Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.08.2019 р. N 425

Про затвердження Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації

Відповідно до статей 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації" (зі змінами), рекомендацій Міністерства юстиції України від 23 січня 2007 року N 35-14/7 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації", з метою визначення єдиних підходів до ведення претензійно-позовної роботи в обласній державній адміністрації:

1. Затвердити Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації:

1) неухильно дотримуватися вимог Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації;

2) розробити та затвердити в установленому законодавством порядку відповідні Положення у структурних підрозділах облдержадміністрації до 31 серпня 2019 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Богдана Гончарука.

 

Т. в. о. голови

О. Киричук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
01 серпня 2019 року N 425

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації

I. Загальні положення

1. Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації встановлює основні засади організації претензійної та позовної роботи у Волинській обласній державній адміністрації, а також механізм взаємодії самостійних структурних підрозділів облдержадміністрації під час підготовки (складання) процесуальних документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів, забезпечення контролю за веденням претензійно-позовної роботи у Волинській обласній державній адміністрації, аналізу та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи.

2. Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), рекомендацій Міністерства юстиції України від 23 січня 2007 року N 35-14/7 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації" та інших нормативно-правових актів, які регламентують претензійно-позовну роботу.

3. Претензійно-позовна робота в облдержадміністрації повинна сприяти:

1) забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності;

2) економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів;

3) зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють;

4) забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів облдержадміністрації, що охороняються законом;

5) забезпеченню відповідальності порушників зобов'язань.

4. До претензійної та позовної роботи належать:

1) підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

2) пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;

3) підготовка відповідей (відзивів), заяв, позовних заяв, скарг та інших процесуальних документів;

4) захист інтересів облдержадміністрації під час розгляду спорів у судах;

5) забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;

6) вивчення, узагальнення, аналіз результатів претензійно-позовної роботи;

7) підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.

5. Здійснення контролю за дотриманням в облдержадміністрації порядку пред'явлення і розгляду претензій, позовів покладається на юридичне управління апарату облдержадміністрації (далі - юридичне управління).

6. Юридичне управління веде журнали обліку претензій та позовних заяв, пред'явлених облдержадміністрацією та до неї (додатки 1 - 4).

7. Представництво інтересів облдержадміністрації та її керівництва (далі - облдержадміністрація) у судах та інших органах влади, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових питань або спорів здійснюється працівниками юридичного управління із залученням, при потребі, інших працівників структурних підрозділів облдержадміністрації. Представництво інтересів структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюється працівниками юридичних служб або спеціалістом - юрисконсультом таких структурних підрозділів. За окремим дорученням голови облдержадміністрації працівники відповідного самостійного структурного підрозділу облдержадміністрації можуть представляти інтереси облдержадміністрації.

8. Представництво інтересів облдержадміністрації здійснюється на підставі довіреності, виданої відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Вимоги юридичного управління з питань, пов'язаних з реалізацією цього Положення, є обов'язковими до виконання структурними підрозділами облдержадміністрації.

II. Порядок ведення претензійної роботи

1. Порядок пред'явлення претензій облдержадміністрацією

1) порядок пред'явлення претензій та досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності визначається Господарським кодексом України.

Облдержадміністрація з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником її прав та інтересів звертається до відповідача з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом;

2) за наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для пред'явлення претензії за дорученням керівництва облдержадміністрації готує юридичне управління апарату або відповідний структурний підрозділ;

3) зміст, структура та вимоги претензії повинні відповідати вимогам чинного законодавства України;

4) претензія після правової оцінки юридичним управлінням (у випадку, якщо претензія готується відповідним структурним підрозділом облдержадміністрації) підписується головою облдержадміністрації та надсилається адресатові рекомендованим листом або цінним листом з описом вкладення чи вручається під розписку;

5) претензія реєструється у журналі обліку претензій, пред'явлених облдержадміністрацією, юридичним управлінням апарату облдержадміністрації (додаток 1);

6) про фактичне виконання претензії юридичне управління здійснює відповідний запис у журналі обліку претензій, пред'явлених облдержадміністрацією;

7) якщо претензія відхилена відповідачем повністю або частково без належних підстав, чи залишена без відповіді, на підставі претензійних матеріалів, висновку та документів, що обґрунтовують безпідставність цього відхилення, за дорученням керівництва облдержадміністрації юридичним управлінням самостійно або із залученням фахівців відповідних структурних підрозділів готується позовна заява. В окремих випадках головою облдержадміністрації може бути надана вказівка щодо підготовки позовної заяви відповідним структурним підрозділом облдержадміністрації згідно з галузевим спрямуванням.

2. Порядок розгляду претензій облдержадміністрацією

1) голова облдержадміністрації або його перший заступник (заступник) під час надходження претензій надсилає їх на перевірку відповідному самостійному структурному підрозділу облдержадміністрації, за наявності у його складі юридичної служби чи спеціаліста - юрисконсульта, та/або юридичному управлінню апарату облдержадміністрації;

2) під час перевірки матеріалів претензії з'ясовуються такі обставини:

- наявність усіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

- правильність складання розрахунку;

- наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії;

3) претензія реєструється юридичним управлінням у журналі обліку претензій, пред'явлених облдержадміністрації (додаток 2);

4) строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання претензії і визначені чинним законодавством України;

5) структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, повинен у встановлений строк перевірити їх та надати письмовий висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог;

6) у разі необхідності структурний підрозділ проводить звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують урегулювання спору в претензійному порядку. Висновок повинен бути підтверджений відповідними документами;

7) висновок з претензійними матеріалами передається в юридичне управління або залишається у структурному підрозділі для подальшого розгляду;

8) юридичне управління або структурний підрозділ з урахуванням висновку готує проєкт відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії;

9) відповідь на претензію підписується головою облдержадміністрації після візування її начальником юридичного управління та відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації. У разі розгляду претензії структурним підрозділом облдержадміністрації відповідь на претензію може бути підписана керівником відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації;

10) відповідь на претензію надсилається рекомендованим листом або цінним листом з описом вкладення чи вручається під розписку;

11) копії претензії та відповіді на неї залишаються в юридичному управлінні або у відповідному структурному підрозділі;

12) результати розгляду претензії вносяться до журналу обліку претензій, пред'явлених облдержадміністрації (додаток 2);

13) залишення претензії без відповіді не допускається.

III. Ведення позовної роботи в облдержадміністрації

1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред'явлення позовів та відзивів на них, відповідей на відзив, заперечень на відповідь на відзив здійснюється юридичним управлінням самостійно та/або із залученням фахівців відповідних самостійних структурних підрозділів облдержадміністрації у разі наявності у їх складі юридичної служби чи спеціаліста - юрисконсульта.

2. Порядок пред'явлення позовів:

1) позов пред'являється у разі порушення прав і законних інтересів облдержадміністрації;

2) юридичне управління та/або відповідний структурний підрозділ дає висновок щодо наявності чи відсутності підстав для пред'явлення позовів облдержадміністрацією;

3) остаточне рішення щодо пред'явлення позову приймає голова облдержадміністрації.

3. Позовна заява за формою і змістом повинна відповідати вимогам, встановленим чинним процесуальним законодавством України в залежності від категорії справи.

До позовної заяви додаються всі необхідні документи, що підтверджують позовні вимоги, платіжне доручення про сплату судового збору у порядку та розмірі, встановленому Законом України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI), та докази того, що копія позовної заяви разом з додатками надіслана сторонам (учасникам) справи у випадках, передбачених процесуальним законодавством, а також довіреність, що підтверджує повноваження представника облдержадміністрації (у разі підписання позовної заяви уповноваженим представником) чи інший документ, що підтверджує право підпису керівника облдержадміністрації на позовній заяві.

4. Позовна заява реєструється в журналі обліку позовних заяв, пред'явлених облдержадміністрацією (додаток 3).

5. Позовна заява надсилається до суду (у випадках, визначених процесуальним законодавством, іншим учасникам процесу) рекомендованим листом або цінним листом з описом вкладення або ж подається безпосередньо до канцелярії суду, про що робиться відповідна відмітка.

6. Після одержання ухвали суду про відкриття провадження у справі за резолюцією голови облдержадміністрації юридичне управління та/або із залученням фахівців відповідних структурних підрозділів виконує вимоги цієї ухвали у строки, визначені судом.

7. Юридичне управління або відповідний структурний підрозділ (у разі потреби) забезпечують участь представника облдержадміністрації під час розгляду справи у суді.

8. Апеляційні та касаційні скарги, а також заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяви до Верховного Суду про перегляд судових рішень оформлюються і подаються у порядку та строки, передбачені процесуальним законодавством України.

9. Порядок підготовки облдержадміністрацією відзивів, заперечень на відповіді на відзив на пред'явлені до неї позови:

1) позовні заяви, одержані облдержадміністрацією, реєструються загальним відділом апарату облдержадміністрації і в той же день передаються для накладення резолюції голові облдержадміністрації, після цього - в юридичне управління та/або у відповідний структурний підрозділ для відповідного реагування.

2) юридичне управління реєструє позовні заяви в журналі обліку позовних заяв, пред'явлених облдержадміністрації (додаток 4);

3) за необхідності керівники структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до компетенції зобов'язані забезпечити підготовку та своєчасне надання матеріалів (документів та інформації), необхідних для належного представництва інтересів облдержадміністрації в суді, у тому числі письмових пояснень та висновків для підготовки позовів, відзивів, відповідей на відзив, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд рішень за нововиявленими обставинами, тощо;

4) юридичне управління та/або відповідний структурний підрозділ забезпечує підготовку відповідних документів на виконання ухвали суду та надсилає їх до суду, що розглядає справу, у вказаний у процесуальному документі строк.

IV. Аналіз претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації

1. Юридичне управління аналізує стан претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації за рік.

2. Результати аналізу викладаються письмово з цифровими даними.

3. Аналіз поточного стану позовної роботи включає моніторинг судових рішень, кількісну характеристику представницької діяльності, аналіз порушень, причин та умов, що призвели до їх виникнення.

За результатами аналізу готується звіт, у заключній частині якого викладаються пропозиції щодо удосконалення позовної роботи, вжиття конкретних заходів та здійснення організаційних дій для поліпшення претензійної та позовної роботи, запобігання непродуктивним витратам і збиткам, відшкодування збитків, заподіяних облдержадміністрації, за рахунок винних осіб. Водночас у звіті зазначається інформація про те, дії яких структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та/або структурних підрозділів облдержадміністрації спричинили до подання позовів облдержадміністрації, як юридичній особі.

V. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних матеріалів в облдержадміністрації

1. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних матеріалів в облдержадміністрації здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Волинській обласній державній адміністрації (документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну), затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 червня 2018 року N 345 (Розпорядження N 345) (зі змінами), та Регламенту Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2011 року N 335 (Розпорядження N 335) (зі змінами), з урахуванням рекомендацій Міністерства юстиції України від 23.01.2007 N 35-14/7 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі та організації".

 

Додаток 1
до підпункту 5 пункту 1 розділу II Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
претензій, пред'явлених облдержадміністрацією

N
з/п

Дата і номер

Найменування підприємства, якому пред'явлена претензія, місцезнаходження

Сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)

Зміст претензії

Дата відповіді, яка передбачається

Дата і номер відповіді та її реєстрації в загальному відділі

Результат розгляду претензії

Дата пере дачі відповіді у структур ний підрозділ

Дата і номер платіжного документа про перерахування суми, визнаної у відповіді

Дата передачі претензійних матеріалів в юридичну службу

у якій мірі визнана (повністю, частково), сума

у якій мірі відхилена (повністю, частково), сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

 

Додаток 2
до підпункту 3 пункту 2 розділу II Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
претензій, пред'явлених облдержадміністрації

N
з/п

Дата і вхідний номер

Дата і номер претензії

Найменування заявника, юридична адреса

Сума претензії (якщо претензія підлягає грошовій оцінці)

Зміст претензії

Дата надання відповіді

Структурний підрозділ, який перевіряє претензію і готує відповідь на неї

Дата і номер відповіді

Результат розгляду претензії

Дата і номер платіжного документа про перерахування суми, визнаної у відповіді

у якій мірі визнана
(повністю, частково), сума

у якій мірі відхилена (повністю, частково) сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Додаток 3
до пункту 4 розділу III Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
позовних заяв, пред'явлених облдержадміністрацією

N
з/п

Дата одержання претензійних матеріалів юридичною службою

Найменування відповідача, місцезнаходження

Зміст позовних вимог

Ціна позову
(якщо позов підлягає грошовій оцінці)

Дата і номер позовної заяви

Найменування суду, номер справи

Дата і зміст рішення

Дата і номер апеляційної скарги

Результат розгляду апеляційної скарги

Дата і номер касаційної скарги

Результат розгляду касаційної скарги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Додаток 4
до підпункту 2 пункту 9 розділу III Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в облдержадміністрації

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
позовних заяв, пред'явлених облдержадміністрації

N
з/п

Дата надходження і вхідний номер позовної заяви

Дата і номер позовної заяви

Найменування позивача, місцезнаходження

Зміст позову

Ціна позову
(якщо позов підлягає грошовій оцінці)

Найменування суду, номер справи

Дата, номер і короткий зміст відзиву

Зміст і рішення суду

Дата і номер апеляційної скарги

Результат розгляду апеляційної скарги

Дата і номер касаційної скарги

Результат розгляду касаційної скарги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали