Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 жовтня 2017 року N 768

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 жовтня 2017 року N 768

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації,
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
від 15 квітня 2019 року N 305

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
14 травня 2019 р. за N 55/1965

Відповідно до статті 70 Бюджетного кодексу України (із змінами), статті 6, пункту 4 частини першої статті 13, статей 19, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (із змінами), абзацу третього частини першої статті 1 (Закон N 141-VIII), пунктів 4 (Закон N 141-VIII), 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII) (із змінами), статей 9, 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", з метою вдосконалення механізму проведення конкурсного відбору для отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, необхідністю створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва в Луганській області та забезпечення його фінансової підтримки зобов'язую:

1. Внести зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 жовтня 2017 року N 768, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 16 листопада 201 7 року за N 126/1726, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації (Медведчук С. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в установленому законодавством порядку.

 

В. о. голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

С. Філь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
26 жовтня 2017 року N 768
(у редакції розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
від 15 квітня 2019 року N 305)

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
14 травня 2019 р. за N 55/1965)

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками на реалізацію проектів (далі - компенсація).

1.2. Компенсація надається в рамках реалізації регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на відповідні роки.

1.3. Компенсація надається за результатами конкурсного відбору, що проводиться серед суб'єктів малого та середнього підприємництва (далі - отримувачі), які:

відповідають критеріям, визначеним частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України;

включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і зареєстровані як платники податків;

здійснюють діяльність на території Луганської області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) та перебувають на обліку в територіальних органах Державної фіскальної служби у Луганській області;

отримали в банках кредити на реалізацію проектів у галузях економіки, визначених пунктом 2.2 розділу II цього Порядку.

1.4. Компенсація надається одноразово на безповоротній основі і спрямовується на часткову компенсацію фактично сплачених у поточному бюджетному році відсоткових ставок за користування кредитами, одержаними отримувачами у національній валюті на реалізацію проектів у галузях економіки (далі - проекти), визначених пунктом 2.2 розділу II цього Порядку.

1.5. Компенсація отримувачам суми фактично сплачених відсотків за користування кредитом здійснюється у національній валюті в розмірі 100 % облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом та нараховується на тіло кредиту, але не більше 200 тис. грн у рік на одного отримувача.

У разі, якщо отримувач отримав кредит за відсотковою ставкою, нижчою від облікової ставки Національного банку України, компенсація надається у розмірі фактично сплачених ним відсотків.

1.6. Кошти обласного бюджету не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій або пені на заборгованість за кредитами.

II. Умови та порядок проведення конкурсного відбору

2.1. Організація проведення конкурсного відбору здійснюється Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

2.2. У конкурсному відборі беруть участь отримувачі, які реалізують проекти у таких галузях економіки: виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення; хімічна промисловість; металургія та оброблення металу; машинобудування; вугільна промисловість; будівельна промисловість; целюлозно-паперова промисловість; легка промисловість; харчова промисловість; агропромисловий комплекс, у тому числі створення та діяльність сільськогосподарських кооперативів; транспорт; житлово-комунальний комплекс.

2.3. Пріоритетними є проекти, спрямовані на:

1) впровадження енергозберігаючих технологій, альтернативних видів палива;

2) модернізацію, оновлення та придбання основних фондів;

3) будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

4) освоєння виробництва та розроблення високотехнологічних виробів;

5) впровадження екологічних технологій та технологій із переробки твердих побутових відходів;

6) виробництво імпортозамінних товарів та товарів експортного спрямування;

7) впровадження інноваційних технологій;

2.4. До участі у конкурсному відборі не допускаються отримувачі, які:

1) є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетами, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов щодо її надання або цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому чинним законодавством порядку;

10) отримують аналогічну за видами фінансову підтримку, строк надання якої не закінчився.

2.5. Для підготовки та проведення конкурсного відбору розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації створюється конкурсна комісія, затверджується її персональний склад та положення про неї.

Члени конкурсної комісії зобов'язані не допускати виникнення конфлікту інтересів.

2.6. Оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується на офіційному сайті Луганської обласної державної адміністрації не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати його проведення.

У тексті оголошення про проведення конкурсного відбору вказується інформація про:

умови, місце та дату проведення конкурсного відбору;

адресу конкурсної комісії;

граничний термін подання документів для участі у конкурсному відборі.

2.7. Отримувачі, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають конкурсній комісії такі документи (далі - пакет документів):

1) заявку на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) анкету на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

3) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням щодо реалізації проекту, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

фінансово-економічні показники роботи суб'єкта підприємницької діяльності протягом попередніх двох років та на останню звітну дату поточного року;

фінансово-економічні показники ефективності проекту: фактичне збільшення обсягів виробництва, відрахувань до бюджету; досягнутий (який буде досягнуто) в результаті реалізації проекту рівень рентабельності; термін окупності проекту;

рівень заробітної плати працівників, які будуть працевлаштовані на нові робочі місця (у разі їх створення), динаміку зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

створення нових робочих місць (за умови збереження наявних);

ефективність впровадження проекту;

5) копії фінансової та податкової звітності за попередній рік та останній звітний період поточного року за такими формами:

для фізичних осіб - підприємців: книги обліку доходів (Порядок N 579) або обліку доходів і витрат (Порядок N 579) відповідно до обраної ними системи оподаткування (сторінок з підсумками доходів та/або витрат за попередній рік та останній звітний період поточного року);

для юридичних осіб:

суб'єктів малого підприємництва - форми N 1-м (N 1-мс) "Баланс", N 2-м (N 2-мс) "Звіт про фінансові результати" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (із змінами);

суб'єктів середнього підприємництва - форми N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (Положення N 73), N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (Положення N 73), N 3 (Положення N 73) (N 3-н (Положення N 73)) "Звіт про рух грошових коштів", N 4 (Положення N 73) "Звіт про власний капітал" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (Положення N 73), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами).

Для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: заповнена форма 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку" (Порядок N 4), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 111/26556 (із змінами);

6) копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (господарських договорів, актів виконаних робіт, документів про здійснення отримувачем розрахунків тощо);

7) письмове зобов'язання отримувача (для юридичних осіб - за підписом керівника та головного бухгалтера) повернути у місячний строк до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;

8) копію кредитного договору (у тому числі графік погашення кредиту), завірену банком, який видав кредит;

9) виписку банку про одержання отримувачем коштів за кредитом;

10) завірені банком копії платіжних доручень щодо сплати зобов'язань за кредитним договором;

11) довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами Державної фіскальної служби України;

12) довідку про отриману суб'єктом малого чи середнього підприємництва протягом попередніх трьох років державну допомогу (у разі її надання).

2.8. Конкурсна комісія розпочинає прийом пакета документів на участь у конкурсному відборі з дня публікації оголошення.

2.9. Пакет документів подається конкурсній комісії отримувачем або уповноваженим ним представником.

Департамент забезпечує збереження одержаної від отримувача інформації.

2.10. Обробка персональних даних отримувачів здійснюється за їх згодою відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (із змінами).

2.11. Якщо пакет документів, вказаний у пункті 2.6 цього розділу, подано не у повному обсязі або виявлено невідповідність отримувача вимогам пунктів 1.3 розділу I та 2.2 цього розділу, документи не реєструються та повертаються отримувачу в день подання.

У разі усунення виявлених недоліків до закінчення граничного терміну подання пакета документів отримувач має право подати його повторно.

У разі прийняття поданого пакета документів один примірник заявки на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, повертається отримувачу з відміткою про одержання.

2.12. Прийняття пакета документів завершується не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення конкурсного відбору.

У разі, якщо на участь у конкурсному відборі подано лише один пакет документів, конкурсний відбір не проводиться та оголошується повторно.

2.13. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає поданий пакет документів та приймає рішення про допущення або недопущення отримувача до конкурсного відбору.

Недопущення отримувача до участі у конкурсному відборі можливе у разі виявлення розбіжностей між відомостями, зазначеними в поданих документах, або недостовірної інформації.

У разі прийняття рішення про недопущення отримувача до участі у конкурсному відборі, протягом двох робочих днів йому надсилається про це письмове повідомлення.

III. Визначення переможців

3.1. Визначення переможців здійснюється за результатами співбесіди з керівником отримувача, який обґрунтовує фінансово-економічні показники ефективності проекту та перспективи його реалізації, а також за результатами оцінки проектів за такими критеріями:

1) відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 2.3 розділу II цього Порядку:

трьом і більше пріоритетам - 10 балів;

одному або двом пріоритетам - 5 балів;

жодному пріоритету - 0 балів;

2) реалізація проекту здійснюється в сільській місцевості:

так - 5 балів;

ні - 0 балів;

3) реалізація проекту спрямована на:

виробництво продукції - 5 балів;

виконання робіт - 3 бали;

надання послуг - 1 бал;

4) відсоток прибутку за минулий рік до вартості проекту:

вище 20 % - 10 балів;

від 10 до 20 % - 7 балів;

від 5 до 10 % - 5 балів;

до 5 % - 3 бали;

відсутність прибутку (збиток) - 0 балів;

5) частка власних коштів у вартості проекту:

від 40 до 60 % - 10 балів;

від 25 до 40 % - 5 балів;

до 25 % - 0 балів;

6) кількість створених нових робочих місць за попередній рік та останній звітний період поточного року:

за кожне робоче місце - 2 бали;

не створено жодного - 0 балів;

7) рівень середньомісячної заробітної плати працівників у відповідній адміністративно-територіальній одиниці Луганської області (місті обласного значення/районі) з урахуванням термінів статистичних спостережень:

вище середнього рівня на 10 % - 5 балів;

відповідає середньому рівню (дорівнює або знаходиться в діапазоні 10 % у більший або менший бік від середнього рівня) - 2 бали;

нижче середнього рівня на 10 % - 0 балів;

8) співвідношення між сплатою до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів за минулий рік та розміром компенсації у розрахунку на поточний рік:

вище 40 % - 10 балів;

від 20 до 30 % - 5 балів;

до 20 % - 3 бали;

не перевищує - 0 балів;

9) якість підготовки отримувачем бізнес-плану, що дозволяє мати повне уявлення про результат його реалізації:

наявність усієї необхідної інформації - 5 балів;

часткова наявність - 3 бали.

3.2. Загальна оцінка складається із суми балів за кожним критерієм.

Отримувачі, які за результатами оцінки набрали 35 і більше балів та пройшли співбесіду, вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір.

Сумарний бал кожного учасника конкурсу вказується у протоколі конкурсної комісії.

3.3. Переможцями конкурсного відбору визнаються отримувачі, які одержали найбільшу кількість балів серед тих, хто пройшов конкурсний відбір (далі - переможці).

Переможців може бути декілька, їх кількість визначається окремо за результатами кожного конкурсного відбору в межах коштів, передбачених на виплату компенсації.

У разі наявності однакової кількості балів у декількох отримувачів перевага надається тим, які одержали більше балів за критерієм, зазначеним у підпункті 6 пункту 3.1 цього розділу.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможців оформлюється протоколом.

3.4. Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про переможців оприлюднює його результати на офіційному сайті Луганської обласної державної адміністрації та видає переможцям витяги з протоколу.

Протокол конкурсної комісії про переможців є підставою для укладення угоди між Департаментом, переможцем та банком, у якій визначається розмір та порядок перерахування компенсації.

У разі відмови в наданні компенсації конкурсна комісія надсилає суб'єкту підприємництва протягом 10 робочих днів з початку проведення конкурсного відбору обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови.

3.5. Отримувачі мають право оскаржити рішення конкурсної комісії у встановленому чинним законодавством порядку.

3.6. Кошти на компенсацію надаються отримувачам у межах одного бюджетного періоду. У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компенсації може бути розглянуто за умови участі отримувача у наступному конкурсному відборі.

IV. Порядок надання компенсації

4.1. Банк, у якому переможці отримали кредит, подає Департаменту виписку із зазначенням інформації щодо загальної та погашеної суми кредиту, загальної та сплаченої суми відсотків за поточний бюджетний період, розрахованої суми, яка підлягає компенсації.

4.2. Департамент складає реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і подає Головному управлінню Державної казначейської служби України у Луганській області разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію.

Видатки здійснюються в установленому порядку наприкінці поточного року шляхом перерахування грошових коштів на рахунки банків, які, у свою чергу, протягом 10 робочих днів перераховують суму компенсації на рахунки переможців та інформують про це Департамент.

4.3. Переможці щопівроку протягом наступного року надають у письмовій формі Департаменту інформацію про результати реалізації проекту для її подальшого узагальнення.

 

Директор Департаменту
економічного розвитку, торгівлі
та туризму Луганської обласної
державної адміністрації

С. Медведчук

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва
(підпункт 1 пункту 2.6 розділу II)

Примірник N ____

ЗАЯВКА
на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

Прошу допустити __________
__
(повна назва суб'єкта малого або середнього підприємництва)

до участі у конкурсному відборі суб'єктів малого і середнього підприємництва Луганської області, яким надається часткова компенсація з обласного бюджету відсоткових ставок за банківськими кредитами, отриманими на реалізацію проектів.

Відомості про суб'єкта малого або середнього підприємництва: ________
__
__
__
(повна назва)
__
(скорочена назва)

керівник ______
__
(П. І. Б., назва посади)

місцезнаходження _________
__

телефон ____ факс _________

e-mail ________

форма власності ___________

вид діяльності (основний) __
_

ідентифікаційний код / код ЄДРПОУ ______

дата і номер державної реєстрації _________

повна назва органу державної реєстрації ___

назва банку, який надав кредит __________
_

банківські реквізити ________
_
_

дата і номер кредитної угоди між позичальником і банком
_

термін дії кредитної угоди між позичальником і банком __
_

сума кредиту, грн __________
_

відсоткова ставка банку за користування кредитом, % ____

цільове призначення кредиту
_
_
_
_

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, ознайомлений(а) та зобов'язуюся їх виконувати.

Надаю згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (із змінами).

Керівник

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Бухгалтер

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва
(підпункт 2 пункту 2.6 розділу II)

АНКЕТА
на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця _
_

Відомості про органи управління (для юридичних осіб), П. І. Б. голови та його заступників ________
_
_

Назва проекту _
_
_

Чи отримує заявник фінансову допомогу за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій? (так, ні) _______

Якщо так, то яких? _________
_
_

Чи отримує заявник інший вид фінансової підтримки за іншими бюджетними програмами? (так, ні) _

Якщо так, то за якими? _____
_
_

Пріоритетні напрями проекту (відповідно до п. 2.2 розділу II) _________
_
_
_
_

Територія, на якій реалізується проект (район, місто, селище, село) ____
_

Реалізація проекту направлена на виробництво продукції / виконання робіт / надання послуг (зазначити, яких саме) ______
_
_

Кількість створених нових робочих місць (одиниць) _____

Кількість найманих працівників (осіб) _____

Середньомісячна заробітна плата працівників за останній звітний період поточного року (грн) _
_

Заборгованість із заробітної плати на момент подання заявки на участь у конкурсному відборі _
_

Загальна вартість реалізації проекту (грн.) _
_

у тому числі:

позикові кошти (грн.) ______

власні кошти (грн.) ________

Частка власних коштів у вартості проекту (%) __________

Прибуток за минулий рік (грн.) __________
_

Відсоток прибутку до вартості проекту (%)

Обсяг виробництва, доходів і витрат за останні 12 місяців ___________
_
_
_

Обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (тис. грн.) _
_
_

Перспективи реалізації проекту __________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Керівник

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Бухгалтер

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали