Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положень про структурні підрозділи Фармацевтичного директорату

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 травня 2018 року N 950

Про затвердження Положень про структурні підрозділи Фармацевтичного директорату

Відповідно до підпункту 16 пункту 102 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267) (зі змінами), наказую:

1. Затвердити:

1) Положення про експертну групу з питань допуску на ринок лікарських засобів Фармацевтичного директорату, що додається;

2) Положення про експертну групу з питань раціонального застосування лікарських засобів Фармацевтичного директорату, що додається;

3) Положення про експертну групу з питань медичних виробів та косметичних засобів Фармацевтичного директорату, що додається.

2. Керівникам експертних груп Фармацевтичного директорату, після призначення, забезпечити:

1) зберігання другого примірника відповідних положень;

2) підготовку та затвердження в установленому порядку у тижневий строк посадових інструкцій;

3) ознайомлення з положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями підлеглих працівників.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

А. Янчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 травня 2018 року N 950

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з питань допуску на ринок лікарських засобів Фармацевтичного директорату

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Експертна група з питань допуску на ринок лікарських засобів (далі - Експертна група) є структурним підрозділом Фармацевтичного директорату (далі - Директорат) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.2. У своїй діяльності Експертна група керується Конституцією, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про лікарські засоби", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Постанова N 152) Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI, Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1156 (Постанова N 1156)), та Методичними рекомендаціями щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схваленими постановою колегії Мін'юсту від 21 листопада 2000 року N 41 (Постанова N 41), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15 листопада 2006 року N 970/2006, Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 р. N 883/5 (Наказ N 883/5)), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Фармацевтичний директорат (Наказ N 951), цим Положенням та іншими актами законодавства.

1.3. Експертна група безпосередньо підпорядковується генеральному директору Директорату.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Експертної групи є:

2.1. Розроблення пропозицій щодо формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері допуску на ринок ефективних та безпечних лікарських засобів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (далі - у сфері компетенції), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

2.2. здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження державної політики, розроблення пропозицій щодо її подовження або коригування;

2.3. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції.

3. ФУНКЦІЇ

Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

3.2. формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;

3.3. визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об'єднання, суб'єкти господарювання тощо);

3.4. проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

3.5. забезпечує здійснення фахових комунікацій;

3.6. розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей, та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву МОЗ;

3.7. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ;

3.8. забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII), планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;

3.9. здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

3.10. бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення;

3.11. здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері компетенції;

3.12. висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату МОЗ або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.13. проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

3.14. бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ з питань, що належать до його компетенції;

3.15. бере участь у бюджетному процесі на рівні МОЗ з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції;

3.16. здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері компетенції;

3.17. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Експертної групи;

3.18. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що залежить до компетенції Експертної групи та готує пропозиції до них;

3.19. виконує інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Експертної групи входить 3 штатних посади, а саме 1 - керівник експертної групи та 2 - державні експерти.

4.2. На посади працівників Експертної групи призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.3. Державні експерти прямо підпорядковуються керівнику Експертної групи.

4.4. Керівник Експертної групи, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

4.5. Посадові обов'язки, права і відповідальність:

керівника Експертної групи визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням,

державних експертів визначаються посадовими інструкціями.

4.6. Положення про Експертну групу Директорату розробляється керівником експертної групи, погоджується генеральним директором Директорату та затверджується державним секретарем МОЗ.

5. ПРАВА

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

5.1. безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для використання покладених на неї завдань;

5.2. за погодженням з генеральним директором Директорату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

5.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

5.4. за дорученням державного секретаря МОЗ представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи.

6. КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

6.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади Державним секретарем МОЗ.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує керівник експертної групи.

6.3. На посаду керівника експертної групи призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Керівник Експертної групи повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з питань допуску на ринок ефективних та безпечних лікарських засобів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, інструментів стратегічного планування (стратегічного аналізу, прогнозування і планування та умови практичного застосування цих інструментів), механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи (підготовка політичних пропозицій, аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення), сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування законодавства, а також нормативно-правових актів, що забезпечують виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням, навичками проектного управління, планування і аналізу та мати знання у сфері підготовки проектів актів і такі професійні компетенції як концептуальне та інноваційне мислення (здатність сприймати інформацію та мислити концептуально, здатність формували закінчені (оформлені) пропозиції, здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи), управління організацією роботи (чітке бачення цілі, ефективне управління ресурсами, чітке планування реалізації, ефективне формування та управління процесами), управління персоналом (делегування та управління результатами, управління мотивацією, стимулювання командної роботи та співробітництва), комунікація та взаємодія (вміння дослухатися до думки, вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати, вміння виступати перед аудиторію), досягнення результатів (чітке бачення результату, сфокусовані зусилля задля досягнення результату, здатність запобігати та ефективно долати перешкоди), стресостійкість (розуміння своїх емоцій, управління своїми емоціями, оптимізм), аналітичні здібності (логічне мислення, абстрактне мислення), числове мислення (здатність розуміти та працювати з числовою інформацією).

6.5. Керівник експертної групи прямо підпорядковується генеральному директору Директорату.

6.6. У разі відсутності керівника Експертної групи у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Експертну групу завдань один із державних експертів відповідно до наказу Державного секретаря Міністерства за пропозицією генерального директора Директорату або керівника Експертної групи.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність керівника Експертної групи Директорату визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням.

6.8. Керівник Експертної групи:

6.8.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної групи;

6.8.2. організовує планування роботи Експертної групи та забезпечує виконання покладених на неї завдань, пов'язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ України пріоритетам Уряду, зазначених у Середньостроковому плані дій Уряду (План N 275-р), та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері компетенції.

6.8.3. визначає коло ключових заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу політики МОЗ у сфері компетенції;

6.8.4. забезпечує здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

6.8.5. готує та надає на розгляд генеральному директору Директорату аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

6.8.6. готує та подає на розгляд генеральному директору Директорату пропозиції щодо стратегічного планування діяльності МОЗ України у сфері компетенції;

6.8.7. здійснює аналіз нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

6.8.8. організовує проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

6.8.9. забезпечує адаптацію законодавства у відповідній сфері компетенції Експертної групи до законодавства ЄС;

6.8.10. визначає розподіл обов'язків між працівниками Експертної групи, координує та контролює їх діяльність;

6.8.11. організовує, скликає та проводить наради з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

6.8.12. візує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

6.8.13. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в Експертній групі, розв'язання конфліктних ситуацій;

6.8.14. вносить в установленому порядку генеральному директору Директорату пропозиції щодо вдосконалення роботи Експертної групи та підвищення її ефективності;

6.8.15. подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

6.8.16. вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Експертної групи;

6.8.17. здійснює контроль за ведення діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством;

6.8.18. виконує інші завдання генерального директора Директорату.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Експертної групи зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Експертної групи особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та гігієни праці.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Працівники Експертної групи Директорату з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, під час виконання покладених на неї завдань за погодженням з генеральним директором Директорату взаємодіють в установленому порядку з іншими Директоратами та іншими структурними підрозділами апарату МОЗ України, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Експертної групи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, пов'язаних зі сферою компетенції Експертної групи Директорату.

 

Генеральний директор
Фармацевтичного директорату

О. О. Комаріда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 травня 2018 року N 950

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з питань раціонального застосування лікарських засобів Фармацевтичного директорату

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Експертна група з питань раціонального застосування лікарських засобів (далі - Експертна група) є структурним підрозділом Фармацевтичного директорату (далі - Директорат) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.2. У своїй діяльності Експертна група керується Конституцією, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про лікарські засоби", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Постанова N 152), Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI, Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1156 (Постанова N 1156)), та Методичними рекомендаціями щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схваленими постановою колегії Мін'юсту від 21 листопада 2000 року N 41 (Постанова N 41), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15 листопада 2006 року N 970/2006, Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та від стеження результативності регуляторного акта", Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 р. N 883/5 (Наказ N 883/5)), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Фармацевтичний директорат (Наказ N 951), цим Положенням та іншими актами законодавства.

1.3. Експертна група безпосередньо підпорядковується генеральному директору Директорату.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Експертної групи є:

2.1. Розроблення пропозицій щодо формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері раціонального застосування ефективних та безпечних лікарських засобів (далі - у сфері компетенції), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

2.2. здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження державної політики, розроблення пропозицій щодо її подовження або коригування;

2.3. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції.

3. ФУНКЦІЇ

Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

3.2. формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;

3.3. визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об'єднання, суб'єкти господарювання тощо);

3.4. проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

3.5. забезпечує здійснення фахових комунікацій;

3.6. розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей, та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву МОЗ;

3.7. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ;

3.8. забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів. актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII), планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;

3.9. здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

3.10. бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення;

3.11. здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері компетенції;

3.12. висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату МОЗ або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України; а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.13. проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

3.14. бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ з питань, що належать до його компетенції;

3.15. бере участь у бюджетному процесі на рівні МОЗ з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції;

3.16. здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері компетенції;

3.17. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Експертної групи;

3.18. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належить до компетенції Експертної групи та готує пропозиції до них;

3.19. виконує інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Експертної групи входить 4 штатних посади, а саме 1 - керівник експертної групи та 3 - державні експерти.

4.2. На посади працівників Експертної групи призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.3. Державні експерти прямо підпорядковуються керівнику Експертної групи.

4.4. Керівник Експертної групи, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

4.5. Посадові обов'язки, права і відповідальність:

керівника Експертної групи визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням,

державних експертів визначаються посадовими інструкціями.

4.6. Положення про Експертну групу Директорату розробляється керівником експертної групи, погоджується генеральним директором Директорату та затверджується державним секретарем МОЗ.

5. ПРАВА

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

5.1. безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для використання покладених на неї завдань;

5.2. за погодженням з генеральним директором Директорату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

5.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

5.4. за дорученням державного секретаря МОЗ представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи.

6. КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

6.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади Державним секретарем МОЗ.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує керівник експертної групи.

6.3. На посаду керівника експертної групи призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Керівник Експертної групи повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з питань раціонального застосування лікарських засобів, інструментів стратегічного планування (стратегічного аналізу, прогнозування і планування та умови практичного застосування цих інструментів), механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи (підготовка політичних пропозицій, аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення), сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування законодавства, а також нормативно-правових актів, що забезпечують виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням, навичками проектного управління, планування і аналізу та мати знання у сфері підготовки проектів актів і такі професійні компетенції як концептуальне та інноваційне мислення (здатність сприймати інформацію та мислити концептуально, здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції, здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи), управління організацією роботи (чітке бачення цілі, ефективне управління ресурсами, чітке планування реалізації, ефективне формування та управління процесами), управління персоналом (делегування та управління результатами, управління мотивацією, стимулювання командної роботи та співробітництва), комунікація та взаємодія (вміння дослухатися до думки, вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати, вміння виступати перед аудиторію), досягнення результатів (чітке бачення результату, сфокусовані зусилля задля досягнення результату, здатність запобігати та ефективно долати перешкоди), стресостійкість (розуміння своїх емоцій, управління своїми емоціями, оптимізм), аналітичні здібності (логічне мислення, абстрактне мислення), числове мислення (здатність розуміти та працювати з числовою інформацією).

6.5. Керівник експертної групи прямо підпорядковується генеральному директору Директорату.

6.6. У разі відсутності керівника Експертної групи у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Експертну групу завдань один із державних експертів відповідно до наказу Державного секретаря Міністерства за пропозицією генерального директора Директорату або керівника Експертної групи.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність керівника Експертної групи Директорату визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням.

6.8. Керівник Експертної групи:

6.8.1. здійснює загальне керівництво діяльність Експертної групи;

6.8.2. організовує планування роботи Експертної групи та забезпечує виконання покладених на неї завдань, пов'язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ України пріоритетам Уряду, зазначених у Середньостроковому плані дій Уряду (План N 275-р), та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері компетенції.

6.8.3. визначає коло ключових заінтересований сторін, що є об'єктами впливу політики МОЗ у сфері компетенції;

6.8.4. забезпечує здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

6.8.5. готує та надає на розгляд генеральному директору Директорату аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

6.8.6. готує та подає на розгляд генеральному директору Директорату пропозиції щодо стратегічного планування діяльності МОЗ України у сфері компетенції;

6.8.7. здійснює аналіз нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

6.8.8. організовує проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

6.8.9. забезпечує адаптацію законодавства у відповідній сфері компетенції Експертної групи до законодавства ЄС;

6.8.10. визначає розподіл обов'язків між працівниками Експертної групи, координує та контролює їх діяльність;

6.8.11. організовує, скликає та проводить наради з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

6.8.12. візує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

6.8.13. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в Експертній групі, розв'язання конфліктних ситуацій;

6.8.14. вносить в установленому порядку генеральному директору Директорату пропозиції щодо вдосконалення роботи Експертної групи та підвищення її ефективності;

6.8.15. подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

6.8.16. вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Експертної групи;

6.8.17. здійснює контроль за ведення діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством;

6.8.18. виконує інші завдання генерального директора Директорату.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Експертної групи зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Експертної групи особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та гігієни праці.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Працівники Експертної групи Директорату з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, під час виконання покладених на неї завдань за погодженням з генеральним директором Директорату взаємодіють в установленому порядку з іншими Директоратами та іншими структурними підрозділами апарату МОЗ України, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Експертної групи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, пов'язаних зі сферою компетенції Експертної групи Директорату.

 

Генеральний директор
Фармацевтичного директорату

О. О. Комаріда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 травня 2018 року N 950

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з питань медичних виробів та косметичних засобів Фармацевтичного директорату

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Експертна група з питань медичних виробів та косметичних засобів (далі - Експертна група) є структурним підрозділом Фармацевтичного директорату (далі - Директорат) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.2. У своїй діяльності Експертна група керується Конституцією, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про лікарські засоби", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Постанова N 152), Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI, Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1156 (Постанова N 1156)), та Методичними рекомендаціями щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схваленими постановою колегії Мін'юсту від 21 листопада 2000 року N 41 (Постанова N 41), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15 листопада 2006 року N 970/2006, Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 р. N 883/5 (Наказ N 883/5)), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Фармацевтичний директорат (Наказ N 951), цим Положенням та іншими актами законодавства.

1.3. Експертна група безпосередньо підпорядковується генеральному директору Директорату.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Експертної групи є:

2.1. Розроблення пропозицій щодо формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері обігу медичних виробів та косметичних засобів (далі - у сфері компетенції), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

2.2. здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження державної політики, розроблення пропозицій щодо її подовження або коригування;

2.3. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції.

3. ФУНКЦІЇ

Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

3.2. формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;

3.3. визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об'єднання, суб'єкти господарювання тощо);

3.4. проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

3.5. забезпечує здійснення фахових комунікацій;

3.6. розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей, та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву МОЗ;

3.7. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ;

3.8. забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII), планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;

3.9. здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

3.10. бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення;

3.11. здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері компетенції;

3.12. висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату МОЗ або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.13. проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

3.14. бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ з питань, що належать до його компетенції;

3.15. бере участь у бюджетному процесі на рівні МОЗ з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції;

3.16. здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері компетенції;

3.17. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Експертної групи;

3.18. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належить до компетенції Експертної групи та готує пропозиції до них;

3.19. виконує інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Експертної групи входить 4 штатних посади, а саме 1 - керівник експертної групи та 3 - державні експерти.

4.2. На посади працівників Експертної групи призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.3. Державні експерти прямо підпорядковуються керівнику Експертної групи.

4.4. Керівник Експертної групи, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

4.5. Посадові обов'язки, права і відповідальність:

керівника Експертної групи визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням,

державних експертів визначаються посадовими інструкціями.

4.6. Положення про Експертну групу Директорату розробляється керівником експертної групи, погоджується генеральним директором Директорату та затверджується державним секретарем МОЗ.

5. ПРАВА

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

5.1. безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для використання покладених на неї завдань;

5.2. за погодженням з генеральним директором Директорату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

5.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

5.4. за дорученням державного секретаря МОЗ представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи.

6. КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

6.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади Державним секретарем МОЗ.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує керівник експертної групи.

6.3. На посаду керівника експертної групи призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Керівник Експертної групи повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з питань обігу медичних виробів та косметичних засобів, інструментів стратегічного планування (стратегічного аналізу, прогнозування і планування та умови практичного застосування цих інструментів), механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи (підготовка політичних пропозицій, аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення), сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування законодавства, а також нормативно-правових актів, що забезпечують виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням, навичками проектного управління, планування і аналізу та мати знання у сфері підготовки проектів актів і такі професійні компетенції як концептуальне та інноваційне мислення (здатність сприймати інформацію та мислити концептуально, здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції, здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи), управління організацією роботи (чітке бачення цілі, ефективне управління ресурсами, чітке планування реалізації, ефективне формування та управління процесами), управління персоналом (делегування та управління результатами, управління мотивацією, стимулювання командної роботи та співробітництва), комунікація та взаємодія (вміння дослухатися до думки, вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати, вміння виступати перед аудиторію), досягнення результатів (чітке бачення результату, сфокусовані зусилля задля досягнення результату, здатність запобігати та ефективно долати перешкоди), стресостійкість (розуміння своїх емоцій, управління своїми емоціями, оптимізм), аналітичні здібності (логічне мислення, абстрактне мислення), вербальне мислення (здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією).

6.5. Керівник експертної групи прямо підпорядковується генеральному директору Директорату.

6.6. У разі відсутності керівника Експертної групи у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Експертну групу завдань один із державних експертів відповідно до наказу Державного секретаря Міністерства за пропозицією генерального директора Директорату або керівника Експертної групи.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність керівника Експертної групи Директорату визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням.

6.8. Керівник Експертної групи:

6.8.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної групи;

6.8.2. організовує планування роботи Експертної групи та забезпечує виконання покладених на неї завдань, пов'язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ України пріоритетам Уряду, зазначених у Середньостроковому плані дій Уряду (План N 275-р), та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері компетенції.

6.8.3. визначає коло ключових заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу політики МОЗ у сфері компетенції;

6.8.4. забезпечує здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

6.8.5. готує та надає на розгляд генеральному директору Директорату аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

6.8.6. готує та подає на розгляд генеральному директору Директорату пропозиції щодо стратегічного планування діяльності МОЗ України у сфері компетенції;

6.8.7. здійснює аналіз нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

6.8.8. організовує проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

6.8.9. забезпечує адаптацію законодавства у відповідній сфері компетенції Експертної групи до законодавства ЄС;

6.8.10. визначає розподіл обов'язків між працівниками Експертної групи, координує та контролює їх діяльність;

6.8.11. організовує, скликає та проводить наради з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

6.8.12. візує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

6.8.13. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в Експертній групі, розв'язання конфліктних ситуацій;

6.8.14. вносить в установленому порядку генеральному директору Директорату пропозиції щодо вдосконалення роботи Експертної групи та підвищення її; ефективності;

6.8.15. подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

6.8.16. вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Експертної групи;

6.8.17. здійснює контроль за ведення діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством;

6.8.18. виконує інші завдання генерального директора Директорату.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Експертної групи зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Експертної групи особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та гігієни праці.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Працівники Експертної групи Директорату з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, під час виконання покладених на неї завдань за погодженням з генеральним директором Директорату взаємодіють в установленому порядку з іншими Директоратами та іншими структурними підрозділами апарату МОЗ України, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними. Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Експертної групи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, пов'язаних зі сферою компетенції Експертної групи Директорату.

 

Генеральний директор
Фармацевтичного директорату

О. О. Комаріда
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали