Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Управління технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 березня 2019 року N 137

Про затвердження Положення про Управління технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 8 (Постанова N 1119) та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами), наказую:

1. Затвердити Положення про Управління технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Начальнику Управління технічної політики в АПК у двотижневий строк з дати підписання цього наказу розробити та подати на затвердження Державному секретарю положення про структурні підрозділи Управління технічної політики в АПК та посадові інструкції працівників.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В. Андронова.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13 березня 2019 року N 137

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1. Управління технічної політики в АПК (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

2. Управління безпосередньо підпорядковується державному секретарю, спрямовується та координується заступником Міністра аграрної політики та продовольства України згідно з розподілом функціональних повноважень.

3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства та цим Положенням.

4. Управління виконує функції, визначені у чинних законодавчих актах, та узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства та у встановленому порядку вносить їх керівництву Міністерства, організовує виконання законодавчих актів.

5. Управління організовує свою роботу відповідно до перспективних та поточних планів Міністерства з питань технічної політики, розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, енергетики та відновлювальних джерел енергії.

II. Основні завдання Управління

1. Забезпечення реалізації державної політики у сферах інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу, забезпечення сільськогосподарських товаровиробників паливно-енергетичними ресурсами, розвитку виробництва та впровадження біологічних видів палива.

2. Розроблення проектів законодавчих і нормативно-правових актів та участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів у межах компетенції Управління.

3. Забезпечення розробки та організація виконання концепцій, загальнодержавних програм розвитку інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу відповідно до компетенції Управління.

4. Забезпечення формування та розвитку ринку технічних засобів для агропромислового комплексу, розширення мережі сервісу.

5. Розроблення та впровадження заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, координацію інноваційних проектів у частині інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки агропромислового комплексу.

6. Розроблення, вдосконалення та здійснення системи стандартизації та сертифікації технічних засобів для агропромислового комплексу.

7. Забезпечення та сприяння освоєння результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних розробок, пов'язаних із розвитком виробництва техніки та обладнання для агропромислового комплексу, електрифікації сільського господарства та енергозбереження у сільському господарстві.

8. Здійснення моніторингу стану технічного забезпечення аграрного сектору та ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів.

III. Функції Управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, та у встановленому порядку вносить пропозиції керівництву Міністерства, організовує виконання законодавчих актів.

2. Розробляє стратегію державної технічної політики в агропромисловому комплексі та вживає заходів щодо її виконання.

3. Розробляє проекти нормативно-правових актів, державних цільових програм щодо розвитку інженерно-технічного забезпечення, вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу та вживає заходів щодо їх виконання.

4. Бере участь у розробці та координації виконання програм державної підтримки інженерно-технічного забезпечення, програм та поточних планів економічного і соціального розвитку галузей агропромислового виробництва та підприємств сільськогосподарського машинобудування.

5. Бере участь в організації проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних розробок з питань розвитку виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу та впровадження результатів розробок, координує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

6. Здійснює перегляд технічних регламентів і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів, якими визначаються вимоги щодо показників якості, технологічності та безпечності технічних засобів для агропромислового комплексу, бере участь у розробленні відповідних технічних регламентів.

7. Визначає основні напрями удосконалення ринку технічних засобів і технологій, формування вторинного ринку на принципах економічної заінтересованості.

8. Забезпечує організацію розробки, подає на затвердження вимоги до створення технологічних комплексів машин і обладнання для галузей агропромислового виробництва.

9. Бере участь у розробці та подає на затвердження порядок ведення Реєстру технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі.

10. Бере участь у формуванні та реалізації лізингової політики та розробленні заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток інженерно-технічного забезпечення та вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу.

11. Бере участь у межах повноважень у забезпеченні захисту прав покупців сільськогосподарської техніки та користувачів послуг з технічного сервісу, у забезпеченні захисту сільськогосподарських товаровиробників від недобросовісної конкуренції, запобігання зловживанням на ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів.

12. Аналізує стан технічного забезпечення аграрного сектору та ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів.

13. Організовує розроблення і впровадження конкурентоспроможних технологій та технологічних комплексів машин для інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

14. Сприяє розширенню мережі підприємств з технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки.

15. Бере участь у розробці пропозицій щодо удосконалення умов фінансування, оподаткування, кредитування, особливостей приватизації підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

16. Сприяє технічному оновленню та модернізації підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

17. Розробляє і реалізує програми створення технологічних комплексів машин і обладнання, організації їх виробництва, формування та розвитку ринку техніки та обладнання для агропромислового комплексу, забезпечення їх технічного обслуговування та ремонту.

18. Вживає заходів щодо оптимізації галузевої, міжгалузевої та міжнародної кооперації, систем стандартизації та сертифікації техніки та обладнання для агропромислового комплексу.

19. Реалізує науково-технічну політику у вітчизняному машинобудуванні для агропромислового комплексу і вживає заходів щодо забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва у технічних засобах для впровадження сучасних технологій вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

20. Сприяє впровадженню інвестиційних проектів із виробництва новітніх зразків сільськогосподарської техніки та обладнання.

21. Вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва та розвиток сільськогосподарського машинобудування.

22. Розробляє та вносить пропозиції щодо зростання експортного потенціалу машинобудівної галузі, збільшення обсягів реалізації машинобудівної продукції в Україні та за її межами.

23. Вносить пропозиції щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних ресурсів для технічного переоснащення галузей агропромислового виробництва та розвитку сільськогосподарського машинобудування.

24. Бере участь у навчальних програмах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інших заходах з інженерно-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва та розвитку сільськогосподарського машинобудування.

25. Формує перелік нових зразків технічних засобів для АПК, що підлягають державним приймальним випробуванням.

26. Здійснює ведення Реєстру технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі.

27. Здійснює забезпечення представництва на ринку техніки інтересів сільгосптоваровиробників як замовників нових технічних засобів для агропромислового комплексу.

28. Бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансової підтримки технічного забезпечення АПК та переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування за рахунок коштів Державного бюджету України на відповідний рік.

29. Аналізує стан забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами.

30. Бере участь у погодженні типових норм (нормативів) питомих витрат енергетичних ресурсів, енергозберігаючих методик нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів у галузях агропромислового виробництва.

31. Сприяє підвищенню енергоефективності підприємств агропромислового комплексу та розвитку виробництва біопалива.

32. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії, здійснює організаційну роботу з питань розвитку ринків енергоносіїв.

33. Організовує та бере участь у розробці загальнодержавних, регіональних та галузевих програм з питань енергозбереження в АПК.

34. Вносить пропозиції щодо обсягів надання державної підтримки на розвиток систем інженерно-технічного забезпечення суб'єктам господарювання за придбання техніки й обладнання для агропромислового комплексу.

35. Сприяє поширенню об'єктивної інформації щодо нових технічних засобів та технологій, ефективних форм технологічного і технічного сервісу з використанням засобів масової інформації та проведення ярмарок, виставок, інших форм пропаганди.

36. Організовує заходи щодо обміну новими технологіями та технічними засобами виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції з іноземними підприємствами.

37. Розглядає та погоджує нормативно-правові акти та технічні умови з питань технічної політики у сфері АПК та розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу, виробництва біопалива, енергозбереження в агропромисловому комплексі.

38. Бере участь у формуванні державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

39. Веде реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

IV. Права Управління

Управління має право:

1. Взаємодіяти зі структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Міністерства статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

3. Розробляти у межах своєї компетенції та відповідно до законодавства проекти нормативно-правових актів, готувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів.

4. Залучати у встановленому порядку працівників інших структурних підрозділів Міністерства, представників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, представників органів влади за їхньої згоди до підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів чи документів, організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень Управління.

5. Організовувати та проводити наради, семінари, конференції з питань, що належать до компетенції Управління.

6. Здійснювати координацію роботи, пов'язаної з галузевими особливостями діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

7. У межах своїх повноважень представляти Міністерство, за дорученням керівництва Міністерства, у державних та інших органах, громадських та міжнародних організаціях.

8. Вносити пропозиції керівництву Міністерства щодо удосконалення напрямів роботи Управління.

9. Покладання на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, не допускається.

V. Склад Управління

1. До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

1) відділ інженерно-технічного забезпечення;

2) відділ енергетики та відновлювальних джерел.

2. Структура та чисельність Управління визначається штатним розписом Міністерства.

3. Положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції працівників затверджуються державним секретарем.

VI. Начальник Управління

1. Управління очолює начальник Управління, який є державним службовцем та призначається на посаду і звільняється з посади державним секретарем в установленому законодавством порядку.

2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційний рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Начальник Управління має заступника начальника Управління - начальника відділу інженерно-технічного забезпечення, який призначається на посаду і звільняється з посади державним секретарем в установленому законодавством порядку.

4. У разі відсутності начальника Управління його функції виконує заступник начальника Управління - начальник відділу інженерно-технічного забезпечення, а у разі і його відсутності - особа, призначена наказом державного секретаря за пропозицією начальника Управління.

5. Начальник Управління несе відповідальність за якість і своєчасність виконання ним завдань і функцій, здійснює функціональний розподіл навантаження між відділами (працівниками), встановлює критерії, які визначають результативність їх роботи.

6. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього службового розпорядку в Управлінні;

2) організовує та здійснює розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Управління;

3) розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів Управління і визначає ступінь їх відповідальності;

4) забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Управління згідно із законодавством;

5) бере участь у розробленні мобілізаційного плану Міністерства на особливий період у частині забезпечення життєдіяльності населення основними видами сільськогосподарської продукції;

6) подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

7) забезпечує дотримання працівниками вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

8) за дорученням керівництва Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до компетенції Управління, в державних та інших органах, громадських організаціях;

9) представляє у встановленому порядку працівників, які особливо відзначились у роботі, для заохочення, підвищення рангів державних службовців, вносить пропозиції в необхідних випадках про застосування дисциплінарних заходів до працівників Управління;

10) бере участь у нарадах, що проводяться Міністерством, підготовці документів і матеріалів, що належать до компетенції Управління;

11) проводить оперативні наради з питань, що стосуються діяльності Управління;

12) планує роботу Управління і контролює виконання планів та доручень;

13) сприяє підвищенню ділової активності працівників Управління, проводить з ними заняття з підвищення їх професійної кваліфікації;

14) спільно з Департаментом кадрового забезпечення та роботи з персоналом здійснює підбір кадрів (працівників) Управління;

15) організовує, регулює і контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень громадян, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Управління, підписує листи інформаційного характеру, відповіді на запит на отримання публічної інформації та інші документи, що надсилаються до органів державної влади.

7. Начальник Управління у межах законодавства несе відповідальність за:

1) неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

2) порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням;

3) недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби, та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності.

VII. Взаємодія Управління (службові зв'язки) з іншими структурними підрозділами

1. Управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства в межах функціональних повноважень.

 

Заступник начальника Управління
технічної політики в АПК - начальник
відділу інженерно-технічного забезпечення

П. Гринько
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали