподілом державної допомоги між ними (зазначити типи суб'єктів господарювання, види їх діяльності (основні та інші) тощо):

__

2) кваліфікаційні критерії, визначені надавачами державної допомоги для включення отримувачів державної допомоги до програми державної допомоги (зазначити конкретні критерії, запропоновані нормативно-правовим актом):

__

3) продукцію (товари, роботи, послуги) і кваліфікаційні критерії, розроблені надавачем державної допомоги, для її включення в програму державної допомоги (заповнити за необхідності): _

4) територіальні (географічні) межі надання державної допомоги: __

5) кваліфікаційні критерії для включення в програму державної допомоги (заповнюється за необхідності): __

31. Чи є кошти, необхідні для надання державної допомоги, застрахованими? У разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів (угод), зазначити відсоток коштів, залучених для страхування за такими договорами (угодами), від загальної суми, на яку застраховані кошти, необхідні для надання державної допомоги:

__

V. Оцінка державної допомоги у формі програми державної допомоги

32. Загальний передбачуваний обсяг державної допомоги, що надається програмою державної допомоги, на весь період застосування з відрахуваннями за роками (зазначити загальний бюджет і бюджет на кожен рік окремо): __

33. Оцінити та зазначити загальну кількість отримувачів державної допомоги за програмою державної допомоги:

___

34. Оцінити передбачену середньорічну суму, що буде надаватися отримувачам державної допомоги за програмою державної допомоги: ________

35. Оцінити ринки товарів, які постраждають від надання державної допомоги за програмою державної допомоги, і надати, якщо такі є, дослідження, аналізи і ринкові стратегії: __

VI. Тривалість державної допомоги

36. Тривалість державної допомоги (заповнюється за необхідності).

Для індивідуальної державної допомоги:

1) зазначити дату, з якої державна допомога набирає чинності:

__

2) зазначити тривалість заходів, для яких надається державна допомога (кількість місяців, років):

__

Для програм державної допомоги:

1) зазначити дату, з якої державна допомога набирає чинності:

__

2) зазначити дату, до якої державна допомога буде надаватися:

__

3) якщо період перевищує 6-річний строк, необхідно довести, що тривалий період є обов'язковою умовою для досягнення цілей схеми державної допомоги:

__

37. Поєднання різних форм державної допомоги:

1) державна допомога поєднується з іншою державною допомогою, наданою з місцевих, регіональних, національних джерел, або схемами державної допомоги, які охоплюють ті самі прийнятні витрати?

так; ні

2) якщо існує будь-яке поєднання форм державної допомоги, необхідно описати механізми, що забезпечують дотримання правил поєднання форм державної допомоги12:

__

38. Сумісність державної допомоги (зазначити законодавчі та інші нормативно-правові акти, які застосовуються для повідомлення про державну допомогу, а також всю інформацію та документи, необхідні для аналізу, зокрема ті, що були підставою для надання державної допомоги суб'єктам господарювання за останні 5 років (у разі надання незначної державної допомоги - за останні 3 роки), що передують року надання нової державної допомоги).

VII. Заключні положення

39. Будь-яка інша інформація, необхідна для прийняття органами Комітету обґрунтованого рішення:

__

40. Додаткова інформація (додаються всі документи та інформація, необхідні для повідомлення, будь-яка інша інформація, необхідна для розгляду органами Комітету повідомлення про нову державну допомогу).

41. Конфіденційність:

_
(якщо інформація містить конфіденційні дані, зазначаються ті її частини, до яких не повинні мати доступ треті особи)

42. Інформація, яка надається в електронній формі, відповідає інформації, яка надається в паперовій формі.

Особа, що заповнила форму13

 

 

Керівник

 

 

___________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

_____
(дата)

Головний бухгалтер

 

 

___________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

_____
(дата)

М. П.

 

 


1 У разі якщо державну допомогу мають намір надавати два та більше надавачів, інформація надається щодо кожного із цих надавачів.

У разі якщо два та більше надавачів державної допомоги визначають контактною особою одну й ту саму особу для представлення їх інтересів під час розгляду Антимонопольним комітетом України повідомлення про нову державну допомогу, кожен має надати відповідну довіреність.

2 Вторинна ціль - це одна з додаткових до первинних цілей та є основою надання допомоги. Наприклад, схема має за первинну ціль дослідження й розробки, а за вторинну може мати розвиток малих і середніх підприємств (далі – МСП), якщо вона призначена тільки для МСП. Вторинна ціль може бути секторальною, як, зокрема, дослідження і розробки для допомоги у сталеливарному секторі.

3 Поняття державного підприємства визначається відповідно до вимог законодавства України.

4 У разі якщо застосовуються різні заходи з надання державної допомоги та/або різні строки застосування заходів, інформацію надати про кожний захід окремо (з відповідним уточненням).

5 Відповідно до чинного законодавства України.

6 В значенні, визначеному чинним законодавством України.

7 Зазначаються коди КВЕД (Наказ N 457) щодо видів економічної діяльності, яких стосується державна допомога.

8 Заповнюється, якщо державна допомога є індивідуальною державною допомогою.

9 Додаються копії фінансових та податкових звітів отримувача державної допомоги.

10 Обчислюється відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року № 49-р, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за № 317/6605.

11 Зазначити всю державну допомогу, отриману за останні 3 роки (з посиланням на рішення органу Антимонопольного комітету України про допустимість державної допомоги, у разі якщо таке рішення було прийнято).

12 Наприклад, для надання державної допомоги буде розглядатися загальна сума державної допомоги або малозначної допомоги, що надається для підтримки діяльності або проекту, незалежно від того, з яких саме коштів фінансується державна допомога - адміністративно-територіальних одиниць, державних або зовнішніх ресурсів.

13 Підпис засвідчує, що інформація та додані до повідомлення документи є точними й повними.

 

Додаток 2
до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги
(пункт 2 розділу V)

Повідомлення
про внесення змін до умов чинної державної допомоги

1. Схема індивідуальної державної допомоги або програма державної допомоги, за якою прийнято рішення органу Комітету про її допустимість для конкуренції:

__
(у випадку, коли схема індивідуальної державної допомоги або програма державної допомоги була повідомлена Комітету кілька разів, надайте інформацію про останнє заповнене повідомлення щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги, стосовно якої органами Комітету було прийнято рішення про допустимість для конкуренції)

1.1. Номер та дата рішення органу Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції:

__

1.2. Основна мета надання державної допомоги (зазначити одну мету): __

1.3. Назва, дата прийняття та номер нормативно-правового акта, відповідно до якого надається державна допомога:

__

1.4. Сукупний розмір державної допомоги, що надається:

__

1.5. Строк дії державної допомоги:

__

2. Причина подання повідомлення:

1) новий розмір державної допомоги:

__
(зазначити загальний та річний розмір державної допомоги)

2) новий строк дії державної допомоги:

__
(зазначити дату, з якої державна допомога може бути надана, і дату, до якої державна допомога буде надаватися)

3) нова мета надання державної допомоги:

__

4) нові джерела фінансування державної допомоги:

__

5) інші нові показники, що характеризують відповідні критерії оцінки допустимості державної допомоги, відсоток, на який зменшується інтенсивність надання державної допомоги, та/чи прийнятний розмір витрат:

__
(відповідь деталізувати)

3. Додатки: копії, витяги з відповідних документів, на підставі яких наведено інформацію в цій формі.

4. Конфіденційність:

__
(якщо інформація містить конфіденційні дані, зазначаються ті її частини, до яких не повинні мати доступ треті особи)

5. Інформація, яка надається в електронній формі, відповідає інформації, яка надається в паперовій формі.

Особа, що заповнила форму1

___________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

_____
(дата)

Керівник

 

 

___________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

_____
(дата)

Головний бухгалтер

 

 

___________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

_____
(дата)

М. П.

 

 


1 Підпис засвідчує, що інформація та додані до повідомлення документи є точними й повними.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали