Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів та внесення змін до деяких положень про структурні підрозділи департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 березня 2019 року N 420

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів та внесення змін до деяких положень про структурні підрозділи департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів:

управління електронного документообігу;

відділ автоматизації процесів документообігу управління електронного документообігу.

2. Унести до деяких положень про структурні підрозділи департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів зміни, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

О. Ю. Перевезенцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 420

ПОЛОЖЕННЯ
про управління електронного документообігу департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

1. Загальні положення

1.1. Управління електронного документообігу департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (далі - управління) є структурним підрозділом Мінекономрозвитку.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (Положення N 240), цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ попереднього розгляду кореспонденції;

відділ вхідної кореспонденції;

відділ вихідної кореспонденції та архіву;

відділ автоматизації процесів документообігу.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Працівники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, що входять до складу управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації в Мінекономрозвитку державної політики з питань діловодства та архівної справи, у тому числі щодо опрацювання та зберігання документів з грифом "Для службового користування" (далі - документи з грифом ДСК);

розроблення та участь у підготовці проектів нормативно-правових актів та нормативних документів Мінекономрозвитку з питань діловодства та архівної справи, електронного документообігу, порядку обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;

розроблення інструкції з діловодства в Мінекономрозвитку, порядку обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Мінекономрозвитку, зведеної номенклатури справ, шаблонів і бланків документів;

ведення обліку печаток, штампів з найменуванням Мінекономрозвитку, крім кваліфікованих електронних печаток, здійснення контролю за їх використанням та зберіганням;

забезпечення належного функціонування та подальшого розвитку системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

організація документообігу, здійснення реєстрації та ведення обліку документів, забезпечення формування і збереження архівного фонду Мінекономрозвитку та організація користування ним.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у підготовці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів і нормативних документів Мінекономрозвитку з питань діловодства та архівної справи, електронного документообігу;

розробляє інструкцію з діловодства в Мінекономрозвитку, порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Мінекономрозвитку, зведену номенклатуру справ, шаблони і бланки документів;

забезпечує приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції та реєстрацію і відправлення вихідної кореспонденції, у тому числі документів з грифом ДСК;

веде централізовано облік вхідних, вихідних, організаційно-розпорядчих документів, у тому числі документів з грифом ДСК, що створюються в діяльності Мінекономрозвитку, забезпечує їх обіг;

здійснює попередній розгляд, розподіл та передання вхідної кореспонденції на первинний розгляд керівництву Мінекономрозвитку та доведення її до структурних підрозділів;

здійснює методичне керівництво і контроль за додержанням установленого порядку роботи з документами незалежно від форми їх створення, у тому числі з документами з грифом ДСК, у структурних підрозділах Мінекономрозвитку та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління та в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду;

забезпечує адміністрування системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

надає в установленому порядку пропозиції стосовно формування заходів та обсягів фінансування робіт з подальшого розвитку системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

надає консультаційну та методичну допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань діловодства та архівної справи, опрацювання документів з обмеженим доступом, роботи користувачів у системі електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

здійснює підготовку внутрішніх листів структурним підрозділам Мінекономрозвитку з інформацією стосовно зміни послідовності дій користувачів у системі електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

готує для внесення державному секретарю Мінекономрозвитку інформацію про вчинення працівниками Мінекономрозвитку дій, які негативно вплинули або могли вплинути на штатний режим функціонування системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

веде облік печаток та штампів з найменуванням Мінекономрозвитку, крім кваліфікованих електронних печаток, контролює їх використання та зберігання;

засвідчує копії документів та підписи посадових осіб;

приймає від структурних підрозділів Мінекономрозвитку завершені в діловодстві документи, у тому числі документи з грифом ДСК, зберігає архівний фонд Мінекономрозвитку, організовує в установленому порядку користування ним;

веде державний облік документів Національного архівного фонду, проводить попередню експертизу цінності документів, що перебувають на зберіганні в архіві Мінекономрозвитку, у тому числі перегляд грифу ДСК, створює довідковий апарат архівних документів, передає документи Національного архівного фонду на державне зберігання до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління;

організовує в Мінекономрозвитку експертизу цінності документів, у тому числі документів з грифом ДСК;

формує за пропозиціями структурних підрозділів перелік відомостей, що становлять службову інформацію Мінекономрозвитку, уносить його на розгляд експертної комісії для затвердження;

готує пропозиції експертній комісії щодо перегляду грифу обмеженого доступу до архівних документів;

здійснює аналіз документообігу Мінекономрозвитку, за результатами якого готує інформаційно-аналітичну довідку державному секретарю Мінекономрозвитку для прийняття управлінських рішень.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції, проведення підвищення кваліфікації працівників Мінекономрозвитку з питань діловодства;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

проводити перевірки стану діловодства і додержання вимог інструкцій з діловодства та національних стандартів під час опрацювання та оформлення документів у структурних підрозділах Мінекономрозвитку та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, і вимагати усунення виявлених недоліків;

вимагати вчасного та повного передання в установленому порядку завершених у діловодстві справ постійного зберігання та документів з особового складу на зберігання до архівного підрозділу Мінекономрозвитку;

вимагати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку вчасного повернення виданих у тимчасове користування архівних справ, проводити перевірку умов їх зберігання.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління електронного документообігу (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує організацію діловодства в Мінекономрозвитку відповідно до вимог законодавства, розробляє заходи щодо вдосконалення діловодства в Мінекономрозвитку;

забезпечує зберігання архівного фонду Мінекономрозвитку, передання його в установленому порядку на державне зберігання;

бере участь у проведенні експертизи цінності документів Мінекономрозвитку, що накопичуються в процесі його діяльності, у тому числі документів з грифом ДСК, як заступник голови експертної комісії Мінекономрозвитку, а в разі відсутності голови комісії виконує його обов'язки;

координує роботу управління з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку, вимог Інструкції з охорони праці та Інструкції про здійснення заходів пожежної безпеки у приміщеннях об'єктів Мінекономрозвитку;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

веде облік печаток та штампів з найменуванням Мінекономрозвитку, крім кваліфікованих електронних печаток, здійснює контроль за їх використанням та зберіганням;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу попереднього розгляду кореспонденції, заступника начальника управління начальника відділу вихідної кореспонденції та архіву, начальника відділу вхідної кореспонденції, начальника відділу автоматизації процесів документообігу;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

4.5. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього начальника управління забезпечується:

заступником начальника управління - начальником відділу вихідної кореспонденції та архіву;

заступником начальника управління - начальником відділу попереднього розгляду кореспонденції в разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу вихідної кореспонденції та архіву.

4.6. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління
електронного документообігу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 420

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ автоматизації процесів документообігу у складі управління електронного документообігу департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

1. Загальні положення

1.1. Відділ автоматизації процесів документообігу у складі управління електронного документообігу департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів, управління електронного документообігу, цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається структурою та штатним розписом Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями, а також дорученнями керівництва управління й департаменту.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

участь у формуванні та реалізації Мінекономрозвитку державної політики у сфері електронного урядування, зокрема з питань електронного документообігу;

розроблення та участь у підготовці проектів нормативно-правових актів та нормативних документів Мінекономрозвитку з питань електронного документообігу, міжвідомчої інформаційної взаємодії та міжвідомчого обміну організаційно-розпорядчими документами в електронній формі тощо;

забезпечення належного функціонування та подальшого розвитку системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

надання консультаційної та методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань електронного документообігу, роботи користувачів в системі електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку, міжвідомчої інформаційної взаємодії та міжвідомчого обміну організаційно-розпорядчими документами в електронній формі.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань електронного документообігу, міжвідомчої інформаційної взаємодії та міжвідомчого обміну організаційно-розпорядчими документами в електронній формі;

розробляє нормативні та організаційно-методичні документи з питань забезпечення функціонування системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку і роботи користувачів в цій системі, міжвідомчої інформаційної взаємодії та міжвідомчого обміну організаційно-розпорядчими документами в електронній формі;

забезпечує виконання робіт із адміністрування та технологічного супроводження функціонування системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку, а саме:

- здійснює виконання регламентних робіт із налаштування, забезпечення функціонування та оновлення версій системи;

- забезпечує створення, наповнення, коригування та актуалізацію довідників та іншої інформаційно-довідкової інформації системи;

- здійснює створення облікових записів і ведення переліку користувачів та налаштування доступу користувачів до системи згідно з їх посадовими обов'язками та завданнями;

- здійснює моніторинг і контроль дій користувачів в системі та вживає заходів щодо мінімізації помилкових дій користувачів та виправлення наслідків цих помилкових дій;

здійснює загальну координацію та виконання робіт щодо забезпечення міжвідомчої інформаційної взаємодії та міжвідомчого обміну організаційно-розпорядчими документами в електронній формі між Міністерством та іншими державними органами через загальнодержавну систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);

здійснює підготовку внутрішніх інформаційних листів структурним підрозділам Мінекономрозвитку з інформацією стосовно зміни послідовності дій користувачів у системі електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

вивчає, аналізує та узагальнює практику здійснення електронного документообігу в Міністерстві та інших державних органах, розробляє та вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення і подальшого розвитку електронного документообігу в Міністерстві;

надає пропозиції щодо формування заходів та обсягів фінансування робіт з удосконалення й подальшого розвитку системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

забезпечує розроблення проектно-технічної документації щодо удосконалення й подальшого розвитку системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку та здійснює координацію виконання відповідних робіт;

надає начальнику управління електронного документообігу інформацію про вчинення працівниками Мінекономрозвитку дій, які негативно вплинули або могли вплинути на штатний режим функціонування системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку для наступного внесення її державному секретарю Мінекономрозвитку;

здійснює надання консультаційної і методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань електронного документообігу, роботи користувачів в системі електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку, міжвідомчої інформаційної взаємодії та міжвідомчого обміну організаційно-розпорядчими документами в електронній формі;

готує довідки та пропозиції керівництву управління, департаменту і Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління електронного документообігу щодо шляхів виконання завдань та функцій покладених на відділ, зокрема:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, а також від міністерств, інших органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, зокрема з метою наповнення довідників системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку тощо;

організації проведення нарад із питань, що належать до його компетенції;

участі в нарадах та семінарах, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу; залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

повернення виконавцям з метою усунення недоліків документів, оформлених із порушенням установлених вимог.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу автоматизації процесів документообігу (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління електронного документообігу.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів та начальника управління електронного документообігу, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів та начальника управління електронного документообігу здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу автоматизації
процесів документообігу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 березня 2019 року N 420

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких положень про структурні підрозділи департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

1. У розділі 2 Положення про управління розвитку інформаційних ресурсів і систем та електронного урядування департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 20.09.2016 N 1591 (Положення N 1591) (із змінами):

1) у пункті 2.1:

абзац другий після слів "електронного урядування" доповнити словами "цифрового розвитку та";

абзац третій після слів "електронного урядування" доповнити словами ", цифрового розвитку";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"забезпечення в межах повноважень упровадження сучасних цифрових технологій і технологій електронного урядування в Мінекономрозвитку, створення системи національних інформаційних ресурсів, координація розроблення та виконання проектів, завдань і заходів, пов'язаних із цифровим розвитком Мінекономрозвитку;";

2) у пункті 2.2:

абзац другий після слів "електронного урядування" доповнити словами "цифрового розвитку та";

абзац сімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять третім.

2. У розділі 2 Положення про відділ розвитку інформаційного забезпечення та інформаційних ресурсів у складі управління розвитку інформаційних ресурсів і систем та електронного урядування департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 20.09.2016 N 1591 (Положення N 1591) (із змінами):

1) у пункті 2.1:

абзац другий після слів "електронного урядування" доповнити словами "цифрового розвитку та";

абзац третій після слів "електронного урядування" доповнити словами ", цифрового розвитку";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"участь у межах повноважень в упровадженні сучасних цифрових технологій і технологій електронного урядування в Мінекономрозвитку, створення системи національних інформаційних ресурсів, координація розроблення та виконання проектів, завдань і заходів, пов'язаних із цифровим розвитком Мінекономрозвитку;";

2) у пункті 2.2:

абзац другий після слів "електронного урядування," доповнити словами "цифрового розвитку та";

абзац дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - вісімнадцятим.

3. У пункті 2.1 розділу 2 Положення про відділ розвитку та підтримки периферійної інфраструктури управління ІТ-інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 15.06.2017 N 872 (Положення N 872):

в абзаці сьомому слова "та обліку" замінити словами ", обліку та інвентаризації"";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надання в межах повноважень методичної допомоги працівникам апарату Мінекономрозвитку з питань правомірного використання комп'ютерних програм;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим.

4. У пункті 2.1 розділу 2 Положення про управління ІТ-інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 18.09.2018 N 1304 (Положення N 1304):

в абзаці дванадцятому слова "та обліку" замінити словами ", обліку та інвентаризації";

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"організація в межах повноважень надання методичної допомоги працівникам апарату Мінекономрозвитку з питань правомірного використання комп'ютерних програм;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п'ятнадцятим.

 

Директор департаменту розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій,
документообігу та електронних сервісів

Є. Л. Сторожук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали