Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2019

м. Київ

N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2019 р. за N 77/33048

Про затвердження Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (Закон N 2415-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління, що додається.

2. Департаменту інтелектуальної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04 січня 2019 року N 8

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2019 р. за N 77/33048

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з акредитації організацій колективного управління

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування, строк повноважень та правила і процедури діяльності комісії з акредитації організацій колективного управління (далі - комісія), а також права та обов'язки її членів.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку, що в межах повноважень, визначених Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (Закон N 2415-VIII), проводить відкритий конкурс на визначення акредитованої організації колективного управління.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

4. Строк повноважень комісії становить три роки з дня затвердження її складу.

II. Структура і склад комісії, права та обов'язки її членів

1. Комісія складається з восьми членів.

До складу комісії входять:

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України (або заступник Міністра) - голова комісії;

від Мінекономрозвитку - одна особа;

від Мінкультури - одна особа;

від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - одна особа;

від громадських об'єднань, асоціацій, що представляють користувачів, - одна особа;

від громадських об'єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють правовласників, - одна особа;

від міжнародних організацій у сфері авторського права або від міжнародних організацій у сфері суміжних прав - дві особи, які беруть участь у розгляді питань відповідно до їх компетенції.

2. До складу комісії громадські об'єднання, асоціації, творчі спілки, що представляють правовласників, громадські об'єднання, асоціації, що представляють користувачів, а також міжнародні організації у сфері авторського права або міжнародні організації у сфері суміжних прав делегують своїх членів для участі в роботі комісії у відповідній сфері акредитації.

3. Склад комісії формується Мінекономрозвитку. Зміни до складу комісії вносяться за поданням голови комісії та затверджуються наказом Мінекономрозвитку.

4. Члени комісії повинні діяти на засадах неупередженості, відсутності конфлікту інтересів та колегіальності в прийнятті рішень.

5. Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Голова комісії визначає функції кожного члена комісії. За відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії.

6. Члени комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх вивченні та перевірці;

2) подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

3) брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

4) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді;

5) вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

7. Члени комісії зобов'язані:

1) брати участь у роботі комісії особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі;

2) не розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови комісії.

8. Відкритість засідань комісії забезпечується шляхом вільного доступу представників громадських об'єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють користувачів і правовласників, та запрошених осіб без права виступу та голосу на засіданнях комісії.

Зазначені особи можуть бути присутніми на засіданні комісії за реєстрацією, що здійснюється в день проведення засідання, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу.

9. Неналежне виконання членом комісії своїх обов'язків є підставою для виключення його зі складу комісії.

10. У разі неналежного виконання членом комісії своїх обов'язків комісія шляхом направлення відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена комісії.

11. Члени комісії, делеговані міжнародними організаціями у сфері авторського права або міжнародними організаціями у сфері суміжних прав, можуть брати участь у роботі комісії в режимі відеоконференції.

У разі участі окремих членів комісії у голосуванні в режимі відеоконференції цей факт фіксується у протоколі.

III. Правила і процедури роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потреби. Дату, час і місце проведення засідання визначає її голова. Засідання комісії є відкритими.

Мінекономрозвитку розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про початок відкритого конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня закінчення прийому заяв про акредитацію організації колективного управління.

В оголошенні обов'язково зазначаються сфера акредитації, строк для подання документів та дата засідання комісії.

2. Департамент інтелектуальної власності Мінекономрозвитку завчасно повідомляє членів комісії, а також організацію колективного управління, що подала заяву про акредитацію, про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надсилає/надає членам комісії та організації колективного управління необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

3. Розгляд питання на засіданні комісії складається з таких етапів:

1) доповідь члена комісії, співдоповіді (за потреби);

2) запитання членів комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;

3) виступи членів комісії та представника організації колективного управління, що подала заяву про акредитацію, з питань, що розглядаються;

4) внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;

5) оголошення головою комісії про припинення обговорення питання;

6) заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);

7) голосування.

4. При визначенні рівня репрезентативності організації колективного управління комісія враховує дані щодо використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що належать до каталогу організації, з урахуванням сфери, у якій організація колективного управління бажає отримати статус акредитованої.

5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш як двох третин її членів. У разі рівного розподілу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.

6. Під час засідання комісії ведеться протокол засідання комісії, який має містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте комісією рішення.

7. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні комісії та членами комісії, що брали участь у засіданні комісії, крім осіб, які беруть участь у засіданні комісії в режимі відео конференції.

8. Рішення комісії про акредитацію організації колективного управління має містити такі відомості: дата, час та місце складення; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; реквізити заяви про акредитацію організації колективного управління, її суть або суть справи, розгляд якої здійснюється комісією; відомості про наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують акредитацію/відмову в акредитації організації колективного управління; окрема думка члена комісії (за наявності) та оформлення її у письмовому вигляді; узагальнюючий висновок щодо акредитації організації колективного управління або відмови в її акредитації.

9. Мінекономрозвитку з урахуванням протоколу засідання комісії приймає рішення про акредитацію організації колективного управління, яке затверджується наказом Мінекономрозвитку.

10. Рішення про акредитацію організації колективного управління розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

11. Прийняте рішення може бути оскаржене до Мінекономрозвитку іншими організаціями, що брали участь у конкурсі, протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення такого рішення. Скарги розглядаються протягом 15 днів з дня їх надходження.

12. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту рішення комісії та проекту наказу Мінекономрозвитку здійснює департамент інтелектуальної власності Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту
інтелектуальної власності

В. О. Жалдак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали