Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів)

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

від 27 червня 2019 року N 52

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів)

Відповідно до підпунктів 14, 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із змінами, та з врахуванням пропозицій Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів Національної служби посередництва і примирення, утвореної наказом Національної служби посередництва і примирення від 12 грудня 2017 року N 132, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів), що додаються.

Підстава: службова записка заступника Голови НСПП, голови Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів НСПП Гербеди С. В.

2. Керівникам структурних підрозділів НСПП та начальникам відділень НСПП в областях забезпечити дотримання Методичних рекомендацій щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. Окіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної служби посередництва і примирення
27 червня 2019 року N 52

Методичні рекомендації щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів)

I. Загальні положення

1.1. Цими методичними рекомендаціями визначені організаційні засади реалізації Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП) та її відділеннями в областях головних завдань, визначених статтею 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (далі - Закон) щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів).

1.2. У методичних рекомендаціях наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

колективний трудовий спір (конфлікт) (далі - КТС (К)) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

- нормування і оплати праці;

- умов і охорони праці;

- регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- поділу і кооперації праці;

- організації і обслуговування робочих місць;

- організації підбору персоналу і його розвитку;

- соціальних гарантій, компенсацій, пільг;

- комунально-побутового обслуговування;

- санітарно-побутового обслуговування;

- медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- організації громадського харчування і питного режиму на виробництві;

- інших питань;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

(на виробничому рівні це можуть бути розбіжності з приводу виконання положень колективного договору:

- про забезпечення продуктивної зайнятості;

- про нормування і оплату праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо), в тому числі щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати;

- про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

- про зміни в організації виробництва і праці;

- про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

- про забезпечення соціального страхування;

- про режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку;

- про умови й охорону праці;

- про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- про участь трудового колективу у формуванні, поділі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

- про гарантії діяльності профспілкових або інших представницьких організацій працівників;

- про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

- щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;

г) невиконання вимог законодавства про працю;

з питань:

- гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) працівників;

- регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку,

- нормування і оплати праці,;

- гарантій й компенсацій (пільг);

- охорони праці, у тому числі щодо відшкодування у встановленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я;

- гарантій зайнятості, умов і охороні праці жінок;

- гарантій зайнятості, умов і охороні праці молоді;

- надання пільг працівникам, які поєднують роботу з навчанням;

- гарантій діяльності профспілкової або іншої представницької організації працівників;

- забезпечення державного соціального страхування;

- з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю;

реєстрація висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) - присвоєння колективному трудовому спору (конфлікту) реєстраційного номера та видання про це відповідного розпорядження НСПП, внесення в Книгу реєстрації НСПП висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) відомостей про сторони колективного трудового спору (конфлікту) із зазначенням їх повного найменування і місцезнаходження (юридичної адреси) та висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимоги;

призупинення реєстрації (тимчасове припинення реєстрації) висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) - офіційна процедура НСПП, яка фіксує тимчасове призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), якщо в письмовій інформації щодо реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) подаються дані, що потребують їх вивчення працівниками НСПП, насамперед щодо дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону, що стосуються:

- відповідності вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статті 2 Закону;

- повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

- дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки;

- визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників);

- дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців;

- дотримання порядку, процедури і строків прийняття найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

відмова в реєстрації - констатація факту відступлення від норм законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлікту), визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлікту), дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців, дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), а також констатація факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства. Відмова в реєстрації зупиняє реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) до усунення виявлених порушень;

найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю;

роботодавець - юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб;

професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі;

уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки - уповноважений найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою орган (особа), наділений (на) повноваженнями представляти їх інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з моменту затвердження вимог до моменту вирішення або припинення цього спору;

момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) - дата, коли уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілка одержали від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог, і прийняли рішення про незгоду з рішенням роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців або коли строки розгляду вимог, передбачені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", закінчилися, а відповіді від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців не надійшло.

II. Нормативні акти, які регулюють порядок реєстрації НСПП висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

Основним законодавчим актом України, що регулює порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та КТС (К) є Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", а також положення та інструкції видані Національною службою посередництва і примирення:

- Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення 29 березня 2018 року N 18 (Положення N 18);

- Положення про порядок визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту), формування вимог найманих працівників або профспілки, розгляду вимог найманих працівників або профспілки, прийняття рішення про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт) на підприємствах, в установах чи організаціях, на яких проводиться процедура відновлення платоспроможності або визнання їх банкрутом, затверджене наказом Національної служби осередництва і примирення від 27 червня 2019 N 51 (Положення N 51);

- Положення про порядок і строки розгляду роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців вимог найманих працівників, профспілки, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 26 вересня 2014 N 65 (Положення N 65);

- Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 червня 2019 N 43;

- Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 05 травня 2015 N 44 (Положення N 44);

- Інструкція про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) від 09.06.2009 N 33 (Наказ N 33);

- Інструкція про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затверджена наказом Національної служби посередництва і примирення від 08 серпня 2008 N 99 (Наказ N 99).

При надходженні матеріалів на реєстрацію КТС (К) до відділення НСПП, їх необхідно проаналізувати та надати правову оцінку відповідно до статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

III. Визначення сторони та рівня колективного трудового спору (конфлікту). Правовий аналіз вимог найманих працівників

3.1. З письмових матеріалів, які надійшли до Національної служби посередництва і примирення зі сторони найманих працівників, слід визначити рівень колективного трудового спору (конфлікту).

Зокрема, статтею 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", визначаються сторони КТС (К):

на виробничому рівні - наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація з однієї сторони та роботодавець з іншої (далі - Сторона роботодавця). За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

на галузевому, територіальному рівнях - наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи з однієї сторони та організації роботодавців, їх об'єднання або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з іншої сторони (далі - Сторона роботодавця);

на національному рівні - наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи з однієї сторони та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України з іншої сторони (далі - Сторона роботодавця).

Виходячи з особливостей сторін можна виділити такі колективні трудові спори (конфлікти) на виробничому та територіальному рівнях:

- між найманими працівниками та адміністрацією (в якому інтереси найманих працівників представляє профспілковий комітет);

- між найманими працівниками та адміністрацією (в якому інтереси найманих працівників представляє ініціативна група або інший представницький орган найманих працівників);

- між найманими працівниками/територіальною профспілковою організацією та органами управління держави (наприклад, між найманими працівниками закладів освіти та управлінням освіти районної державної адміністрації, між міською організацією профспілки працівників освіти та управлінням освіти міської ради);

- між первинною профспілковою організацією та адміністрацією.

3.2. Головним етапом у реєстрації КТС (К) є опрацювання матеріалів з метою визначення, чи дотримано процедуру висунення вимог найманими працівниками або профспілкою до роботодавця.

В залежності від підстав висунення вимог, що передбачені статтею 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", змінюється порядок вирішення КТС (К):

- якщо висунуті вимоги відносяться до пунктів "а" та "б" статті 2 Закону, то розгляд КТС (К) здійснюється примирною комісією, а в разі неприйняття рішення у встановлені строки - трудовим арбітражем.

- якщо ж вимоги підпадають під пункти "в" та "г" статті 2 Закону - розгляд КТС (К) здійснюється трудовим арбітражем або примирною комісією (у разі укладання угоди).

Сторони колективного трудового спору (конфлікту), примирна комісія і трудовий арбітраж зобов'язані використати для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) всі можливості, не заборонені законодавством.

Якщо примирні органи не змогли врегулювати розбіжності між сторонами, причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту). У цьому разі наймані працівники або уповноважений ними орган чи професійна спілка мають право з метою виконання висунутих вимог застосовувати усі дозволені законодавством засоби.

Разом з тим, чинне законодавство України не забороняє застосувати сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) інший порядок, способи і засоби виконання висунутих працівниками вимог, зокрема - переговорів, узгоджувальних зустрічей, укладення відповідних угод та визначення можливих шляхів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та виконання вимог найманих працівників.

3.3. Відділення НСПП перевіряють процедуру затвердження вимог найманих працівників або профспілки і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, загальними зборами або конференцією у відповідності до статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Послідовність затвердження вимог найманих працівників здійснюється наступним чином:

- загальні збори (конференція) найманих працівників скликаються з ініціативи виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого уповноваженого найманими працівниками органу або ініціативної групи найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), а також за пропозицією не менш як третини від загальної кількості працюючих штатних найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

- загальні збори найманих працівників є правомочними якщо в них беруть участь більше половини працюючих найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), які є штатними працівниками підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу, в тому числі керівники виборного профспілкового органу.

- конференція представників (делегатів конференції) найманих працівників є правомочною, якщо в ній бере участь дві третини обраних представників (делегатів конференції) від працюючих найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), які є штатними працівниками підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу, в тому числі керівники виборного профспілкового органу.

- або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

Вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців.

Відповідно до п. 2.2.5 Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок від 21.06.2019 N 43 (далі - Положення N 43) у випадках, коли скликання загальних зборів найманих працівників ускладнене через багато змінність або територіальну роз'єднаність цехів, відділів та інших структурних підрозділів, можуть скликатися конференції найманих працівників.

Норми представництва, як правило, встановлюються наступні:

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників до 300 осіб - 1 представник від 5 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 300 до 1000 осіб - 1 представник від 10 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 1000 до 3000 осіб - 1 представник від 20 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 3000 до 6000 осіб - 1 представник від 30 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 6000 осіб - 1 представник від 40 найманих працівників.

За рішенням ініціаторів скликання конференції найманих працівників, в разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах пропорційного представництва найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

Представники найманих працівників для участі в конференції (делегати конференції) обираються загальними зборами найманих працівників всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації шляхом відкритого або таємного голосування.

Так, у пункті 2.2.2 Положення N 43 зазначено, що у роботі загальних зборів (конференції) найманих працівників також мають право брати участь роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівники Національної служби посередництва і примирення та за згодою учасників даних загальних зборів (конференції) інші представники громадських об'єднань.

При отриманні всіх необхідних документів, НСПП проводить аналіз:

1) процедури формування і затвердження вимог найманих працівників;

2) процедури обрання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників в колективному трудовому спорі (конфлікті).

Зокрема, рішення загальних зборів найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі, коли за них проголосували не менше ніж половина членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу.

Рішення конференції найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними, якщо за них проголосувало дві третини делегатів конференції.

За результатами загальних зборів (конференції) найманих працівників складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів (конференції) найманих працівників.

До протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників додаються матеріали реєстрації їх учасників (реєстраційний лист учасників загальних зборів або реєстраційний лист делегатів конференції та протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії.

3.4. Якщо затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, здійснювалося шляхом збору підписів найманих працівників, то у матеріалах, поданих відділенню НСПП має бути протокол засідання уповноваженого представницького органу найманих працівників по оформленню та затвердженню вимог, що складається після завершення збору підписів працівників.

Вимоги працівників вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або окремої категорії працівників.

3.5. Затвердження вимог найманих працівників або профспілки на виробничому, територіальному рівнях і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси перевіряється у такій послідовності:

- у випадках, коли інтереси працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок, повинно існувати рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок;

- вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються стороні роботодавця.

- у випадках, коли інтереси працівників представляють інші уповноважені ними організації (органи) - конференцією представників підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту).

Затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, профспілки і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, конференцією представників підприємств, установ, організацій здійснюється у наступному порядку:

- конференція представників підприємств, установ, організацій скликається за ініціативою виборного профспілкового органу чи іншого уповноваженого представницького органу найманих працівників (окремою категорією найманих працівників) чи ініціативної групи найманих працівників.

- не пізніш як за два тижні до проведення конференції ініціатор скликання повідомляє працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території щодо часу скликання, місця проведення конференції, питань, які передбачається винести на її обговорення;

- відповідно до п. 3.2.5 Положення N 43 для проведення конференції представників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території встановлено наступні норми представництва:

- на територіальному рівні - 1 представник від 100 найманих працівників;

- на галузевому рівні - 1 представник від 500 найманих працівників (в галузях, в яких працює більше 200 тисяч працівників, - 1 представник від 2000 найманих працівників, в яких працює більше 500 тисяч працівників, - 1 представник від 5000 найманих працівників).

За рішенням ініціаторів скликання конференції працівників, у разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах пропорційного представництва працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території.

До компетенції конференції належить:

1) формування і затвердження вимог найманих працівників;

2) затвердження органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників.

Рішення конференції представників підприємств, установ, організацій приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі, коли за них проголосувала така кількість представників (делегатів конференції), яка складає за їх повноваженнями не менше ніж половини працюючих найманих працівників тих підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту) і делегували зазначених представників на цю конференцію.

НСПП переглядає, чи за результатами конференції складався протокол, який підписується головою і секретарем конференції.

До протоколу конференції повинні додаватися матеріали реєстрації її учасників (список представників працівників, які брали участь у роботі конференції та протокол (висновок) мандатної (лічильної комісії).

Вимоги профспілки повинні бути оформлені відповідним протоколом засідання виборного органу профспілки.

3.6. Вимоги працівників, профспілки чи об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються стороні роботодавця.

Особливо важливо зафіксувати дату вручення вимог стороні роботодавця (в журналі або в інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або в формі підпису сторони роботодавця на другому екземплярі вимог, що залишається в представника найманих працівників, або поштовим документом (квитанцією), що підтверджує відправку вимог рекомендованим листом). Адже, саме з моменту отримання вимог стороною роботодавця, починається відлік строку розгляду вимог.

Днем одержання вимог вважається дата реєстрації вимог у журналі (книзі) вхідної кореспонденції підприємства або дата, зазначена у поштовому повідомленні про вручення листа із вимогами, або дата, проставлена уповноваженим представником адміністрації підприємства поряд з його підписом на другому екземплярі вимог, що залишається у уповноважених представників найманих працівників.

В процесі реєстрації вимог, що надійшли на розгляд стороні роботодавця, на протоколі, в якому вони зазначені, робиться відповідна помітка щодо дати реєстрації та вхідного номера.

У випадку надходження вимог до роботодавця через поштове відділення рекомендованим листом з повідомленням, днем одержання вимог є день вручення стороні роботодавця відповідного конверта (із вкладеними в нього вимогами), з особистим підписом особи, яка отримала лист. Записи у журналі вхідної документації в такому випадку здійснюються в день фактичного одержання поштового відправлення.

3.7. Відповідно до статті 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" роботодавець зобов'язаний розглянути вимоги працівників, категорій працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог (його рахують з дня, наступного після того, як отримано вимоги).

Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний робочий день після вихідного.

Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції сторони роботодавця, вони зобов'язані надіслати їх у триденний строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящого органу управління, який має право прийняти рішення.

При цьому строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів.

Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог стороною роботодавця до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від сторони роботодавця про прийняте рішення.

Рішення сторони роботодавця викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається уповноваженому представницькому органу найманих працівників разом із соціально-економічним обґрунтуванням.

При наявності рішення роботодавця щодо незадоволення вимог найманих працівників, переглядаються подані матеріали у НСПП щодо виникнення КТС (К).

3.8. Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту:

- коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від Сторони роботодавця повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця;

- коли строки розгляду вимог, передбачені Законом, закінчилися, а відповіді від Сторони роботодавця не надійшло.

Обов'язково мають бути дотримані строки (3 дні), у які орган, який представляє інтереси працівників або профспілки, зобов'язаний письмово проінформувати про виникнення КТС (К):

- роботодавця;

- центральні органи виконавчої влади;

- місцевий орган виконавчої влади;

- орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства;

- Національну службу посередництва і примирення (відділення НСПП в областях).

3.9. Реєстрація колективного трудового спору (конфлікту), проводиться за результатами розгляду інформації, у якій вказано:

- сторони колективного трудового спору (конфлікту) із зазначенням їх повного найменування і місцезнаходження (юридичної адреси);

- вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки;

- момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- орган чи особу, які будуть представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників);

- загальну кількість найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) на підприємстві, в установі та організації чи їх структурних підрозділах, де виник колективний трудовий спір (конфлікт), та кількість найманих працівників, які беруть участь в даному колективному трудовому спорі (конфлікті).

Разом із письмовою інформацією про виникнення колективного трудового спору (конфлікту), уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілка повинен надіслати на ім'я Голови НСПП або відповідного її відділення в Автономній Республіці Крим та областях такі додатки:

- оригінали підписних листів та протоколів;

- оригінали або належним чином завірені копії листів, наказів, витягів, довідок тощо, які підтверджують надану інформацію.

Інформація про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) надсилається:

на виробничому, територіальному рівнях - відділенням НСПП.

Отримана інформація про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) реєструється в установленому порядку в книгах вхідних документів та передається на розгляд Голові НСПП, начальнику відділення НСПП для надання відповідного доручення.

За результатами розгляду письмової інформації про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях, відділення НСПП готує і направляє не пізніше наступного дня (якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший робочий день), подання на ім'я Голови НСПП із додатком до нього копії відповідного письмового повідомлення сторони колективного трудового спору (конфлікту) та копіями протоколів, листів, наказів, витягів, довідок тощо, які підтверджують надану інформацію, а саме реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), якщо порушень закону не було виявлено.

В поданні відділення НСПП на ім'я Голови НСПП вказуються:

- причина виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- сторони колективного трудового спору (конфлікту) (повна назва сторін спору, а не їх абревіатура) та уповноважений орган чи уповноважена особа, які будуть представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та їх юридичні адреси (поштовий індекс, точна назва населеного пункту, району, області тощо);

- форма власності підприємства (установи, організації), на якому виник колективний трудовий спір (конфлікт);

- вид діяльності підприємства (установи, організації), на якому виник колективний трудовий спір (конфлікт), за Класифікацією видів економічної діяльності (Наказ N 457) (КВЕД);

- рівень колективного трудового спору (конфлікту) - виробничий, територіальний;

- момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) (відповідно до рішення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки);

- висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимоги;

- коди висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог (відповідно до Класифікатору вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою у колективних трудових спорах (конфліктах) з питань, визначених статтею 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 N 33 (Наказ N 33));

- аналіз змісту вимог щодо відповідності їх статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз вимог щодо визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до положень статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (згідно з компетенцією роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців) щодо вирішення цих вимог);

- аналіз відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз правової обґрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які було порушено роботодавцем, уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців, що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- аналіз дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, роботодавцем, уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування положень статті 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз дотримання порядку і строків прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), визначених статтею 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз щодо наявності або відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

- обґрунтування відділення НСПП (в тому числі щодо повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), а також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", що стосуються відповідності вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статті 2 цього Закону, належної сторони колективного трудового спору (конфлікту), дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців, дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) тощо) - відповідно щодо реєстрації, призупинення реєстрації або відмови в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту);

- інші дані, що необхідні при реєстрації, призупиненні реєстрації, відмові в реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) - орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади за місцем знаходження підприємства, установи, організації; центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить відповідне підприємство, установа або організація тощо.

3.10. Призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) проводиться якщо:

- в письмовій інформації подаються дані, що потребують їх вивчення працівниками НСПП, насамперед щодо повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), а також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", що стосуються відповідності вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статті 2 цього Закону, дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців, дотримання порядку прийняття представницьким органом найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців звернувся до НСПП із заявою (іншими підтверджуючими документами, доказами) про відсутність необхідних повноважень у представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки;

- роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців звернувся із заявою про наявні, з його точки зору, порушення при формуванні і затвердженні вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та визначенні органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки;

- в письмовій інформації від сторін колективного трудового спору (конфлікту), відповідних органів державної влади повідомляється про розгляд іншої справи в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, що унеможливлює в даний час реєстрацію або наступні розгляд та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту).

Призупинення реєстрації може бути продовжено за рішенням Голови НСПП на термін, необхідний для вивчення обставин, за обґрунтованим поданням відділення НСПП.

За результатами вивчення обставин, визначених підпунктом 4.1 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) (Положення N 18), Голова НСПП приймає рішення про реєстрацію, призупинення реєстрації на термін, необхідний для вирішення питання, визначеного в абзаці шостому підпункту 4.1 цього Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), або відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

У разі призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту), після проведеної відповідної перевірки відділення НСПП готує рішення про результати перевірки та надсилає його разом із поданням про реєстрацію або відмову в реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) на ім'я Голови НСПП.

За результатами проведеної відповідної перевірки, у разі якщо юридичні підстави для відмови у реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) відсутні, відділення НСПП готує рішення про результати перевірки та надсилає його разом із поданням про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) на ім'я Голови НСПП.

3.11. Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) відбувається у разі встановлення відділенням НСПП в ході аналізу висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог невідповідності їх статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" або порушень норм підпункту 2.7 цього Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) (Положення N 18), інших законодавчих та нормативно-правових актів - відділення НСПП направляє на ім'я Голови НСПП подання про відмову в реєстрації даних вимог.

Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) може бути у випадках, якщо:

- висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимоги не відповідають положенням статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- в результаті перевірки не підтвердились повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) або сторона спору не є належною;

- порушені положення статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" щодо процедури формування та затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, оформлення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки відповідним протоколом і надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців;

- порушені положення частини 1 статті 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" щодо порядку прийняття рішення уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- реєстрація або наступні розгляд та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) неможливі до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;

- в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

Після усунення виявлених порушень або вирішення справи, що розглядалася в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства та унеможливлювала розгляд та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), орган (особа), уповноважений представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілка, подають необхідні документи і реєстрація висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту).

Подання про реєстрацію, про призупинення реєстрації або про відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) реєструється в установленому порядку відповідним підрозділом НСПП і передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення відповідному структурному підрозділу НСПП про підготовку проекту необхідного розпорядження НСПП.

На вимогу Голови НСПП відділення НСПП надсилає додаткову інформацію, необхідну для реєстрації, призупинення реєстрації, відмови в реєстрації, відмови в знятті з реєстрації вимог та колективного трудового спору (конфлікту).

3.12. Зміни до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) вносяться у разі:

- змін у назві сторони колективного трудового спору (конфлікту) у зв'язку із зміною роботодавця, де виник цей спір, організаційно-правової форми юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органів управління, зміни складу, структури, найменування уповноваженого роботодавцем органу тощо;

- прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, рішення про актуалізацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог в частині строків їх виконання або кількісних показників;

- в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

Письмова інформація сторін колективного трудового спору (конфлікту) про необхідність внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) надсилається:

- щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на національному та галузевому рівнях - на ім'я Голови НСПП;

- щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, територіальному рівнях - відділенням НСПП.

За результатами розгляду письмової інформації про необхідність внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) відділення НСПП готують і направляють на ім'я Голови НСПП подання про внесення змін до відповідного розпорядження НСПП.

Подання про внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) реєструється в установленому порядку і передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення відповідному структурному підрозділу НСПП про підготовку проекту необхідного розпорядження НСПП.

Відповідний структурний підрозділ НСПП готує проект розпорядження НСПП про внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) і подає його на підпис Голові НСПП.

 

Начальник відділу
правового забезпечення НСПП

О. О. Акімов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали