Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1086

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 218

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1086

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1086 "Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань" (Постанова N 1086) (Офіційний вісник України, 2018 р., N 7, ст. 266) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 17

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 218

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1086 (Постанова N 1086)

1. У Положенні про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань, затвердженому зазначеною постановою:

1) у підпункті 2 пункту 6 слова "Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника" замінити словами "Державного бюро розслідувань";

2) у пункті 10:

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

"11) вчинення дій, що не належать до повноважень Ради або суперечать визначеним у пункті 3 цього Положення засадам діяльності Ради.";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі вчинення членом Ради дій або настання подій, передбачених цим пунктом, Директор Державного бюро розслідувань ініціює перед Радою питання про дострокове припинення повноважень такого члена Ради, крім випадку, зазначеного у підпункті 11 цього пункту.

У разі вчинення членом Ради дій, передбачених підпунктом 11 цього пункту, повноваження члена Ради припиняються достроково за рішенням Директора Державного бюро розслідувань.";

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Обрання нового члена Ради замість члена Ради, повноваження якого достроково припинені, здійснюється в разі, коли строк до закінчення повноважень діючого складу Ради становить понад 60 днів. Новий член Ради обирається на конкурсній основі в установленому порядку на строк до закінчення повноважень діючого складу Ради.";

4) у пункті 12 слова "а також за пропозицією голови - секретаря Ради" замінити словами "секретаря Ради, а також затверджують регламент роботи Ради";

5) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Члени Ради не мають посвідчень чи інших спеціальних документів, що посвідчують членство в Раді.";

6) у підпункті 1 пункту 14 слова "та затверджує її регламент" виключити;

7) у пункті 16:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"5) готує щорічний звіт про діяльність Ради і подає його для затвердження Радою, а також забезпечує його опублікування на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань у рубриці "Рада громадського контролю";";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"6) збирає пропозиції щодо порядку денного засідання Ради, передає проект порядку денного засідання Ради для публікації на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

8) доповнити Положення пунктом 171 такого змісту:

"171. Голова Ради, заступник голови Ради та секретар Ради припиняють свої повноваження:

1) в разі дострокового припинення повноважень члена Ради відповідно до пункту 10 цього Положення;

2) складення ними повноважень за власним бажанням;

3) за рішенням Ради, якщо за таке рішення проголосувало дві третини від її складу.";

9) пункт 18 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Проект порядку денного засідання Ради розміщується на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань у рубриці "Рада громадського контролю" не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

За наявності технічної можливості на засіданні Ради ведеться відео- та аудіозапис або ведеться онлайн-трансляція засідання. Відео- та аудіозапис оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

10) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Члени Ради не мають права делегувати свої повноваження щодо участі в засіданнях Ради та право голосу на засіданнях іншим особам, зокрема іншим членам Ради. У разі відсутності члена Ради на засіданні він має право висловити у письмовій формі (зокрема в електронному документі з кваліфікованим електронним підписом) свою позицію, яка оголошується головою Ради на засіданні перед голосуванням. Члени Ради можуть брати участь у засіданні в режимі відеоконференції. Про свою участь у засіданні в режимі відеоконференції члени Ради повідомляють секретаря Ради до початку засідання.";

11) пункт 20 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Окремі рішення Ради можуть прийматися відкритим голосуванням більшістю складу Ради без скликання засідання Ради шляхом проведення опитування.

Для проведення опитування секретар Ради надсилає проект рішення всім членам Ради. Волевиявлення кожного члена Ради оформляється у письмовій формі (зокрема в електронному документі з кваліфікованим електронним підписом) та надсилається секретарю Ради. Опитування проводиться до прийняття рішення більшістю складу Ради, але не більш ніж протягом семи днів.

Прийняте рішення оформлюється окремим протоколом із зазначенням результатів поіменного голосування і оприлюднюється в установленому цим Положенням порядку.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим;

12) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. За результатами засідання Ради оформляється протокол у двох примірниках, які підписуються головою Ради та секретарем Ради, а в разі відсутності голови - його заступником.

Протокол може складатися як електронний документ з кваліфікованими електронними підписами голови Ради та секретаря Ради, а в разі відсутності голови - заступника голови Ради.

Перший примірник протоколу передається Державному бюро розслідувань, другий зберігається секретарем Ради.".

2. Порядок формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1086
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 218)

ПОРЯДОК
формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

1. Цей Порядок визначає процедуру формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі - Рада).

2. Рада формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами відкритого та прозорого конкурсу.

Конкурс з формування складу Ради проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

3. До складу Ради згідно із Законом України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII) не можуть входити:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) особи, які були працівниками правоохоронних органів протягом попередніх двох років (незалежно від тривалості);

3) особи, близькі особи яких були працівниками Державного бюро розслідувань протягом попередніх двох років (незалежно від тривалості).

4. Рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради та інтернет-голосування приймає Директор Державного бюро розслідувань.

Рішення про проведення конкурсу з формування нового складу Ради (обрання нового члена Ради замість члена Ради, повноваження якого припинені достроково) приймається Директором Державного бюро розслідувань не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку повноважень діючої Ради або на наступний робочий день з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради.

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом трьох днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради та інтернет-голосування.

В оголошенні зазначаються:

строк подання кандидатур для участі в конкурсі, який не може бути меншим, ніж п'ять робочих днів з дня, що настає за днем оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

перелік передбачених цим Порядком документів, необхідних для участі в конкурсі;

адреса електронної пошти, на яку надсилаються зазначені документи, або адреса онлайн-форми реєстрації кандидатів, через яку можна надіслати такі документи;

дата і час проведення рейтингового інтернет-голосування;

контактні дані особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на прийом і розгляд поданих документів.

6. Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Ради подаються громадськими об'єднаннями, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI) та протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі провадять діяльність з питань, пов'язаних із правозахисною діяльністю. Цілі і завдання такої діяльності повинні бути підтверджені установчими документами відповідного громадського об'єднання.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які є членами громадських рад (рад громадського контролю) при інших правоохоронних органах або членами Громадської ради доброчесності.

Кожне громадське об'єднання може подати пропозиції щодо участі в конкурсі з формування складу Ради до трьох осіб, стосовно яких не застосовуються обмеження щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII) і цього Порядку.

7. Для участі в конкурсі з формування складу Ради громадські об'єднання подають шляхом надсилання на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти або заповнення онлайн-форми реєстрації кандидатів:

1) рішення керівного органу громадського об'єднання про висування кандидата для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об'єднання та унікальний код, розміщений у правому верхньому куті опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (для статутів громадських об'єднань, зареєстрованих після 1 січня 2016 р.);

3) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) інформацію про результати діяльності громадського об'єднання з питань, пов'язаних із правозахисною діяльністю (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання громадським об'єднанням відповідному органові державної влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень тощо) протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі;

5) заяву кандидата про участь у конкурсі, яка також повинна містити повідомлення про:

відсутність обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII);

згоду кандидата виконувати всі визначені Законом України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII) функції Ради та члена Ради;

6) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

7) автобіографію кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості, інформацію про досвід та досягнення в роботі, пов'язаній із правозахисною діяльністю;

8) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради;

9) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

10) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 7 і 8 цього пункту;

11) кольорове фото кандидата в електронній формі розміром не менш як 300 х 300 точок;

12) інформацію про громадське об'єднання в Інтернеті, що може включати посилання на веб-сайт громадського об'єднання, посилання на сторінку громадського об'єднання в соціальних мережах, посилання на сторінку кандидата на веб-сайті громадського об'єднання, посилання на сторінку кандидата в соціальних мережах, інші посилання на публікації, що дають змогу оцінити діяльність громадського об'єднання;

13) податковий звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній рік (з відміткою або квитанцією, що підтверджує подання звітності), а в разі його відсутності - іншу річну фінансову звітність громадського об'єднання відповідно до його статусу або дані незалежного фінансового аудиту.

Документи, передбачені підпунктами 1, 5, 7 і 8 цього пункту, підписуються шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об'єднання і кандидат.

Копії поданих громадськими об'єднаннями документів, передбачених підпунктами 1 - 4, 7, 8 і 11 - 13 цього пункту, оприлюднюються протягом п'яти робочих днів після закінчення строку їх подання на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

8. Уповноваженими на прийом і розгляд поданих для участі в конкурсі документів особами є працівники Державного бюро розслідувань.

Уповноважені особи:

забезпечують оприлюднення на визначених цим Порядком умовах рішення Директора Державного бюро розслідувань про проведення конкурсу, оголошення про проведення конкурсу, надісланих громадськими об'єднаннями документів;

проводять протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення строку подання громадськими об'єднаннями пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі, аналіз поданих громадськими об'єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим цим Порядком вимогам, складають та подають Директору Державного бюро розслідувань звіт, який повинен містити:

- перелік кандидатів до складу Ради, пропозиції щодо яких подано громадськими об'єднаннями і які допускаються до участі в інтернет-голосуванні;

- перелік кандидатів до складу Ради, пропозиції щодо яких подано громадськими об'єднаннями і які не допускаються до участі в інтернет-голосуванні, з відповідним обґрунтуванням причин недопущення.

Звіт уповноважених осіб підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом семи робочих днів після його складення.

9. У разі коли громадським об'єднанням подано документи з порушенням вимог, визначених пунктами 6 і 7 цього Порядку, не в повному обсязі та/або після визначеного в оголошенні строку запропонований ним кандидат до участі в конкурсі не допускається, а його документи не оприлюднюються.

10. Якщо для участі в конкурсі з формування складу Ради подано менш як 15 кандидатур, Директор Державного бюро розслідувань продовжує строк подання пропозицій щодо кандидатур і відповідних документів та переносить дату і час проведення рейтингового інтернет-голосування. Оголошення про таке рішення розміщується на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.

11. Рейтингове інтернет-голосування проводиться через офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань і триває протягом 24 годин.

Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь в рейтинговому інтернет-голосуванні.

Під час проведення рейтингового інтернет-голосування забезпечується:

безоплатність доступу та користування інформаційно- телекомунікаційною системою, за допомогою якої проводиться голосування;

можливість перевірки програмного коду інформаційно-телекомунікаційної системи, що відповідає за реєстрацію громадян та обраних ними кандидатів;

електронна реєстрація громадян та обраних ними кандидатів;

недопущення автоматичного введення інформації, зокрема автоматичного обрання кандидатів, без участі громадянина;

фіксація дати і часу кожного голосування;

оприлюднення протоколу голосування із зазначенням дати і часу кожного голосування, обраних кандидатів (номерів кандидатів) та ідентифікатора особи, що взяла участь у голосуванні, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати один раз не більше ніж за 15 кандидатів.

У разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена (членів) Ради замість того (тих), повноваження якого (яких) достроково припинені, громадянин може проголосувати один раз не більше ніж за відповідну кількість кандидатів, яка відбирається під час конкурсу.

Обраними до складу Ради за результатами рейтингового інтернет- голосування вважаються 15 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена (членів) Ради замість того (тих), повноваження якого (яких) достроково припинені, - кандидат або відповідна кількість кандидатів, який (які) набрав (набрали) найбільшу кількість голосів.

12. Наказ про затвердження складу Ради або внесення змін до такого складу разом з оголошенням про результати рейтингового інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, а у разі проведення конкурсу для обрання члена (членів) Ради замість того (тих), повноваження якого (яких) припинені, - із зазначенням обраного члена (членів) Ради, видається протягом 10 робочих днів після проведення голосування і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань на наступний робочий день після його видання.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали