Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.04.2019 р. N 217-ОД

Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. N 706 (Постанова N 706), Регламенту Сумської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 08.09.2015 N 423-ОД, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.03.2019 N 137-ОД "Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 14.07.2005 N 314", з метою належної організації діяльності у сфері запобігання та виявлення корупції:

1. Затвердити Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.04.2017 N 175-ОД "Про затвердження Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації".

 

Голова

М. Клочко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Сумської обласної державної адміністрації
15 квітня 2019 року N 217-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації

1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Сумської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація) з питань запобігання та виявлення корупції, що утворюється головою облдержадміністрації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, Регламентом облдержадміністрації, інструкціями, що регулюють питання документування управлінської інформації, Положенням про апарат облдержадміністрації, наказами керівника апарату облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Начальник відділу підзвітний і підконтрольний посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законом, безпосередньо підпорядковується голові облдержадміністрації, а з питань діяльності апарату - керівникові апарату облдержадміністрації.

5. Керівник (особа) уповноваженого підрозділу структурного підрозділу облдержадміністрації та районної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, що передані в установленому порядку до сфери управління облдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний начальникові відділу.

Відділ провадить свою діяльність на основі квартальних та річних планів.

Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності відділу здійснюється посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

6. Основними завданнями відділу є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та реалізує заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям та їх працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, її структурних підрозділів, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) проводить перевірку фактів подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в апараті облдержадміністрації, шляхом пошуку інформації через Єдиний державний реєстр декларацій, електронних декларацій відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

6) здійснює моніторинг публічних закупівель, що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Сумської області, та аналіз відповідних документів з метою виявлення можливих фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень чинного законодавства під час використання публічних коштів;

7) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами облдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову, керівника апарату облдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

8) веде облік працівників облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

9) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

10) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

11) повідомляє у письмовій формі голові облдержадміністрації, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами облдержадміністрації;

12) вносить пропозиції і готує питання для розгляду на засіданнях колегій облдержадміністрації, нарадах при голові облдержадміністрації за участю керівників правоохоронних органів області з тематики запобігання і виявлення корупції, здійснює контроль за реалізацією їх рішень.

8. Втручання у діяльність відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

9. Відділ має право:

1) отримувати від працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від посадових осіб апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед головою, керівником апарату облдержадміністрації, питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань;

4) подавати інформацію для розміщення на офіційному веб-порталі органів виконавчої влади Сумської області, здійснювати публікації у друкованих виданнях, проводити семінари, лекції, засідання у форматі "круглих столів" тощо;

5) здійснює перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (в межах чинного законодавства) з питань використання публічних коштів, закупівель, запобігання корупційним проявам та дотримання антикорупційного законодавства.

10. Працівники відділу проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Працівники відділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень облдержадміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

11. Працівники відділу можуть залучатися до проведення:

1) експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

2) внутрішнього аудиту апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

12. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату облдержадміністрації за погодженням з посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.

На посади начальника та спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації з урахуванням вимог Закону України "Про державну службу".

13. Відповідно до покладених на відділ завдань начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

3) вносить в установленому законодавством порядку пропозиції щодо структури та штатної чисельності відділу, заохочення та притягнення до відповідальності працівників відділу;

4) інформує голову облдержадміністрації про випадки перешкоджання виконанню працівниками відділу їх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами облдержадміністрації інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки) чи інших необхідних матеріалів для виконання покладених на нього завдань;

5) бере участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, на яких розглядаються питання стану роботи із виконання заходів щодо запобігання і виявлення корупції.

14. Голова облдержадміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні відділом покладених на нього завдань.

15. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник або інший працівник відділу, на якого наказом керівника апарату облдержадміністрації покладається виконання цих обов'язків.

 

Керівник апарату

Д. Живицький

Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення
корупції апарату

О. Хамуленко