Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019

м. Київ

N 180/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 р. за N 88/33059

Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Постанова N 704), абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 10 вересня 2012 року N 1341/5 "Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України" (Порядок N 1341/5), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2012 року за N 1564/21876.

3. Департаменту персоналу (Сова Н. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2019 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
22 січня 2019 року N 180/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 р. за N 88/33059

ПОРЯДОК
обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

1. Цей Порядок визначає особливості обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - особи рядового і начальницького складу).

2. Визначення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється комісією з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років (далі - комісія).

3. Утворюються такі комісії:

1) Центральна комісія Міністерства юстиції України з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років (далі - центральна комісія), склад якої затверджує Державний секретар Міністерства юстиції України;

2) Комісії з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи та установи), склад яких затверджується наказом керівника відповідного органу чи установи.

4. Комісія утворюється у складі не менше шести осіб.

До складу комісії обов'язково входять представники підрозділів персоналу та фінансового забезпечення.

Головою Комісії призначається керівник або заступник керівника органу чи установи.

Секретар Комісії призначається з числа працівників відповідного органу або установи.

У разі відсутності голови Комісії на її засіданні головує заступник голови Комісії.

Секретар Комісії відповідає за підготовку та ведення матеріалів, пов'язаних з роботою Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на одного із членів Комісії, що фіксується у протоколі засідання Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним за умови участі в його роботі не менше половини складу Комісії.

5. Центральна комісія визначає періоди служби для виплати надбавки за вислугу років:

1) начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України та його заступників;

2) начальників міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та їх заступників;

3) керівників навчальних закладів та їх заступників.

6. Періоди служби для виплати надбавки за вислугу років:

начальникам (керівникам) підприємств та установ, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, - визначається відповідними Комісіями міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах та установах, - визначається Комісіями відповідних органів та установ.

У разі незгоди із рішенням Комісії про встановлені періоди служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу зазначені особи мають право звернутися для перегляду такого рішення до відповідних Комісій Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, Міністерства юстиції України або у встановленому законодавством порядку до суду.

7. Обчислення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами) у календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць).

До вислуги років особам середнього, старшого і вищого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також у інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку один рік за шість місяців.

Періоди служби на посадах, зазначених у цьому пункті, під час обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу зараховуються на пільгових умовах:

1) за півтора місяця - місяць проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для утримання інфекційно хворих засуджених;

2) за переліком посад та в порядку встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу, визначених в установленому порядку Міністерством юстиції України.

Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого особа рядового або начальницького складу приступила до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування у відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні.

Періоди служби, обчислені на пільгових умовах відповідно до раніше встановленого порядку, перерахунку в бік збільшення не підлягають.

8. Рішення комісії оформлюється висновком за формою згідно з додатком до цього Порядку та оголошується наказом Міністерства юстиції України або начальника (керівника) органу чи установи.

Висновок складається в двох примірниках. Перший примірник передається до підрозділу фінансового забезпечення органу або установи, другий - зберігається в особовій справі особи рядового чи начальницького складу. З висновком особа рядового чи начальницького складу має бути ознайомлена під підпис.

На підставі наказу, яким оголошується висновок комісії, у послужному списку ставиться штамп або запис такого змісту:

"Стаж служби для виплати надбавки за вислугу років станом на __________ 20__ року становить років місяців днів.

Наказ від _________ 20__ року N ____".

9. При настанні дати, станом на яку змінюється розмір надбавки за вислугу років згідно з додатком 16 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Постанова N 704), стаж служби переоголошується наказом Міністерства юстиції України або начальника (керівника) органу та установи у порядку відповідно до пункту 8 цього Порядку.

10. Особам рядового і начальницького складу, які прибули до нового місця проходження служби, виплата надбавки здійснюється на підставі інформації про вислугу років, зазначеної в грошовому атестаті.

Після надходження до органу або установи особової справи особи рядового чи начальницького складу вислуга років для виплати йому надбавки визначається згідно із пунктом 8 цього Порядку.

11. Особам рядового і начальницького складу, яким у встановленому законодавством порядку зараховано до вислуги років раніше не враховані періоди служби (роботи), доплата надбавки за вислугу років здійснюється з дня надання ними документів, що підтверджують їх період служби (роботи).

Якщо надбавка за вислугу років виплачувалась особі рядового і начальницького складу в менших, ніж належало, розмірах з вини посадових осіб органу або установи, здійснюється перерахунок надбавки за весь період, протягом якого особа рядового або начальницького складу мала право на неї.

12. У разі поновлення на службі внаслідок незаконного звільнення до вислуги років осіб рядового і начальницького складу зараховується час відсутності на службі з дня, наступного після звільнення, до дня поновлення на службі.

 

Директор Департаменту персоналу

Н. П. Сова

 

Додаток
до Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
(пункт 8)

Стаж служби оголошено наказом
_________
(найменування органу, установи, який (яка) видав(ла) наказ)
від 20___ року N ______

 

ВИСНОВОК

комісії _______
                                                                                               (назва комісії)
з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Спеціальне (військове) звання _________

3. Посада _____

4. Первинне звання ________
                                                               (зазначається спеціальне звання особи рядового чи начальницького складу)
присвоєно наказом ________
                                                                         (найменування органу, установи, який (яка) видав(ла) наказ)
від __________ 20____ року N ____.

5*. До кадрів Державної кримінально-виконавчої служби України зараховано наказом від ___________ 20____ року N _____ у званні

Перевіривши матеріали особової справи __
                                                                                                                           (звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
комісія зараховує до стажу служби для виплати надбавки за вислугу років станом на __20 __ року _____ років ____ місяців ____ днів такі підтверджені відповідними наказами строки його (її) служби:

Місце проходження служби (навчання)

Період проходження служби (навчання)

Календарна вислуга років (років - місяців - днів)

Стаж служби для виплати надбавки за вислугу років (років - місяців - днів)

Коефіцієнт підвищення

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

Х

Додатково**: станом на 20__ року _________ років ________ місяців ________ днів.

Голова комісії              _____
                                                                 (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)                                                   (підпис)

Заступник голови комісії ____          _____
                                                                     (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)                                                (підпис)

Члени комісії: __          _____
                                                                     (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)                                                 (підпис)

____         _____
                                                    (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)                                                                  (підпис)

____         _____
                                                    (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)                                                                  (підпис)

Секретар комісії _       ______
                                                                (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)                                                      (підпис)


* Пункт 5 заповнюється у разі, якщо період служби визначається особам, які раніше проходили службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах, особовому складу яких відповідно до законодавства присвоюються військові чи спеціальні звання.

** Зазначається найближча дата події, коли змінюється розмір надбавки за вислугу років згідно з додатком 16 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Постанова N 704) (при вислузі 1, 5, 10, 15, 20 та 25 років).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали