Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2018 р. N 273

Київ

Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити та затвердити у тримісячний строк місцеві програми з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щопівроку до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. N 273

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА
програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Мета Програми

Метою Програми є удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему недостатнього рівня впровадження принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків передбачається розв'язати шляхом застосуванням комплексного підходу та здійснення заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

удосконалення нормативно-правової бази, механізму проведення гендерно-правової експертизи та впровадження статистичних показників у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

- урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів;

- розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо);

підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

- зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами;

- внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- подолання гендерних стереотипів;

протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації більше ніж за однією ознакою, зокрема удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів за його результатами;

виконання договірних та інших міжнародних зобов'язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

- збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного значення);

- зменшення розриву в оплаті праці;

залучення до виконання Програми міжнародних організацій та громадських об'єднань, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві, зокрема зміцнення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Поєднання політики гендерного інтегрування в усіх сферах життя і за всіма напрямами суспільного розвитку та поліпшення становища жінок у тих сферах, де існує нерівність (зокрема забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків, наданих їм Конституцією України; розширення економічних можливостей для жінок у сферах зайнятості, розвитку підприємницького потенціалу; усунення негативних гендерних стереотипів; урахування особливих потреб усіх категорій жінок і чоловіків незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак), є основою забезпечення гендерної рівності та сталого розвитку суспільства.

Ця Програма враховує міжнародні інструменти ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, рекомендації міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведено в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається удосконалити механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що сприятиме створенню надійного підґрунтя для комплексної реалізації положень Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", міжнародних зобов'язань України та рекомендацій міжнародних моніторингових органів щодо сталого впровадження принципів гендерної рівності.

Виконання Програми дасть змогу:

розширити доступ жінок і чоловіків до товарів і послуг із дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом урахування у нормативно-правових актах гендерного компонента та особливих потреб різних категорій жінок і чоловіків (за такими основними ознаками, як вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус);

збільшити частку жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних і місцевих рад (міст обласного значення);

зменшити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків;

внести зміни до нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи;

створити комплексну систему реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, дискримінації більше ніж за однією ознакою і запобігти такій дискримінації;

внести на постійній основі до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників державних установ питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

розширити перелік статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо);

створити ефективну систему співпраці органів державної влади, міжнародних організацій і громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2018 - 2021 роки становить 255 тис. гривень на кожен рік.

Орієнтовний обсяг видатків з місцевих бюджетів становить у 2018 році - 1492 тис. гривень, 2019 році - 1617 тис., 2020 році - 1737 тис., 2021 році - 1896 тис. гривень.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. N 229 (Розпорядження N 229-р) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 31, ст. 951).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. N 273.

3. Державний замовник і координатор Програми - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, Мін'юст, МВС, Міноборони, МЗС, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінагрополітики, МІП, МТОТ, Мінкультури, МОЗ, МОН, Мінмолодьспорт, Держкомтелерадіо, Держстат, НАДС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також за згодою - органи місцевого самоврядування, ДСА, Федерація профспілок України, Федерація роботодавців України, міжнародні організації та громадські об'єднання, Національна академія наук, Національна академія державного управління при Президентові України, Національна академія прокуратури України, Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

6. Строк виконання Програми: 2018 - 2021 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

Державний бюджет

1020

255

255

255

255

Місцевий бюджет

6742

1492

1617

1737

1896

Інші джерела

5378

1463

1305

1330

1280

Усього

13140

3210

3177

3322

3431

 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

I. Удосконалення нормативно-правової бази, механізму проведення гендерно-правової експертизи та впровадження статистичних показників у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства

кількість розроблених нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

1) приведення Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" у відповідність із Законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (Закон N 5207-VI) та міжнародними стандартами визначення дискримінації за ознакою статі

Мінсоцполітики
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених методик

9

2

3

2

2

2) розроблення методики оцінки гендерного впливу галузевих реформ

Мінсоцполітики
Мінагрополітики
МВС
Національна поліція
Міноборони
МОЗ
МОН
Мінрегіон
НАДС
ДСА (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

інші джерела

225

50

75

50

50

кількість прийнятих нормативно-правових актів

8

2

2

2

2

3) дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у нормативно-правових актах, у тому числі шляхом застосування позитивних дій

центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

- " -

4

1

1

1

1

4) урахування особливих потреб дівчат та жінок з інвалідністю, із сільської місцевості, жінок, які самі виховують дітей, жінок похилого віку під час внесення змін до нормативно-правових актів у відповідних сферах

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених досліджень

4

1

1

1

1

5) проведення досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Мінсоцполітики
Держстат
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

600

150

150

150

150

2. Урахування гендерного компонента у програмах економічного і соціального розвитку

кількість затверджених методичних рекомендацій

1

1

 

 

 

1) внесення змін до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 4 грудня 2006 р. N 367, у частині врахування в них гендерного компонента

Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) здійснення заходів щодо включення до програми соціального та економічного розвитку та програми зайнятості населення гендерного компонента

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість розроблених інструкцій

1

1

 

 

 

3) розроблення Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)

 

 

 

 

 

 

3. Удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

1) внесення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи

Мін'юст
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість осіб з розбивкою за статтю, відповідальних за проведення гендерно-правової експертизи

200

 

100

 

100

2) визначення осіб, відповідальних за проведення гендерно-правової експертизи під час розроблення нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади та актів органів місцевого самоврядування, здійснення їх спеціальної підготовки

центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

4. Розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо)

кількість форм звітності, які необхідно доповнити показниками з розподілом за статтю

12

3

3

3

3

1) проведення аналізу діючих форм звітності та визначення переліку форм, які потребують внесення змін відповідно до Заключних зауважень
Комітету ООН
з ліквідації дискримінації щодо жінок та інших міжнародних зобов'язань України

Мінсоцполітики
Держстат
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість виданих статистично-аналітичних матеріалів

4000

1000

1000

1000

1000

2) розроблення та розповсюдження статистично-аналітичних матеріалів (гендерних портретів, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони, охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці та їх врахування під час прийняття управлінських рішень

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ
МОН
Мінкультури
Мінагрополітики
Мінприроди
Мінмолодьспорт
ДСА (за згодою)
Державна служба зайнятості
Національна поліція
Адміністрація
Держприкордонслужби
ДМС
Головне управління
Національної гвардії
ДСНС
НАДС
Національна академія наук (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

560

140

140

140

140

інші джерела

800

200

200

200

200

кількість підготовлених статистично-аналітичних матеріалів

50

12

13

12

13

3) підготовка регулярних статистично-аналітичних матеріалів щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в областях, районах, містах (гендерних портретів, інфографіки)

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
Держстат
інші центральні органи виконавчої влади
громадські об'єднання (за згодою)

місцевий бюджет

112

28

28

28

28

 

 

 

 

 

 

4) удосконалення механізму збору деталізованих
даних про становище дівчат і жінок із сільської місцевості

Мінсоцполітики
Держстат
Мінагрополітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених збірників

2

 

1

 

1

5) підготовка статистичного збірника "Жінки та чоловіки в Україні" та розміщення його на офіційному сайті Держстату

Держстат
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Разом за напрямом I

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

560

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

112

28

28

28

28

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1625

400

425

400

400

II. Підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

5. Зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами

 

 

 

 

 

 

1) проведення для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій навчань з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та застосування тимчасових спеціальних заходів

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)
НАДС
Мінсоцполітики
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

523

119

127

135

142

кількість навчань

300

75

75

75

75

2) проведення для галузевих спеціалістів методичних навчань з питань проведення гендерного портретування, протидії дискримінації за ознакою статі, застосування позитивних дій та інших питань забезпечення гендерної рівності

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

795

181

190

199

225

кількість осіб з розподілом на чоловіків та жінок

9000

2250

2250

2250

2250

інші джерела

400

100

100

100

100

частка співробітників за статтю, які пройшли навчання, відсотків

100

25

25

25

25

3) забезпечення навчання з підвищення кваліфікації співробітників сектору безпеки та оборони з питань забезпечення прав людини, зокрема прав жінок

МВС
Національна поліція
ДСНС
Адміністрація
Держприкордонслужби
ДМС
Головне управління
Національної гвардії
Міноборони
Мін'юст
Генеральна прокуратура України (за згодою)
СБУ (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)
навчальні заклади (установи), що надають післядипломну
освіту (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) включення до Типового порядку
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 640 (Постанова N 640), таких показників, як гендерна чутливість до виявлення проблем, використання гендерної статистики, проведення
гендерного аналізу та моніторингу відповідно до компетентностей державних службовців категорій "А", "Б", "В"

центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

6. Внесення до навчальних програм курсів з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування питань із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість розроблених модулів/тем

4

1

1

1

1

розроблення модулів/тем за сферами дії Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з урахуванням сучасних міжнародних документів та рекомендацій міжнародних моніторингових органів та включення їх до професійних, короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

НАДС
Мінсоцполітики
МОН
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
Державна служба зайнятості
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

200

50

50

50

50

Разом за напрямом II

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

1318

300

317

334

367

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

600

150

150

150

150

III. Протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації більше ніж за однією ознакою

7. Удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів за його результатами

кількість розглянутих звернень

1370

240

290

350

490

1) забезпечення розгляду звернень громадян за фактами дискримінації за ознакою статі та надання допомоги

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

275

51

61

72

91

кількість осіб

1370

240

290

350

490

 

 

 

 

 

 

2) здійснення збору даних стосовно кількості позовів, поданих до судових органів за категоріями, та
типу скарг на дискримінацію за ознакою статі

ДСА (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

3) розроблення механізму (дорожньої карти) надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі

Мінсоцполітики
Мін'юст
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

20

20

 

 

 

- " -

1250

150

250

350

500

4) визначення серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідальних за розгляд скарг та надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість розглянутих у судах справ

900

150

200

250

300

5) застосування Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок під час розгляду справ у судах

ДСА (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість осіб

29000

6500

7000

7500

8000

6) проведення на національному та регіональному
рівні заходів стосовно забезпечення
рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків
на робочому місці

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Спільний представницький орган об'єднань профспілок (за згодою)
Спільний представницький орган роботодавців (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

18

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

7) надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям у реалізації їх проектів
з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених кампаній, у тому числі розрахованих на чоловіків

120

30

30

30

30

8) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

місцевий бюджет

895

197

217

231

250

кількість виготовлених матеріалів

149700

37425

37425

37425

37425

інші джерела

400

100

100

100

100

8. Покращення становища груп населення, які страждають від дискримінації більше ніж за однією ознакою, включаючи ознаку статі

 

 

 

 

 

 

1) проведення заходів з інформування внутрішньо переміщених осіб щодо можливостей доступу до медичних, освітніх, соціальних послуг, зайнятості та правосуддя тощо

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
МТОТ
МОЗ
МОН
Мін'юст
Державна служба зайнятості
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених заходів

4

1

1

1

1

2) проведення оцінювання ситуації щодо навчання дівчат та хлопців ромської національності та здійснення заходів для їх заохочення до здобуття освіти та продовження навчання на всіх рівнях освіти

обласні, Київська міська держадміністрації
МОН
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

8

2

2

2

2

інші джерела

50

50

 

 

 

 

 

 

3) задоволення потреб жителів сільської місцевості, зокрема жінок з інвалідністю, похилого віку у базових соціальних послугах, послугах з охорони здоров'я, освіти, праці та зайнятості, інфраструктури та нових технологій, забезпечення доступу до адміністративних послуг, участі у політичному та громадському житті, урахування їх потреб у нормативно-правових актах

обласні, Київська міська держадміністрації
МОЗ
МОН
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Мінрегіон
Державна служба зайнятості
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) забезпечення пропорційності участі жінок із сільської місцевості в розробленні стратегій розвитку територіальних громад, політичному і громадському житті

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість жінок-підприємців

2000

500

500

500

500

5) проведення навчальних заходів для жінок із сільської місцевості з питань розвитку малого підприємництва, фермерства та кооперації у сільській місцевості, запровадження механізму надання дівчатам та жінкам із сільської місцевості пільгових кредитів для започаткування власної справи

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

1128

272

272

292

292

кількість дівчат
та жінок, які отримали послуги

400

100

100

100

100

6) проведення заходів з надання дівчатам та жінкам
з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, а також тим, які вживають наркотики, послуг з протидії дискримінації за ознакою статі

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість дівчат
та жінок, які отримали правову допомогу

8000

2000

2000

2000

2000

7) надання безоплатної правової допомоги дівчатам та жінкам, зокрема з інвалідністю, із сільської місцевості, жінкам похилого віку

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

9. Подолання гендерних стереотипів

кількість розроблених
видів соціальної реклами

4

1

1

1

1

1) розроблення та розміщення у засобах масової інформації
соціальної реклами
з протидії дискримінації за ознакою статі, зокрема щодо жінок похилого віку,
дівчат та жінок із сільської місцевості, з інвалідністю, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних

Мінсоцполітики
МІП
Держкомтелерадіо
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

360

90

90

90

90

 

 

 

 

 

 

2) розповсюдження соціальної реклами
з протидії дискримінації за ознакою статі та більше ніж за однією ознакою

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

місцевий бюджет

469

92

106

125

146

кількість проведених
заходів

20

5

5

5

5

3) підвищення рівня поінформованості населення про подолання гендерних стереотипів та прихованої дискримінації засобами гендерно чутливої мови

МОН
Мінкультури
МІП
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

40

10

10

10

10

- " -

100

25

25

25

25

4) проведення інноваційних заходів серед засобів масової інформації для поширення
нестереотипних уявлень про дівчат та жінок, хлопців та чоловіків

обласні, Київська міська держадміністрації МОН
МІП
органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

місцевий бюджет

117

22

28

31

36

кількість модулів з гендерної рівності

4

1

1

1

1

5) включення до програм підготовки фахівців із спеціальностей "Журналістика", "Менеджмент", зокрема спеціалізації "Піар, зв'язки з громадськістю та реклама", модулів з питань гендерної рівності

МОН
МІП
Держкомтелерадіо
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість осіб, які пройшли навчання

240

60

60

60

60

6) проведення навчань для авторських колективів, художників-ілюстраторів, дизайнерів, редакторів, співробітників видавництв з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків щодо усунення гендерних стереотипів із шкільних програм, підручників та іншого освітнього контенту

МОН
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

80

20

20

20

20

 

 

 

 

 

 

7) забезпечення використання однакових за змістом навчальних програм з усіх предметів для дівчат і хлопців, зокрема з трудового навчання, фізичної культури

МОН
МОЗ
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) здійснення
моніторингу (із застосуванням методики гендерного аудиту) на відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у закладах освіти та закладах вищої освіти

МОН
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) забезпечення рівного доступу дівчат та жінок до закладів вищої освіти, зокрема закладів, що належать до сфери управління МВС, Міноборони, Генеральної прокуратури України, шляхом запровадження тимчасових спеціальних заходів

МОН
МВС
Міноборони
Національна академія прокуратури України (за згодою)
Вища школа адвокатури
Національної асоціації адвокатів України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість громадян, охоплених заходами

2000

500

500

500

500

10) проведення заходів з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося
100 років

Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

100

25

25

25

25

Разом за напрямом III

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

460

115

115

115

115

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

2910

639

690

758

823

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

590

200

130

130

130

IV. Виконання договірних та інших міжнародних зобов'язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

10. Збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад
(міст обласного значення)

 

 

 

 

 

 

1) проведення на постійній основі навчань з паритетної демократії та активізації участі жінок у політиці

обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

місцевий бюджет

175

33

39

47

56

інші джерела

400

100

100

100

100

кількість проведених заходів

725

170

175

190

190

2) проведення для політиків, керівників громадських об'єднань, журналістів, населення інформаційно-просвітницьких заходів щодо важливості участі жінок у процесі прийняття управлінських рішень

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

196

44

44

54

54

 

 

 

 

 

 

3) вивчення потреби у тимчасових спеціальних заходах для дівчат та жінок у сферах, де вони недостатньо представлені або перебувають у несприятливому становищі, та розроблення відповідних рекомендацій

Національна академія наук (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

11. Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків

 

 

 

 

 

 

1) проведення перевірок стану виконання роботодавцями Законів України "Про оплату праці", "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та надання рекомендацій щодо включення до колективних угод і договорів положень щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці

Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Спільний представницький орган об'єднань профспілок (за згодою)
Спільний представницький орган роботодавців (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість дівчат, які вступили на навчання до закладів вищої освіти за STEM-спеціальностями (природничі науки, технології, технічна творчість та математика)

700

175

175

175

175

2) створення умов для здобуття дівчатами перспективного фаху (STEM-освіти, професійно-технічних спеціальностей), зокрема шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів, заохочення та забезпечення умов для рівного доступу дівчат до STEM-освіти та професійно-технічних спеціальностей за професіями загальнодержавного значення

МОН
Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

3) розроблення та затвердження положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях

Мінсоцполітики
Спільний представницький орган об'єднань профспілок (за згодою)
Спільний представницький орган роботодавців (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

частка перевірених підприємств, де зайняті працівники за професіями, раніше забороненими для жінок, відсотків

100

25

25

25

25

4) приведення у відповідність нормативно-правових актів з європейськими стандартами та здійснення організаційних заходів щодо забезпечення належних умов праці, охорони здоров'я та безпеки, проведення перевірок умов праці в секторах, професії яких були заборонені для жінок

Держпраці
Мінсоцполітики
МОЗ
Спільний представницький орган об'єднань профспілок (за згодою)
Спільний представницький орган роботодавців (за згодою)
Інститут медицини праці
Національної академії медичних наук (за згодою)
Науково-дослідницький інститут праці та зайнятості
Мінсоцполітики
(за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених навчань, тренінгів, семінарів

16

4

4

4

4

5) проведення навчань, тренінгів, семінарів, орієнтованих на самозайнятих жінок-підприємців та жінок - членів органів управління юридичних осіб, сприяння створенню регіональної мережі жінок-підприємців з метою надання консультацій жінкам щодо відкриття власної справи

Мінсоцполітики обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Мінекономрозвитку
Мін'юст
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

інші джерела

1600

400

400

400

400

кількість жінок, які пройшли навчання

800

200

200

200

200

кількість досліджень

2

 

1

 

1

6) розроблення методики та проведення дослідження щодо співвідношення неоплачуваної домашньої роботи жінок і чоловіків (ведення господарства, догляд за дітьми та іншими родичами тощо)

Мінсоцполітики
Держстат
Національна академія наук (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

150

100

 

50

 

кількість проведених заходів

100

25

25

25

25

7) проведення інформаційних заходів для заохочення чоловіків користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та хворою дитиною

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
МОЗ
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

78

27

17

17

17

інші джерела

413

113

100

100

100

12. Організація виконання договірних та інших міжнародних зобов'язань України

кількість розповсюджених міжнародних документів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

20

5

5

5

5

1) здійснення перекладу, видання та розповсюдження стратегій Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, документів Європейського інституту гендерної рівності, конвенцій Міжнародної організації праці, а також рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених доповідей

2

 

1

 

1

2) підготовка дев'ятої Державної доповіді України про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Разом за напрямом IV

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

449

104

100

118

127

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

2563

713

600

650

600

V. Залучення до виконання Програми міжнародних організацій та громадських об'єднань, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

13. Зміцнення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

 

 

 

 

 

1) вивчення та розповсюдження кращих практик державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

місцевий бюджет

1295

266

317

336

376

кількість проектів, соціального замовлення, що реалізовані громадськими об'єднаннями

72

12

15

20

25

2) здійснення проектів соціального замовлення щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації за ознакою статі

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених семінарів, тренінгів, заходів

100

25

25

25

25

3) проведення семінарів, тренінгів, інформаційно-просвітницьких заходів з питань забезпечення гендерної рівності для представників об'єднаних територіальних громад, керівників громадських об'єднань, соціально відповідального бізнесу, засобів масової інформації

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
МІП
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

658

155

165

163

175

кількість осіб

2500

625

625

625

625

Разом за напрямом V

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

1953

421

482

499

551

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

13140

3210

3177

3322

3431

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1020

255

255

255

255

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

6742

1492

1617

1737

1896

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

5378

1463

1305

1330

1280

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства

кількість удосконалених нормативно-правових актів

одиниць

18

6

4

4

4

2. Урахування гендерного компонента у програмах економічного і соціального розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів

частка програм економічного і соціального розвитку, в яких враховано гендерний компонент

відсотків

 

50

60

80

100

3. Удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи

кількість прийнятих нормативно-правових актів

одиниць

1

1

 

 

 

кількість спеціально підготовлених осіб, відповідальних за проведення гендерно-правової експертизи під час розроблення нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, актів органів місцевого самоврядування

осіб

200

 

100

 

100

4. Розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо)

кількість форм звітності, в які введено показники з розподілом за статтю

одиниць

12

3

3

3

3

5. Внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість затверджених типових модулів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

- " -

4

1

1

1

1

6. Удосконалення механізму реалізації захисту від дискримінації за ознакою статі (дискримінації за кількома ознаками)

кількість комплексних консультаційних послуг, наданих постраждалим від дискримінації за ознакою статі

- " -

6000

1000

1500

1700

1800

7. Подолання гендерних стереотипів

кількість вжитих заходів, спрямованих на подолання гендерних стереотипів

- " -

2015

37

663

662

663

8. Збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного значення)

частка жінок серед народних депутатів України

відсотків

 

12

 

 

20

частка жінок серед депутатів обласних, районних і міських рад

- " -

 

14

25

 

25

частка жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посади категорії "А")

- " -

 

 

 

20

 

9. Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків

співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків

- " -

 

73

75

78

80

частка чоловіків серед осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

- " -

 

1,6

2

2,5

3

10. Зміцнення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість заходів та проектів, що реалізовані спільно з громадськими організаціями

одиниць

72

12

15

20

25
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали