Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження положень про структурні підрозділи юридичного департаменту

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 березня 2019 року N 418

Про затвердження положень про структурні підрозділи юридичного департаменту

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи юридичного департаменту:

управління правового забезпечення економічної політики;

відділ правового забезпечення економіки оборони та безпеки;

відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності;

відділ правового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку;

відділ правового забезпечення промислової політики та діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству;

відділ правового забезпечення управління об'єктами державної власності та корпоративного управління;

управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання;

відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва;

відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів;

управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах;

відділ претензійно-договірної роботи;

відділ позовної роботи;

відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів;

сектор захисту прав у сфері інтелектуальної власності;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

відділ правового забезпечення державних закупівель.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

від 14.08.2015 N 978 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі юридичного департаменту" (Положення N 978);

від 22.05.2017 N 742 "Про внесення змін до Положення про управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах у складі юридичного департаменту" (Наказ N 742);

від 24.05.2017 N 750 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту" (Положення N 750);

від 17.11.2017 N 1674 "Про затвердження положень про структурні підрозділи юридичного департаменту" (Положення N 1674);

від 07.06.2018 N 792 "Про внесення змін до Положення про відділ правого забезпечення зовнішньоекономічної діяльності у складі юридичного департаменту" (Наказ N 792);

від 29.08.2018 N 1195 "Про внесення змін до деяких положень про структурні підрозділи юридичного департаменту" (Наказ N 1195);

від 24.10.2018 N 1551 "Про внесення зміни до пункту 4.4 розділу 4 Положення про відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів у складі управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту" (Наказ N 1551).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. Ю. Перевезенцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Управління правового забезпечення економічної політики у складі юридичного департаменту (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), а також цим Положенням.

З питань організації та ведення правової роботи управління керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності;

відділ правового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку;

відділ правового забезпечення економіки оборони та безпеки;

відділ правового забезпечення промислової політики та діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству;

відділ правового забезпечення управління об'єктами державної власності та корпоративного управління.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утвореними у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних актів Мінекономрозвитку, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах державної політики:

економічного і соціального розвитку;

цінової політики;

промислової політики;

інвестиційної політики, у тому числі з управління державними інвестиціями;

надання адміністративних послуг;

створення і функціонування індустріальних парків;

бюджетної, податкової, валютно-курсової, грошово-кредитної політики, оплати праці та соціального захисту громадян, банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг;

управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

економіки оборони та безпеки;

оборонно-промислового комплексу;

мобілізаційної підготовки та мобілізації;

державно-приватного партнерства;

інтелектуальної власності;

туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

торгівлі та побутових послуг;

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю;

державного оборонного замовлення;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері адаптації національного законодавства до законодавства ЄС;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, зокрема готує пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо розроблення та внесення змін до:

- Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Постанова N 459);

- Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (Порядок N 61);

- Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації (Методичні рекомендації N 1370);

організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції управління;

надає правові консультації з питань, що належать до його компетенції;

надає методичну та правову допомогу підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, щодо застосування законодавства у відповідній сфері;

розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління, у разі необхідності надає письмові роз'яснення щодо застосування чинних норм права;

проводить разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку роботу щодо перегляду нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, з метою приведення їх у відповідність із законодавством України, готує пропозиції щодо їх зміни, визнання такими, що втратили чинність;

забезпечує погодження юридичним департаментом кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

бере участь у межах компетенції в забезпеченні адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, у тому числі виконанні плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Постанова N 1106);

забезпечує підготовку за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку та подання до Мін'юсту узагальнених пропозицій до проекту орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;

забезпечує в межах компетенції правильне застосування норм трудового законодавства, що зачіпають права та законні інтереси працівників Мінекономрозвитку;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у нарадах, семінарах, інших заходах з питань, що належать до компетенції управління;

інформувати директора юридичного департаменту про покладення на управління обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління необхідних матеріалів відповідними структурними підрозділами матеріалів;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора юридичного департаменту-начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, зокрема відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву, виконання державного оборонного замовлення, фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності, заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення економіки оборони та безпеки, начальника відділу правового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку, начальника відділу правового забезпечення промислової політики та діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, начальника відділу правового забезпечення управління об'єктами державної власності та корпоративного управління;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління і департаментом персоналу роботу з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців управління.

Виконання обов'язків тимчасово відсутнього заступника директора департаменту - начальника управління забезпечується:

- заступником начальника управління - начальником відділу правового забезпечення економіки оборони та безпеки;

- заступником начальника управління - начальником відділу правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності у разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення економіки оборони та безпеки.

4.5. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління та його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора юридичного
департаменту - начальник
управління правового забезпечення
економічної політики

Ф. А. Тринус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення економіки оборони та безпеки управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення економіки оборони та безпеки у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), Положенням про управління правового забезпечення економічної політики у складі юридичного департаменту, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правої роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів керівниками та працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах державної політики:

економіки оборони та безпеки;

оборонно-промислового комплексу;

використання коштів резервного фонду бюджету;

мобілізаційної підготовки та мобілізації;

космічної діяльності;

державного матеріального резерву;

експортного контролю;

державного оборонного замовлення.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до його компетенції, та готує пропозиції до них;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

- залучення спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку за згодою їх керівників для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

інформувати директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації;

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового забезпечення економічної політики - начальник відділу (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розроблені нормативно-правових актів, головним розробником яких визначено Мінекономрозвитку, проектів наказів Мінекономрозвитку, проведенні юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи документів, що містять інформацію щодо організації і координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника управління
правового забезпечення економічної
політики - начальник відділу правового
забезпечення економіки оборони та безпеки

Г. Є. Максимчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент (Положення N 1405) та про управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів керівниками та працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сфері:

державної політики економічного і соціального розвитку;

бюджетної та податкової політики;

валютно-курсової та грошово-кредитної політики;

оплати праці та соціального захисту громадян;

банківських послуг;

валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

- залучення спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку за згодою їх керівників для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

інформувати директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового забезпечення економічної політики - начальник відділу правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розроблені нормативно-правових актів, головним розробником яких визначено Мінекономрозвитку, проектів наказів Мінекономрозвитку, проведенні юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи документів, що містять інформацію щодо діяльності з планування та фінансового забезпечення у сфері економіки оборони та безпеки;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника управління
правового забезпечення економічної
політики - начальник відділу
правового забезпечення
бюджетної та фінансової діяльності

Т. М. Негода-Боржимська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент (Положення N 1405) та управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

1.5. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сферах:

державної інвестиційної політики, у тому числі з управління державними інвестиціями;

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

державно-приватного партнерства;

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

надання адміністративних послуг;

державних цільових програм;

прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;

туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

інтелектуальної власності;

державної статистики;

координація роботи структурних підрозділів юридичного департаменту Мінекономрозвитку з питань правової роботи;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у межах компетенції в забезпеченні адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, у тому числі виконанні плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Постанова N 1106);

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

координує правову роботу в Мінекономрозвитку, в тому числі забезпечує:

погодження юридичним департаментом кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

взаємодію юридичного департаменту з юридичними службами підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

бере участь у межах компетенції в забезпеченні адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, у тому числі виконанні плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Постанова N 1106);

забезпечує підготовку за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку та подання до Мін'юсту узагальнених пропозицій до проекту орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік;

за результатами інформації, поданої структурними підрозділами Мінекономрозвитку, готує звіт для Мін'юсту про виконання орієнтовного плану законопроектних робіт за попередній рік щодо законопроектів, головним розробником яких визначено Мінекономрозвитку;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до його компетенції, та готує пропозиції до них;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

- залучення спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку за згодою їх керівників для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

інформувати директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації;

за дорученням директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

1.6. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

1.7. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

1.8. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

1.9. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу
правового забезпечення
інвестиційно-інноваційного розвитку

О. А. Алексєєва

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення промислової політики та діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення промислової політики та діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), Положенням про управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сферах:

державної промислової політики;

торгівлі та побутових послуг;

участь у здійсненні Мінекономрозвитку функцій з управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, зокрема участь у погодженні:

проектів установчих документів державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, суб'єктів господарювання, щодо яких Мінекономрозвитку здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, а також господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює Мінекономрозвитку (далі - підприємства, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку);

штатних розписів та організаційних структур підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

проектів договорів, які укладаються підприємствами, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

проектів рішень Мінекономрозвитку щодо надання орендодавцям об'єктів державної власності згоди на оренду державного майна, що перебуває у сфері управління Мінекономрозвитку.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до його компетенції, та готує пропозиції до них;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

- залучення спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку за згодою їх керівників для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

інформувати директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в відділі;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу правового
забезпечення промислової політики та
діяльності суб'єктів господарювання,
підпорядкованих Міністерству

М. В. Кешман

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення управління об'єктами державної власності та корпоративного управління управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення управління об'єктами державної власності та корпоративного управління у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент (Положення N 1405) та про управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сферах:

управління об'єктами державної власності;

управління корпоративними держави;

державної цінової політики;

участь у розробленні проектів актів з питань, пов'язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів України повноважень суб'єкта управління або загальних зборів суб'єкта господарювання державного сектору економіки.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу, у разі необхідності надає письмові роз'яснення щодо застосування актів законодавства;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

- залучення спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку за згодою їх керівників для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

інформувати директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів діяльності державних службовців, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу правового
забезпечення управління об'єктами
державної власності та
корпоративного управління

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання у складі юридичного департаменту (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

З питань організації та ведення правової роботи управління керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва;

відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданням управління є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах:

державної регуляторної політики;

державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері розвитку підприємництва;

технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

захисту прав споживачів;

державного ринкового нагляду.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, а також проектів наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до його компетенції;

організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України з питань, що належать до компетенції управління;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції управління;

надає правові консультації з питань, що належать до його компетенції;

надає методичну та правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, організаціям та установам, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, щодо застосування законодавства у відповідній сфері;

розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління, у разі необхідності надає письмові роз'яснення про застосування чинних норм права;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань управління;

залучати спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

інформувати директора юридичного департаменту про покладення на управління обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Мінекономрозвитку.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора юридичного департаменту - начальник управління (далі - заступник директора юридичного департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, застосовує в роботі відомості про кооперацію розробників нових зразків озброєння, військової техніки або виробників озброєння, які розкривають за сукупністю всіх показників їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни, об'єми виконання робіт;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи, візує (підписує) листи та інші документи у сферах державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, державної політики у сфері розвитку підприємництва, технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, захисту прав споживачів, державного ринкового нагляду;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів, начальника відділу правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу в управлінні з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

У разі тимчасової відсутності заступника директора юридичного департаменту - начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів.

4.5. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку.

 

Заступник директора юридичного
департаменту - начальник управління
правового забезпечення регуляторної
політики з розвитку підприємництва
та технічного регулювання

Т. В. Базанова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва у складі управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва у складі управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), Положенням про управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах:

державної регуляторної політики;

державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері розвитку підприємництва.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, а також наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України з питань, що належать до компетенції відділу;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції відділу;

надає правові консультації з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу, у разі необхідності надає письмові роз'яснення.

3. Права відділу

Відділ має право уносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання щодо шляхів виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, документи та інші матеріали;

- залучення спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- організації проведення нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

- участі в семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

користуватися безоплатно базами даних, що створюються та ведуться структурними підрозділами Мінекономрозвитку;

інформувати заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу правового
забезпечення у сфері регуляторної
політики та розвитку підприємництва

К. В. Астахова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів у складі управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), Положенням про управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах:

технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

захисту прав споживачів;

державного ринкового нагляду.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, а також наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України з питань, що належать до компетенції відділу;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції відділу;

надає правові консультації з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу, у разі необхідності надає письмові роз'яснення.

3. Права відділу

Відділ має право уносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, документи та інші матеріали;

- залучення спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- організації проведення нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

- участі в семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

користуватися безоплатно базами даних, що створюються та ведуться структурними підрозділами Мінекономрозвитку;

інформувати заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання - начальник відділу (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємства, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності віднесену до державної таємниці, застосовує в роботі відомості про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника управління
правового забезпечення регуляторної
політики, розвитку підприємництва та
технічного регулювання - начальник відділу
правового забезпечення політики технічного
регулювання та захисту прав споживачів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах (далі - управління) у складі юридичного департаменту є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи управління керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ претензійно-договірної роботи;

відділ позовної роботи;

відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів;

сектор захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та положенням про сектор у складі управління, а також посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

правовий супровід діяльності Мінекономрозвитку;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

надання правової допомоги структурним підрозділам у роботі з перегляду нормативно-правових актів Мінекономрозвитку з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

перевірка стану правової роботи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, та подання на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр) пропозицій щодо її поліпшення;

усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, ужиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності управління;

представлення в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судах, державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях під час розгляду правових та інших питань, спорів тощо;

перевірка в межах компетенції управління відповідності законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проведення гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

організація претензійної та позовної роботи Мінекономрозвитку, здійснення контролю за її проведенням;

організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Мінекономрозвитку, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (віз) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

здійснення заходів щодо захисту прав у сфері інтелектуальної власності;

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права, міжнародних організацій та підготовка пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів України;

методична та правова допомога структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, організаціям, установам, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розгляд запитів щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління;

сприяння правильному застосуванню законодавства про працю в Мінекономрозвитку;

участь у розгляді матеріалів за результатами перевірок, ревізій, інвентаризації, надання правових висновків за фактами виявлених порушень;

систематизація та впорядкування нормативно-правових актів і приведення їх норм до внутрішньоузгодженої системи;

організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримання їх у контрольному стані та здійснення інформаційно-правового обслуговування працівників апарату Мінекономрозвитку;

забезпечення літературного редагування проектів нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Мінекономрозвитку, та в разі необхідності проектів листів за підписом Міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - Торгового представника України та державного секретаря Мінекономрозвитку.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує представництво в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судових, контролюючих, правоохоронних та інших органах;

бере участь у розробленні та підготовці проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку з питань судочинства та подає пропозиції директору юридичного департаменту;

забезпечує проведення моніторингу судових справ, учасником яких є Мінекономрозвитку;

здійснює заходи щодо вивчення та узагальнення судової практики, у тому числі міжнародного досвіду у вирішенні судових справ;

здійснює в установленому законодавством порядку взаємодію з правоохоронними та контролюючими органами, у тому числі з питань проведення ревізій, перевірок та інших дій, що проводяться в Мінекономрозвитку (на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку) зазначеними органами;

забезпечує здійснення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, які встановлюють відповідність діяльності Мінекономрозвитку закону, та разом із заінтересованими структурними підрозділами юридичного департаменту та іншими заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, уносить їх у встановленому порядку на розгляд директора юридичного департаменту;

проводить роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів) Мінекономрозвитку, та бере участь у їх підготовці;

здійснює захист інтересів Мінекономрозвитку під час розгляду майнових (немайнових), переддоговірних та інших спорів у судових та інших органах;

забезпечує здійснення організаційно-технічних заходів з реєстрації, обліку, зберігання та відправлення претензійно-позовних матеріалів;

розглядає проекти нормативно-правових актів, які надходять на погодження до Мінекономрозвитку, готує проекти висновків щодо їх відповідності законодавству з питань судочинства;

забезпечує єдиний порядок обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в Мінекономрозвитку, удосконалення роботи щодо здійснення систематизації актів законодавства;

організовує та веде еталонну базу даних правової інформації, необхідної для забезпечення правової роботи в Мінекономрозвитку;

забезпечує облік, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в Мінекономрозвитку, удосконалення роботи щодо здійснення систематизації актів законодавства;

забезпечує літературне редагування проектів нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Мінекономрозвитку, та в разі необхідності проектів листів за підписом Міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - Торгового представника України та державного секретаря Мінекономрозвитку.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань і функцій;

одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання функцій управління;

ініціювати скликання нарад з питань, що належать до його компетенції;

відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень взаємодіяти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

інформувати директора юридичного департаменту в разі покладення на управління обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління відповідними структурними підрозділами необхідної інформації;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки документів та для розроблення і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків, а також у разі потреби для участі разом з відповідальними працівниками управління в судових засіданнях з метою захисту прав та інтересів Мінекономрозвитку в судах;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у нарадах та семінарах у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розроблені нормативно-правових актів, головним розробником яких визначено Мінекономрозвитку, проектів наказів Мінекономрозвитку, проведенні юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи, опрацюванні документів, що містять інформацію у сфері правового захисту інтересів Мінекономрозвитку в судах та інших органах. Бере участь у захисті інтересів Мінекономрозвитку в судах та інших органах;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу позовної роботи, начальника відділу претензійно-договірної роботи, начальника відділу систематизації актів законодавства та літературного редагування документів та завідувача сектору захисту прав у сфері інтелектуальної власності;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів у складі управління та департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток і пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу позовної роботи.

4.5. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління правового
захисту інтересів Міністерства
в судах та інших органах

Т. І. Харабара

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ претензійно-договірної роботи управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ претензійно-договірної роботи у складі управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент (Положення N 1405) та управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

організація правової роботи, спрямованої на неухильне дотримання вимог актів законодавства при укладенні та виконанні господарських, цивільних, адміністративних та інших договорів, стороною у яких виступає Мінекономрозвитку;

організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Мінекономрозвитку, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

забезпечення захисту і відновлення порушених прав та інтересів Мінекономрозвитку;

правове супроводження та участь у судових процесах, де стороною є Мінекономрозвитку;

підготовка за дорученням Кабінету Міністрів України правової позиції щодо позовів (скарг) до Кабінету Міністрів України;

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права та судової практики інших країн щодо вирішення спорів за участю центральних органів виконавчої влади та підготовка пропозицій директору юридичного департаменту, начальнику управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах (далі - начальник управління) стосовно можливості використання досвіду інших країн при розробці нормативних актів України;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері захисту інтересів Мінекономрозвитку в судах;

правове супроводження в органах державної виконавчої служби виконання судових рішень, де стягувачем або боржником виступає Мінекономрозвитку;

представництво в судах, контролюючих, правоохоронних та інших органах інтересів Мінекономрозвитку;

вивчення судової практики.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує представництво в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судових, контролюючих, правоохоронних та інших органах;

за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі, державного секретаря, директора юридичного департаменту, начальника управління готує та подає до судових органів процесуальні документи, визначені Кодексом адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, необхідні для захисту прав та інтересів Мінекономрозвитку;

розглядає за дорученням директора юридичного департаменту, начальника управління проекти нормативно-правових актів, які надходять на погодження до Мінекономрозвитку, готує проекти висновків щодо їх відповідності законодавству з питань судочинства;

за дорученням директора юридичного департаменту, начальника управління здійснює у встановленому порядку взаємодію з правоохоронними та контролюючими органами в т. ч. з питань ревізій, перевірок та інших дій, що проводяться в Мінекономрозвитку (у підприємствах, установах що входять до сфери управління Мінекономрозвитку) зазначеними органами;

за дорученням директора юридичного департаменту, начальника управління аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, які встановлюють відповідність діяльності Мінекономрозвитку закону, та разом з заінтересованими структурними підрозділами управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах та іншими заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, вносить їх у встановленому порядку на розгляд директору юридичного департаменту і начальнику управління;

виносить на розгляд директору юридичного департаменту, начальнику управління пропозиції щодо впровадження більш досконалих форм і методів правової роботи у Мінекономрозвитку;

проводить роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів) Мінекономрозвитку та участь у їх підготовці, зокрема:

забезпечення розгляду проектів договорів;

забезпечення погодження проектів договорів;

забезпечення реєстрації та зберігання укладених договорів;

забезпечення здійснення контролю за виконанням укладених договорів;

забезпечує підготовку, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

забезпечує підготовку відповідей (відзивів), заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;

здійснює захист інтересів Мінекономрозвитку при розгляді майнових (немайнових), переддоговірних та інших спорів в судах, контролюючих, правоохоронних та інших органах;

здійснює захист інтересів Мінекономрозвитку у справах про банкрутство державних підприємств, а також бере участь у зборах комітету кредиторів;

здійснює організаційно-технічні заходи з реєстрації, обліку, зберігання та відправлення претензійно-позовних матеріалів;

здійснює розгляд, аналіз та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи;

здійснює підготовку висновків та пропозицій щодо поліпшення договірної та претензійно-позовної роботи.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з приводу договірної роботи, претензій та позовів пред'явлених до Мінекономрозвитку, а також пов'язаних із підготовкою претензій та позовів від Міністерства;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

- залучення за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- користування безоплатно базами даних, що створюються та ведуться органами виконавчої влади;

інформувати начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації;

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах.

4.4. Начальник відділу:

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу
претензійно-договірної роботи

О. М. Коваленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ позовної роботи управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ позовної роботи у складі управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент (Положення N 1405) та управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

організація правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінекономрозвитку в судах та інших органах;

правове супроводження та участь у судових процесах, де стороною є Мінекономрозвитку;

підготовка за дорученням Кабінету Міністрів України правової позиції щодо позовів (скарг) до Кабінету Міністрів України;

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права та судової практики інших країн щодо вирішення спорів за участю центральних органів виконавчої влади та підготовка пропозицій директору юридичного департаменту, начальнику управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах, стосовно можливості використання досвіду інших країн;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері захисту інтересів Мінекономрозвитку в судах та інших органах;

правове супроводження в органах державної виконавчої служби виконання судових рішень, де стягувачем або боржником виступає Мінекономрозвитку;

представництво в судах та інших органах інтересів Мінекономрозвитку;

ведення моніторингу судових справ за участю Мінекономрозвитку;

вивчення та узагальнення судової практики.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує представництво в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судах та інших органах;

за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі, державного секретаря, директора юридичного департаменту та начальника управління готує та подає до суду процесуальні документи, визначені Кодексом адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, необхідні для захисту прав та інтересів Мінекономрозвитку;

за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі, державного секретаря, директора юридичного департаменту та начальника управління здійснює правове супроводження питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

готує проекти відзивів та інших процесуальних документів за дорученнями директора юридичного департаменту та начальника управління;

бере участь в розробленні та підготовці проектів нормативно-правових актів з питань судочинства та подає пропозиції начальнику управління;

розглядає за дорученням директора юридичного департаменту та начальника управління проекти нормативно-правових актів, які надходять на погодження до Мінекономрозвитку, готує проекти висновків щодо їх відповідності законодавству з питань судочинства;

веде моніторинг судових проваджень, учасником яких є Мінекономрозвитку;

вивчає та узагальнює судову практику в т. ч. міжнародний досвід у вирішенні судових справ;

за дорученням директора юридичного департаменту, начальника управління здійснює у встановленому порядку взаємодію з правоохоронними та контролюючими органами в т. ч. з питань ревізій, перевірок та інших дій, що проводяться в Мінекономрозвитку (на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку) зазначеними органами;

за дорученням директора юридичного департаменту, начальника управління аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, які встановлюють відповідність діяльності Мінекономрозвитку закону, та разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, вносить їх у встановленому порядку на розгляд директору юридичного департаменту і начальнику управління;

здійснює організаційно-технічні заходи з реєстрації, обліку, зберігання та відправлення судових документів;

здійснює підготовку висновків та пропозицій щодо поліпшення позовної роботи.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема, з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності Мінекономрозвитку;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

- залучення за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

- користування безоплатно базами даних, що створюються та ведуться органами виконавчої влади;

інформувати начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах - начальник відділу (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований безпосередньо начальнику управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту та начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника управління
правового захисту інтересів
Міністерства в судах та інших органах -
начальник відділу позовної роботи

Т. Є. Фандикова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів (далі - відділ) у складі управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), Положенням про управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Мін'юсту.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

систематизація та впорядкування нормативно-правових актів і приведення їх норм до внутрішньоузгодженої системи;

організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримання їх у контрольному стані та здійснення інформаційно-правового обслуговування працівників апарату Мінекономрозвитку;

забезпечення літературного редагування проектів нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Мінекономрозвитку, та в разі необхідності проектів листів за підписом Міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - Торгового представника України та державного секретаря Мінекономрозвитку.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у розробленні нормативно-правових актів та наказів Міністерства, головним розробником яких є Міністерство;

опрацьовує попередньо погодженні та завізовані керівником відповідного структурного підрозділу Мінекономрозвитку документи: проекти законів України, указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, а також листи, які подаються на підпис Міністру економічного розвитку і торгівлі, першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра - Торговому представнику України та державному секретарю Мінекономрозвитку;

веде облік, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в Мінекономрозвитку, удосконалення роботи щодо здійснення систематизації законодавства;

організовує та веде еталонну базу даних правової інформації, необхідну для забезпечення правової роботи у Мінекономрозвитку;

упорядковує акти без зміни їх змісту у єдині збірники, зібрання за хронологією або тематикою;

бере участь у розгляді та опрацюванні документів з грифом "Таємно", "Цілком таємно" та "Для службового користування";

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. Права відділу

3.1. Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з приводу систематизації та впорядкування нормативно-правових актів і приведення їх норм до внутрішньоузгодженої системи;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

інформувати начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління правового захисту інтересів Міністерства у судах та інших органах.

4.4. Начальник відділу:

організовує та координує роботу з забезпечення єдиного порядку обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в Мінекономрозвитку;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора юридичного департаменту та начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу та підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання підготоване департаментом персоналу про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу систематизації
актів законодавства та літературного
редагування документів

О. О. Хуторна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор захисту прав у сфері інтелектуальної власності управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Сектор захисту прав у сфері інтелектуальної власності у складі управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент (Положення N 1405) та управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

організація правової роботи, спрямованої на неухильне дотримання вимог актів законодавства у сфері інтелектуальної власності;

організація роботи, пов'язаної з здійсненням заходів, спрямованих на захист прав у сфері інтелектуальної власності;

забезпечення захисту і відновлення порушених прав та інтересів Мінекономрозвитку у сфері інтелектуальної власності;

розроблення пропозицій та забезпечення виконання рішень, прийнятих Мінекономрозвитку у сфері інтелектуальної власності;

представлення в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судах, державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, правоохоронних органах під час розгляду правових та інших питань, спорів тощо;

перевірка в межах компетенції сектору відповідності законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права та судової практики інших країн щодо вирішення спорів за участю центральних органів виконавчої влади та підготовка пропозицій директору юридичного департаменту, начальнику управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах (далі - начальник управління) стосовно можливості використання досвіду інших країн при розробці нормативних актів України;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері захисту інтересів Мінекономрозвитку в судах;

правове супроводження виконання судових рішень, у справах де стягувачем або боржником виступає Мінекономрозвитку;

вивчення та узагальнення судової практики.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує представництво в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судових, контролюючих, правоохоронних та інших органах;

за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі, державного секретаря, директора юридичного департаменту, начальника управління готує та подає до судових органів процесуальні документи, визначені Кодексом адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, та відповідні додатки до них, необхідні для захисту прав та інтересів Мінекономрозвитку;

розглядає за дорученням директора юридичного департаменту, начальника управління проекти нормативно-правових актів, які надходять на погодження до Мінекономрозвитку, готує проекти висновків щодо їх відповідності законодавству з питань судочинства;

за дорученням директора юридичного департаменту, начальника управління здійснює у встановленому порядку взаємодію з державними підприємствами, правоохоронними та контролюючими органами у сфері інтелектуальної власності;

за дорученням директора юридичного департаменту, начальника управління аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, які встановлюють відповідність діяльності Мінекономрозвитку закону, та разом з заінтересованими структурними підрозділами управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах юридичного департаменту та іншими заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, вносить їх у встановленому порядку на розгляд директору юридичного департаменту і начальнику управління;

забезпечує підготовку, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

забезпечує підготовку відповідей (відзивів), заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами;

здійснює організаційно-технічні заходи з реєстрації, обліку, зберігання та відправлення претензійно-позовних матеріалів у сфері інтелектуальної власності;

здійснює розгляд, аналіз та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи у сфері інтелектуальної власності;

здійснює підготовку висновків та пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи у сфері інтелектуальної власності.

3. Права сектору

3.1. Сектор має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на сектор, а саме щодо:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності Мінекономрозвитку у сфері інтелектуальної власності;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі в нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції сектору;

- користування безоплатно базами даних, що створюються та ведуться органами виконавчої влади;

інформувати начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації;

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач сектору, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Завідувач сектору повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Завідувач сектору підпорядкований безпосередньо начальнику управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах.

4.4. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у секторі;

уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

забезпечує додержання співробітниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників сектору, підписує посадові інструкції працівників сектору;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям сектору;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору.

 

Завідувач сектору захисту прав у
сфері інтелектуальної власності

Ю. О. Ромененко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності у складі юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

координація і забезпечення договірно-правової роботи з питань укладення міжнародних договорів про сприяння та взаємний захист інвестицій, щодо співробітництва між Україною і Європейським Союзом, угод про вільну торгівлю та економічне співробітництво, а також інших угод зовнішньоекономічного характеру;

координація і забезпечення правового супроводження питань зовнішньоекономічного співробітництва між Україною та іншими державами, що здійснюється в межах двосторонніх комісій з питань торговельно-економічного та інших видів співробітництва;

забезпечення правового аналізу запитів суб'єктів господарювання України, які звертаються до Мінекономрозвитку стосовно питань зовнішньоекономічної діяльності, та надання відповідних рекомендацій чи роз'яснень;

аналіз законодавства і розроблення проектів нормативно-правових актів з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та торговельно-економічного співробітництва;

участь у межах компетенції в забезпеченні реалізації державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із Світовою організацією торгівлі, державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

методична та правова допомога структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, з питань застосування законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права, міжнародних організацій і підготовка пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів України з питань зовнішньоекономічної діяльності та торговельно-економічного співробітництва;

участь у роботі з правового супроводження виконання укладених міжнародних договорів.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

розроблення проектів міжнародних договорів України і проведення відповідної роботи з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади щодо опрацювання та узгодження текстів угод про сприяння та захист інвестицій, утворення двосторонніх міжурядових комісій та торговельно-економічних угод;

проведення переговорів з представниками іноземних країн і міжнародних організацій з питань укладення, зміни, пролонгації та денонсації міжнародних договорів з питань торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва;

супроводження укладених міжнародних угод під час їх опрацювання в комітетах Верховної Ради України;

ведення бази даних щодо укладених міжнародних договорів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

взаємодію з посольствами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій з питань укладення та виконання міжнародних договорів (здійснюється через Міністерство закордонних справ України);

розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України відповідно до потреб забезпечення виконання зобов'язань України, що випливають з укладених міжнародних договорів;

аналіз законодавства України з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

контроль за дотриманням законодавства під час оформлення документів дозвільного характеру, що видаються Мінекономрозвитку суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності;

експертизу зовнішньоекономічних контрактів суб'єктів господарювання України щодо відповідності цих контрактів законодавству України;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва;

координацію роботи інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з підготовки та вдосконалення нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва;

аналіз документів, які подаються Мінекономрозвитку з метою отримання ліцензій для здійснення майнових інвестицій за кордоном;

правове супроводження співробітництва України з міжнародними організаціями та об'єднаннями, у тому числі з Європейським Союзом і Світовою організацією торгівлі;

надання правової допомоги в разі порушення торговельних спорів та під час захисту державних інтересів України в антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних розслідуваннях;

опрацювання матеріалів щодо скасування, тимчасового зупинення санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

правовий аналіз угод, які укладаються Мінекономрозвитку із суб'єктами господарювання;

перевірку відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проведення гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проведення юридичної оцінки документів, поданих на реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України;

виконання інших завдань з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

згідно з дорученнями Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку брати участь в експертних переговорах (консультаціях) у складі української делегації стосовно укладення міжнародних договорів України про сприяння та захист інвестицій, утворення двосторонніх міжурядових комісій та торговельно-економічних договорів;

надавати консультаційно-правову допомогу з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва;

брати участь у перевірці стану дотримання законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності місцевими органами виконавчої влади під час здійснення ними функцій дозвільного характеру у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надавати рекомендації з усунення недоліків, виявлених у ході перевірки;

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання своїх функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції;

інформувати директора юридичного департаменту про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх зносин, віднесену до державної таємниці, зокрема відомості про здійснення державної зовнішньоекономічної політики, про перспективи розвитку співробітництва з країнами світу, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців відділу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки.

4.5. Начальник відділу та його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності

Є. Ю. Бердник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення державних закупівель юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення державних закупівель у складі юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент (Положення N 1405), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сфері державних/публічних закупівель (далі - закупівель);

координація роботи центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері закупівель;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

аналізує на відповідність законодавству у сфері закупівель проекти наказів, нормативно-правових актів та інших документів з питань закупівель, що подаються на погодження керівництву Мінекономрозвитку, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

здійснює юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері закупівель, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами яких готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

опрацьовує разом з відповідними структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до компетенції відділу, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

інформує директора юридичного департаменту про необхідність ужиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

у межах компетенції вносить пропозиції директору юридичного департаменту щодо подання нормативно-правого акта на державну реєстрацію;

разом з відповідними заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у сфері закупівель, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту;

здійснює співробітництво з державними органами влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

бере участь у межах компетенції:

- у реалізації державної політики у сфері закупівель, а також у забезпеченні Мінекономрозвитку здійснення функцій Уповноваженого органу з питань закупівель;

- у розгляді проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли на погодження до Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

- в опрацюванні запитів з питань закупівель та щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

- в опрацюванні проектів узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель, що надаються з ініціативи Мінекономрозвитку та/або на підставі відповідних запитів і листів;

- в опрацюванні проектів відповідей щодо надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

здійснює заходи щодо інформаційної підтримки та оновлення інформаційно-правових систем "ЛІГА:ЗАКОН";

виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

інформувати директора юридичного департаменту про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу відповідними структурними підрозділами необхідної інформації;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розроблені нормативно-правових актів, головним розробником яких визначено Мінекономрозвитку, проектів наказів Мінекономрозвитку, проведенні юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи документів, нормативно-правовому забезпеченні контролю у сфері державних закупівель;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу правового
забезпечення державних закупівель

Д. С. Панько
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали