Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форми звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкції щодо її заповнення

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019

м. Київ

N 78

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2019 р. за N 144/33115

Про затвердження форми звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (Постанова N 423), та пункту 17 Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" (далі - форма N 8);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування".

2. Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М. В.) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) подання Державній службі статистики України узагальненої інформації за формою N 8 в Україні в цілому та за адміністративно-територіальними одиницями щороку до 15 березня року, наступного за звітним.

3. Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

1) збір, оброблення та узагальнення інформації за формою N 8;

2) подання узагальненого звіту за формою N 8 до Міністерства соціальної політики в установлений строк.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2013 року N 512 "Про затвердження форми звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкції щодо її заповнення" (Форма N 512), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за N 1515/24047 (зі змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л. В.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

за ___ 20__ року
(звітний період)

Подають

Строк подання

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

піврічна,
до 10 липня
та до 10 січня

Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Міністерству соціальної політики України

піврічна,
до 20 липня
та до 20 січня

Міністерство соціальної політики України - Державній службі статистики України узагальнений звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях

річна,
до 15 березня


 

Форма N 8
(піврічна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсоцполітики
22 січня 2019 року N 78
за погодженням з Держстатом

Респондент:
Найменування:

Місцезнаходження: _________
___
 

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу,
N квартири/офісу)

Розділ I. Кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

(осіб)

Найменування показників щодо кількості осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

N ряд-
ка

Усьо-
го

Особи з інвалідністю, які мають право на:

першочергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти

позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти

забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти

Усьо-
го

з них: жін-
ки

з графи 2:

Усьо-
го

з них: жін-
ки

з графи 6:

Усьо-
го

з них: жін-
ки

з графи 17:

особи, які ма-
ють особ-
ливі зас-
луги пе-
ред Бать-
ків-
щи-
ною

особи з інва-
лід-
ністю внас-
лідок війни із числа осіб, які брали без-
посе-
ред-
ню участь у бойо-
вих діях під час Дру-
гої світо-
вої війни

особи з інва-
лід-
ністю внас-
лідок війни

з графи 8

особи з інва-
лід-
ністю внас-
лідок ЧАЕС I гру-
пи

особи з інва-
лід-
ністю внас-
лідок ЧАЕС II групи з ме-
дич-
ними пока-
зан-
нями

сім'ї, в яких про-
жи-
вають двоє і біль-
ше осіб з інва-
лід-
ністю

осо-
би з інва-
лід-
ністю з числа ко-
лиш-
ніх мало-
літніх в'яз-
нів кон-
цен-
тра-
цій-
них табо-
рів

особи з інва-
лід-
ністю з кук-
сами обох ніг і рук

особи з інва-
лід-
ністю з ампу-
таці-
єю обох ніг, які пос-
тійно пра-
цю-
ють або нав-
ча-
ються

осо-
би з інва-
лідні-
стю від за-
галь-
ного захво-
рю-
ван-
ня

діти з інва-
лідні-
стю

осо-
би з інва-
лідні-
стю з ди-
тин-
ства

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок ЧАЕС II групи без меди-
чних пока-
зань

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок ЧАЕС III групи з ме-
дич-
ними пока-
зан-
нями

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок реп-
ресій

особи з числа військово-
службовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, особи з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях

осо-
би з інва-
лідні-
стю від тру-
до-
вого каліц-
тва неви-
роб-
ни-
чого ха-
рак-
теру

особи з інва-
лід-
ністю внас-
лідок війни I групи по зору

особи з інва-
лід-
ністю внас-
лідок війни, які стали осо-
бами з інва-
лід-
ністю під час вико-
нання обо-
в'яз-
ків війсь-
кової служ-
би (служ-
бових обо-
в'яз-
ків)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для виплати грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (р. 03 = сумі рядків 04 - 06)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі особи, які:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в установленому порядку забезпечені автомобілями

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

були забезпечені в установленому порядку мотоколясками

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (р. 08 = різниці рядків 01, 03)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для одержання грошової компенсації на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування (р. 12 = сумі рядків 13 - 17)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі особи, які:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипока-
заннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипока-
заннями до керування ними

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування (р. 19 = різниці рядків 10, 12)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

(грн)

Найменування показників щодо виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування відповідно до категорій осіб з інвалідністю

N ряд-
ка

Усь-
ого

Виплата грошових компенсацій особам з інвалідністю, які мають право на:

першочергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти

позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти

забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти

Усь-
ого

з них: жін-
ки

з графи 2:

Усь-
ого

з них: жін-
ки

з графи 6:

Усь-
ого

з них: жін-
ки

з графи 17:

осо-
би, які ма-
ють особ-
ливі зас-
луги перед Бать-
ківщи-
ною

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок війни із числа осіб, які брали безпо-
серед-
ню участь у бо-
йових діях під час Дру-
гої світо-
вої війни

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок війни

з графи 8:

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок ЧАЕС I гру-
пи

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок ЧАЕС II гру-
пи з медич-
ними пока-
зан-
нями

сім'ї, в яких про-
жива-
ють двоє і біль-
ше осіб з інва-
лідні-
стю

осо-
би з інва-
лідні-
стю з числа коли-
шніх мало-
літ-
ніх в'яз-
нів кон-
цент-
рацій-
них табо-
рів

осо-
би з інва-
лідні-
стю з кук-
сами обох ніг і рук

осо-
би з інва-
лідні-
стю з ампу-
таці-
єю обох ніг, які пос-
тійно пра-
цю-
ють або нав-
чаю-
ться

осо-
би з інва-
лідні-
стю від зага-
льно-
го захво-
рюва-
ння

діти з інва-
лідні-
стю

осо-
би з інва-
лідні-
стю з ди-
тинс-
тва

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок ЧАЕС II групи без ме-
дич-
них пока-
зань

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок ЧАЕС III гру-
пи з ме-
дич-
ними пока-
зан-
нями

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок реп-
ресій

особи з числа військово-
службовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, особи з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях

осо-
би з інва-
лідні-
стю від тру-
дово-
го ка-
ліц-
тва неви-
робни-
чого ха-
рак-
теру

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок війни I гру-
пи по зору

осо-
би з інва-
лідні-
стю внас-
лідок війни, які стали осо-
бами з інва-
лідні-
стю під час вико-
нання обо-
в'яз-
ків війсь-
кової служ-
би (служ-
бових обо-
в'яз-
ків)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Обсяг нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням заборгованості

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: заборгованість з виплати за попередній звітний період

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (профінансовано)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (р. 05 = сумі рядків 06 - 08)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі особам, які:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в установленому порядку забезпечені автомобілями

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

були забезпечені в установленому порядку мотоколясками

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, виплачених внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (сплачені за послуги)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на рахунку (у зв'язку з поверненням як неодержаних з причин смерті, відсутності отримувача тощо) (р. 11 = різниці рядків 03 - 05)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (на залишку) (р. 12 = різниці рядків 04 - 10)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість з виплати особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (р. 13 = р. 01 - р. 05 - р. 11)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість з виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата грошових компенсацій на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Обсяг нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням заборгованості

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: заборгованість з виплати за попередній звітний період

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (профінансовано)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування (р. 19 = сумі рядків 20 - 24)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі, особам які:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, виплачених внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (сплачені за послуги)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на рахунку (у зв'язку з поверненням як неодержаних з причин смерті, відсутності отримувача тощо) (р. 27 = різниці рядків 17 - 19)

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (на залишку) (р. 28 = різниці рядків 18 - 26)

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість з виплати особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування (р. 29 = р. 15 - р. 17 - р. 27)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість з виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Керівник

__
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

 

 

 

Виконавець

___________
(підпис)

___
(П. І. Б.)

 

Телефон ________        Факс _________               Електронна пошта __________

 

Директор Департаменту реалізації
державних соціальних програм

М. Вишневська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
22 січня 2019 року N 78

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2019 р. за N 144/33115

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"

I. Загальні положення

1. Форма звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" (далі - Звіт) містить показники призначення та виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

2. Звіт складається двічі на рік: за I півріччя - до 10 липня та в цілому за рік - до 10 січня року, наступного за звітним, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад за місцем реєстрації (перебування) осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, і подається органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій двічі на рік: за I півріччя - до 20 липня та в цілому за рік - до 20 січня року, наступного за звітним періодом, подають Звіт Міністерству соціальної політики України.

4. Міністерство соціальної політики України до 15 березня року, наступного за звітним, подає Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях Державній службі статистики України.

5. Під час заповнення Звіту використовуються ті одиниці виміру, які зазначені у формах.

6. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

II. Заповнення розділу I "Кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"

1. У графі 1 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, усього:

графа 1 дорівнює сумі граф 2, 6, 17.

2. У графах 2 - 5 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 дорівнює сумі граф 4, 5 за всіма рядками;

у графі 3 (з графи 2) зазначається кількість жінок, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти;

у графі 4 зазначається кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 5 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни із числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни.

3. У графах 6 - 16 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 6 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 6 дорівнює сумі граф 8, 11 - 16 за всіма рядками;

у графі 7 (з графи 6) зазначається кількість жінок, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти;

у графі 8 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

графа 8 дорівнює сумі граф 9, 10 за всіма рядками;

у графі 9 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору;

у графі 10 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків);

у графі 11 зазначається кількість осіб з інвалідністю I групи внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у графі 12 зазначається кількість осіб з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 13 зазначається кількість сімей, в яких проживають двоє і більше осіб з інвалідністю;

у графі 14 зазначається кількість осіб з інвалідністю з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів;

у графі 15 зазначається кількість осіб з інвалідністю з куксами обох ніг і рук;

у графі 16 зазначається кількість осіб з інвалідністю з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

4. У графах 17 - 26 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 17 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 17 дорівнює сумі граф 19 - 26 за всіма рядками;

у графі 18 (з графи 17) зазначається кількість жінок, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 19 зазначається кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у графі 20 зазначається кількість дітей з інвалідністю;

у графі 21 зазначається кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у графі 22 зазначається кількість осіб з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи без медичних показань;

у графі 23 зазначається кількість осіб з інвалідністю III групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 24 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок репресій;

у графі 25 зазначається кількість осіб з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби; осіб з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 26 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру.

5. У рядку 01 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на початок звітного періоду, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 02 (з рядка 01) зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної кількості осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

6. У рядку 03 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді:

рядок 03 дорівнює сумі рядків 04 - 06 за всіма графами;

у рядку 04 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 05 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 06 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками;

у рядку 07 зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді.

7. У рядку 08 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду:

рядок 08 дорівнює різниці рядків 01, 03 за всіма графами;

у рядку 09 (з рядка 08) зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку та не одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду.

8. У рядку 10 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 11 (з рядка 10) зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

9. У рядку 12 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування у звітному періоді:

рядок 12 дорівнює сумі рядків 13 - 17 за всіма графами;

у рядку 13 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 14 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 15 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати грошову компенсацію;

у рядку 16 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 17 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними;

у рядку 18 зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які одержали грошову компенсацію на транспортне обслуговування.

10. У рядку 19 зазначається за відповідними графами загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду:

рядок 19 дорівнює різниці рядків 10, 12 за всіма графами.

У рядку 20 (з рядка 19) зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку та не одержали грошову компенсацію на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду.

III. Заповнення розділу II "Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю"

1. У графі 1 зазначається загальна сума коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, усього:

графа 1 дорівнює сумі граф 2, 6, 17 за всіма рядками.

2. У графах 2 - 5 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 дорівнює сумі граф 4, 5 за всіма рядками;

у графі 3 (з графи 2) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 4 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 5 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни із числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни.

3. У графах 6 - 16 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 6 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 6 дорівнює сумі граф 8, 11 - 16 за всіма рядками;

у графі 7 (з графи 6) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 8 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни;

графа 8 дорівнює сумі граф 9, 10 за всіма рядками;

у графі 9 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору;

у графі 10 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків);

у графі 11 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю I групи внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у графі 12 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 13 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) сім'ям, в яких проживають двоє і більше осіб з інвалідністю;

у графі 14 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів;

у графі 15 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з куксами обох ніг і рук;

у графі 16 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

4. У графах 17 - 26 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 17 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 17 дорівнює сумі граф 19 - 26 за всіма рядками;

у графі 18 (з графи 17) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 19 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю від загального захворювання;

у графі 20 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) дітям з інвалідністю;

у графі 21 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з дитинства;

у графі 22 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи без медичних показань;

у графі 23 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю III групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 24 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок репресій;

у графі 25 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби; особам з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 26 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.

5. У рядку 01 зазначається обсяг нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 02 (з рядка 01) зазначається заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

6. У рядку 03 зазначається обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано кошти для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (без урахування поштових витрат).

7. У рядку 04 зазначається обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

8. У рядку 05 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 05 дорівнює сумі рядків 06 - 08 за всіма графами;

у рядку 06 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 07 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 08 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками;

у рядку 09 зазначається обсяг коштів, виплачених внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

9. У рядку 10 зазначається обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

10. У рядку 11 зазначається залишок коштів на рахунку (у зв'язку з їх поверненням як неодержаних з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 11 дорівнює різниці рядків 03, 05 за всіма графами.

11. У рядку 12 зазначається залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 13 дорівнює різниці рядків 04, 10 за всіма графами.

12. У рядку 13 зазначається заборгованість з виплати особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 13 дорівнює різниці рядків 01, 05, 11 за всіма графами;

у рядку 14 зазначається заборгованість з виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

13. У рядку 15 зазначається за відповідними графами обсяг нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 16 (з рядка 15) зазначається заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

14. У рядку 17 зазначається обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано грошові компенсації на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат).

15. У рядку 18 зазначається обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

16. У рядку 19 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 19 дорівнює сумі рядків 20 - 24 за всіма графами;

у рядку 20 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 21 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 22 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію;

у рядку 23 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 24 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними;

у рядку 25 зазначається обсяг коштів, виплачених внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

17. У рядку 26 зазначається обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

18. У рядку 27 зазначається залишок коштів на рахунку (у зв'язку з їх поверненням як неодержаних з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 27 дорівнює різниці рядків 17, 19 за всіма графами.

19. У рядку 28 зазначається залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 28 дорівнює різниці рядків 18, 26 за всіма графами.

20. У рядку 29 зазначається заборгованість з виплати особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її:

рядок 29 дорівнює різниці рядків 15, 17, 27 за всіма графами;

у рядку 30 зазначається заборгованість з виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її.

 

Директор Департаменту реалізації
державних соціальних програм

М. Вишневська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали