Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про впровадження електронного документообігу у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2018 року N 89/02-18

Про впровадження електронного документообігу у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Із змінами і доповненнями, внесеними (Наказ N 33.15/19)наказами (Наказ N 55.15/19) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людинивід 4 квітня 2019 року N 33.15/19 (Наказ N 33.15/19),від 14 червня 2019 року N 55.15/19 (Наказ N 55.15/19),від 15 серпня 2019 року N 78.15/19 (Наказ N 78.15/19)

З метою забезпечення підвищення якості ведення діловодства та автоматизації діловодних процесів у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наказую:

1. Впровадити систему електронного документообігу (далі - СЕД) з використанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП):

1.1. з 02 січня 2019 року у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

1.2. з 01 (Наказ N 33.15/19) грудня (Наказ N 78.15/19) 2019 року в структурних підрозділах Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у визначених Уповноваженим окремих адміністративно-територіальних одиницях України. (Наказ N 33.15/19)

(пункт 1.2 у редакції наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 04.04.2019 р. N 33.15/19 (Наказ N 33.15/19),із змінами, внесеними згідно з (Наказ N 55.15/19) наказами (Наказ N 78.15/19) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 14.06.2019 р. N 55.15/19 (Наказ N 55.15/19),від 15.08.2019 р. N 78.15/19) (Наказ N 78.15/19)

2. Затвердити Порядок здійснення електронного документообігу у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Секретаріат), що додається.

3. Визначити відповідальними:

3.1. управління документального забезпечення та контролю виконання (Дейнека В. В.) за організацію роботи з питань впровадження СЕД, ведення електронного документообігу;

3.2. управління адміністративно-господарського забезпечення (Батуринський І. І.) за адміністрування, технічний супровід, оновлення програмного забезпечення СЕД та ЕЦП;

3.3. службу управління персоналом (Волкова О. М.) за виконання функцій кадрового забезпечення СЕД;

3.4. керівників самостійних структурних підрозділів за впровадження СЕД у самостійних структурних підрозділах.

4. Управлінню документального забезпечення та контролю виконання (Дейнека В. В.) ознайомити представників Уповноваженого та працівників Секретаріату з цим наказом.

5. Працівникам Секретаріату забезпечити неухильне дотримання вимог Порядку здійснення електронного документообігу у Секретаріаті.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
28 грудня 2018 року N 89/02-18

ПОРЯДОК
здійснення електронного документообігу у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Загальні положення

1. Порядком здійснення електронного документообігу (далі - Порядок) визначаються основні правила електронного діловодства на базі системи електронного документообігу (далі - СЕД).

Електронний документообіг використовується для здійснення усіх етапів, пов'язаних із опрацюванням, підготовкою та проходженням документів у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Секретаріат).

2. Сфера дії електронного документообігу не поширюється на документи, що містять інформацію з обмеженим доступом.

3. Суб'єктами електронного діловодства є: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений), представники Уповноваженого, керівництво Секретаріату, реєстратори, контролери, керівники окремих структурних підрозділів, керівники відділів/секторів та працівники.

4. У цьому Порядку використовуються терміни у такому значенні: електронний документообіг - сукупність процесів одержання, створення, оброблення, відправлення, передавання, зберігання, використання та знищення Е-документів, що виконуються із застосуванням перевірки їх цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів;

- вхідний документ - паперовий або електронний документ, що надійшов від зовнішнього кореспондента;

- електронна резолюція (Е-резолюція) - резолюція посадової особи, підписана ЕЦП;

- Е-документ - зареєстрований у СЕД електронний документ, що має усі нормативно визначені реквізити паперового документа;

- реєстратор - працівник структурного підрозділу, до основних завдань якого належить реєстрація вхідних документів;

- головний виконавець - посадова особа з гілки резолюцій "Головні виконавці" (представник Уповноваженого, керівник Секретаріату - керівник самостійного структурного підрозділу - керівник відділу, сектору у складі самостійного структурного підрозділу - виконавець);

- отримувач документа - працівник Секретаріату, якому в установленому порядку надсилається документ із резолюцією;

- автор проекту Е-документа - працівник Секретаріату, який є головним виконавцем та якому в установленому порядку доручено підготовку відповідного проекту Е-документа;

- проект вихідного Е-документа - електронний документ, який знаходиться на стадії підготовки, погодження (візування) або підписання (затвердження) до моменту його реєстрації у СЕД;

- погоджувач - особа, яка погоджує (візує) проект Е-документа;

- підписувач - особа, яка підписує (затверджує) проект Е-документа;

- вихідний документ - паперовий документ, підготовлений у Секретаріаті згідно з цим Порядком та з урахуванням вимог Інструкції з діловодства;

- контролер - структурний підрозділ або працівник, до основних завдань якого належить здійснення контролю за виконанням документів.

Реєстрація вхідних документів

5. Реєстрація вхідних документів у Секретаріаті здійснюється працівниками структурного підрозділу, до основних завдань якого належить реєстрація вхідних документів (далі - реєстратори).

6. Під час створення електронного документа реєстратором:

- заводиться електронна реєстраційна контрольна картка (далі - ЕРКК), до якої вносяться реквізити документа згідно з вимогами Інструкції з діловодства;

- вводиться (у разі необхідності) посилання на вже зареєстрований Е-документ, який з цього самого питання і вже опрацьовувався;

- створюється електронний образ документа шляхом сканування відповідного йому паперового документа;

- на паперовий документ наноситься шляхом друку штрих-код (вхідний реєстраційний номер), присвоєний СЕД.

7. Після реєстрації вхідний паперовий документ із проектом резолюції передається на розгляд Уповноваженому (у разі його відсутності - керівнику Секретаріату), представникам Уповноваженого, керівнику Секретаріату.

Розгляд вхідних документів. Доведення документів до виконавців

8. Реєстратор, який здійснює в установленому порядку первинний розгляд документа, формує проект першої резолюції, де визначає головного виконавця, який відповідатиме за виконання документа і контрольний термін його виконання.

9. Уповноважений або визначена ним посадова особа розглядає проект першої резолюції. У разі згоди Уповноважений підписує своїм особистим ЕЦП підготовлені проекти резолюцій або відхиляє їх із зауваженнями. Уповноважений може особисто внести зміни до проекту Е-резолюції.

Уповноважений також може підписувати резолюції на папері згідно з Інструкцією з діловодства.

10. Першою резолюцією визначаються:

- головний виконавець завдання з числа представників Уповноваженого або керівника Секретаріату - таким чином створюється гілка руху документа "Головні виконавці";

- співвиконавець (співвиконавці) завдання з числа представників Уповноваженого або керівника Секретаріату (у разі Е-резолюції Уповноваженого) або з числа керівників самостійних структурних підрозділів (у разі Е-резолюції представника Уповноваженого або керівника Секретаріату) - таким чином створюється гілка (гілки) руху документа "Співвиконавці";

- контрольні терміни виконання завдань.

11. Перша резолюція накладається з урахуванням таких вимог:

- кількість контрольних пунктів першої резолюції відповідає кількості пунктів завдань, визначених відповідним документом;

- перша резолюція є простою для документів із одним завданням;

- терміни виконання резолюцій та їх пунктів відповідають термінам виконання визначених у документах;

- накладання резолюцій "до відома" допускається для інформаційних документів;

- законодавчі та нормативно-правові акти, що надійшли на ознайомлення, визначаються першою резолюцією як документи "до відома", але у випадках, коли актами передбачено завдання для Уповноваженого чи Секретаріату із термінами їх виконання, перша резолюція встановлює конкретні терміни виконання завдань відповідно до документа;

- у разі визначення документом (пунктом документа) періодичного контролю у першій резолюції або її пункті встановлюється відповідний періодичний контроль;

- постійний контроль у перших резолюціях не застосовується.

13. Е-документи відповідно до проставлених на них Е-резолюцій доводяться виключно через СЕД до їх головних виконавців, співвиконавців та контролера.

Паперова версія документа передається посадовій особі, відповідальній за ведення діловодства структурного підрозділу, який визначений головним виконавцем зазначеного документа.

Не підписана ЕЦП Е-резолюція не забезпечує доведення відповідного Е-документа до його виконавців.

14. Керівники окремих структурних підрозділів опрацьовують Е-документи, отримані внаслідок їх передачі через СЕД за належністю або на підставі підписаних ЕЦП Е-резолюцій, виконавцями яких їх визначено.

При цьому самостійний структурний підрозділ, вказаний у гілці резолюцій "Головні виконавці" у ЕРКК набуває статусу "Відповідальний підрозділ".

У разі необхідності керівник структурного підрозділу має право делегувати своєму заступнику або іншій підпорядкованій йому посадовій особі право щодо розгляду частини Е-документів, що надходять на опрацювання до структурного підрозділу.

Резолюцією керівника окремого структурного підрозділу визначаються головні виконавці, співвиконавці, отримувачі "до відома" з числа йому підпорядкованих керівників відділів/секторів і розподіл завдань між ними.

15. Керівники відділів/секторів опрацьовують Е-документи, отримані на підставі Е-резолюцій, виконавцями яких їх визначено.

Резолюцією керівника відділу/сектору визначаються головні виконавці, співвиконавці, отримувачі "до відома" з числа підпорядкованих йому працівників і розподіл завдань між ними.

16. Е-резолюція керівника окремого структурного підрозділу, відділу/сектору накладається з урахуванням таких вимог:

- термін виконання документа, який надійшов на ознайомлення, не визначається у СЕД;

- тип контролю "постійний" встановлюється лише у випадках, коли резолюцією вищого рівня встановлено тип контролю "періодичний";

- якщо документ містить кілька завдань, кожне з них повинно отримати визначений тип контролю "на дату", "періодичний" або "до відома". При цьому рівень контролю кожного завдання не повинен відрізнятися від рівня контролю документа;

- накладення простої резолюції допускається у випадках, якщо завдання мають один термін виконання або їх виконання покладається на одного працівника.

17. В окремих випадках у Е-резолюціях, поряд із підрозділами-співвиконавцями виконавцями можуть бути визначені окремі підлеглі працівники, але виключно у разі необхідності забезпечення відповідним виконавцем окремих завдань, за виконання яких він відповідає.

18. Термін розгляду Е-документа не повинен становити більше одного робочого дня з моменту його надходження на опрацювання.

19. Усі примірники Е-документа, що одночасно надійшли через СЕД до кількох працівників, мають однакову юридичну силу.

20. Е-документи доводяться до їх безпосередніх виконавців виключно через СЕД.

21. Останній виконавець, вказаний у резолюції "Головні виконавці", набуває в ЕРКК статусу "Відповідальний виконавець".

Загальний порядок підготовки та погодження проектів електронних документів

22. Підготовку проекту Е-документа забезпечує окремий структурний підрозділ, визначений його головним розробником (в ЕРКК "Відповідальним підрозділом").

Головним розробником зазвичай визначається підрозділ, до компетенції якого належить питання, що розглядається у відповідному проекті.

Якщо питання, які розглядаються у проекті Е-документа, належать до компетенції кількох окремих структурних підрозділів, головним розробником визначається той із них, компетенція якого у відповідному питанні є домінуючою. Інші підрозділи визначаються як співвиконавці, тобто такі, що в межах своєї компетенції беруть участь у погодженні проекту Е-документа.

23. Перелік співвиконавців підрозділів встановлюється Е-резолюцією Уповноваженого, представника Уповноваженого або керівника Секретаріату.

24. Автором проекту (Відповідальним виконавцем) Е-документа є працівник самостійного структурного підрозділу - "Відповідального підрозділу", якому в установленому порядку доручено підготовку відповідного проекту документа.

25. Головний розробник (Відповідальний виконавець):

- відповідає за підготовку та погодження проекту Е-документа;

- спрямовує і координує роботу самостійних структурних підрозділів - співвиконавців із підготовки проекту Е-документа;

- супроводжує погодження Е-документа й узагальнює пропозиції, надані самостійними структурними підрозділами - співвиконавцями;

- вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей щодо проекту Е-документа та здійснює узгоджувальні процедури (консультації та погоджувальні наради).

26. Підготовка та узгодження документів відбувається в електронному вигляді.

27. Підготовка проекту Е-документа здійснюється з урахуванням таких вимог:

- проект Е-документа готується в СЕД у спеціально призначеній для цього електронній формі;

- вихідний текст проекту Е-документа готується в електронному вигляді, а після його погодження відповідно до маршруту роздруковується на бланку у паперовій формі документа;

- роздрукований текст проекту Е-документа має відповідати вимогам ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів";

- у разі наявності супровідних матеріалів до проекту вони додаються до проекту Е-документа виключно у електронному вигляді (у тому числі табличні та графічні матеріали, завантажені до системи у файлах стандартних форматів, а також скановані копії паперових документів);

- внесення усіх необхідних реквізитів форми проекту Е-документа;

- обов'язкове внесення до проекту Е-документа посилання на Е-документ(и), на виконання якого(их) створено відповідний проект;

- формування маршруту узгодження.

28. Реєстратором проекту Е-документа визначаються:

- Виконавець - автор проекту - у випадках реєстрації документів структурних підрозділів (вихідних листів, відповідей на звернення, службових записок, заявок тощо);

- контролер - у випадках реєстрації окремих доручень, наказів, службових записок, протоколів, планів, графіків, звітів та інших контрольних документів.

29. Файл вихідного тексту проекту Е-документа, супровідних та інших матеріалів до нього повинен мати уніфіковану назву, яка чітко виходить із приналежності змісту файла, наприклад:

"Лист щодо..." або "службова записка щодо";

"Наказ про...", "Зміни до наказу від ... N..." або "Нова редакція наказу від... N...";

"Д1_Порядок (положення, інструкція тощо)...";

"Д2_Таблиця (графік, план тощо)...";

"Сканована копія листа...".

30. Погодження проекту Е-документа полягає в узгодженні його редакції усіма заінтересованими самостійними структурними підрозділами - співвиконавцями та посадовими особами відповідно до їх компетенції згідно з маршрутом погодження.

Погодження Е-документа здійснюється виключно у СЕД. Відповідно для паперової версії того самого документа діють погодження його електронної форми.

31. Погодження проекту Е-документа здійснюється на підставі сформованого його маршруту узгодження - переліку усіх погоджувачів і підписувачів відповідного проекту Е-документа, на основні якого СЕД здійснює автоматичну доставку проекту від одного учасника узгодження до іншого.

Погодження може здійснюватись як за послідовним, так і паралельним принципом.

Послідовний принцип погодження застосовується тоді, коли процедура погодження має чітку послідовність, тобто проект Е-документа може бути доставлено наступному погоджувачу лише після його погодження (візування) попереднім погоджувачем.

Паралельний принцип погодження застосовується тоді, коли процедура погодження має не чітку послідовність, тобто проект Е-документа може одночасно опрацьовуватись та погоджуватись кількома погоджувачами незалежно один від одного.

32. Маршрут узгодження проекту Е-документа формується за поетапним принципом з урахуванням таких вимог:

I етап - погодження самостійним структурним підрозділом -"Відповідальним підрозділом" у такому порядку:

автор проекту - завжди перший погоджувач;

керівник відповідного відділу/сектору, в якому працює автор проекту;

керівник самостійного структурного підрозділу (головного розробника);

II етап - погодження із заінтересованими підрозділами - співвиконавцями;

III етап - погодження із представником Уповноваженого, керівником або заступником керівника Секретаріату, який координує роботу самостійного структурного підрозділу - "Відповідального підрозділу" та/або зазначений у резолюції;

Вихідні документи за підписом Уповноваженого обов'язково погоджуються у паперовій формі із визначеним працівником щодо редагування відповідно до граматики і стилістики літературної мови.

IV етап- підписання Е-проекту:

підписувачі, підписи (візи) яких необхідні для створення вихідного документа відповідного типу, але не є такими, що затверджують документ;

підписувач, яким затверджується документ.

33. Головний розробник самостійно визначає терміни погодження проекту Е-документа виходячи з умов необхідності завершення погодження не пізніше ніж:

- за два дні до визначеного терміну його внесення на підпис (затвердження) Уповноваженому, представнику Уповноваженого, керівнику Секретаріату або керівнику самостійного структурного підрозділу;

- за один день, визначеного для його внесення на підпис, затвердження Уповноваженому, представнику Уповноваженого, керівнику Секретаріату, керівнику самостійного структурного підрозділу - у разі коли термін відповідного внесення становить від одного до двох днів;

- дводенний строк після направлення їх головним розробником - у разі документів, що готуються на виконання закону України, постанови Верховної Ради України, акта Президента України; акта Кабінету Міністрів України;

- трьох робочих днів з дня направлення його на погодження - для всіх інших випадків.

34. Погодження (візування) проекту Е-документа здійснюється у СЕД з використанням особистих ЕЦП.

Непогоджений (незавізований) належним чином проект Е-документа не підлягає подальшому розгляду та внесенню його на підпис (затвердження).

35. Заінтересовані підрозділи та окремі посадові особи, яких залучили до опрацювання проекту Е-документа, за надходженням до них через СЕД проекту Е-документа беруть участь у його опрацюванні в частині, що стосується їх компетенції.

36. Свою позицію щодо опрацьованого проекту Е-документа заінтересований підрозділ (залучена посадова особа) доводить до відома головного розробника через СЕД. Відповідна позиція має бути чітко обґрунтованою, а у разі необхідності - викладена у тексті проекту в режимі виправлень у виді нової редакції його окремих положень.

37. У разі погодження проекту керівник заінтересованого підрозділу візує проект у СЕД своїм особистим ЕЦП.

38. Проект Е-документа потребує повторного погодження (переузгодження) усіма погоджувачами, якщо в результаті врахування головним розробником наданих до проекту Е-документа зауважень проект або окремі його положення зазнали змін.

39. Процедура погодження проекту Е-документа забезпечується його автором, який відповідає за якість підготовки та проходження проекту. У разі відсутності автора проекту відповідні зобов'язання покладаються на його безпосереднього керівника або особу, яка виконуватиме його обов'язки.

40. Погоджувачі несуть персональну відповідальність за дотримання передбачених для них вимог щодо погодження проектів Е-документів.

41. У разі надходження проекту Е-документа погоджувач повинен: ознайомитись із текстом проекту, перевірити правильність реквізитів проекту Е-документа, погодити (завізувати) проект Е-документа своїм особистим ЕЦП (у разі згоди з пропонованою редакцією тексту проекту) або внести зауваження до коментаря проекту Е-документа, якщо зауваження концептуальні, або безпосередньо до тексту проекту у режимі виправлень, якщо зауваження редакційні. Після внесення пропозицій, зауважень погоджувач відхиляє проект Е-документа, обов'язково зазначаючи своє рішення "Відхилено". Відхилений проект Е-документа автоматично відкликається з погодження та повертається його автору.

42. Погоджувач погоджує проект Е-документа лише у разі відсутності в нього жодних зауважень до відповідного Е-проекту. Погодження із зауваженнями не допускається. Погоджений проект Е-документа автоматично передається наступному погоджувачу згідно зі сформованим маршрутом узгодження.

43. Автор проекту після повернення йому відхиленого проекту Е-документа на доопрацювання створює його "нову версію", після чого усі параметри відхиленого проекту (результати погодження, накладені ЕЦП, зауваження тощо) заносяться до архіву, а погодження поточного проекту Е-документа після доопрацювання розпочинається спочатку.

44. Погоджувач, який отримав проект Е-документа, повинен його погодити або відхилити впродовж не більше:

- двох робочих днів з моменту надходження до нього проекту Е-документа із терміном виконання від 8 до 30 днів;

- одного робочого дня з моменту надходження до нього проекту Е-документа із терміном виконання від 3 до 7 днів;

- п'яти робочих годин з моменту надходження до нього проекту Е-документа із терміном виконання до двох днів.

45. Процедура погодження проекту Е-документа є аналогічною на всіх рівнях.

46. Проект Е-документа вважається узгодженим і може бути внесений на підпис лише після того, як його буде погоджено (завізовано) особистими ЕЦП усіх його погоджувачів.

Затвердження проектів електронних документів

47. Погоджений проект Е-документа надходить до визначеної Уповноваженим особи в електронному та паперовому видах (на бланку).

48. Визначена Уповноваженим особа опрацьовує проект у межах своєї компетенції на предмет його відповідності нормам порядку підготовки відповідних проектів, а також відповідності електронної та паперової форм.

49. Затвердження проектів Е-документів Уповноваженим:

- на підпис Уповноваженому проекти документів подаються в електронному та паперовому видах;

- відповідальність за відповідність паперового та електронного проектів, поданих на підпис Уповноваженому, несе представник Уповноваженого чи керівник Секретаріату, який координує діяльність головного розробника документа (Відповідального виконавця);

- підписання (затвердження) проекту Е-документа Уповноваженим його особистим ЕЦП здійснюється разом із підписанням відповідних йому примірників паперового документа.

Непідписаний (відхилений) Уповноваженим проект Е-документа та відповідний паперовий примірник повертається його автору.

Підписаний паперовий документ передається посадовій особі, відповідальній за ведення діловодства, до структурного підрозділу, який готував проект документа для здійснення реєстрації.

50. На підпис представникам Уповноваженого, керівнику Секретаріату, керівникам самостійних структурних підрозділів проекти паперових документів, погоджені в електронній формі подаються автором документа.

Реєстрація та зберігання документів

51. Підписані вихідні Е-документи реєструються у структурному підрозділі, до основних завдань якого належить реєстрація вихідних документів.

Підписані вихідні документи щодо звернень реєструються працівниками, відповідальними за ведення діловодства у самостійних структурних підрозділах.

52. Працівник, відповідальний за ведення діловодства у структурному підрозділі:

- здійснює реєстрацію вихідного Е-документа, а на паперову форму документа наносить шляхом друку вихідного реєстраційного номера (штрих-кода);

- сканує паперову версію документа з підписом, нанесеним вихідним реєстраційним номером (штрих-кодом), та передає на відправку з реєстром у структурний підрозділ, до основних завдань якого належить відправка поштової кореспонденції;

- вносить до електронних реєстраційних контрольних карток вихідного документа його реквізити. Також (у разі наявності) вноситься посилання на відповідний вхідний документ.

53. Зберігання вихідних документів здійснюється в електронному та паперовому видах у самостійних структурних підрозділах.

54. Строк зберігання електронних документів відповідає строку, що встановлений законодавством для відповідних паперових документів.

55. Документи постійного та довготривалого зберігання зберігаються в електронному та паперовому видах одночасно.

Окремі особливості внутрішнього документообігу

56. Накази і доручення Уповноваженого та керівництва Секретаріату.

Порядок підготовки, погодження, підписання наказів з основної діяльності та доручень здійснюються відповідно до порядку підготовки, погодження та підписання інших Е-документів.

Накази з основної діяльності готуються в електронному та паперовому видах одночасно.

Реєстрація підписаних наказів і доручень у паперовому та електронному видах здійснюється - у структурному підрозділі, до основних завдань якого належить реєстрація наказів з питань основної діяльності.

Накази та доручення обов'язково надсилаються через СЕД контролеру для забезпечення контролю виконання.

Порядок підготовки, погодження та реєстрація наказів з кадрових питань здійснюється відповідно у Службі управління персоналом у паперовій формі.

57. Інші внутрішні документи (службові записки, звіти тощо).

Внутрішні документи готуються та використовуються у Секретаріаті в електронному виді лише через СЕД.

Підписані внутрішні документи підлягають реєстрації працівником, відповідальним за ведення діловодства у самостійному структурному підрозділі.

Передача внутрішніх документів здійснюється через поле "Кому" у СЕД.

Електронний контроль виконавської дисципліни

58. Контроль виконавської дисципліни ведеться у СЕД на підставі завдань, визначених першими резолюціями до Е-документів. Терміни, визначені такою резолюцією, і є контрольними термінами виконання документів.

59. Постановка на контроль документів зі статусом "до відома" не здійснюється.

60. У разі прийняття автором першої резолюції рішення щодо зміни терміну виконання його доручення або зняття відповідного доручення з контролю реєстратором вносяться відповідні зміни до ЕРКК документа.

61. Особливості провадження контролю внутрішніх Е-документів:

- контроль доручень Уповноваженого, керівника Секретаріату до внутрішніх Е-документів здійснюється в загальному порядку;

- електронна кореспонденція між структурними підрозділами не підлягає централізованому контролю контролером.

 

Керівник Секретаріату

Л. Левшун
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали