Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2019 р. N 728

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2017 р., N 71, ст. 2163; 2018 р., N 41, ст. 1453), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. N 728

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (Постанова N 246)

1. Абзаци другий і третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться за загальною процедурою з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Конкурс на зайняття посад дипломатичної служби проводиться за загальною процедурою з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснюється Президентом України відповідно до Конституції України, та з урахуванням того, що відповідно до Закону України "Про дипломатичну службу" (Закон N 2449-VIII) в органах дипломатичної служби здійснюється ротація посадових осіб дипломатичної служби.".

2. Доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Особливості проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби категорій "Б" і "В"

89. Умови проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби категорій "Б" і "В" затверджуються наказом Державного секретаря Міністерства закордонних справ з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про дипломатичну службу" (Закон N 2449-VIII).

90. Конкурс на зайняття посад дипломатичної служби проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам;

5) проведення тестування та визначення його результатів;

6) визначення рівня володіння іноземною мовою;

7) розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);

8) проведення співбесіди та визначення її результатів;

9) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата;

10) оприлюднення результатів конкурсу.

91. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посад дипломатичної служби категорій "Б" і "В", замість заяви, передбаченої підпунктом 2 пункту 19 цього Порядку, подає письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 20, до якої додається резюме у довільній формі.

92. Перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам, наявність усіх документів, передбачених пунктами 19 і 91 цього Порядку, та правильність заповнення документів, передбачених підпунктами 3 і 6 пункту 19 та пунктом 91 цього Порядку, проводить служба управління персоналом МЗС.

Кандидати на зайняття посад дипломатичної служби категорій "Б" і "В", документи яких пройшли перевірку, передбачену абзацом першим цього пункту, проходять тестування на знання законодавства та тестування на знання спеціального законодавства.

93. Тестування на знання спеціального законодавства проводиться з метою визначення рівня знань нормативно-правових актів, зазначених у компонентах відповідної вимоги до професійних знань кандидата, що пов'язані з виконанням завдань посадовою особою дипломатичної служби.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакове тестування.

Кожен перелік тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей затверджуються МЗС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті. Зазначений перелік включає не менш як 100 питань на знання не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів дипломатичної служби.

Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

Під час проведення тестування на знання спеціального законодавства питання для кожного кандидата обираються автоматично з відповідного переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 25 тестових питань.

Час для проведення тестування на знання спеціального законодавства повинен становити не більше ніж 25 хвилин.

Результати тестування на знання спеціального законодавства можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження, у тому числі в день отримання таких результатів, під час участі кандидата в інших конкурсах за умови відповідності переліку нормативно-правових актів, визначеного у компонентах відповідної вимоги. При цьому кандидат зобов'язаний з'явитися під час проходження етапу тестування у визначений конкурсною комісією час для надання адміністраторові доступу до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, для надання йому можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.

94. За результатами проходження тестування на знання спеціального законодавства виставляються такі бали:

1) для посад категорії "Б":

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 22 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 17 - 21 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 16 і менше питань тестового завдання;

2) для посад категорії "В":

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 15 - 19 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 14 і менше питань тестового завдання.

95. Кандидати, які за результатами проходження тестування на знання спеціального законодавства набрали 0 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.

З інформацією про результати тестування на знання спеціального законодавства та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються під час підписання відповідного звіту.

Результати проходження тестування відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

96. Проведення тестування на знання спеціального законодавства та визначення його результатів здійснюється у порядку, визначеному пунктами 27, 30, 31, 34, 38, 93 - 95 цього Порядку.

Між проходженням тестування на знання законодавства та тестування на знання спеціального законодавства конкурсна комісія може надавати перерву з визначенням її тривалості.

97. Про дату і час проведення етапу визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатів інформують у порядку, передбаченому абзацами четвертим і п'ятим пункту 17 цього Порядку.

98. Рівень володіння іноземною мовою визначається відповідно до порядку, затвердженого МЗС.

За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлюються такі рівні володіння іноземною мовою: "A1", "A2", "B1", "B2", "C1", "C2". Нульовий рівень володіння іноземною мовою "F" встановлюється кандидатам, які володіють іноземною мовою в обсязі, що не є достатнім для визначення рівня.

За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатові видається довідка або сертифікат, що посвідчує визначення рівня володіння іноземною мовою.

99. За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких є вищим, ніж зазначений у компоненті відповідної вимоги;

1 бал - кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких відповідає рівню, зазначеному у компоненті відповідної вимоги;

0 балів - кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких є нижчим, ніж зазначений у компоненті відповідної вимоги.

100. Рівень володіння іноземною мовою може бути підтверджений шляхом подання кандидатом сертифіката, що посвідчує складення міжнародного іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, за умови наявності такого сертифіката у переліку, який визначається МЗС та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію відповідного сертифіката та до проходження етапу визначення рівня володіння іноземною мовою пред'явив його оригінал, зараховується визначений цим сертифікатом рівень володіння іноземною мовою.

У такому разі кількість балів за результатами визначення рівня володіння іноземною мовою визначається відповідно до пункту 99 цього Порядку.

101. Кандидати, які за результатами визначення рівня володіння іноземною мовою набрали 0 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його визначення протягом часу, передбаченого для проходження відповідного етапу конкурсу, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли етап визначення рівня володіння іноземною мовою.

Результати визначення рівня володіння іноземною мовою відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

Про результати визначення рівня володіння іноземною мовою та кількість отриманих балів служба управління персоналом повідомляє кандидатам у порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 17 цього Порядку.

Інформацію про рівень володіння іноземною мовою та кількість отриманих балів адміністратор фіксує у відомості про результати визначення рівня володіння іноземною мовою за формою згідно з
додатком 21.

102. Розв'язання ситуаційних завдань проводиться кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби категорії "Б".

Розв'язання ситуаційних завдань проводиться з метою з'ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов'язків шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань кандидата встановленим вимогам.

103. Перед проведенням співбесіди адміністратор визначає загальну кількість балів кожного кандидата, який успішно пройшов попередні етапи конкурсу, шляхом додавання середніх балів, виставлених у попередній зведеній відомості середніх балів кандидатів на зайняття посад дипломатичної служби за формою згідно з додатком 22 за кожною окремою вимогою, та балів за результатами тестування і визначення рівня володіння іноземною мовою.

На основі попередньої зведеної відомості середніх балів формується попередній рейтинг кандидатів за формою згідно з додатком 16.

До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий попередній рейтинг.

До співбесіди також допускаються кандидати, попередній рейтинг яких відповідає рейтингу останнього кандидата з числа осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

104. Про допущення/недопущення до співбесіди служба управління персоналом повідомляє кандидатам у порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 17 цього Порядку.".

3. Доповнити Порядок додатками 20 - 22 такого змісту:

"Додаток 20
до Порядку

 

Конкурсній комісії МЗС
________,
   (прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою:
_________
________,
________,
                              (номер контактного телефону)

e-mail _________@____
                             (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ________
__
__,

оголошення N _,
                                                                 (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)
з метою _______
                                                    (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади дипломатичної служби)
__.

Додатково повідомляю такі дані про близьких родичів/членів сім'ї (дружина, чоловік, батько, мати, брати, сестри, діти)

Ступінь родинного зв'язку

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік і місце народження

Місце роботи, посада

Громадянство

Наявність дозволу на проживання в іноземній державі

 

 

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах та даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

  

надсилання листа на зазначену адресу;

  

надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

  

_________.
                                                                             (зазначити інший доступний спосіб)

Додаток: резюме в довільній формі.

 

___ __________ 20__ р.

_
(підпис)

 

Додаток 21
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про результати визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби

Вакантна посада ___________
      (найменування посади)

Оголошення N _
               (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Іноземна мова, рівень володіння іноземною мовою

Бали

 

 

 

 

Додаток:

довідка або сертифікат, що посвідчує визначення рівня володіння іноземною мовою, або копія сертифіката, що посвідчує складення міжнародного іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою на ___ арк.

Адміністратор

__
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Додаток 22
до Порядку

ПОПЕРЕДНЯ ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів кандидатів на зайняття посад дипломатичної служби

Вакантна посада ___________
           (найменування посади)

Оголошення N _
                          (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені членами комісії

Середній бал

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

Кандидат
N 1

Тестування 1

Вимога

 

 

 

 

 

 

Тестування 2

Вимога

 

 

 

 

 

 

Визначення рівня володіння іноземною мовою

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання*

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

__
(підпис)

__
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Заповнюється у випадках, передбачених Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали