Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації" та Інструкції щодо її заповнення

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019

м. Київ

N 77

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2019 р. за N 143/33114

Про затвердження форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 30 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності N 7 "Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації" (далі - форма N 7);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації".

2. Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М. В.) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) подання Державній службі статистики України щороку до 15 березня року, наступного за звітним, узагальненої інформації за формою N 7 за січень - грудень щодо України в цілому та за адміністративно-територіальними одиницями.

3. Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствам, сервісним центрам забезпечити:

1) збір, оброблення та узагальнення інформації за формою N 7;

2) подання Фонду соціального захисту інвалідів щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним, узагальненої інформації за формою N 7.

4. Фонду соціального захисту інвалідів забезпечити подання Міністерству соціальної політики України щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним, та щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, узагальненої інформації за формою N 7 щодо України в цілому.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2015 року N 351 "Про затвердження форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації" та Інструкції щодо її заповнення" (Форма N 351), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2015 року за N 440/26885.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л. В.

 

Міністр

А. Рева

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

за __________ 20__ року
(звітний період)

Подають

Строк подання

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад - структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, сервісні центри - Фонду соціального захисту інвалідів

за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Фонд соціального захисту інвалідів - Міністерству соціальної політики України узагальнений звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях

за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад - структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

за січень - грудень до 20 січня року, наступного за звітним

Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Фонду соціального захисту інвалідів

за січень - грудень до 01 лютого року, наступного за звітним періодом

Фонд соціального захисту інвалідів - Міністерству соціальної політики України узагальнений звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях

за січень - грудень до 20 лютого року, наступного за звітним періодом

Міністерство соціальної політики України - Державній службі статистики України узагальнений звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях

за січень - грудень до 15 березня року, наступного за звітним періодом


 

Форма N 7
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсоцполітики
22 січня 2019 року N 77

за погодженням з Держстатом

Респондент: _____

Найменування: __

Місцезнаходження: __________
_____
_____


(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ I. Загальна кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, які перебувають на обліку для забезпечення та мають у користуванні технічні та інші засоби реабілітації

(осіб)

Категорії осіб

Номер рядка

Кількість осіб, які перебували на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду

Кількість осіб, які звернулися вперше у звітному періоді

Кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді

Кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі особи, які забезпечені ТЗР (усього) на кінець звітного періоду

усього

з них:

з графи 6:

з причини смерті

з інших причин

усього

з них:

усього

з них:

жінки

усього

з них:

жінки

жінки

жінки

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Особи з інвалідністю внаслідок війни

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю від загального захворювання

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю з дитинства

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти з інвалідністю

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи похилого віку

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші категорії

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники АТО

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішньо переміщені особи (з рядків 01 - 09)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Кількість технічних та інших засобів реабілітації, необхідних для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

Категорії
осіб

Но-
мер ряд-
ка

Кіль-
кість осіб, які пот-
ребу-
вали забез-
пече-
ння ТЗР у звіт-
ному пері-
оді

Кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць

Кількість технічних засобів реабілітації, одиниць

усьо-
го

з них:

усьо-
го

з них:

сис-
тема орте-
зів на хре-
бет

сис-
тема орте-
зів на верх-
ні кінці-
вки

сис-
тема орте-
зів на ниж-
ні кінців-
ки

сис-
тема про-
тезів верх-
ніх кін-
цівок

сис-
тема про-
тезів ниж-
ніх кін-
цівок

про-
тези молоч-
ної зало-
зи

ліфи для кріп-
лен-
ня про-
тезів молоч-
ної зало-
зи, в тому числі спеці-
альні ліфи для занять фізич-
ною ку-
льту-
рою і пла-
ва-
нням (ку-
паль-
ники)

ком-
пре-
сій-
ний рукав при лім-
фо-
дермі

орто-
пе-
дич-
не взут-
тя

чох-
ли для кукс верх-
ніх та ниж-
ніх кінці-
вок

допо-
міжні засо-
би для осо-
бис-
того дог-
ляду та захис-
ту, крім поду-
шок про-
ти-
про-
леж-
невих та чох-
лів на кріс-
ла коліс-
ні

допо-
міжні засо-
би для осо-
бис-
того дог-
ляду та за-
хисту (поду-
шки проти-
про-
леж-
неві, чохли на крісла коліс-
ні)

допо-
міжні засо-
би для особи-
стої гігі-
єни

засо-
би для хо-
дін-
ня, керо-
вані однією
 ру-
кою

засо-
би для ході-
ння, керо-
вані обо-
ма рука-
ми

кріс-
ла коліс-
ні, у тому числі за інди-
віду-
аль-
ним замов-
лен-
ням

допо-
міжні засо-
би для пере-
мі-
ще-
ння або пере-
носу

допо-
між-
ні засо-
би для під-
йому

меб-
лі

ос-
на-
ще-
ння

спеці-
альні засо-
би для орієн-
ту-
вання, спіл-
ку-
вання та обміну інфор-
мацією

усьо-
го

з них:

жін-
ки

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Особи з інвалідністю внаслідок війни

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю від загального захворювання

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю з дитинства

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти з інвалідністю

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи похилого віку

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші категорії

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники АТО

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішньо переміщені особи (з рядків 01 - 09)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Надходження та видача технічних засобів реабілітації

(одиниць)

N групи

Найменування ТЗР

Номер рядка

Залишки ТЗР на початок звітного періоду

Кількість ТЗР, які надійшли/повернуті з початку звітного періоду

Кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду

Списані ТЗР, у тому числі передані до пунктів прокату

Залишки ТЗР на кінець звітного періоду

поставлені (виготовлені)

повернуті

за кошти держав-
ного бюджету

за кошти інших джерел фінансу-
вання

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту (сума рядків 02, 03)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

Чохли на крісла колісні (ОД.1.10)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

Подушки протипролежневі (ОД.1.11)

03

 

 

 

 

 

 

 

2

Допоміжні засоби для особистої гігієни (сума рядків 05 - 10)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла-стільці (на колесах і без них) (ОД.3.1)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидіння (надставки) на унітаз (ОД.3.2)

06

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидіння для ванни, сидіння для душу (ОД.4.1)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

Східці, підставки для ванни (ОД.4.2)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

Табурети, сидіння (стільці) (ОД.4.3)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

Умивальники (ОД.4.4)

10

 

 

 

 

 

 

 

3

Засоби для ходіння, керовані однією рукою (сума рядків 12 - 16)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Палиці (у тому числі палиці тактильні) (ОР.1.1)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Палиці з трьома або більше ніжками (ОР.1.2)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиці ліктьові (ОР.1.3)

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиці з опорою на передпліччя (ОР.1.4)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиці пахвові (ОР.1.5)

16

 

 

 

 

 

 

 

4

Засоби для ходіння, керовані обома руками (сума рядків 18 - 21)

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунки-рамки (ОР.2.1)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунки на колесах (ОР.2.2)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунки-стільці (ОР.2.3)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунки-столи (ОР.2.4)

21

 

 

 

 

 

 

 

5

Крісла колісні (сума рядків 23 - 32)

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісло-каталка (КК.1)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Низькоактивне крісло колісне (КК.2, КК.3)

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньоактивне крісло колісне (КК.2)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Активне крісло колісне (КК.2)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатофункціональне крісло колісне (КК.1, КК.2, КК.3)

27

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісло колісне з електроприводом (КК.9.1)

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроскутер (КК.9.1)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожнє крісло колісне (КК.4.1.1, КК.4.1.2, КК.4.2.1, КК.4.2.2)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошки для пересування (коляски малогабаритні) (ЗП.1)

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю (ЗП.2)

32

 

 

 

 

 

 

 

6

Допоміжні засоби для переміщення або переносу (сума рядків 34, 35)

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотузкові сходи (ОР.3.2)

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошики (стільці) для перенесення (ОР.3.3)

35

 

 

 

 

 

 

 

7

Допоміжні засоби для підйому

36

 

 

 

 

 

 

 

8

Меблі (сума рядків 38 - 42)

37

 

 

 

 

 

 

 

 

Столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки) (МО.1.1.2)

38

 

 

 

 

 

 

 

 

Меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі) (МО.1.2)

39

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліжка (МО.1.3)

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Стінки шведські (МО.1.4)

41

 

 

 

 

 

 

 

 

Матраци протипролежневі (МО.1.5)

42

 

 

 

 

 

 

 

9

Оснащення (підтримувальні пристрої (МО.2.1))

43

 

 

 

 

 

 

 

10

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією (сума рядків 45 - 49)

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобільні телефони

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудіоплеєри

46

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктофони

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Годинники механічні

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Годинники електронні

49

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума рядків 01, 04, 11, 17, 22, 33, 36, 37, 43, 44)

50

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Кількість технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечено осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

Категорії осіб

Номер рядка

Кіль-
кість осіб, яких забез-
пе-
чено ТЗР у звіт-
ному пері-
оді

Кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць

Кількість технічних засобів реабілітації, одиниць

усьо-
го

з них:

усь-
ого

з них:

сис-
тема орте-
зів на хре-
бет

сис-
тема орте-
зів на верх-
ні кін-
ців-
ки

сис-
тема орте-
зів на ниж-
ні кін-
ців-
ки

сис-
тема про-
тезів верх-
ніх кінці-
вок

сис-
тема про-
тезів ниж-
ніх кінці-
вок

про-
тези молоч-
ної зало-
зи

ліфи для кріп-
лення про-
тезів молоч-
ної зало-
зи, в тому числі спеці-
альні ліфи для занять фізич-
ною культу-
рою і пла-
ван-
ням (купаль-
ники)

ком-
пре-
сій-
ний рукав при лім-
фо-
дермі

орто-
пе-
дичне взу-
ття

чохли для кукс верх-
ніх та ниж-
ніх кінці-
вок

допо-
міжні за-
соби для осо-
би-
стого дог-
ляду та захи-
сту, крім поду-
шок проти-
про-
леж-
невих та
чохлів на крісла коліс-
ні

допо-
міжні за-
соби для осо-
бис-
того дог-
ляду та захи-
сту (поду-
шки про-
типро-
леж-
неві, чохли на крісла коліс-
ні)

допо-
міжні засо-
би для осо-
би-
стої гігі-
єни

засо-
би для ході-
ння, керо-
вані одні-
єю ру-
кою

засо-
би для ході-
ння, керо-
вані обома рука-
ми

крісла коліс-
ні, у тому числі за інди-
віду-
аль-
ним замов-
лен-
ням

допо-
міжні засоби для перемі-
щення або пере-
носу

допо-
міжні за-
соби для підй-
ому

меблі

осна-
щення

спеці-
альні засоби для орі-
єнту-
вання, спілку-
вання та обмі-
ну інфо-
рма-
цією

усьо-
го

з них:

жін-
ки

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Особи з інвалідністю внаслідок війни

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю від загального захворювання

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю з дитинства

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти з інвалідністю

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи похилого віку

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші категорії

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники АТО

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішньо переміщені особи (з рядків 01 - 09)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

_______
(підпис)

 

__________
(П. І. Б.)

 

 

 

М. П.

 

 

Виконавець

________
(підпис)

_________
(П. І. Б.)

 

Телефон ________

Факс _______

Електронна пошта __

 

Директор Департаменту реалізації державних соціальних програм

М. Вишневська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
22 січня 2019 року N 77

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2019 р. за N 143/33114

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації"

I. Загальні положення

1. Цю Інструкцію, що визначає порядок заповнення форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації" (далі - Звіт), розроблено відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321).

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад подають Звіт за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, - структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, сервісні центри подають Звіт за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, - Фонду соціального захисту інвалідів.

4. Фонд соціального захисту інвалідів подає узагальнений Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, - Міністерству соціальної політики України.

5. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад подають Звіт за січень - грудень до 20 січня року, наступного за звітним періодом, - структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Звіт за січень - грудень до 01 лютого року, наступного за звітним періодом, - Фонду соціального захисту інвалідів.

7. Фонд соціального захисту інвалідів подає узагальнений Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях за січень - грудень до 20 лютого року, наступного за звітним періодом, - Міністерству соціальної політики України.

8. Міністерство соціальної політики України подає узагальнений Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях за січень - грудень до 15 березня року, наступного за звітним періодом, - Державній службі статистики України.

9. Підприємства та сервісні центри заповнюють розділ IV Звіту.

10. Звіт складається за наростаючим підсумком, має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

II. Заповнення розділу I "Загальна кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, які перебувають на обліку для забезпечення та мають у користуванні технічні та інші засоби реабілітації"

1. У графі 2 зазначають загальну кількість осіб, які перебували на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР), у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду;

у графі 3 зазначають кількість жінок, які перебували на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі жінок, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду;

дані граф 2, 3 на початок року (станом на 01 січня 20__ року) мають відповідати даним граф 10, 11 на кінець попереднього звітного року за всіма рядками;

у графі 4 зазначають загальну кількість осіб, які звернулися вперше у звітному періоді;

у графі 5 зазначають кількість жінок, які звернулися вперше у звітному періоді;

у графах 6 - 9 зазначають кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді;

у графі 6 зазначають загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді;

у графі 7 зазначають кількість жінок, які зняті з обліку у звітному періоді;

графа 6 дорівнює сумі граф 8, 9 за всіма рядками;

у графі 8 зазначають загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді з причин смерті;

у графі 9 зазначають загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді з інших причин;

у графі 10 зазначають загальну кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР (усього) на кінець звітного періоду;

у графі 11 зазначають кількість жінок, які перебувають на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі жінок, які забезпечені ТЗР (усього) на кінець звітного періоду.

Графа 10 дорівнює сумі граф 2, 4 за мінусом графи 6.

Графа 11 дорівнює сумі граф 3, 5 за мінусом графи 7.

2. У рядках 1 - 11 за відповідними графами зазначають категорії осіб, які перебували на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду:

у рядку 1 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

у рядку 2 зазначають кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у рядку 3 зазначають кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у рядку 4 зазначають кількість дітей з інвалідністю;

у рядку 5 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у рядку 6 зазначають кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру;

у рядку 8 зазначають кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 зазначають кількість інших категорій осіб (жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони);

у рядку 10 зазначають кількість учасників АТО відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321);

у рядку 11 (з рядків 01 - 09) зазначають кількість внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення АТО. Рядок 11 не сумується з жодним із рядків.

3. Рядок 12 є підсумком рядків 1 - 10 за відповідними графами.

III. Заповнення розділу II "Кількість технічних та інших засобів реабілітації, необхідних для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення"

1. У графі 2 зазначають загальну кількість осіб, які потребували забезпечення ТЗР у звітному періоді;

у графі 3 зазначають кількість жінок, які потребували забезпечення ТЗР у звітному періоді;

графи 2, 3 розділу II не дорівнюють графам 10, 11 розділу I: дані граф 2, 3 розділу II є меншими за дані граф 10, 11 розділу I за всіма рядками.

2. У графах 4 - 15 зазначають кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 4 зазначають загальну кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

графа 4 дорівнює сумі граф 5 - 15 за всіма рядками;

у графі 5 зазначають інформацію про системи ортезів на хребет;

у графі 6 зазначають інформацію про системи ортезів на верхні кінцівки;

у графі 7 зазначають інформацію про системи ортезів на нижні кінцівки;

у графі 8 зазначають інформацію про системи протезів верхніх кінцівок;

у графі 9 зазначають інформацію про системи протезів нижніх кінцівок;

у графі 10 зазначають інформацію про протези молочної залози;

у графі 11 зазначають інформацію про ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальники);

у графі 12 зазначають інформацію про компресійні рукави при лімфодермі;

у графі 13 зазначають інформацію про ортопедичне взуття;

у графі 14 зазначають інформацію про чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок;

у графі 15 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, крім подушок протипролежневих та чохлів на крісла колісні.

3. У графах 16 - 26 зазначають кількість технічних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 16 зазначають загальну кількість технічних засобів реабілітації, одиниць:

графа 16 дорівнює сумі граф 17 - 26 за всіма рядками;

у графі 17 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту (подушки протипролежневі, чохли на крісла колісні);

у графі 18 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистої гігієни;

у графі 19 зазначають інформацію про засоби для ходіння, керовані однією рукою;

у графі 20 зазначають інформацію про засоби для ходіння, керовані обома руками;

у графі 21 зазначають інформацію про крісла колісні, у тому числі за індивідуальним замовленням;

у графі 22 зазначають інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу;

у графі 23 зазначають інформацію про допоміжні засоби для підйому;

у графі 24 зазначають інформацію про меблі;

у графі 25 зазначають інформацію про оснащення;

у графі 26 зазначають інформацію про спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

4. У рядках 1 - 11 граф 2, 3 зазначають кількість осіб за категоріями, які потребували забезпечення ТЗР у звітному періоді; у рядках 1 - 11 граф 4 - 26 зазначають кількість ТЗР, необхідних для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, у тому числі видані ТЗР у звітному періоді:

у рядку 1 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

у рядку 2 зазначають кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у рядку 3 зазначають кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у рядку 4 зазначають кількість дітей з інвалідністю;

у рядку 5 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у рядку 6 зазначають кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру;

у рядку 8 зазначають кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 зазначають кількість інших категорій осіб (жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони);

у рядку 10 зазначають кількість учасників АТО відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321);

у рядку 11 (з рядків 01 - 09) зазначають кількість внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення АТО. Рядок 11 не сумується з жодним із рядків.

5. Рядок 12 є підсумком рядків 1 - 10 за відповідними графами.

IV. Заповнення розділу III "Надходження та видача технічних засобів реабілітації"

1. У графі 2 зазначають інформацію про залишки ТЗР на початок звітного періоду; дані графи 2 на початок звітного періоду мають відповідати даним графи 8 на кінець попереднього звітного періоду за всіма рядками.

2. У графах 3, 4 зазначають інформацію про кількість ТЗР, які надійшли/повернуті з початку звітного періоду:

у графі 3 зазначають інформацію про поставлені (виготовлені) ТЗР;

у графі 4 зазначають інформацію про повернуті ТЗР.

3. У графах 5, 6 зазначають інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду:

у графі 5 зазначають інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду за кошти державного бюджету;

у графі 6 зазначають інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду за кошти інших джерел фінансування.

4. У графі 7 зазначають інформацію про списані ТЗР, у тому числі передані до пунктів прокату.

5. У графі 8 зазначають інформацію про залишки ТЗР на кінець звітного періоду.

6. У рядках 01 - 50 зазначають ТЗР, якими забезпечено осіб з інвалідністю та інших осіб відповідно до груп NN 1 - 10 форми звітності за відповідними графами:

у рядку 01 (група N 1) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, що є підсумком рядків 02, 03:

02 - чохли на крісла колісні (ОД.1.10);

03 - подушки протипролежневі (ОД.1.11);

у рядку 04 (група N 2) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про кількість допоміжних засобів для особистої гігієни, що є підсумком рядків 05 - 10 за всіма графами:

05 - крісла-стільці (на колесах і без них) (ОД.3.1);

06 - сидіння (надставки) на унітаз (ОД.3.2);

07 - сидіння для ванни, сидіння для душу (ОД.4.1);

08 - східці, підставки для ванни (ОД.4.2);

09 - табурети, сидіння (стільці) (ОД.4.3);

10 - умивальники (ОД.4.4);

у рядку 11 (група N 3) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про кількість засобів для ходіння, керованих однією рукою, що є підсумком рядків 12 - 16 за всіма графами:

12 - палиці (у тому числі палиці тактильні) (ОР.1.1);

13 - палиці з трьома або більше ніжками (ОР.1.2);

14 - милиці ліктьові (ОР.1.3);

15 - милиці з опорою на передпліччя (ОР.1.4);

16 - милиці пахові (ОР.1.5);

у рядку 17 (група N 4) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про кількість засобів для ходіння, керованих обома руками, що є підсумком рядків 18 - 21 за всіма графами:

18 - ходунки-рамки (ОР.2.1);

19 - ходунки на колесах (ОР.2.2);

20 - ходунки-стільці (ОР.2.3);

21 - ходунки-столи (ОР.2.4);

у рядку 22 (група N 5) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про кількість крісел колісних, що є підсумком рядків 23 - 32 за всіма графами:

23 - крісло-каталка (КК.1);

24 - низькоактивне крісло колісне (КК.2, КК.3);

25 - середньоактивне крісло колісне (КК.2);

26 - активне крісло колісне (КК.2);

27 - багатофункціональне крісло колісне (КК.1, КК.2, КК.3);

28 - крісло колісне з електроприводом (КК.9.1);

29 - електроскутер (КК.9.1);

30 - дорожнє крісло колісне (КК.4.1.1, КК.4.1.2, КК.4.2.1, КК.4.2.2);

31 - дошки для пересування (коляски малогабаритні) (ЗП.1);

32 - триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю (ЗП.2);

у рядку 33 (група N 6) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу, що є підсумком рядків 34, 35 за всіма графами:

34 - мотузкові сходи (ОР.3.2);

35 - кошики (стільці) для переносу (ОР.3.3);

у рядку 36 (група N 7) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про кількість допоміжних засобів для підйому;

у рядку 37 (група N 8) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про кількість меблів, що є підсумком рядків 38 - 42 за всіма графами:

38 - столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки) (МО.1.1.2);

39 - меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі) (МО.1.2);

40 - ліжка (МО.1.3);

41 - стінки шведські (МО.1.4);

42 - матраци протипролежневі (МО.1.5);

у рядку 43 (група N 9) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про кількість оснащення, зокрема кількість підтримувальних пристроїв (МО.2.1);

у рядку 44 (група N 10) відповідно до граф 2 - 8 зазначають інформацію про спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією, що є підсумком рядків 45 - 49 за всіма графами:

45 - мобільні телефони;

46 - аудіоплеєри;

47 - диктофони;

48 - годинники механічні;

49 - годинники електронні.

Рядок 50 відповідно до граф 2 - 8 є підсумком рядків 01, 04, 11, 17, 22, 33, 36, 37, 43, 44 (груп NN 1 - 10) за всіма графами.

V. Заповнення розділу IV "Кількість технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечено осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення"

1. У графі 2 зазначають загальну кількість осіб, яких забезпечено ТЗР у звітному періоді;

у графі 3 зазначають кількість жінок, яких забезпечено ТЗР у звітному періоді.

2. У графах 4 - 15 зазначають кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 4 зазначають загальну кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

графа 4 дорівнює сумі граф 5 - 15 за всіма рядками;

у графі 5 зазначають інформацію про системи ортезів на хребет;

у графі 6 зазначають інформацію про системи ортезів на верхні кінцівки;

у графі 7 зазначають інформацію про системи ортезів на нижні кінцівки;

у графі 8 зазначають інформацію про системи протезів верхніх кінцівок;

у графі 9 зазначають інформацію про системи протезів нижніх кінцівок;

у графі 10 зазначають інформацію про протези молочної залози;

у графі 11 зазначають інформацію про ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальники);

у графі 12 зазначають інформацію про компресійні рукави при лімфодермі;

у графі 13 зазначають інформацію про ортопедичне взуття;

у графі 14 зазначають інформацію про чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок;

у графі 15 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, крім подушок протипролежневих та чохлів на крісла колісні;

графи 2, 3 розділу IV не дорівнюють графам 10, 11 розділу I: дані граф 2, 3 розділу IV є меншими за дані граф 10, 11 розділу I за всіма рядками.

3. У графах 16 - 26 зазначають кількість виданих технічних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 16 зазначають загальну кількість виданих технічних засобів реабілітації, одиниць:

графа 16 дорівнює сумі граф 17 - 26 за всіма рядками;

у графі 17 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту (подушки протипролежневі, чохли на крісла колісні);

у графі 18 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистої гігієни;

у графі 19 зазначають інформацію про засоби для ходіння, керовані однією рукою;

у графі 20 зазначають інформацію про засоби для ходіння, керовані обома руками;

у графі 21 зазначають інформацію про крісла колісні, у тому числі за індивідуальним замовленням;

у графі 22 зазначають інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу;

у графі 23 зазначають інформацію про допоміжні засоби для підйому;

у графі 24 зазначають інформацію про меблі;

у графі 25 зазначають інформацію про оснащення;

у графі 26 зазначають інформацію про спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

4. У рядках 1 - 11 графи 2 зазначають кількість осіб за категоріями, які забезпечені ТЗР у звітному періоді; у рядках 1 - 11 граф 4 - 26 зазначають кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації (одиниць) та кількість виданих ТЗР (одиниць):

у рядку 1 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

у рядку 2 зазначають кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у рядку 3 зазначають кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у рядку 4 зазначають кількість дітей з інвалідністю;

у рядку 5 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у рядку 6 зазначають кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру;

у рядку 8 зазначають кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 зазначають кількість інших категорій осіб (жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони);

у рядку 10 зазначають кількість учасників АТО відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321);

у рядку 11 (з рядків 01 - 09) зазначають кількість внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення АТО. Рядок 11 не сумується з жодним із рядків.

5. Рядок 12 є підсумком рядків 1 - 10 за відповідними графами.

 

Директор Департаменту реалізації
державних соціальних програм

М. Вишневська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали