Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про організаційне управління апарату облдержадміністрації

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.04.2019 р. N 379/5-19

Про затвердження Положення про організаційне управління апарату облдержадміністрації

Відповідно до Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263 (із змінами), керуючись статтями 39, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про організаційне управління апарату облдержадміністрації (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) підпункт 1.4 пункту 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 06 листопада 2008 року N 550 "Про затвердження Положень про апарат облдержадміністрації та його структурні підрозділи";

2) розпорядження голови облдержадміністрації від 31 грудня 2014 року N 854 "Про внесення змін до Положення про організаційне управління апарату облдержадміністрації".

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

О. І. Куць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
09 квітня 2019 року N 379/5-19

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційне управління апарату облдержадміністрації

1. Організаційне управління апарату облдержадміністрації (далі - управління) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації згідно з Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та підпорядковується голові облдержадміністрації та керівнику апарату облдержадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

3. Положення про організаційне управління апарату облдержадміністрації затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

4. Посадові інструкції працівників управління затверджує керівник апарату облдержадміністрації.

5. Ліквідація та реорганізація управління здійснюється на підставі розпорядження голови облдержадміністрації.

6. Управління правами юридичної особи не наділено.

7. Управління має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз'яснювальних питань.

8. Управління має свій "Інформаційно-аналітичний портал".

9. Основними завданнями та напрямками роботи управління є:

1) організаційне забезпечення діяльності облдержадміністрації, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи для внесення на розгляд голови та колегії облдержадміністрації;

2) забезпечення планування роботи облдержадміністрації, її колегії відповідно до Регламенту роботи облдержадміністрації (Розпорядження N 890/5-18), Положення про колегію облдержадміністрації;

3) забезпечення взаємодії з райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями населених пунктів Донецької області, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, узагальнення і поширення їх позитивного досвіду роботи;

4) проведення аналітичної та методичної роботи з організаційних питань в апаратах райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністраціях населених пунктів Донецької області, виконавчих органах місцевих рад, структурних підрозділах облдержадміністрації;

5) удосконалення форм і методів організаційної роботи райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій міст обласного значення області, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації;

6) здійснення протокольних заходів із забезпечення робочих поїздок голови облдержадміністрації, вищих посадових осіб України, керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

7) розробка проектів нормативних актів з питань, що належать до компетенції управління.

10. Функціями управління є:

1) Організаційне забезпечення діяльності облдержадміністрації:

організаційне забезпечення участі керівництва облдержадміністрації в заходах, які проводяться в області;

участь у підготовці звіту облдержадміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку області, а також про реалізацію повноважень, делегованих обласною радою;

участь у підготовці співбесід голови облдержадміністрації з головами райдержадміністрацій, міськими головами, сільськими, селищними, міськими головами об'єднаних територіальних громад;

за дорученням керівництва облдержадміністрації підготовка матеріалів до вищих органів виконавчої влади;

інформування керівництва облдержадміністрації про стан організаційної роботи в райдержадміністраціях та виконкомах міських рад.

2) Організаційне забезпечення засідань колегії облдержадміністрації:

підготовка проекту плану роботи колегії облдержадміністрації на рік, квартал, місяць (за необхідністю, внесення до них змін) за пропозиціями членів колегії, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також доведення до них затверджених планів роботи колегії облдержадміністрації;

внесення пропозицій щодо порядку денного засідань колегії облдержадміністрації, залучення до цього членів колегії, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

доведення до відома зацікавлених осіб часу і місця проведення засідань колегії облдержадміністрації, а також питань, що вносяться на розгляд колегії;

облік пропозицій та критичних зауважень з організаційних питань, що були висловлені членами колегії на засіданнях, організація їх своєчасного розгляду та інформування колегії про результати виконання.

3) Організаційне забезпечення нарад під головуванням голови облдержадміністрації з міськими головами, головами райдержадміністрацій, керівниками військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області, районних рад, сільськими, селищними, міськими головами об'єднаних територіальних громад:

підготовка проектів порядку денного, порядку проведення наради, доручень за підсумками проведення наради з урахуванням пропозицій заступників голови облдержадміністрації, списку запрошених осіб;

доведення до відома зацікавлених осіб часу і місця проведення наради, а також питань, що вносяться на розгляд наради;

підготовка протоколу наради.

4) Організація планування роботи облдержадміністрації:

формування плану основних заходів Донецької обласної державної адміністрації на рік;

узагальнення пропозицій до квартальних, місячних планів роботи облдержадміністрації від структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

підготовка та узгодження проектів розпоряджень голови облдержадміністрації щодо затвердження основних заходів облдержадміністрації на рік та планів роботи облдержадміністрації на квартал;

на підставі інформації структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади складання інформації про виконання плану роботи Донецької облдержадміністрації за попередній квартал;

підготовка планів роботи облдержадміністрації на місяць, тиждень;

удосконалення структури планування роботи облдержадміністрації, її колегії. Узагальнення практики планування та надання методичної допомоги райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям населених пунктів Донецької області, органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам облдержадміністрації та територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо складання планів роботи.

5) Аналітична робота:

аналіз організації роботи в апаратах міських рад та райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області, в структурних підрозділах облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням керівництва облдержадміністрації аналіз рішень виконкомів міських рад, розпоряджень міських голів та голів райдержадміністрацій, керівників військово-цивільних адміністрацій міст обласного значення області. У необхідних випадках внесення разом з юридичним управлінням апарату облдержадміністрації подання про приведення рішень і розпоряджень до вимог чинного законодавства;

аналіз ходу виконання виконкомами місцевих рад, райдержадміністраціями рекомендацій семінарів, нарад з керуючими справами виконкомів місцевих рад, керівниками апаратів райдержадміністрацій з питань організаційної роботи;

підготовка інших аналітичних матеріалів з організаційних питань, що розглядаються головою, керівником апарату облдержадміністрації.

6) Методична робота:

вивчення форм і методів організаційної роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи;

надання методичної допомоги структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям міст обласного значення області, органам місцевого самоврядування по удосконаленню форм і методів організаційної роботи;

перевірка стану організаційної роботи в райдержадміністраціях, військово-цивільних адміністраціях населених пунктів Донецької області, органах місцевого самоврядування, структурних підрозділах облдержадміністрації, узагальнення матеріалів перевірок організаційної роботи. У необхідних випадках - внесення керівництву облдержадміністрації пропозицій щодо забезпечення найбільш ефективного виконання структурними підрозділами облдержадміністрації покладених на них організаційних завдань;

організація проведення семінарів-нарад з міськими головами, головами райдержадміністрацій, сільськими, селищними, міськими головами об'єднаних територіальних громад;

організація навчання, нарад з керівниками апаратів райдержадміністрацій та керуючими справами виконкомів міських рад, начальниками організаційних відділів з питань організаційної роботи;

організація стажування для працівників виконавчих органів міських рад та апаратів райдержадміністрацій з питань організаційної роботи.

7) Робота з райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами облдержадміністрації щодо забезпечення з ними відносин з питань організаційної діяльності відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

за дорученням голови облдержадміністрації проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції управління, надання методичної та практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи;

узагальнення, у межах наданої компетенції, практики застосування законодавства та ходу реалізації державної регіональної політики в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

забезпечення заходів щодо дотримання організаційних норм у діяльності райдержадміністрацій області;

підготовка звіту про організаційну роботу райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад;

участь у проведенні тематичних зустрічей, науково-практичних конференцій, "круглих столів" з питань історії, світової та вітчизняної практики організації і розвитку місцевого самоврядування;

організація перевірки діяльності органів місцевого самоврядування з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, згідно з дорученнями голови облдержадміністрації, із залученням структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

доведення оперативної інформації до відома керівництва райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

підготовка пропозицій та контроль за виконанням в райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування вимог організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів, референдумів, адміністративно-територіальної реформи у межах, визначених законодавством.

8) Протокольна робота:

за дорученням голови облдержадміністрації здійснення протокольного та церемоніального забезпечення офіційних заходів - нарад, робочих поїздок, ділових зустрічей, підготовка матеріалів для проведення цих заходів, надання організаційно-методичної допомоги з цих питань залучених до їх проведення структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування;

координація діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до компетенції з питань підготовки та проведення робочих поїздок вищих посадових осіб України до області, голови облдержадміністрації по території області, а також за її межі;

участь у підготовці відзначення державних свят та видатних подій на території області з питань, що відносяться до компетенції управління;

координація вирішення організаційних питань, пов'язаних з участю голови облдержадміністрації в заходах, що проводяться центральними органами виконавчої влади або іншими органами;

формування та узагальнення інформації щодо перебування вищих посадових осіб України, керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, робочих поїздок голови облдержадміністрації по території області та за її межі;

інформування голови облдержадміністрації щодо стану готовності до запланованих організаційних заходів.

9) розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надходять до облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління, підготовка відповідних довідок і пропозицій;

10) здійснення розвитку та підтримки функціонування "Інформаційно-аналітичного порталу", контроль за його актуальністю;

11) підготовка та надання матеріалів для наповнення рубрик веб-сайту облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;

12) виконання інших функцій згідно з основними завданнями управління.

11. Управлінню надаються права:

1) брати участь у засіданнях сесій міських, районних рад, роботі колегій обласної і районних державних адміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами;

2) надавати пропозиції, готувати проекти розпоряджень з питань організаційної роботи;

3) проводити інструктування, консультації, надавати методичні та практичні рекомендації з організаційної роботи райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям населених пунктів Донецької області, структурним підрозділам облдержадміністрації та органам місцевого самоврядування;

4) готувати інструктивно-методичні матеріали з питань організаційної роботи та протоколу структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям міст обласного значення області та органам місцевого самоврядування;

5) за дорученням керівництва облдержадміністрації:

сприяти поліпшенню форм та методів організаційної роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області та органів місцевого самоврядування;

залучати працівників райдержадміністрацій, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації та інших спеціалістів до обговорення питань організаційної роботи, а також питань, що готуються до розгляду головою облдержадміністрації і колегією облдержадміністрації;

запрошувати і одержувати від райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, керівників підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, необхідну інформацію, довідки, пояснення, статистичні та інші матеріали;

отримувати згідно з Регламентом роботи облдержадміністрації (Розпорядження N 890/5-18) від головних спеціалістів облдержадміністрації пропозиції щодо основних заходів облдержадміністрації на тиждень;

виїжджати попередньо до установ, організацій, об'єктів, що запропоновано для відвідування вищими посадовими особами України, керівниками міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, головою облдержадміністрації;

запитувати (за потреби) від виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств і організацій області матеріали з питань, пов'язаних з відвідуваннями області керівників центральних органів виконавчої влади.

12. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади наказом керівника апарату облдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством.

13. Начальник управління має заступника, який призначається та звільняється з посади наказом керівника апарату облдержадміністрації.

14. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління;

розподіляє обов'язки між працівниками та контролює їх роботу;

забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань;

визначає ступінь відповідності займаній посаді заступника начальника управління, начальників відділів у складі управління та головних спеціалістів;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників;

контролює стан службової та виконавської дисципліни в управлінні.

15. Начальник управління має право:

1) за дорученням керівництва облдержадміністрації представляти облдержадміністрацію в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, підпорядкованих установах та організаціях з питань, що входять до його компетенції;

2) запитувати та отримувати від органів виконавчої влади, їх підрозділів, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідну статистичну та оперативну інформацію, звіти, документи та інші матеріали, що стосуються діяльності управління, або необхідні для виконання покладених на управління завдань;

3) залучати фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації, підвідомчих підприємств та організацій, за погодженням з їх керівниками, для розгляду питань, які входять до його компетенції;

4) вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, облдержадміністрації;

5) вносити пропозиції керівнику апарату облдержадміністрації згідно з чинним законодавством щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

16. Робота управління ведеться згідно з квартальними та місячними планами роботи, які складаються на підставі плану роботи облдержадміністрації, доручень керівництва, функцій управління.

17. Управління підзвітне у своїй роботі керівнику апарату облдержадміністрації.

18. Управління взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, підготовлену ними.

19. Діловодство управління ведеться згідно з номенклатурою справ управління.

20. За порушення службової та виконавської дисципліни працівники управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Положення про організаційне управління апарату облдержадміністрації розроблено організаційним управлінням апарату облдержадміністрації.

 

Начальник управління

О. О. Мосіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали