Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

25.09.2014

м. Київ

N 99

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2014 р. за N 1287/26064

Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 3 (Правила N 3), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Банкам, що беруть участь у системі гарантування вкладів фізичних осіб, привести бази даних про вкладників у відповідність до цього рішення протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

В. В. Пасічник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
09 липня 2012 року N 3
(у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 25 вересня 2014 року N 99)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2014 р. за N 1287/26064

Правила формування та ведення баз даних про вкладників

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) з метою створення єдиних вимог до формування та ведення банками бази даних про вкладників для можливості своєчасної виплати їм коштів за вкладами в межах суми відшкодування у разі настання недоступності вкладів.

2. Ці Правила встановлюють загальні вимоги щодо накопичення та збереження банками інформації про вкладників, а також порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) узагальненої бази даних про вкладників.

3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

база даних про вкладників (далі - база даних) - сховище даних програмно-апаратного комплексу як частини системи автоматизації роботи банку, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників, необхідної для здійснення Фондом виплат гарантованих сум відшкодувань;

відповідальний за інформацію - працівник (працівники) відповідного підрозділу банку, який відповідає за введення інформації про вкладників до бази даних, її достовірність, а також збереження та захист від руйнування;

узагальнена база даних про вкладників (далі - Узагальнена база) - сховище даних програмно-апаратного комплексу як частини системи автоматизації роботи Фонду, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників, необхідної для здійснення Фондом виплат гарантованих сум відшкодувань.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

II. Порядок формування бази даних

1. База даних складається з інформації про вкладників, яка введена до цієї бази відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу та банківського рахунку. Інформація, що міститься у базі даних, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

2. Дані про вкладника мають бути введені до бази даних в день укладення з вкладником договору та відкриття відповідного рахунку, крім суми нарахованих відсотків.

Сума нарахованих відсотків, належних до виплати вкладнику (не сплачених), включається до бази даних відразу після їх нарахування та зменшення на суму податку. При цьому відображення в базі даних залишків сум нарахованих відсотків ведеться в розрізі окремих договорів кожного вкладника.

Розмір процентної ставки включається до бази даних таким чином: встановлюється відповідно до умов договору у день відкриття рахунку та змінюється у відповідні дати згідно з умовами договору.

Якщо нарахування відсотків відбувається з використанням диференційованої процентної ставки, зазначається розмір процентної ставки, за якою відбулось останнє нарахування.

Якщо на рахунку вкладника, у тому числі картковому, відкритому відповідно до укладеного договору банківського рахунку, залишок коштів дорівнює нулю, зазначається розмір процентної ставки, встановлений відповідно до умов договору.

3. Якщо договір банківського вкладу або банківського рахунку укладений на користь третьої особи, то до набуття прав вкладника особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, до бази даних уносяться дані особи, яка відкриває рахунок. З моменту пред'явлення особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок дані в базі даних змінюються.

4. База даних, крім виконання операцій з накопичення, збереження та належного використання інформації про вкладників, має забезпечувати зберігання даних у файли, у тому числі в архівні файли на зовнішніх носіях, відокремлених як логічно, так і фізично, а також мати автоматизовані засоби відновлення бази даних з резервних копій у разі руйнування основної бази даних.

Усі зазначені вище функції та механізми мають бути невід'ємною складовою частиною системи управління базою даних.

5. База даних банку має формуватися із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

6. Програмно-апаратний комплекс може функціонувати як автономно, так і у складі операційного дня банку (далі - ОДБ) та забезпечувати:

1) ведення, перегляд та коригування інформації про вкладників, а також об'єднання інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника;

2) інтерфейс щоденного обміну інформацією між відокремленими підрозділами та головним банком (або між автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій, у тому числі з використанням платіжних карток, чи ОДБ та програмно-апаратним комплексом у головному банку);

3) щоденну консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

4) формування інформації на визначену дату за зазначеними в пункті 2 розділу III цих Правил ознаками та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

5) формування інформації за запитом на дату та/або за період:

частини бази даних у розрізі окремих балансових рахунків (за структурою файла "D");

частини бази даних у розрізі груп балансових рахунків та за період відповідно до дат закінчення договорів (за структурою файла "D");

подальше об'єднання вибраної за результатами зазначених запитів інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника (за структурою файла "Z") та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

д) визначення підсумкових значень залишків коштів у файлах "D" та "Z".

7. База даних банку має бути сформована відповідно до Базової структури бази даних, передбаченої додатком 1 до цих Правил (у розрізі рахунків вкладника) за Структурою інформаційного рядка файла "D" (додаток 2).

При формуванні до бази даних включається інформація, актуальна на дату формування.

За допомогою програмно-апаратного комплексу із базової структури повинна формуватись Зведена інформація про вкладників (додаток 3) за Структурою інформаційного рядка файла "Z" (додаток 4) із загальною сумою коштів на рахунках одного вкладника.

Для консолідації зведеної інформації:

1) з масиву інформаційних рядків файла "D" здійснюється пошук ідентичної інформації про вкладника у файлі "Z" за основними параметрами ідентифікації вкладника:

прізвищем, ім'ям та по батькові, реєстраційним номером облікової картки платника податків;

серією та номером паспорта або документом, що посвідчує особу;

2) у разі відсутності інформації про вкладника у файлі "Z" створюється новий запис, при цьому номер цього запису заноситься до інформаційного рядка файла "D", який використовувався для пошуку інформації у файлі "Z";

3) у разі наявності інформації про вкладника у файлі "Z" до запису про зазначеного вкладника вносяться зміни до суми вкладів та відсотків, при цьому номер цього запису заноситься до інформаційного рядка файла "D", який використовувався для пошуку інформації у файлі "Z".

Якщо до поля "Реєстраційний номер облікової картки платника податків" введене значення "0000000000", то залишки коштів на рахунках одного вкладника (у файлі "Z") групуються за умови збігу прізвища, імені, по батькові та номера паспорта або документа, що посвідчує особу.

Підсумкове значення суми залишків на рахунках у файлі "D" повинно дорівнювати підсумковому значенню загальної суми вкладів та відсотків у файлі "Z".

8. Після консолідації інформації проводиться перевірка файлів шляхом перехресного контролю. Перевірка повинна дозволяти виявити відсутність, неповноту або некоректність значущої інформації про вкладника, а також унеможливити дублювання інформації про одного вкладника у файлі "Z".

Метою перевірки є виявлення можливих помилок у базі даних. На підставі аналізу цих даних приймається рішення про те, чи є виявлені факти помилками. Опис найбільш поширених можливих помилок під час перевірки файлів наведено в додатку 5 до цих Правил.

9. Гарантована сума (графа 12 файла "Z") не повинна перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

10. Якщо рахунок вкладника має дебетовий залишок, до графи 15 файла "D" такий залишок включається із сумою "0,00".

Якщо рахунок групи 262 має дебетовий або нульовий залишок (файл "D"), то в розрахунок гарантованої суми (графа 12 файла "Z") такі вклади включаються із сумою "0,00".

Якщо загальна сума залишків на рахунку вкладника з обліку вкладів (депозитів) та рахунку з обліку нарахованих витрат за цим вкладом менше 10 грн, то в розрахунок гарантованої суми (графа 12 файла "Z") такі вклади включаються із сумою "0,00".

Рахунки групи 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок, не включаються до бази даних.

Якщо рахунок для обліку вкладів (депозитів) має нульовий залишок, а рахунок для обліку нарахованих витрат за цим вкладом - кредитовий залишок, такий рахунок для обліку нарахованих витрат включається до бази даних із усіма реквізитами договору, відповідно до якого здійснювалося нарахування відсотків.

Якщо рахунок використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком, то в розрахунок гарантованої суми (графа 12 файла "Z") такі вклади включаються із сумою "0,00" до дня виконання зобов'язань.

11. Якщо сума залишків та відсотків усіх рахунків вкладника не перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, гарантована сума розраховується як повна сума залишків та відсотків з урахуванням обмежень, наведених у пункті 10 цього розділу.

Якщо сума залишків та відсотків усіх рахунків вкладника перевищує або дорівнює сумі граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, гарантована сума (з урахуванням обмежень, наведених у пункті 10 цього розділу) дорівнює сумі граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

12. Банк в окремих переліках формує:

1) перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку, за структурою, визначеною додатком 6, та Структурою інформаційного рядка файла "M" (додаток 7);

2) перелік членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку та осіб, які надавали, а також надають банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності; власників істотної участі банку за структурою, визначеною додатком 8, та Структурою інформаційного рядка файла "N" (додаток 9).

13. Приклад введення інформації про вкладників наведено в додатку 10 до цих Правил.

14. З метою збереження інформації про вкладників банк повинен формувати файли архіву бази даних (формат CSV) за структурами відповідно до Опису файлів архіву інформації з бази даних про вкладників (додаток 11), Структури інформаційного рядка файла "D" (додаток 2), Структури інформаційного рядка файла "Z" (додаток 4), Структури інформаційного рядка файла "M" (додаток 7), Структури інформаційного рядка файла "N" (додаток 9).

Щокварталу на звітні дати інформація з бази даних головного банку архівується та вивантажується для зберігання на електронні зовнішні носії, до яких додається Протокол контролю стану бази даних про вкладників на паперовому носії (додаток 12) (далі - протокол контролю).

Архівуванню підлягає інформація про вкладників та суми залишків за вкладами і нарахованими відсотками станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня та 01 жовтня. Інформація на зовнішніх носіях зберігається протягом одного кварталу.

III. Вимоги до інформації про вкладників

1. Інформація про вкладника, що вводиться до бази даних банку, повинна бути точною, достовірною, без помилок та перекручень, забезпечувати однозначне тлумачення її користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації вкладника.

Інформація про вкладника розділена на дві групи - значуща та довідкова. До довідкової інформації відноситься інформація про місце проживання або місцеперебування фізичної особи, уся інша інформація - значуща.

Однозначна ідентифікація вкладника передбачає наявність такої інформації: прізвище, ім'я, по батькові (відповідно до даних документа, що посвідчує особу), серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків або обов'язково серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (для резидентів)).

2. У базі даних зазначаються такі дані про вкладника:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо договір укладається з особою, у паспорті якої контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то в базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000";

якщо фізична особа є нерезидентом, у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000";

якщо вкладник-нерезидент має реєстраційний номер облікової картки платника податків, до бази даних вводиться значення наявного реєстраційного номера облікової картки платника податків;

якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий (за рахунками, що відкривались до введення ідентифікаційного номера та реєстраційного номера облікової картки платника податків як обов'язкового реквізиту при відкритті рахунку), у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000099999";

3) серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав;

4) місце проживання або місцеперебування фізичної особи, що враховує:

назву області;

назву району;

назву населеного пункту;

назву вулиці, номери будинку і квартири;

5) дату укладення договору;

6) дату закінчення строку дії договору;

7) номер договору з вкладником;

8) номери аналітичних рахунків, на яких обліковуються вклад або нараховані витрати за вкладом;

9) суму залишку на рахунку;

10) процентну ставку;

11) код валюти вкладу;

12) ознаку вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком.

Інформація про вкладника має бути структурована та відображатися в окремих полях за параметрами, що визначені в Базовій структурі бази даних (додаток 1).

3. Рахунки для обліку нарахованих витрат включаються до бази даних із сумою нарахованих відсотків, зменшених на суму податку.

4. Порядок заповнення Базової структури бази даних (додаток 1).

При заповненні граф 2, 4 - 10 (прізвище, ім'я та по батькові; назви області; району; населеного пункту; вулиці, номери будинку, квартири; документ, що посвідчує особу) мають використовуватися символи українського, російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи Windows (кодова сторінка 1251).

Записи про прізвище, ім'я та по батькові вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їх викладенню у документах, що посвідчують особу і реквізити яких введені до бази даних.

У записах інших даних про вкладника можуть використовуватися скорочення, наприклад:

м. Київ, обл. Вінницька, р-н Гайсинський, с. Іванівка, вул. Поштова, буд. 1, кв. 1;

АБ123456, Гайсинським РУ ГУ МВС Укр. в м. Гайсин, 01.01.2002.

Графа 2 (П. І. Б.) - зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) вкладника відповідно до їх написання в документах, що посвідчують особу і реквізити яких введені до бази даних.

Графа 3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків) - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків із урахуванням вимог підпункту 2 пункту 2 цього розділу.

Графи 4 - 7 (місце проживання або місцеперебування) - зазначаються назви області, району, населеного пункту, вулиці, номери будинку, квартири вкладника.

Графа 8 (серія та номер) - зазначаються серія та номер документа, що посвідчує особу вкладника (разом без пробілу).

Графа 9 (ким виданий) - зазначається найменування органу, що видав документ, або цифровий код підрозділу, що видав документ.

Графа 10 (дата видачі) - зазначається дата видачі документа.

Графа 11 - зазначається дата укладення договору з вкладником.

Графа 12 - зазначається дата закінчення договору з вкладником (за наявності). Якщо строк закінчення договору не визначений, у базі даних реквізит заповнюється значенням "00.00.0000". Для строкових вкладів наявність дати закінчення договору є обов'язковою.

Графа 13 (номер договору з вкладником) - зазначається номер укладеного з банком договору.

Графа 14 (номер рахунку, на якому обліковується вклад) - зазначається номер аналітичного рахунку для обліку вкладів.

Графа 15 (сума залишку на рахунку для обліку вкладів) - зазначається сума залишку на рахунку у національній валюті. Сума залишку на рахунку в іноземній валюті перераховується в національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення.

Графа 16 (номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом) - зазначається номер рахунку для обліку нарахованих витрат за вкладом.

Графа 17 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку.

Графа 18 (процентна ставка) - вказується розмір процентної ставки з урахуванням вимог пункту 2 розділу II цих Правил.

Графа 19 (код валюти вкладу) - зазначається цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378).

Графа 20 (ознака вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком) - зазначається 1 - для вкладів, що не використовуються вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком, 0 - для вкладів, що використовуються вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком до дня виконання зобов'язань.

Рядок "Усього" - зазначаються на кінець операційного дня підсумки за графами 15 та 17.

IV. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії проблемних

1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правовими актами Національного банку України, банк протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про це повинен здійснити:

1) консолідацію (зведення) баз даних про вкладників на рівні головного банку станом на дату віднесення банку до категорії проблемних;

2) звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку, між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки станом на дату віднесення банку до категорії проблемних. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків (додаток 13) (далі - акт звірки).

2. З дати віднесення банку до категорії проблемних в банку має бути забезпечене:

1) щоденне нарахування, перерахування з рахунків з обліку нарахованих витрат податку з оподаткованого доходу та відображення відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку) станом на кінець операційного дня;

2) щоденна консолідація інформації про вкладників на рівні головного банку.

3. Протягом п'яти робочих днів з дня віднесення банку до категорії проблемних банк повинен надіслати до Фонду таку інформацію станом на дату віднесення банку до категорії проблемних:

кількість інформаційних рядків у файлі "D";

підсумкові значення сум залишків на рахунках у файлі "D";

кількість інформаційних рядків у файлі "D" з рахунками групи 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб", розділу 29 "Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку" та підсумкові значення сум залишків на рахунках;

кількість інформаційних рядків у файлі "D" з рахунками групи 263 та розділу 33 із договорами, що закінчились станом на день віднесення банку до категорії проблемних або закінчуються впродовж наступних 9 місяців, та підсумкові значення сум залишків на рахунках і сум нарахованих відсотків із щомісячною розбивкою відповідно до дат закінчення договорів;

кількість вкладів за договорами банківського вкладу або банківського рахунку, укладеними на користь третьої особи, за якими не відбулось набуття прав вкладника особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, в тому числі кількість та суму тих вкладів, за якими залишок коштів перевищує граничний розмір гарантованої суми;

кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі "Z";

копію акта звірки.

4. Протягом одного місяця з дня отримання банком рішення про віднесення банку до категорії проблемних банк повинен:

1) провести аналіз стану бази даних (установити записи про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити) та порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копій документів вкладників із справ з оформлення рахунків та усунути всі виявлені помилки (за наявності). Аналіз стану бази даних та порівняння інформації оформлюються Протоколом контролю стану бази даних про вкладників (додаток 12) (далі - протокол контролю);

2) здійснити архівування бази даних, вивантаження на електронні зовнішні носії відповідно до пункту 14 розділу II цих Правил.

5. Банк щодекади на звітні дати, передбачені для подання до Фонду банками, віднесеними до категорії проблемних, Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форми звітності N 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 5 (Інструкція N 5), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за N 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 08 вересня 2014 року N 88 (Рішення N 88)), та на запит надсилає до Фонду таку інформацію:

кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках у файлі "D";

кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку та гарантованих сум у файлі "Z";

кількість вкладів за договорами банківського вкладу або банківського рахунку, укладеними на користь третьої особи, за якими не відбулось набуття прав вкладника особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, в тому числі кількість та суму тих вкладів, за якими залишок коштів перевищує граничний розмір гарантованої суми;

копії акта звірки та протоколу контролю.

6. Банк щодекади на звітні дати проводить звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, оформлює її відповідними актами, здійснює архівування бази даних та вивантаження на електронні зовнішні носії відповідно до пункту 14 розділу II цих Правил.

V. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії неплатоспроможних

1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних банк виконує дії, визначені пунктом 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 14 (Положення N 14), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860.

2. З дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних значення полів "номер рядка у файлі "D" та "номер рядка у файлі "Z" не повинні змінюватись до дати початку ліквідації банку, якщо така подія настане, та до дати завершення ліквідації. При цьому номер рядка у файлі "D" набуває змісту ідентифікатора рахунку вкладника, а номер рядка у файлі "Z" - ідентифікатора вкладника.

3. При виплаті за рахунок цільової позики Фонду коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, інформаційний рядок з полем "N рядка у файлі" цього вкладника зберігається в базі даних, у тому числі якщо залишок коштів після виплати буде нульовим.

VI. Контроль за формуванням бази даних про вкладників у банках

1. Банк розробляє внутрішній документ про порядок формування бази даних про вкладників, збереження інформації, що введена в базу даних, а також наказом визначає осіб, відповідальних за формування та збереження інформації. Відповідальні особи призначаються щодо кожного відокремленого підрозділу і банку - юридичної особи.

2. Після отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних керівник банку забезпечує передачу бази даних у повному обсязі уповноваженій особі Фонду.

VII. Порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Узагальненої бази

1. Узагальнена база складається з баз даних про вкладників неплатоспроможних банків. Інформація, що міститься в Узагальненій базі, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

2. Підставами для внесення до Узагальненої бази інформації про вкладників неплатоспроможного банку є прийняте Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3. Узагальнена база використовується Фондом для:

проведення процедури контролю (перевірки) повноти та коректності формування інформації про вкладників;

забезпечення можливості ідентифікації вкладників для здійснення їм виплат;

можливості здійснення розподілу належних спадкоємцям вкладників часток суми відшкодування відповідно до свідоцтв про право на спадщину, рішень суду тощо.

4. Узагальнена база даних формується та ведеться у Фонді із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

5. Включення інформації до Узагальненої бази у Фонді може здійснюватись як за допомогою передачі даних електронною поштою Національного банку України (далі - ЕП НБУ) та засобів захисту Національного банку України (далі - АРМ-НБУ інф) у вигляді структурованих файлів, так і на електронних зовнішніх носіях (CD-диски тощо).

6. Структура Узагальненої бази у Фонді відповідає структурі файлів архіву бази даних - "D", "Z", "M" та "N".

 

Заступник начальника
відділу організації виплат

М. М. Смірнова

 

Додаток 1
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу II)

Базова структура бази даних

_____
(найменування банку)

________
(місцезнаходження банку)

станом на _______ року

N рядка у файлі "D"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком

N рядка у файлі "Z"

14

15

16

17

18

19

20

21

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу II)

Структура інформаційного рядка файла "D"

N

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N 16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума нарахованих відсотків

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N 16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N 4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком

1 - для вкладів, що не використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком, 0 - для вкладів, що використовуються вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком до дня виконання зобов'язань

N = 1

21

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N 10

 

Додаток 3
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу II)

Зведена інформація про вкладників

_____
(найменування банку)

________
(місцезнаходження банку)

станом на _______ року

№ рядка у файлі «Z»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, що посвідчує особу

Загальна сума вкладів та відсотків (коп.)

Гарантована сума (коп.)

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

 

 

Усього:

 

 

 

Додаток 4
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу II)

Структура інформаційного рядка файла "Z"

N

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Загальна сума вкладів та відсотків

Сума за вкладами з нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку (коп.)

N 16

12

Гарантована сума

Сума, що гарантується Фондом (коп.)

N 16

 

Додаток 5
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 8 розділу II)

Опис найбільш поширених можливих помилок під час перевірки файлів

Можлива помилка

Детальний опис помилкової ситуації

Статус

Немає інформації про прізвище, ім'я та по батькові

Поле "Прізвище, ім'я та по батькові" містить менше 3-х символів

помилка

Поле "Прізвище, ім'я та по батькові" містить символи ".", ",", ";"

Поле "Прізвище, ім'я та по батькові" містить символи ".", ",", ";" - можливо, ініціали тощо

попередження про можливу помилку

Поле "Прізвище, ім'я та по батькові" містить слова, що не є прізвищем, іменем, по батькові

Поле "Прізвище, ім'я та по батькові" містить слова, що не є прізвищем, іменем, по батькові - "адвокат", "нотаріус", "підприємець" тощо

помилка

Написання прізвища, імені та по батькові не відповідає написанню у паспортному документі

Написання прізвища, імені та по батькові не відповідає написанню у паспортному документі, реквізити якого введені до бази даних

помилка

Не заповнена серія або номер документа

Не вдалося знайти реквізит поля, який може бути серією або номером документа

помилка

Не заповнена дата видачі документа

Не вдалося знайти реквізит поля, який може бути датою видачі документа

помилка

Не заповнені відомості про організацію, що видала документ

Не знайдені відомості про організацію, що видала документ

помилка

Невірні дані про документ

Мала довжина даних у полі чи неможливо розпізнати відразу декілька реквізитів документа

помилка

Немає інформації про реєстраційний номер

Не вдалося знайти реквізит поля, який може бути реєстраційним номером

помилка

Реєстраційний номер невірний

Реквізит "реєстраційний номер" вміщує:
менше або більше 10-ти символів;
нецифрові символи;
перші п'ять цифр реквізита "реєстраційний номер" визначають дату народження власника номера, яка ще не настала

помилка

Реєстраційний номер невідомий (0000099999)

Реквізит "реєстраційний номер" містить "0000099999"

 

Реєстраційний номер містить 2 цифри, що повторюються 5 і більше разів

Поле "реєстраційний номер" містить 2 цифри, що повторюються по 5 разів кожна, або більше 5 разів одна з них, або послідовність

попередження про можливу помилку

Вкладник -NNN- дублює вкладника(ів) -MMM- у рядку(ах) -SSS- за прізвищем, ім'ям і по батькові -FFF- у файлі "Z"

Виявлено дублювання вкладників за прізвищем, ім'ям і по батькові у файлі "Z" - попередження - можливо, це один і той самий вкладник

попередження про можливу помилку

Вкладник -NNN- дублює вкладника(ів) -MMM- у рядку(ах) -SSS- за реєстраційним номером -YYY- у файлі "Z"

Виявлено дублювання вкладників за реєстраційним номером у файлі "Z"

критична помилка

Вкладник -NNN- дублює вкладника -MMM- у рядку - SSS - за реквізитами документа вкладника -PPP- у файлі "Z"

Виявлено дублювання реквізитів документа вкладника у файлі "Z"

критична помилка

Вкладник -NNN- дублює вкладника -MMM- у рядку(ах) - SSS - за прізвищем, ім'ям і по батькові -FFF- та місцем проживання вкладника -AAA- у файлі "Z"

Виявлено дублювання прізвища, імені, по батькові та місця проживання вкладника у файлі "Z" - можливо, це один і той самий вкладник

попередження про можливу помилку

 

Додаток 6
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу II)

Перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку

_____
(найменування банку)

________
(місцезнаходження банку)

станом на _______

N рядка у файлі "D"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

Ознака вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком

N рядка у файлі "Z"

Ознака

20

21

22

 

 

7

Усього:

 

 

Додаток 7
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу II)

Структура інформаційного рядка файла "M"

N

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N 16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N 16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N 4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком

1 - для вкладів, що не є предметом застави, 0 - для вкладів, що є предметом застави

N = 1

21

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N 10

22

Ознака

Заповнюється значенням "7"

N = 1

 

Додаток 8
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу II)

Перелік членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку та осіб, які надавали, а також надають банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності; власників істотної участі банку

_____
(найменування банку)

________
(місцезнаходження банку)

станом на _______ року

N з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, що посвідчує особу

Ознака*

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

 

 

 

 


* До поля 11 вводяться такі значення:

4 - для членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, які впродовж останніх 12 місяців займали, а також займають зазначені посади;

5 - для осіб, які впродовж останніх 12 місяців надавали, а також надають банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності;

6 - для власників істотної участі банку.

 

Додаток 9
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу II)

Структура інформаційного рядка файла "N"

N

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N з/п

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Ознака

4 - для членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, які впродовж останніх 12 місяців займали, а також займають зазначені посади;
5 - для осіб, які впродовж останніх 12 місяців надавали, а також надають банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності;
6 - для власників істотної участі банку

N = 1

 

Додаток 10
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 13 розділу II)

Приклад введення інформації про вкладників

_____
(найменування банку)

________
(місцезнаходження банку)

станом на _______ року

N рядка у файлі "D"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

1

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778

 

 

М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

2

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778

 

 

М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

 

Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.98

24.03.2010

24.03.2012

456/478

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.98

24.03.2012

24.03.2014

560/478

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком

N рядка у файлі "Z"

14

15

16

17

18

19

20

21

26354037836002

12500000

26387037836002

101000

18,5

980

1

256

26354056560002

5000000

26384056560002

50000

16

980

1

256

Усього:

17500000

 

151000

 

 

 

 

 

Додаток 11
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 14 розділу II)

Опис файлів архіву інформації з бази даних про вкладників

Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmDDMMYYYY.t,

де mmmmmm - код (МФО) банку;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

t - тип файла:

"D" - інформація про вкладників у розрізі рахунків згідно з додатком 1 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

"Z" - зведена інформація про вкладників згідно з додатком 2 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

"М" - інформація про вкладників, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку згідно з додатком 6 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

"N" - інформація про членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, осіб, які надавали і надають банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності; власників істотної участі банку згідно з додатком 8 до Правил (зазначається великою латинською літерою).

Під час формування архіву даних про вкладників зазначений файл архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву:

mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

Загальна структура файлів

Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 0D - 0A). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ табуляції (код 09).

Якщо значення реквізиту порожнє, одразу після попереднього символу табуляції знову ставиться символ табуляції, що має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту містить символ табуляції, цей символ у процесі вивантаження слід замінити символом прогалина (код 20).

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):

Cn

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

C = n

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n

Nn

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

N = n

Числовий цілий беззнаковий тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, то воно доповнюється ліворуч нулями до зазначеної довжини n

D = 10

Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у вигляді 01/01/2000)

Nn.Tt

Числовий дробний беззнаковий тип даних змінної довжини та точності показника. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n, а точність показника менше або дорівнює зазначеній довжині t.

Довжина даних показника - максимальна розмірність чи довжина цілої частини показника.

Точність даних показника - кількість знаків після крапки у випадку надання даних в форматі з десятичними знаками (процентна ставка надається за шаблоном 9999.9999)

Для реквізитів, у яких зазначений тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової одиниці (у копійках).

 

Додаток 12
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 14 розділу II)

Протокол контролю стану бази даних про вкладників

                         _____ станом на ________ року
                                                                         (найменування банку)

Показник

Значення

Примітка

Загальна кількість записів у файлі "D"

 

 

Загальна сума у файлі "D"

 

 

Загальна кількість записів у файлі "Z"

 

 

Загальна сума у файлі "Z"

 

 

Кількість записів про вкладників із значенням реєстраційного номера "0000000000" у файлі "Z"

 

 

Кількість записів про вкладників із значенням реєстраційного номера "0000099999" у файлі "Z"

 

 

Дублювання інформації про одного і того самого вкладника у файлі "Z"

Кількість записів у файлі "Z" про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити:

прізвище, ім'я та по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків

серія і номер паспорта

дата видачі паспорта

орган, що його видав

 

 

Кількість записів у файлі "D" із некоректною (невірною) інформацією про:

дату укладення договору

номер договору з вкладником

номер аналітичного рахунку

 

 

Керівник банку ____

"___" ____ р.

 

Додаток 13
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
(пункт 1 розділу IV)

АКТ N ___
звірки бази даних та балансових рахунків станом на ________ року

коп.

N з/п

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки

За даними

бази даних

балансу

розбіжність

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Підсумкові значення сум залишків за вкладами і нарахованими за ними відсотками, зменшеними на суму податку

Усього:

Керівник банку ______

"___" ____ р.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали