Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Управління аудиту та аналітики

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 січня 2019 року N 149

Про затвердження Положення про Управління аудиту та аналітики

Відповідно до статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) та підпункту 9 пункту 10 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 N 267 (Постанова N 267), наказую:

1. Затвердити Положення про Управління аудиту та аналітики (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Управління аудиту та аналітики (Мельниченко Л. А.) забезпечити своєчасне ознайомлення з Положенням працівників Управління аудиту та аналітики та зберігання другого примірника Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.01.2018 року N 107 "Про затвердження Положення про Управління аудиту та аналітики".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21 січня 2019 року N 149

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління аудиту та аналітики Міністерства охорони здоров'я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління аудиту та аналітики (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Бюджетним кодексом України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами, та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001 (Постанова N 1001) (далі - Порядок), Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року N 1247 (Наказ N 1247) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за N 1219/19957 (далі - Стандарти), Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року N 1217 (Наказ N 1217) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за N 1195/19933 (далі - Кодекс етики).

1.3. Діяльність Управління контролює, координує та спрямовує Міністр охорони здоров'я України (далі - Міністр);

безпосереднім керівником Управління є керівник державної служби;

1.4. Об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність Міністерства охорони здоров'я України, підприємств (у тому числі суб'єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність таких суб'єктів господарювання), установ та організацій, що належать до сфери його управління, в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються керівниками підприємств, установ та організацій для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів та інших активів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і вимог щодо їх діяльності).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Управління є:

2.1. Надання Міністру, керівникам підприємств установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ, об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

удосконалення системи управління;

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;

запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності МОЗ та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління.

3. ФУНКЦІЇ

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Проводить оцінку:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань МОЗ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

3.2. Забезпечує формування та ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту.

3.3. Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій відповідно до Стандартів (Наказ N 1247).

За рішенням Міністра, прийнятим для своєчасного реагування на проблеми, що виникають під час виконання покладених законодавством на МОЗ завдань, проводить позаплановий внутрішній аудит.

3.4. Здійснює розробку з урахуванням вимог Стандартів (Наказ N 1247) та відповідного законодавства проектів внутрішніх документів МОЗ з питань внутрішнього аудиту.

3.5. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами МОЗ, іншими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань здійснення внутрішнього аудиту.

3.6. Подає Міністру аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

3.7. Звітує про результати діяльності відповідно до вимог чинного законодавства з питань внутрішнього аудиту.

3.8. Здійснює моніторинг стану виконання пропозицій, рекомендацій, наданих за результатами контрольних заходів, проведених Рахунковою палатою та Державною аудиторською службою України.

3.9. У разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню працівниками або керівником підрозділу їх обов'язків, втручання у їх діяльність посадових або інших осіб, працівники підрозділу або керівник підрозділу письмово інформують про це Міністра для здійснення заходів відповідно до законодавства.

3.10. За результатами здійснення внутрішніх аудитів (за необхідності) готує аналітичну інформацію.

3.11. Взаємодіє з прес-службою.

3.12. Виконує інші функції відповідно до компетенції Управління.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Управління входять:

- Відділ внутрішнього аудиту в бюджетній сфері;

- Відділ внутрішнього аудиту діяльності державних підприємств.

4.2. Управління складається з 11 штатних посад, з яких: 1 - начальник Управління; 1 - заступник начальника Управління - начальник відділу внутрішнього аудиту в бюджетній сфері; 1 - начальник відділу внутрішнього аудиту діяльності державних підприємств; 8 - головний спеціаліст.

4.3. Положення про Управління розробляється начальником Управління та затверджується наказом Міністра охорони здоров'я України.

4.4. Положення про Відділи у складі Управління розробляються керівником відповідного Відділу, погоджуються начальником Управління та затверджуються наказом керівника державної служби.

4.5. На посади працівників Управління призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.6. Обов'язки, права і відповідальність працівників Управління передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Управління має право:

5.1. На повний та безперешкодний доступ до активів, документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку.

5.2. Проводити анкетування, опитування та інтерв'ювання працівників МОЗ, підприємства, установи, організації, що належить до сфери його управління (за їх згодою).

5.3. Готувати запити та одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення внутрішнього аудиту та проведення аналітичних досліджень.

5.4. Формувати плани діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків у діяльності МОЗ, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, а також з урахуванням резерву робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів, який розраховується залежно від специфіки діяльності установи, але не більше 25 відсотків робочого часу, призначеного на проведення внутрішніх аудитів.

5.5. Визначати цілі, обсяг, методи здійснення внутрішнього аудиту та проведення аналітичних досліджень, ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання та аналітичного дослідження.

5.6. На забезпечення умов для виконання службових обов'язків під час здійснення аудитів та аналітичних досліджень.

5.7. Ініціювати перед Міністром залучення експертів, фахівців відповідних органів влади та місцевого самоврядування, державних фондів, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб для забезпечення виконання аудиторського завдання.

6. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законом порядку.

6.2. Начальник Управління має одного заступника: заступник начальника Управління - начальник відділу внутрішнього аудиту в бюджетній сфері (далі - заступник начальника Управління - начальник Відділу).

6.3. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Управління, заступник начальника Управління - начальник відділу та начальник відділу внутрішнього аудиту діяльності державних підприємств (далі - начальник Відділу).

6.4. На посади начальника Управління, заступника начальника Управління - начальника Відділу, начальника Відділу призначається особа, яка має економічну або юридичну вищу освіту за ступенем магістра*, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.5. Начальник Управління забезпечує:

планування, організацію та здійснення на належному рівні внутрішнього аудиту;

подання Міністрові аудиторських звітів та рекомендацій;

підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності Управління відповідно до вимог Порядку (Постанова N 1001) та Стандартів (Наказ N 1247);

проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами здійснення внутрішнього аудиту;

складання та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог Стандартів (Наказ N 1247);

здійснення заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту;

участь у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами МОЗ, органами державної влади та, у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них.

Мати такі компетенції:

- лідерство (ведення ділових переговорів, вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів);

- прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів);

- комунікація та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість);

- впровадження змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснення змін);

- управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, управління проектами, управління якісним обслуговуванням, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів);

- особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях).

Повинен володіти знанням сучасних інформаційних технологій (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вмінням застосувати нормативно-правові акти у ході виконання покладених завдань.

6.6. У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань заступник начальника Управління - начальник Відділу.

6.7. Начальник Управління підпорядковується і звітує Міністру та Державному секретарю.

Міністр підписує з начальником Управління декларацію внутрішнього аудиту, в якій зазначаються мета (місія) та цілі, принципи незалежності, основні повноваження та обов'язки підрозділу. За ініціативою Міністра або начальника Управління до декларації внутрішнього аудиту можуть вноситися зміни.

Міністр для здійснення на належному рівні внутрішнього аудиту забезпечує організаційну і функціональну незалежність підрозділу; недопущення покладення на підрозділ функцій, не пов'язаних з діяльністю з внутрішнього аудиту; вжиття заходів до запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у провадження діяльності з внутрішнього аудиту.

6.8. Начальник Управління:

6.8.1. здійснює керівництво діяльністю Управління;

6.8.2. подає Міністру пропозиції з обґрунтованими розрахунками потреби в ресурсах для забезпечення виконання Управлінням планів роботи під час розроблення бюджетних запитів, проектів кошторисів, штатних розписів;

6.8.3. подає в установленому порядку керівництву державної служби МОЗ пропозиції щодо своєчасного заміщення вакантних посад в Управлінні, переміщення працівників Управління, їх заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної відповідальності, проведення стажування та з інших питань службової діяльності;

6.8.4. здійснює розподіл функціональних обов'язків між працівниками Управління;

6.8.5. визначає обсяг службових повноважень та забезпечує розробку Положення про Управління, погоджує положення про Відділи та посадові інструкції працівників Управління;

6.8.6. об'єктивно оцінює роботу підлеглих працівників, а у разі порушення норм законодавства або недотримання вимог Кодексу етики (Наказ N 1217) - ініціює їх притягнення до відповідальності згідно з законодавством України;

6.8.7. реагує на факти неналежної поведінки підлеглих працівників, у тому числі за повідомленнями посадових осіб підприємств, установ та організацій, на яких здійснюються дослідження або оцінка;

6.8.8. запобігає виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих працівників, а у разі виникнення - сприяє його оперативному розв'язанню;

6.8.9. визначає склад аудиторської групи, який повинен відповідати характеру й ступеню складності кожного внутрішнього аудиту;

6.8.10. організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Управління, за результатами їх розгляду вносить керівництву МОЗ пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;

6.8.11. вживає заходи щодо вдосконалення організації роботи Управління, сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації працівників Управління.

6.8.12. подає керівництву МОЗ інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ з питань, що належать до компетенції Управління;

6.8.13. організовує роботу з діловодства у відповідності до законодавства;

6.8.14. забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, законодавства України з питань державної служби;

6.8.15. узгоджує графік відпусток працівників Управління;

6.8.16. за дорученням керівництва представляє МОЗ у відносинах з органами законодавчої та виконавчої влади, правоохоронних органах, у підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, з питань, що належать до компетенції Управління;

6.8.17. у встановленому порядку отримує від інших структурних підрозділів МОЗ, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та міських державних адміністрацій, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти та інші документи з питань, що стосуються діяльності Управління і наданих йому повноважень;

6.8.18. вносить керівництву МОЗ пропозиції щодо вдосконалення організації роботи Управління;

6.8.19. бере участь у нарадах, семінарах та "круглих столах", інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління;

6.8.20. за рішенням Міністра може входити до складу колегії (інших дорадчих органів) МОЗ та брати участь у її роботі.

6.9. Права, обов'язки і відповідальність заступника начальника Управління - начальника Відділу визначаються цим Положенням та Положенням про Відділ внутрішнього аудиту в бюджетній сфері.

6.10. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються цим Положенням та Положенням про Відділ внутрішнього аудиту діяльності державних підприємств.

6.11. Заступник начальника Управління - начальник Відділу:

6.11.1. координує діяльність Управління у межах делегованих йому повноважень начальником Управління;

6.11.2. забезпечує виконання покладених на Управління завдань щодо планування, організації та здійснення на належному рівні внутрішнього аудиту;

6.11.3. відповідає за підготовку та своєчасне звітування про результати діяльності Управління відповідно до вимог Порядку (Постанова N 1001) та Стандартів (Наказ N 1247);

6.11.4. готує та подає начальнику Управління пропозиції з обґрунтованими розрахунками потреби в ресурсах для забезпечення виконання стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту;

6.11.5. розробляє з урахуванням вимог Стандартів (Наказ N 1247) та відповідного законодавства проекти внутрішніх документів МОЗ з питань внутрішнього аудиту.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Управління зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

- не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

- виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

- дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

Працівники Управління особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

- неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

- порушення вимог антикорупційного законодавства;

- бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

- розголошення персональних даних та таємної інформації, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

- порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням;

- недостовірність відомостей, звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Управління;

- недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Управління взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління МОЗ, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами для забезпечення діяльності структурного підрозділу внутрішнього аудиту.

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали