Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 06 березня 2015 року N 210

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 березня 2015 р. за N 43/1154

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (Постанова N 869), від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 року N 1078 (Розпорядження N 1078), зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за N 42/1095, виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
30 вересня 2014 року N 1078
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 06 березня 2015 року N 210)

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 березня 2015 р. за N 43/1154

Тарифи та структура тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Поряд-
кова нуме-
ра-
ція по райо-
ну

Суб'єкт господарювання

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.)

Номер будин-
ку

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунко-
вим

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунко-
вим

При-
бира-
ння прибу-
динко-
вої тери-
торії

При-
бира-
ння сходо-
вих кліток

Вивезе-
ння побуто-
вих відходів

При-
бира-
ння підвалу, техніч-
них повер-
хів та покрі-
влі

Техні-
чне облуг-
овува-
ння ліфтів

Обслу-
говува-
ння систем диспет-
чери-
зації

Техні-
чне обслу-
гову-
вання внут-
ріш-
ньобу-
динко-
вих систем гаря-
чого водо-
поста-
чання, холод-
ного водо-
поста-
чання, водо-
відве-
дення, цент-
ралізо-
ваного опале-
ння та зливової кана-
ліза-
ції

Дера-
тиза-
ція

Дезін-
сек-
ція

Обслу-
го-
вува-
ння димо-
вен-
тиля-
цій-
них кана-
лів

Технічне обслу-
гову-
вання та поточ-
ний ремонт систем протипо-
жежної автома-
тики та димо-
вида-
лення, а також інших внутріш-
ньобу-
динко-
вих інженер-
них систем у разі їх наявно-
сті

Поточ-
ний ремонт конст-
руктив-
них елементів, внутріш-
ньобу-
динко-
вих систем гарячого і холодного водопоста-
чання, водовідве-
дення, центра-
лізо-
ваного опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовніш-
нього упорядже-
ння, що розміще-
ні на закріпле-
ній в установле-
ному порядку прибудин-
ковій території (в тому числі спортив-
них, дитячих та інших майданчи-
ків)

Полива-
ння дворів, клумб і газонів

При-
бира-
ння і вивезе-
ння снігу, посипа-
ння частини прибу-
дин-
кової тери-
торії, приз-
наче-
ної для проходу та проїзду, проти-
оже-
лед-
ними суміша-
ми

Експлу-
атація номер-
них знаків на будин-
ках

Освіт-
ле-
ння місць загаль-
ного кори-
сту-
вання і підва-
лів та під-
качу-
вання води

Енер-
го-
пос-
тача-
ння ліфтів

При-
бу-
ток

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі кварти-
ри за місяць, крім квар-
тир першо-
го повер-
ху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири пер-
шого повер-
ху за місяць

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць, крім квар-
тир першо-
го повер-
ху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири першо-
го повер-
ху
 за місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

21

22

23

24

25

26

Розділ "Голосіївський район"

1

ТОВ "ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

48-а

0,4700

0,2746

0,0702

0,0000

0,2503

0,0338

0,7390

0,0048

0,0000

0,0000

0,2188

0,2338

0,0110

0,0148

0,0000

0,4280

0,1954

0,29

3,89

-

3,71

-

2

ТОВ "ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Мейтуса Композитора

4

0,7380

0,2809

0,0701

0,0000

0,2499

0,0337

0,7412

0,0047

0,0000

0,0000

0,2195

0,1996

0,0250

0,0148

0,0000

0,4977

0,1951

0,33

4,32

-

4,12

-

3

ТОВ "ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Симоненка Василя

5

0,4044

0,2687

0,0689

0,000

0,2521

0,0340

0,8562

0,0034

0,0000

0,0000

0,2197

0,1995

0,0202

0,0148

0,0000

0,5518

0,1185

0,30

3,98

-

3,80

-

4

ТОВ "ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Симоненка Василя

5-а

0,7242

0,2729

0,0957

0,0000

0,2446

0,0405

0,6292

0,0065

0,0000

0,0000

0,2197

0,2432

0,0301

0,0120

0,0000

0,4989

0,2021

0,32

4,25

-

4,06

-

5

ТОВ "ОБСЛУГОВУЮЧА КОНТОРА"

вул. Трутенка Онуфрія

3-г

0,5097

0,8023

0,1482

0,0000

0,4163

0,0396

1,0082

0,0098

0,0098

0,0229

0,0981

0,0424

0,0000

0,0000

0,0000

0,1431

0,0955

0,27

4,34

-

4,22

-

6

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ломоносова

83-а

1,2231

0,1938

0,1776

0,0000

0,2857

0,1920

0,7890

0,0033

0,0000

0,0000

0,0437

0,2082

0,0311

0,0731

0,0000

0,3989

0,0522

0,44

4,93

4,22

4,49

3,85

7

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Феодосійська

1

0,6331

0,2683

0,0397

0,0000

0,3538

0,1709

0,8081

0,0023

0,0000

0,0000

0,0914

0,1689

0,0113

0,0815

0,0001

0,6721

0,0593

0,40

4,52

3,73

4,11

3,40

8

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Феодосійська

1-а

0,6512

0,2496

0,0470

0,0000

0,3644

0,1892

0,8089

0,0024

0,0000

0,0000

0,0930

0,1537

0,0117

0,0838

0,0001

0,7007

0,0610

0,41

4,59

3,77

4,18

3,43

9

ТОВ "ХОЛД ГРУП"

вул. Метрологічна

109

0,7662

0,8948

0,0000

0,0000

0,3558

0,0817

0,6822

0,0015

0,0025

0,0778

0,0000

0,4274

0,0120

0,0000

0,0000

0,2082

0,2645

0,19

4,76

-

4,53

-

10

ТОВ "ХОЛД ГРУП"

вул. Метрологічна

110

0,6847

0,4569

0,0000

0,0000

0,2404

0,0568

0,8104

0,0014

0,0023

0,0529

0,0000

0,4565

0,0110

0,0000

0,0000

0,3270

0,1838

0,16

4,14

-

3,94

-

11

ТОВ "ХОЛД ГРУП"

вул. Метрологічна

111

0,8425

0,8932

0,0000

0,0000

0,3951

0,0908

0,7502

0,0016

0,0043

0,0823

0,0000

0,1820

0,0132

0,0000

0,0000

0,2203

0,2937

0,19

4,75

-

4,52

-

12

ТОВ "ХОЛД ГРУП"

вул. Метрологічна

112

0,7358

0,9177

0,0000

0,0000

0,2482

0,0586

0,6605

0,0014

0,002-1

0,0805

0,0000

0,4742

0,0118

0,0000

0,0000

0,2153

0,1897

0,18

4,53

-

4,32

-

Розділ "Дарницький район"

1

ДП "Дарниця-1"

вул. Алма-Атинська

109-в

0,6230

0,2861

0,2084

0,0000

0,2957

0,0979

0,6127

0,0014

0,0024

0,0000

0,1487

0,6873

0,0252

0,0464

0,0000

0,2723

0,1899

0,42

4,70

3,92

4,70

3,92

2

ДП "Дарниця-1"

вул. Урлівська

36

0,4042

0,2753

0,2334

0,0000

0,3020

0,0499

0,6365

0,0021

0,0036

0,0000

0,2538

0,5334

0,0186

0,0073

0,0000

0,3289

0,2279

0,39

4,40

3,62

4,40

3,62

3

ДП "Дарниця-1"

вул. Хорольська

1-а

0,5804

0,3212

0,2346

0,0000

0,3100

0,0932

0,6007

0,0017

0,0030

0,0000

0,1556

0,4516

0,0250

0,0249

0,0000

0,3337

0,2141

0,40

4,50

3,67

4,50

3,67

4

ТОВ "Ковальська-
Житлосервіс"

просп. Бажана Миколи

8-б

0,5561

0,3084

0,0248

0,0000

0,2239

0,0350

0,7891

0,0025

0,0000

0,0190

0,2221

0,3431

0,0135

0,0098

0,0000

0,2789

0,0460

0,23

3,72

3,33

3,72

3,33

5

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ахматової Анни

22

0,3735

0,2270

0,0366

0,0000

0,3157

0,0729

0,7925

0,0023

0,0000

0,0000

0,0862

0,0623

0,0182

0,0707

0,0000

0,3123

0,1360

0,30

3,37

2,66

3,07

2,43

6

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Драгоманова

40-є

0,5239

0,2703

0,0179

0,0000

0,2325

0,2034

0,7828

0,0023

0,0000

0,0000

0,0923

0,0845

0,0323

0,0824

0,0001

0,4422

0,1709

0,35

3,95

3,13

3,60

2,85

7

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Драгоманова

40-ж

0,5207

0,2736

0,0196

0,0000

0,2241

0,2033

0,7823

0,0022

0,0000

0,0000

0,0900

0,0842

0,0312

0,0796

0,0001

0,4501

0,1647

0,35

3,93

3,14

3,58

2,86

8

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР "

вул. Драгоманова

40-з

0,5258

0,2719

0,0228

0,0000

0,2385

0,2248

0,7901

0,0024

0,0000

0,0000

0,0934

0,0904

0,0334

0,0817

0,0001

0,4801

0,1753

0,36

4,07

3,21

3,71

2,93

9

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська

30

0,6498

0,2106

0,0802

0,0000

0,2909

0,0527

0,8275

0,0027

0,0000

0,0000

0,0798

0,0434

0,0206

0,0821

0,0000

0,6346

0,0847

0,37

4,11

3,54

3,74

3,22

10

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська

38-а

0,9295

0,2702

0,0688

0,0000

0,3084

0,0699

0,8342

0,0025

0,0000

0,0000

0,0659

0,0748

0,0414

0,0661

0,0000

0,5166

0,0540

0,40

4,44

3,86

4,04

3,51

11

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська

20

0,5403

0,1612

0,0890

0,0000

0,3171

0,0649

0,8356

0,0025

0,0000

0,0000

0,0664

0,0520

0,0205

0,0671

0,0000

0,4410

0,0879

0,33

3,69

3,06

3,36

2,79

12

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська

34

0,4431

0,2327

0,0831

0,0000

0,2981

0,0540

0,8365

0,0027

0,0000

0,0000

0,0938

0,0567

0,0108

0,0653

0,0000

0,5755

0,0486

0,34

3,76

3,23

3,43

2,94

13

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська

36-а

0,6430

0,2557

0,0504

0,0000

0,3057

0,1023

0,8320

0,0024

0,0000

0,0000

0,1863

0,1939

0,0201

0,0746

0,0001

0,7928

0,1176

0,43

4,81

4,10

4,38

3,73

14

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Григоренка Петра

14

0,7190

0,2485

0,0881

0,0000

0,3266

0,0599

0,8374

0,0027

0,0000

0,0000

0,0986

0,0878

0,0244

0,0847

0,0000

0,4999

0,0529

0,38

4,21

3,62

3,83

3,29

15

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

Харківське шосе

58-б

0,8967

0,3289

0,0542

0,0000

0,3404

0,2456

0,8178

0,0003

0,0000

0,0000

0,0737

0,0912

0,0423

0,0746

0,0001

0,6484

0,0975

0,45

4,99

4,07

4,54

3,71

16

Установа "28 управління начальника робіт"

вул. Хвильового Миколи

1

0,7707

0,4881

0,0611

0,0000

0,2095

0,0000

0,6318

0,0054

0,0105

0,0000

0,3110

0,2459

0,0071

0,0000

0,0015

0,2333

0,0743

0,24

3,94

3,57

3,94

3,57

Розділ "Деснянський район"

1

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича Костянтина

8

0,5259

0,2438

0,1280

0,0000

0,3481

0,1003

0,8410

0,0036

0,0000

0,0000

0,0368

0,1119

0,0155

0,0681

0,0000

0,5041

0,0353

0,36

3,98

3,33

3,63

3,03

2

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича Костянтина

12

0,5419

0,2982

0,0937

0,0000

0,3219

0,1681

0,7850

0,0038

0,0000

0,0000

0,0884

0,0823

0,0250

0,0810

0,0001

0,9858

0,1191

0,43

4,83

4,01

4,40

3,65

3

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича Костянтина

14

0,7055

0,3091

0,0839

0,0000

0,2986

0,1559

0,7955

0,0036

0,0000

0,0000

0,0926

0,0759

0,0237

0,0837

0,0001

0,8381

0,1105

0,43

4,81

4,05

4,38

3,69

4

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича Костянтина

16

0,8772

0,3312

0,1259

0,0000

0,3028

0,1622

0,7916

0,0036

0,0000

0,0000

0,0761

0,1183

0,0264

0,0820

0,0001

0,8219

0,1149

0,46

5,15

4,37

4,69

3,98

5

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Лісківська

7

0,8673

0,2161

0,0817

0,0000

0,2401

0,0823

0,8066

0,0024

0,0000

0,0000

0,0875

0,0789

0,0249

0,0848

0,0001

0,6205

0,0559

0,39

4,37

3,86

3,98

3,51

6

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої Марини

3

0,2880

0,2397

0,1315

0,0000

0,3059

0,0844

0,8217

0,0034

0,0000

0,0000

0,0473

0,0481

0,0071

0,0525

0,0000

0,4930

0,0442

0,31

3,45

2,86

3,14

2,61

7

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої Марини

5

0,4452

0,2918

0,1918

0,0000

0,3565

0,0984

0,8380

0,0030

0,0000

0,0000

0,0497

0,1661

0,0101

0,0725

0,0000

0,4292

0,0729

0,36

4,07

3,36

3,70

3,06

8

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої Марини

9

0,4719

0,2302

0,1013

0,0000

0,2962

0,0817

0,8232

0,0023

0,0000

0,0000

0,0354

0,0481

0,0113

0,0741

0,0000

0,3931

0,0605

0,32

3,53

2,94

3,22

2,68

9

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої Марини

9-а

0,3627

0,2862

0,1839

0,0000

0,3282

0,0906

0,8376

0,0035

0,0000

0,0000

0,0370

0,1026

0,0118

0,0802

0,0000

0,3733

0,0474

0,33

3,69

3,06

3,36

2,79

10

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої Марини

11

0,6725

0,3505

0,0892

0,0000

0,3008

0,1571

0,7965

0,0049

0,0000

0,0000

0,0865

0,0633

0,0161

0,0835

0,0001

0,7880

0,1228

0,42

4,75

3,97

4,32

3,61

11

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої Марини

13

0,5980

0,3665

0,0894

0,0000

0,2994

0,1563

0,7988

0,0047

0,0000

0,0000

0,0873

0,0788

0,0145

0,0843

0,0001

0,7939

0,0981

0,42

4,66

3,92

4,25

3,57

Розділ "Дніпровський район"

1

КП "Житло-сервіс"

вул. Макаренка

1-а

0,5900

0,2877

0,2426

0,0000

0,2273

0,4825

0,6431

0,0020

0,0000

0,0000

0,2500

0,3247

0,0360

0,0000

0,0002

0,3262

0,1090

0,35

4,65

3,57

4,23

3,24

2

КП "Житло-сервіс"

вул. Червоногвардійська

8

0,5138

0,3426

0,2678

0,0000

0,1853

0,0467

1,0319

0,0033

0,0000

0,0000

0,1498

0,1985

0,0172

0,0000

0,0002

0,5276

0,2675

0,36

4,69

4,03

4,26

3,66

3

КП "Житло-сервіс"

вул. Червоноткацька

43

0,3365

0,3074

0,2293

0,0000

0,1682

0,0348

0,8133

0,0018

0,0000

0,0000

0,2570

0,2475

0,0094

0,0000

0,0002

0,3958

0,0747

0,29

3,80

3,43

3,45

3,12

4

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

бульв. Перова

10-а

0,5767

0,2545

0,1342

0,0000

0,1976

0,0753

0,7832

0,0023

0,0000

0,0000

0,1142

0,0597

0,0179

0,0748

0,0001

0,4177

0,0339

0,33

3,69

3,27

3,36

2,98

5

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Райдужна

59-б

0,7747

0,0770

0,1805

0,0000

0,2545

0,0827

0,7835

0,0041

0,0000

0,0000

0,2134

0,0721

0,0343

0,0817

0,0002

0,5087

0,0469

0,37

4,19

3,67

3,81

3,34

6

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Навої Алішера

69

0,5280

0,2249

0,0931

0,0000

0,2991

0,0782

0,7796

0,0016

0,0000

0,0000

0,3875

0,0305

0,0181

0,0720

0,0000

0,2892

0,0978

0,35

3,90

3,26

3,55

2,97

Розділ "Оболонський район"

1

ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СЛУЖБА "РЕСПЕКТ"

Оболонська набережна

1, корпус 1

0,7029

0,4565

0,0062

0,0000

0,9313

0,0366

1,0772

0,0000

0,0000

0,0000

0,3934

0,1785

0,0087

0,0047

0,0016

0,6801

0,1747

0,23

5,86

-

5,86

-

2

ТОВ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СЛУЖБА "РЕСПЕКТ

Оболонська набережна

1, корпус 2

1,0229

0,3706

0,0144

0,0000

0,4571

0,0605

1,0693

0,0000

0,0000

0,0000

0,4252

0,2081

0,0196

0,0030

0,0034

0,7379

0,1228

0,23

5,69

-

5,69

-

3

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Гавро Лайоша

1

0,5278

0,2527

0,1673

0,0000

0,2903

0,0659

0,7735

0,0033

0,0000

0,0000

0,0908

0,0764

0,0058

0,0732

0,0000

0,4495

0,0336

0,34

3,78

3,25

3,44

2,96

4

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Тимошенка Маршала

15-г

0,7048

0,1341

0,1793

0,0000

0,2969

0,1449

0,8101

0,0046

0,0000

0,0000

0,0448

0,0751

0,0232

0,0677

0,0001

0,3369

0,0715

0,35

3,89

3,20

3,54

2,91

Розділ "Печерський район"

1

ТОВ "Компанія з управління та житлової експлуатації "Новосервіс"

вул. Драгомирова Михайла

7

0,7351

1,1484

0,0735

0,0000

0,2190

0,0258

0,7905

0,0078

0,0000

0,0000

0,0899

0,4119

0,0191

0,0883

0,0000

1,1000

0,1792

0,56

6,54

5,95

6,16

5,63

2

ТОВ "Компанія з управління та житлової експлуатації "Новосервіс"

вул. Драгомирова Михайла

9

0,5535

1,1063

0,0849

0,0000

0,1815

0,0206

0,7941

0,0063

0,0000

0,0000

0,0733

0,4142

0,0151

0,0883

0,0000

1,1127

0,2135

0,54

6,24

5,66

5,88

5,35

3

ТОВ "Компанія з управління та житлової експлуатації "Новосервіс"

вул. Драгомирова Михайла

16

1,0905

0,9403

0,0266

0,0000

0,3061

0,0431

0,7788

0,0071

0,0000

0,0000

0,0986

0,4045

0,0166

0,0883

0,0000

0,8660

0,2221

0,56

6,54

5,75

6,16

5,44

4

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Кіквідзе

14

1,5637

0,1684

0,0897

0,0000

0,0000

0,0000

0,7388

0,0026

0,0000

0,0857

0,0000

0,1306

0,0482

0,0712

0,0005

0,8206

0,0000

0,45

5,00

5,00

4,55

4,55

Розділ "Подільський район"

1

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Правди

5-б

0,8197

0,1804

0,2991

0,0000

0,2994

0,1134

0,3055

0,0027

0,0000

0,0000

0,1342

0,0681

0,0264

0,0836

0,0001

0,6110

0,0913

0,42

4,75

4,07

4,33

3,71

2

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Правди

31-а

1,1372

0,1873

0,2897

0,0000

0,2911

0,0494

0,8024

0,0030

0,0000

0,0000

0,0884

0,0237

0,0082

0,0028

0,0000

0,2580

0,0244

0,38

4,25

3,76

3,87

3,43

Розділ "Святошинський район"

1

ТОВ "ВІКТОРІ СЕРВІС"

просп. Перемоги

121-а

0,5602

1,3000

0,1469

0,0000

0,2218

0,0267

0,7925

0,0031

0,0031

0,0000

0,1262

0,3516

0,0013

0,0000

0,0000

0,4935

0,0447

0,49

4,79

-

4,57

-

2

ТОВ "ВІКТОРІ СЕРВІС"

просп. ПеремогИ

121-б

0,5641

1,3000

0,1580

0,0000

0,2243

0,0267

0,7953

0,0031

0,0031

0,0000

0,1271

0,3534

0,0013

0,0000

0,0000

0,4725

0,0606

0,49

4,81

-

4,59

-

3

ТОВ "Гарт-Інвест"

вул. Клавдіївська

40-а

0,3586

0,3168

0,0777

0,0263

0,2721

0,0000

0,7178

0,0000

0,0000

0,1558

0,0000

0,2280

0,0084

0,0351

0,0023

0,4407

0,0996

0,27

3,62

-

3,45

-

4

ТОВ "Гарт-Інвест"

вул. Клавдіївська

40-б

0,3581

0,2859

0,1304

0,0223

0,2302

0,0000

0,6926

0,000

0,0000

0,1337

0,0000

0,2313

0,0084

0,0297

0,0020

0,3715

0,1180

0,26

3,45

-

3,29

-

5

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Зодчих

50-б

1,0459

0,2209

0,5282

0,0000

0,2627

0,2363

0,8275

0,0013

0,0000

0,0433

0,0000

0,1921

0,0266

0,0888

0,0002

0,4122

0,0670

0,47

5,31

4,55

4,84

4,15

6

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Симиренка

5-в

1,0248

0,2342

0,2985

0,0000

0,3338

0,2492

0,8364

0,0035

0,0000

0,0000

0,2005

0,1703

0,0338

0,0721

0,0001

0,4187

0,0734

0,47

5,31

4,43

4,83

4,03

Розділ "Солом'янський район"

1

ТОВ "Новобудова"

просп. Червонозоряний

150-в

0,5868

0,2777

0,1660

0,0000

0,3115

0,1199

0,3945

0,0022

0,0029

0,0000

0,2802

0,1631

0,0029

0,0000

0,0000

0,2968

0,0504

0,21

3,44

2,82

3,25

2,66

2

ТОВ "Новобудова"

просп. Червонозоряний

150-г

0,5682

0,2095

0,1466

0,0000

0,3260

0,0907

0,3969

0,0019

0,0025

0,0000

0,3522

0,2037

0,0029

0,0000

0,0000

0,3168

0,0366

0,21

3,44

2,85

3,25

2,69

3

ТОВ "Новобудова"

просп. Червонозоряний

150-д

0,5630

0,2310

0,1476

0,0000

0,3142

0,0777

0,4001

0,0018

0,0022

0,0000

0,3490

0,2115

0,0030

0,0000

0,0000

0,3150

0,0387

0,21

3,44

2,88

3,25

2,72

4

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Донецька

37/19

1,3312

0,2009

0,1754

0,0000

0,2400

0,2386

0,7655

0,0063

0,0000

0,0285

0,1415

0,0642

0,0617

0,0860

0,0001

0,4376

0,1529

0,47

5,28

4,43

4,81

4,04

5

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ернста Федора

2

0,7761

0,2787

0,2301

0,0000

0,3325

0,1572

0,8397

0,0045

0,0000

0,0000

0,0695

0,0339

0,0295

0,0723

0,0001

0,2514

0,0793

0,38

4,24

3,48

3,86

3,17

6

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Освіти

14-а

0,6975

0,2411

0,0922

0,0000

0,3439

0,1176

0,7398

0,0037

0,0000

0,0000

0,0639

0,1017

0,0213

0,0846

0,0001

0,5780

0,0417

0,38

4,20

3,53

3,83

3,21

7

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Пулюя Івана

2 - 4

0,8338

0,2013

0,1661

0,0000

0,2443

0,0969

0,8016

0,0006

0,0000

0,0000

0,0446

0,0324

0,0214

0,0682

0,0000

0,3247

0,0560

0,35

3,89

3,35

3,54

3,05

8

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Смілянська

15

0,5074

0,2593

0,0732

0,0000

0,3417

0,2044

0,7892

0,0024

0,0000

0,0000

0,0815

0,0692

0,0070

0,0756

0,0001

0,5022

0,1196

0,36

4,08

3,18

3,71

2,90

9

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ушинського

14-б

1,3343

0,2675

0,0157

0,0000

0,2823

0,1448

0,7534

0,0050

0,0000

0,0000

0,0853

0,1119

0,0322

0,0717

0,0001

0,6472

0,0662

0,46

5,13

4,47

4,67

4,07

10

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Червонозоряний

4-ж

1,0142

0,1764

0,2083

0,0000

0,2350

0,2524

0,7955

0,0066

0,0000

0,0000

0,0538

0,0941

0,0106

0,0812

0,0001

0,2976

0,0341

0,39

4,38

3,68

3,99

3,35

11

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Червонозоряний

6-в

0,5550

0,3022

0,0849

0,0000

0,2820

0,2747

0,8091

0,0024

0,0000

0,0000

0,0761

0,1145

0,0057

0,0906

0,0001

0,6362

0,0545

0,39

4,42

3,60

4,02

3,28

12

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Червонозоряний

6-г

0,4677

0,3056

0,0938

0,0000

0,2826

0,2800

0,8008

0,0024

0,0000

0,0000

0,1390

0,1063

0,0067

0,0842

0,0001

0,6215

0,0546

0,39

4,36

3,53

3,97

3,22

13

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Червонозоряний

6-д

0,4781

0,2910

0,0837

0,0000

0,2839

0,2917

0,8021

0,0024

0,0000

0,0000

0,1309

0,1902

0,0070

0,0839

0,0001

0,6000

0,0549

0,40

4,44

3,59

4,04

3,27

Розділ "Шевченківський район"

1

ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СТАТУС"

вул. Глибочицька

32-а

1,1105

1,1512

0,1120

0,0000

0,2542

0,0639

1,2556

0,0045

0,0000

0,0000

0,0970

0,3570

0,0041

0,1462

0,0000

1,6873

0,1805

0,64

8,48

-

7,71

-

2

ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СТАТУС"

вул. Глибочицька

32-б

1,1138

1,1674

0,1116

0,0000

0,2551

0,0640

1,2708

0,0041

0,0000

0,0000

0,0970

0,3675

0,0041

0,1462

0,0000

1,6445

0,1812

0,64

8,48

-

7,71

-

1

ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СТАТУС"

вул. Глибочицька

32-в

1,1124

1,1612

0,1153

0,0000

0,2543

0,638

1,2644

0,0036

0,0000

0,0000

0,0970

0,3635

0,0041

0,1462

0,0000

1,6579

0,1806

0,64

8,48

-

7,71

-

4

ТОВ "Ковальська-
Житлосервіс"

вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора

1

0,4756

0,2940

0,0616

0,0000

0,3742

0,0564

0,8805

0,0031

0,0000

0,0160

0,2192

0,4437

0,0090

0,0097

0,0000

0,4020

0,0743

0,27

4,30

3,65

4,30

3,65

5

ТОВ "Ковальська-
Житлосервіс"

вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора

1-а

0,5916

0,2559

0,0426

0,0000

0,2626

0,0388

0,7751

0,0019

0,0000

0,0199

0,2203

0,5561

0,0082

0,0097

0,0000

0,3831

0,1543

0,27

4,30

3,71

4,30

3,71

6

ТОВ "Ковальська-
Житлосервіс"

вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора

1-б

0,6939

0,3819

0,0284

0,0000

0,2844

0,0412

0,9368

0,0026

0,0000

0,0240

0,2243

0,3091

0,0193

0,0098

0,0000

0,3219

0,0414

0,27

4,30

3,83

4,30

3,83

7

ТОВ "Ковальська-
Житлосервіс"

вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора

4-б

0,6174

0,3086

0,1110

0,0000

0,2239

0,0418

0,7896

0,0025

0,0000

0,0206

0,2000

0,3884

0,0140

0,0103

0,0000

0,5827

0,0786

0,27

4,39

3,95

4,39

3,95

8

ТОВ "Ковальська-
Житлосервіс"

вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора

4-в

0,4871

0,2634

0,0906

0,0000

0,3303

0,0418

0,7970

0,0025

0,0000

0,0193

0,2000

0,3931

0,0142

0,0103

0,0000

0,5608

0,1083

0,27

4,30

3,68

4,30

3,68

9

ТОВ "Ковальська-
Житлосервіс"

вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора

4-г

0,5175

0,2549

0,0906

0,0000

0,3304

0,0418

0,7816

0,0026

0,0000

0,0192

0,1993

0,3844

0,0195

0,0102

0,0000

0,5589

0,1083

0,27

4,30

3,68

4,30

3,68

10

ТОВ "Ковальська-
Житлосервіс"

вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора

4-д

0,4193

0,2101

0,0886

0,0000

0,2907

0,0431

0,8216

0,0027

0,0000

0,0085

0,2000

0,4876

0,0102

0,0103

0,0000

0,5078

0,0953

0,26

4,14

3,59

4,14

3,59

11

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Дмитрівська

75

0,4207

0,3932

0,0227

0,0000

0,1961

0,1006

0,7833

0,0056

0,0000

0,0000

0,0487

0,2724

0,0088

0,0439

0,0000

0,7419

0,0693

0,37

4,18

3,68

3,80

3,36

12

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Златоустівська

55

0,5168

0,2698

0,0198

0,0000

0,2810

0,2037

0,7177

0,0051

0,0000

0,0000

0,0821

0,0955

0,0103

0,0907

0,0002

0,6762

0,1826

0,38

4,24

3,34

3,86

3,04

11

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Златоустівська

10/12

0,4454

0,0873

0,0907

0,0000

0,2016

0,2083

0,7443

0,0002

0,0000

0,0000

0,1509

0,1288

0,0116

0,0700

0,0001

0,3469

0,0973

0,31

3,47

2,79

3,16

2,54

14

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Коперника

11

0,4407

0,2018

0,0206

0,0000

0,1830

0,1461

0,7109

0,0022

0,0000

0,0000

0,2452

0,1119

0,0053

0,0698

0,0001

0,5416

0,0359

0,33

3,65

3,16

3,32

2,88

15

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Полтавська

10

0,5595

0,3768

0,0309

0,0000

0,0,2347

0,0767

0,7478

0,0060

0,0000

0,0000

0,0730

0,1175

0,0083

0,0569

0,0000

0,8109

0,0250

0,37

4,20

3,75

3,82

3,41

16

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Татарська

27/4

0,9405

0,2021

0,0784

0,0000

0,2338

0,2606

0,7808

0,0043

0,0000

0,0000

0,2001

0,0250

0,0114

0,0848

0,0001

0,4909

0,0878

0,41

4,57

3,79

4,16

3,45

17

ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Чорновола В'ячеслава

27

0,3283

0,3067

0,0045

0,0000

0,2051

0,0994

0,7659

0,0018

0,0000

0,0000

0,1021

0,0210

0,0078

0,0706

0,0001

0,7963

0,1245

0,34

3,81

3,23

3,47

2,94

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали