Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про колегію Луганської обласної державної адміністрації в новій редакції

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.08.2015 р. N 320

Про затвердження Положення про колегію Луганської обласної державної адміністрації в новій редакції

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.02.2012 N 118 (Розпорядження N 118) було затверджено Положення про колегію обласної державної адміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (зі змінами), у зв'язку із захопленням адміністративних будівель обласної держадміністрації, неможливістю вивозу документації (розпоряджень голови облдержадміністрації) через проведення антитерористичної операції на території області:

затвердити Положення про колегію Луганської обласної державної адміністрації в новій редакції, що додається.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Г. Б. Тука

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
10 серпня 2015 року N 320

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Луганської обласної державної адміністрації

Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в Луганській обласній державній адміністрації.

2. Колегія Луганської обласної державної адміністрації (далі - колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання обласною держадміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою облдержадміністрації.

Функції колегії

5. Колегія облдержадміністрації:

1) обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності облдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва на території області;

формування та реалізації державної політики на території області;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку області, інші регіональні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності обласної державної адміністрації, її самостійних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

6) аналізує стан роботи облдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи обласної держадміністрації, районних держадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (у межах компетенції);

8) заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, й за результатами подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з обласною держадміністрацією;

9) розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб;

10) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

11) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на обласну державну адміністрацію.

Склад колегії

6. До складу колегії входять:

голова облдержадміністрації (голова колегії), перший заступник та заступники голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;

у разі потреби - керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голови райдержадміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських об'єднань, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою облдержадміністрації.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання колегії, а також спільні засідання колегій двох і більше органів виконавчої влади.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), який готує організаційний відділ апарату облдержадміністрації. У ньому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється загальним відділом апарату облдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали загальному відділу апарату облдержадміністрації не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Цей відділ разом з організаційним відділом апарату облдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Заступники голови та керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови облдержадміністрації.

19. Засідання колегії є правомочним у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються загальним відділом апарату облдержадміністрації.

23. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії у випадках, передбачених законодавством, може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії відповідно до законодавства приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ облдержадміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпорядження або доручення голови облдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручення).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та керівником апарату облдержадміністрації.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

31. Стенографування засідань колегії забезпечує загальний відділ апарату облдержадміністрації, технічний запис (звукозапис) - відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації за рішенням голови колегії.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату облдержадміністрації.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється апаратом облдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює відділ контролю апарату облдержадміністрації.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Заступник керівника апарату

А. В. Кушелева
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали