Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 грудня 2019 року N 342

Про внесення змін до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 215 (Постанова N 215), наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі" (План N 1203), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938, та з метою переходу на нову автоматизовану систему бухгалтерського обліку казначейського виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями наказую:

1. Унести зміни до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 09 серпня 2013 року N 128 (Порядок N 128), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з 03 січня 2020 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови

В. Дуда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
09 серпня 2013 року N 128
(у редакції наказу Державної казначейської служби України
від 05 грудня 2019 року N 342)

Порядок
організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

I. Загальні положення

1. Цей порядок регламентує організацію роботи органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями (далі - Порядок).

2. У цьому Порядку застосовуються поняття та категорії, визначені Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

3. Органи Казначейства здійснюють казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями відповідно до:

Бюджетного кодексу України;

закону про Державний бюджет України;

Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету (Порядок N 43), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (Порядок N 938) та Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (Порядок N 787), затверджених у встановленому законодавством порядку;

інших нормативно-правових актів.

4. Дата початку здійснення операцій з виконання державного та місцевих бюджетів на відповідний рік згідно із вимогами Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України визначається наказом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

II. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які є доходами загального фонду державного бюджету

1. Кошти, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3130 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3130) Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 N 1203 (План N 1203), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за N 161/24938 (далі - План рахунків), у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

Інформація про надходження та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду державного бюджету і бюджетне відшкодування податку на додану вартість одночасно відображаються на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунками:

7131 "Доходи державного бюджету від наданих послуг" або

7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна" або

7331 "Фінансові доходи державного бюджету" або

7431 "Інші доходи за обмінними операціями" або

7531 "Податкові надходження" або

7532 "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)" або

7533 "Трансферти"

Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів загального фонду державного бюджету).

Кредитовий залишок за кожним рахунком 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів загального фонду державного бюджету відображає інформацію про надходження до загального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, та бюджетного відшкодування податку на додану вартість) за відповідним кодом класифікації доходів бюджету наростаючим підсумком з початку року.

За окремими рахунками 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів загального фонду державного бюджету (крім 7533) допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

2. Для щоденного акумулювання доходів загального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки за субрахунком 3135 "Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3135), а саме:

рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства;

рахунок для подальшого акумулювання доходів загального фонду державного бюджету.

Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

3. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду державного бюджету та бюджетного відшкодування податку на додану вартість) на рахунки 3130, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством за призначенням на рахунки 3135, відкриті в розрізі областей, м. Києва та Казначейства, з подальшим перерахуванням у регламентований час на відповідний рахунок 3135, відкритий для подальшого акумулювання доходів загального фонду державного бюджету.

Одночасно інформація про перерахування Казначейством коштів з рахунків 3135, відкритих у розрізі областей, м. Києва та Казначейства, відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком позабалансового обліку 9821 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунки 9821).

Дебетовий залишок за рахунками 9821 відображає інформацію про кошти державного бюджету, перераховані з початку року.

Для щоденного перерахування доходів загального фонду державного бюджету в Казначействі відкривається аналітичний рахунок за субрахунком 3231 "Кошти державного бюджету" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3231).

Для зарахування коштів державного бюджету безспірно списаних на виконання виконавчих документів (судових рішень) про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, та перерахування таких коштів на рахунок стягувача в Казначействі відкриваються рахунки 3231 у розрізі областей та м. Києва.

Для зарахування коштів державного бюджету безспірно списаних на виконання виконавчих документів (судових рішень) про стягнення сплачених до загального фонду державного бюджету митних платежів та перерахування таких коштів на рахунок стягувача в Казначействі відкриваються рахунки 3231 у розрізі областей та м. Києва.

У разі якщо Казначейство надає головним управлінням Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Казначейства) підкріплення коштами для здійснення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, бюджетного відшкодування податку на додану вартість, операцій з виконання вимог бюджетного законодавства та інших нормативно-правових актів, інформація про суми коштів, отримані головними управліннями Казначейства або Казначейством як підкріплення, відображається на аналітичному рахунку, відкритому за субрахунком позабалансового обліку 9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 9722).

4. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів загального фонду державного бюджету, бюджетне відшкодування податку на додану вартість, безспірне списання митних платежів і бюджетного відшкодування податку на додану вартість на виконання виконавчих документів (судових рішень), операцій з виконання вимог бюджетного законодавства та інших нормативно-правових актів здійснюється з відповідного рахунка 3130 у межах поточних надходжень за день шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3130, повернення коштів здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з рахунка 3135 у межах поточних надходжень за день у цілому по області, м. Києву або Казначейству, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунка 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства на рахунок 3130 для здійснення повернення.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства, підкріплення може здійснюватися на підставі рішення Казначейства про перерахування коштів (додаток 1) з відповідного рахунка 3231.

Підставою для прийняття Казначейством рішення щодо підкріплення коштами є звернення Головного управління Казначейства або відповідного самостійного структурного підрозділу Казначейства (далі - ССП Казначейства) про необхідність перерахування коштів Казначейством (додаток 2).

У разі надання органами Державної податкової служби України висновків про суми відшкодування податку на додану вартість до звернення додатково надається копія реєстру висновків органів Державної податкової служби України.

Якщо Казначейство приймає рішення про підкріплення коштами для здійснення повернення/відшкодування податку на додану вартість, то на підставі рішення Казначейство перераховує кошти з рахунка 3231 на рахунок 3135 для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету з подальшим перерахуванням на рахунок 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства шляхом оформлення розрахункових документів.

7. Головні управління Казначейства здійснюють перерахування безспірно списаних коштів з відповідних рахунків 3130 на відповідні рахунки 3231, відкриті в Казначействі в розрізі областей та м. Києва на підставі інформаційних запитів.

III. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії

1. Кошти від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3133) у розрізі територій, кодів бюджетної класифікації, кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

Інформація про надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду державного бюджету коштів одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 7631).

Кредитовий залишок за кожним рахунком 7631 відображає інформацію про надходження до загального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду державного бюджету) за відповідним кодом бюджетної класифікації, кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

За рахунком 7631 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

На суму кредитів, повернутих до загального фонду державного бюджету, зменшується заборгованість, яка обліковується на відповідних рахунках 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" та 21 "Поточна дебіторська заборгованість" Плану рахунків (План N 1203).

2. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду державного бюджету) на рахунки 3133, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на рахунки 3135, відкриті в розрізі областей, м. Києва та Казначейства, з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок 3135, відкритий в Казначействі для подальшого акумулювання коштів загального фонду державного бюджету.

3. Одночасно інформація про перерахування коштів з рахунків 3135 відображається на рахунках 9821.

Дебетовий залишок за рахунками 9821 відображає інформацію про кошти загального фонду державного бюджету, перераховані з початку року.

У разі надання підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, Головному управлінню Казначейства або відповідному ССП Казначейства, інформація про суми коштів, отримані головними управліннями Казначейства або Казначейством як підкріплення, відображається на рахунку 9722.

4. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих від повернення до бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, здійснюється з відповідного рахунка 3133 у межах поточних надходжень за день за поданням органів, які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3133, повернення коштів здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з рахунка 3135 у межах поточних надходжень за день у цілому по області, м. Києву або Казначейству, а саме: відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства на відповідний рахунок 3133 для здійснення повернення.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства, його підкріплення може здійснюватись у порядку, викладеному в пункті 6 розділу II цього Порядку.

IV. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які є доходами загального фонду місцевих бюджетів

1. Кошти, які згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети є доходами загального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3140) у розрізі бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету.

Інформація про надходження та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів, одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунками:

7141 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг" або

7241 "Доходи місцевого бюджету від продажу майна" або

7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету" або

7441 "Інші доходи за обмінними операціями" або

7541 "Податкові надходження" або

7542 "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)" або

7543 "Трансферти"

Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів загального фонду місцевого бюджету).

Кредитовий залишок за рахунком 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів загального фонду місцевого бюджету відображає інформацію про надходження до загального фонду місцевого бюджету (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів) за відповідним кодом класифікації доходів бюджету наростаючим підсумком з початку року.

За окремими рахунками 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів загального фонду місцевого бюджету (крім 7543) допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунка (за рахунок надходжень до загального фонду місцевих бюджетів) відбулося більше, ніж надходжень.

2. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів) на рахунки 3140, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів акумулюються Казначейством за призначенням на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за субрахунком 3145 "Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3145) окремо для кожного місцевого бюджету.

Залишки коштів з рахунка 3145 після завершення операцій з погашення позик, наданих відповідному місцевому бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на покриття тимчасових касових розривів, Казначейство у регламентований час перераховує на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за субрахунком 3241 "Кошти місцевих бюджетів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3241).

Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання та перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від необхідності забезпечення виконання рішення про відповідний місцевий бюджет.

3. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється з відповідного аналітичного рахунка 3140 у межах поточних надходжень за день за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3140, повернення здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з відповідного рахунка 3145 для акумулювання коштів загального фонду місцевого бюджету, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3145 на рахунок 3140 для здійснення повернення.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3145, відповідна сума коштів, необхідна для здійснення повернення, перераховується місцевим фінансовим органом з рахунка 3241 на рахунок 3145.

Підставою для здійснення місцевим фінансовим органом вищезазначеного перерахування коштів є звернення відповідного органу Казначейства (за формою, затвердженою Міністерством фінансів України) до місцевого фінансового органу, на рахунок якого були зараховані кошти, та копія подання відповідного органу, що контролює справляння надходжень бюджету, погодженого з місцевим фінансовим органом відповідно до законодавства.

V. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за коштами від повернення до загального фонду місцевих бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами

1. Кошти від повернення до загального фонду місцевих бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я органу Казначейства за субрахунком 3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3143) у розрізі бюджетів та кодів типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793), за якими здійснюється повернення кредиту.

Інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами, одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 7641).

Кредитовий залишок за рахунком 7641 відображає інформацію про надходження до загального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів) кожного виду платежу від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами наростаючим підсумком з початку року.

За рахунком 7641 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

На суму кредитів, повернутих до загального фонду місцевих бюджетів, у випадках, визначених законодавством, зменшується заборгованість, яка обліковується на відповідних рахунках 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" та 21 "Поточна дебіторська заборгованість" Плану рахунків (План N 1203).

2. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів) на рахунки 3143, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) Казначейством на відповідні рахунки 3145, відкриті в Казначействі окремо для кожного місцевого бюджету.

3. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами, здійснюється з відповідного аналітичного рахунка 3143 у межах поточних надходжень за день за поданням місцевих фінансових органів (розпорядників коштів місцевих бюджетів, погоджених відповідними місцевими фінансовими органами), які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3143 повернення коштів здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з відповідного рахунка 3145 для акумулювання коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету, а саме: відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3145 на рахунок 3143 для здійснення повернення.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3145 його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пункті 5 розділу IV цього Порядку.

VI. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які є доходами спеціального фонду державного бюджету

1. Кошти, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету в частині доходів (крім власних надходжень бюджетних установ), зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3131 "Надходження до спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3131) у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

Одночасно інформація про надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету коштів відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунками:

7131 "Доходи державного бюджету від наданих послуг" або

7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна" або

7331 "Фінансові доходи державного бюджету" або

7531 "Податкові надходження" або

7532 "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)" або

7533 "Трансферти" або

7534 "Інші доходи за необмінними операціями"

Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів спеціального фонду державного бюджету).

Кредитовий залишок за кожним рахунком 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів спеціального фонду державного бюджету відображає інформацію про надходження до спеціального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету) за відповідним кодом класифікації доходів бюджету наростаючим підсумком з початку року.

За рахунками 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів спеціального фонду державного бюджету допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються рахунки 3135 окремо за кожним видом доходів, а саме:

рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства за кожним видом доходів;

рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства за кожним видом доходів за результатом проведених взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам;

рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів доходів.

3. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету) на рахунки 3131, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів акумулюються Казначейством на відповідні рахунки 3135, відкриті в розрізі областей, м. Києва та Казначейства, з подальшим перерахуванням у регламентований час на відповідні рахунки 3135, відкриті для подальшого акумулювання доходів спеціального фонду державного бюджету.

Для перерахування доходів спеціального фонду державного бюджету в регламентному режимі в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки 3231 за відомчою ознакою в розрізі видів доходів та за міжбюджетними трансфертами - в розрізі бюджетних програм.

Для подальшого перерахування доходів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки 3231 за відомчою ознакою.

Для зарахування коштів, безспірно списаних на виконання виконавчих документів (судових рішень) про стягнення сплачених до спеціального фонду державного бюджету митних платежів, та перерахування таких коштів на рахунок стягувача в Казначействі відкриваються рахунки 3231 у розрізі областей та м. Києва.

4. Одночасно інформація про перерахування Казначейством коштів з рахунків 3135, відкритих у розрізі областей, м. Києва та Казначейства, відображається на рахунках 9821 у розрізі видів доходів.

Дебетовий залишок за рахунками 9821 відображає інформацію про кошти спеціального фонду державного бюджету, перераховані з початку року.

У разі надання підкріплення коштами Головному управлінню Казначейства або відповідному ССП Казначейства для здійснення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету, операцій на виконання вимог бюджетного законодавства та інших нормативно-правових актів, інформація про надходження зазначених коштів відображається на відповідних рахунках 9722.

5. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів спеціального фонду державного бюджету, здійснюється з відповідного рахунка 3131 у межах поточних надходжень за день за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3131, повернення коштів здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з відповідного рахунка 3135 у межах поточних надходжень за день у цілому по області, м. Києву або Казначейству, а саме: відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства на рахунок 3131 для здійснення повернення.

7. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства, його підкріплення може здійснюватися на підставі рішення Казначейства про перерахування коштів (додаток 1) з відповідних рахунків 3135. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення Головного управління Казначейства або відповідного ССП Казначейства (додаток 2).

Якщо Казначейство приймає рішення про підкріплення коштами для здійснення повернення, то кошти з рахунка 3135, відкритого за відповідним видом доходів, шляхом формування розрахункового документа перераховуються на відповідний рахунок 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства.

У разі відсутності коштів на рахунку 3135, відкритому за відповідним видом доходів, сума коштів розрахунковим документом Казначейства може перераховуватися на цей рахунок з відповідного рахунка 3231, відкритого за відомчою ознакою в розрізі видів доходів та за міжбюджетними трансфертами - в розрізі бюджетних програм, у межах залишку коштів за відповідним видом доходів для подальшого перерахування на відповідний рахунок 3135 обласного рівня, рівня м. Києва або рівня Казначейства.

У разі відсутності коштів на рахунку 3231, відкритого за відомчою ознакою в розрізі видів доходів та за міжбюджетними трансфертами - в розрізі бюджетних програм, його підкріплення може здійснюватися на підставі рішення Казначейства про перерахування коштів з відповідного рахунка 3231, відкритого за відомчою ознакою.

8. Головні управління Казначейства на підставі інформаційних запитів перераховують безспірно списані кошти з відповідних рахунків 3131 на відповідні рахунки 3231, відкриті в Казначействі у розрізі областей та м. Києва.

VII. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії

1. Кошти від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, зараховуються на рахунки 3133, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства у розрізі територій, кодів бюджетної класифікації, кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

Одночасно інформація про надходження та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету, відображається на рахунках 7631.

Кредитовий залишок за кожним рахунком 7631 відображає інформацію про надходження до спеціального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету платежів) за відповідним кодом бюджетної класифікації, кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

За рахунком 7631 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

На суму кредитів, повернутих до спеціального фонду державного бюджету, у випадках, встановлених законодавством, зменшується заборгованість, яка обліковується на відповідних рахунках 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" та 21 "Поточна дебіторська заборгованість" Плану рахунків (План N 1203).

2. Для щоденного акумулювання коштів, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету на рахунки 3133, в Казначействі відкриваються відповідні рахунки 3135 в розрізі територій окремо за кожним видом надходжень.

3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету) на рахунки 3133, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на рахунки 3135, з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3231.

4. Одночасно інформація про перерахування коштів з рахунків 3135 відображається на рахунках 9821.

Дебетовий залишок за рахунками 9821 відображає інформацію про кошти спеціального фонду державного бюджету, перераховані з початку року.

У разі надання підкріплення коштами Головному управлінню Казначейства або відповідному ССП Казначейства для здійснення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, інформація про суми коштів, отримані як підкріплення, відображається на рахунку 9722.

5. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою та під державні гарантії, здійснюється з відповідного рахунка 3133 у межах поточних надходжень за день.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3133, повернення коштів здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з відповідного рахунка 3135 у межах поточних надходжень за день у цілому по області, м. Києву або Казначейству, а саме: відповідна сума коштів перераховується з відповідного рахунка 3135 на рахунок 3133 для здійснення повернення.

7. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3135 у цілому по області, м. Києву або Казначейству, його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пункті 7 розділу VI цього Порядку.

VIII. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ)

1. Кошти, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень розпорядників коштів бюджету), зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3141) у розрізі бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету.

Інформація про надходження та повернення коштів одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунками:

7241 "Доходи місцевого бюджету від продажу майна" або

7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету" або

7441 "Інші доходи за обмінними операціями" або

7541 "Податкові надходження" або

7542 "Неподаткові надходження" або

7543 "Трансферти" або

7544 "Інші доходи за необмінними операціями"

Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів спеціального фонду місцевого бюджету).

Кредитовий залишок за рахунком 7-го класу для обліку доходів спеціального фонду місцевого бюджету відображає інформацію про надходження до спеціального фонду місцевого бюджету (з урахуванням повернень помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) за відповідними кодами класифікації доходів бюджету наростаючим підсумком з початку року.

За рахунками 7-го класу (План N 1203) для обліку доходів спеціального фонду місцевого бюджету (крім 7543) допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цих рахунків відбулося більше, ніж надходжень.

2. Для щоденного акумулювання коштів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, Казначейство відкриває рахунки 3145 у розрізі бюджетів та видів доходів. Кількість рахунків для акумулювання залежить від рішення про місцевий бюджет і має забезпечити процес його виконання для кожного місцевого бюджету.

3. Залишки коштів, що склалися на відповідних рахунках 3141 на кінець операційного дня, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування Казначейством меморіальних документів акумулюються на відповідні рахунки 3145 відкриті за кожним видом доходів.

Кошти, які надійшли на відповідні рахунки 3145, перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3241, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету. Кількість рахунків для перерахування коштів залежить від рішення про місцевий бюджет і має забезпечити процес його виконання для кожного місцевого бюджету.

4. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів спеціального фонду відповідного місцевого бюджету, здійснюється з відповідного рахунка 3141 у межах поточних надходжень за день за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3141, повернення коштів здійснюється шляхом залучення на цей рахунок відповідної суми коштів з відповідного рахунка 3145, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунка 3145 на рахунок 3141 для здійснення повернення.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3145, відповідна сума коштів, необхідна для здійснення повернення, перераховується місцевим фінансовим органом з рахунка 3241 на рахунок 3145.

Підставою для здійснення місцевим фінансовим органом вищезазначеного перерахування коштів є звернення відповідного органу Казначейства (за формою, затвердженою Міністерством фінансів України) до фінансового органу, на рахунок якого були зараховані кошти, та копія подання відповідного органу, що контролює справляння надходжень бюджету, погодженого з місцевим фінансовим органом відповідно до законодавства.

IX. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за коштами від повернення до спеціального фонду місцевих бюджетів бюджетних позичок

1. Кошти від повернення до спеціального фонду місцевих бюджетів бюджетних позичок, що надавалися з відповідного місцевого бюджету за рішенням про місцевий бюджет у минулі роки, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді, зараховуються на відповідні рахунки 3143, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства у розрізі бюджетів та кодів типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793), за якими здійснюється повернення кредиту.

Інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів коштів від повернення бюджетних позичок одночасно відображається на рахунках 7641.

Кредитовий залишок за кожним рахунком 7641 відображає інформацію про надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів) кожного виду платежу наростаючим підсумком з початку року.

За рахунком 7641 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

На суму позичок, повернутих до спеціального фонду місцевих бюджетів, у випадках, встановлених законодавством, зменшується заборгованість, яка обліковується на відповідних рахунках 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" та 21 "Поточна дебіторська заборгованість" Плану рахунків (План N 1203).

2. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів) на рахунки 3143, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) Казначейством на відповідні рахунки 3145, відкриті в Казначействі окремо для кожного місцевого бюджету в розрізі позичок та кредитів.

3. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення бюджетних позичок, здійснюється з відповідного рахунка 3143 у межах поточних надходжень за день за поданням місцевих фінансових органів (розпорядників коштів місцевих бюджетів, погоджених відповідними місцевими фінансовими органами), які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3143, повернення здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з відповідного рахунка 3145.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на окремому рахунку 3145, відповідна сума коштів, необхідна для здійснення повернення, перераховується місцевим фінансовим органом з рахунка 3241 на рахунок 3145.

X. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

1. Кошти, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3332 "Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3332) у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

Одночасно інформація про надходження та повернення помилково або надміру зарахованих коштів до бюджету відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 4532 "Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 4532).

Кредитовий залишок за кожним рахунком 4532 відображає інформацію про надходження до державного бюджету (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету) коштів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

За окремими рахунками 4532 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів за відповідним видом надходжень у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

2. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету) на рахунки 3332, у регламентований час розподіляються Казначейством за встановленими нормативами між загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

3. Після розподілу, кошти у відповідних обсягах засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються за призначенням на відповідні рахунки, а саме:

на рахунки 3130 - для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету;

на рахунки 3131 - для зарахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

4. Подальша обробка платежів, зарахованих на вищезазначені рахунки, здійснюється в установленому порядку.

5. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, здійснюється з рахунка 3332 у межах поточних надходжень за день за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, шляхом формування розрахункових документів відповідно до законодавства.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3332, повернення здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з відповідних рахунків 3135 у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету), а саме:

відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3135, відкритого для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, на рахунок 3130 з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок 3332 для здійснення повернення;

відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3135, відкритого для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету, на рахунок 3131 з подальшим перерахуванням на рахунок 3332 для здійснення повернення.

7. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3135, їхнє підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно у розділах II та VI цього Порядку.

XI. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами

1. Кошти, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3331 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3331) у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

Одночасно інформація про надходження та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів, відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 4531 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 4531).

Кредитовий залишок за кожним рахунком 4531 відображає інформацію про надходження (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів) кожного виду платежу, який розподіляється між державним та місцевими бюджетами, наростаючим підсумком з початку року.

За окремими рахунками 4531 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

2. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів) на рахунки 3331, у регламентований час розподіляються Казначейством за встановленими нормативами між державним бюджетом та відповідними місцевими бюджетами.

3. Після розподілу кошти у відповідних обсягах засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються за призначенням на відповідні рахунки, а саме:

на рахунки 3130 (3131) - для зарахування надходжень до загального (спеціального) фонду державного бюджету;

на рахунки 3140 (3141) - для зарахування надходжень до загального (спеціального) фонду відповідних місцевих бюджетів;

на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі за субрахунком 3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3335).

4. Подальша обробка платежів, зарахованих на рахунки, зазначені у пункті 3 цього розділу, здійснюється в установленому порядку.

5. За результатами розподілу платежів між державним та місцевими бюджетами Казначейством формується Відомість розподілу платежів до бюджетів (за формою, затвердженою Міністерством фінансів України).

6. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між державним та місцевими бюджетами, здійснюється з відповідного рахунка 3331 у межах поточних надходжень за день за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

7. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3331, повернення здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3135 та 3145 у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між державним та місцевими бюджетами) та з рахунка 3335, а саме:

відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3135 на рахунок 3130 (3131) з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок 3331 для здійснення повернення;

відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3145 на рахунок 3140 (3141) з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок 3331 для здійснення повернення;

відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3335 на відповідний рахунок 3331 для здійснення повернення.

8. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках 3135, їхнє підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в розділах II та VI цього Порядку.

9. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках 3145, їхнє підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в розділах IV та VIII цього Порядку.

XII. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

1. Кошти, які згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети є доходами загального/спеціального фондів місцевих бюджетів, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3341 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3341) у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

Інформація про надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетів коштів одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 4541 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 4541). Кредитовий залишок за рахунком 4541 відображає інформацію про надходження платежів до відповідного місцевого бюджету з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених платежів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету наростаючим підсумком з початку року, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

Операції про надходження та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів, одночасно відображаються на аналітичних рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами.

За рахунками 4541 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунка відбулося більше, ніж надходжень.

2. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів) на рахунки 3341, у регламентований час розподіляються Казначейством за встановленими нормативами між рівнями місцевих бюджетів.

Після розподілу кошти у відповідних обсягах засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів зараховуються за призначенням на рахунки відповідного місцевого бюджету.

3. За результатами розподілу платежів між рівнями місцевих бюджетів Казначейством формується Відомість розподілу платежів між рівнями місцевих бюджетів (за формою, затвердженою Міністерством фінансів України).

4. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, здійснюється з відповідного рахунка 3341 у межах поточних надходжень за день за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, шляхом оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3341, повернення коштів може здійснюватися шляхом залучення відповідної суми коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3145 у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між рівнями місцевих бюджетів), а саме:

відповідні суми коштів перераховуються з рахунка 3145, відкритого для акумулювання коштів загального фонду місцевого бюджету, на рахунки 3140 з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок 3341 для здійснення повернення;

відповідні суми коштів перераховуються з рахунка 3145, відкритого для акумулювання коштів спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунки 3141 з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок 3341 для здійснення повернення.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3145, їхнє підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в розділах IV та VIII цього Порядку.

XIII. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

1. Кошти, які згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3342 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3342) у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

Інформація про надходження та повернення помилково або надміру сплачених коштів одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 4542 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 4542).

Операції про надходження та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів, одночасно відображаються на аналітичних рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами.

Кредитовий залишок за рахунком 4542 (з урахуванням повернень) відображає інформацію про надходження, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу між бюджетами і фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, наростаючим підсумком з початку року.

2. Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету) на рахунки 3342, у відповідних обсягах у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів розподіляються Казначейством за нормативами, встановленими відповідними нормативно-правовими актами.

Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів зараховуються на відповідні рахунки 3140 (3141).

Частина коштів, яка належить іншим одержувачам коштів, перераховується на рахунки власників.

3. За результатами розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, Казначейством формується Відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету (за формою, затвердженою Міністерством фінансів України).

4. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному бюджетному періоді тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, здійснюється з відповідного рахунка 3342 у межах поточних надходжень за день за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, шляхом оформлення розрахункових документів, відповідно до законодавства.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3342, повернення коштів може здійснюватися шляхом залучення відповідної суми коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3145 у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу коштів між бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування), а саме: відповідна сума коштів перераховується з рахунка 3145 на відповідний рахунок 3140 (3141) з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок 3342 для здійснення повернення коштів.

Одночасно з вищезазначеним сума коштів, перерахована на рахунок іншого одержувача, підлягає поверненню останнім на відповідний транзитний рахунок, відкритий у Казначействі, з якого здійснюється підкріплення рахунка 3342.

Підставою для здійснення іншими одержувачами вищезазначеного перерахування коштів на відповідний транзитний рахунок є звернення органу Казначейства (за формою, затвердженою Міністерством фінансів України) до відповідного одержувача, на рахунок якого були зараховані кошти після розподілу, що підлягають поверненню, та копія подання органу, що контролює справляння надходжень бюджету, погодженого з місцевим фінансовим органом відповідно до законодавства.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3145, їхнє підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в розділах IV та VIII цього Порядку.

XIV. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно із вимогами нормативно-правових актів

1. Кошти, які згідно із вимогами нормативно-правових актів підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами і тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3334) у розрізі територій.

Одночасно інформація про надходження та повернення помилково або надміру зарахованих коштів, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 4534 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 4534).

Кредитовий залишок за рахунком 4534 відображає інформацію про надходження коштів (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих коштів), які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, наростаючим підсумком з початку року.

2. Уповноважені органи на підставі виписки з рахунка 3334, отриманої від Казначейства та його органів, готують у встановленому порядку довідку про розподіл коштів, які надійшли на зазначений рахунок, та передають її до відповідного органу Казначейства для виконання.

Органи Казначейства, на підставі даних довідки, в установлені терміни розподіляють кошти, що надійшли на рахунок 3334, шляхом оформлення розрахункових документів та перераховують розподілені кошти за призначенням.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки, відкриті за рахунком 3334, здійснюється з цих рахунків до їхнього розподілу в межах залишку коштів.

XV. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

1. Кошти, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства за субрахунком 3343 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3343) у розрізі територій.

Інформація про надходження з урахуванням повернень інших коштів, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 4543 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 4543).

Кредитовий залишок за рахунком 4543 відображає інформацію про надходження (з урахуванням повернення коштів, помилково та надміру зарахованих до бюджету) наростаючим підсумком з початку року.

2. Залишки коштів на рахунках 3343 розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно із рішенням органів місцевого самоврядування на підставі інформації, поданої до відповідних органів Казначейства.

3. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки 3343, здійснюється з цих рахунків до їхнього розподілу в межах залишку коштів.

XVI. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

1. Кошти, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі за субрахунком 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3132) на ім'я бюджетних установ-розпорядників бюджетних коштів та/або їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

Одночасно інформація про надходження і повернення помилково або надміру зарахованих коштів на вищезазначені рахунки та/або перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 7535 "Власні надходження бюджетних установ" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунки 7535).

Кредитовий залишок за кожним рахунком 7535 відображає інформацію про власні надходження бюджетної установи (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих коштів та/або перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ) за відповідним кодом класифікації доходів бюджету наростаючим підсумком з початку року.

2. Кошти, які надійшли протягом дня до спеціального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету) на рахунки 3132, Казначейство відповідно до умов договорів про розрахунково-касове обслуговування, укладених між органами Казначейства та бюджетними установами, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховує на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ, відкриті за субрахунком 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3431).

3. Операції з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки 3132, здійснюються органами Казначейства на підставі платіжних доручень бюджетних установ у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках у такому порядку:

кошти з відповідного рахунка 3431 (за умови наявності коштів за відповідним видом доходів) перераховуються на відповідний рахунок 3132;

з відповідного рахунка 3132 кошти перераховуються на рахунок одержувача коштів.

XVII. Організація роботи органів Казначейства із здійснення операцій за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

1. Кошти, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Казначействі за субрахунком 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3142) на ім'я бюджетних установ-розпорядників бюджетних коштів та/або їхніх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

Одночасно інформація про надходження і повернення помилково або надміру зарахованих коштів на вищезазначені рахунки та/або перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 7545 "Власні надходження бюджетних установ" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунки 7545).

Кредитовий залишок за кожним рахунком 7545 відображає інформацію про власні надходження бюджетної установи (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих коштів та/або перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ) за відповідним кодом класифікації доходів бюджету наростаючим підсумком з початку року.

2. Кошти, які надійшли протягом дня до спеціального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів) на рахунки 3142, органи Казначейства відповідно до умов договорів про розрахунково-касове обслуговування, укладених між органами Казначейства та бюджетними установами, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховують (списують) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ, відкриті за субрахунком 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 3442).

У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів власних надходжень бюджетних установ у банках, кошти, які надійшли за день до спеціального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів) на рахунки 3142, органи Казначейства на підставі платіжного доручення, поданого розпорядником бюджетних коштів, перераховують наступного робочого дня на банківські рахунки розпорядників коштів.

3. Операції з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки 3142, здійснюються органами Казначейства на підставі платіжних доручень бюджетних установ у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках у такому порядку:

кошти з відповідного рахунка 3442 (за умови наявності коштів за відповідним видом доходів) перераховуються на відповідний рахунок 3142;

з відповідного рахунка 3142 кошти перераховуються на рахунок одержувача коштів.

У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів власних надходжень бюджетних установ у банку, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на відповідний рахунок 3142, здійснюється на підставі платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів.

У випадку недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідному рахунку 3142 для повернення коштів, розпорядник бюджетних коштів перераховує необхідну для повернення суму з відповідного банківського рахунка.

XVIII. Організація роботи із здійснення операцій з обліку платежів у Казначействі (центральний рівень)

1. У Казначействі (центральний рівень) відкриваються аналітичні рахунки за відповідними субрахунками для зарахування платежів до державного бюджету, які зараховуються на центральному рівні. Обробка вищезазначених платежів здійснюється в установленому порядку.

2. Усі кошти, які надійшли протягом операційного дня на рахунки 3135, для акумулювання коштів державного бюджету в установленому порядку спрямовуються на здійснення витрат державного бюджету.

У Казначействі (центральний рівень) проводиться акумуляція коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відповідні рахунки, відкриті за рахунком 3135 у розрізі видів надходжень, з подальшим перерахуванням у регламентованому режимі на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3231 за відомчою ознакою в розрізі видів доходів та за міжбюджетними трансфертами - в розрізі бюджетних програм.

Кошти, які надійшли на рахунки 3231 для здійснення безспірного списання коштів державного бюджету, відповідно до законодавства в установленому порядку спрямовуються на рахунки стягувачів.

3. Інформація про суми коштів загального фонду державного бюджету, отримана з рахунків 3135, відображається на аналітичних рахунках, відкритих у Казначействі за субрахунком позабалансового обліку 9721 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих" Плану рахунків (План N 1203) (далі - рахунок 9721) у розрізі головних управлінь Казначейства та Казначейства (центральний рівень).

Кредитовий залишок на рахунках 9721 відображає інформацію про суми надходжень до загального фонду державного бюджету, отримані Казначейством, наростаючим підсумком з початку року.

У разі якщо Казначейство надає головним управлінням Казначейства та Казначейству (центральний рівень) підкріплення коштами для здійснення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до загального фонду державного бюджету, інформація про перерахування зазначених коштів відображається на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком позабалансового обліку 9822 "Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень" Плану рахунків (План N 1203), у розрізі головних управлінь Казначейства, Казначейства (центральний рівень).

4. Інформація про суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримана з аналітичних рахунків 3135, відображається на рахунках 9721, відкритих у Казначействі (центральний рівень) у розрізі головних управлінь Казначейства, Казначейства (центральний рівень) і за видами надходжень.

Кредитовий залишок на рахунках 9721 відображає інформацію про суми надходжень спеціального фонду державного бюджету, отримані Казначейством, наростаючим підсумком з початку року.

У разі якщо Казначейство надає головним управлінням Казначейства та Казначейству (центральний рівень) підкріплення коштами для здійснення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету, інформація про перерахування зазначених коштів відображається на рахунках 9822, відкритих у розрізі головних управлінь Казначейства, Казначейства (центральний рівень) та видів надходжень.

XIX. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті

1. Надходження коштів до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті зараховується на валютні рахунки, відкриті на ім'я Казначейства в уповноважених банках.

2. Щоденно, на підставі виписок із валютних рахунків Казначейства, отриманих від уповноважених банків, Казначейство відображає в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету гривневий еквівалент надходжень іноземної валюти за попередній операційний день на рахунках, відкритих в Казначействі відповідно до законодавства. Гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті розраховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату зарахування коштів на валютний рахунок Казначейства.

3. Кошти в іноземній валюті, належні до державного бюджету та зараховані на рахунки дипломатичних установ, які функціонують за кордоном, відображаються Казначейством у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та спеціального фондів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету на підставі відповідних документів Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України.

XX. Формування звітності про виконання державного та місцевих бюджетів

1. На підставі даних бухгалтерського обліку Казначейство формує:

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (Порядок N 43);

Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами (Порядок N 938);

Інформацію про надходження до державного бюджету окремих платежів у розрізі відомчих ознак (додаток 3);

Інформацію про надходження до місцевих бюджетів окремих платежів у розрізі відомчих ознак (додаток 4);

Інформацію про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, у тому числі бюджетне відшкодування податку на додану вартість (додаток 5);

Інформацію про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів (додаток 6).

2. У перший робочий день місяця, наступного за звітним, Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, складений у Казначействі, та консолідований Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (Порядок N 43) коригуються на суму гривневого еквівалента надходжень в іноземній валюті, яка надійшла в останній робочий день звітного місяця.

Уточнені Звіти про виконання місцевих бюджетів за доходами (Порядок N 938) за останній робочий день місяця формуються Казначейством до 10 числа місяця, наступного за звітним.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування бюджетів
за видатками та інших клієнтів
Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності
та розвитку Казначейства

Х. Харпола

 

Додаток 1
до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

РІШЕННЯ

N ______

від "___" 20__ року

Про перерахування коштів з рахунка Державної казначейської служби України N ___________ на рахунок N ___________, відкритий у Державній казначейській службі України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37567646) у сумі ,
                                                                                                                                  (сума цифрами та словами)

необхідній для _
(повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів / бюджетного відшкодування податку на додану вартість / безспірного списання митних платежів і бюджетного відшкодування податку на додану вартість на виконання виконавчих документів (судових рішень) / здійснення операцій з виконання вимог бюджетного законодавства та інших нормативно-правових актів)

згідно із зверненням від N _________ на рахунок, відкритий в Державній казначейській службі України на ім'я __,
                                                 (найменування органу Державної казначейської служби України)

N ___________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______.

Заступник Голови Державної
казначейської служби України


(підпис)

_____
(ім'я та прізвище)

_________
_________
_________
(найменування структурного підрозділу
Державної казначейської служби України)

 
 
 
(підпис)

 
 
_____
(ім'я та прізвище)

Погоджено:

 

 

_________
_________
_________
(найменування структурного підрозділу
Державної казначейської служби України)

 
 
 
(підпис)

 
 
_____
(ім'я та прізвище)

Отримано:

 

 

_________
_________
_________
(найменування структурного підрозділу
Державної казначейської служби України)

 
 
 
(підпис)

 
 
_____
(ім'я та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

_________
(найменування органу Казначейства)

 

 

Державна казначейська служба України

ЗВЕРНЕННЯ

N _____

від "___" 20__ року

У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку з обліку надходжень за __,
                                               (назва платежу, код класифікації доходів бюджету, символ звітності)

необхідних для _
(повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів / бюджетного відшкодування податку на додану вартість / безспірного списання митних платежів і бюджетного відшкодування податку на додану вартість на виконання виконавчих документів (судових рішень) / здійснення операцій з виконання вимог бюджетного законодавства та інших нормативно-правових актів)

у сумі
__,
                                                                                (сума цифрами та словами)

просимо перерахувати зазначену суму на рахунок N _, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________.

Керівник / заступник керівника органу
Державної казначейської служби України
в __ області

 
 

(підпис)

 
 
______
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

______
(ім'я та прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

Інформація про надходження до державного бюджету окремих платежів у розрізі відомчих ознак

на _ 20___ року
(число, місяць)

по _
(найменування органу Казначейства)

(коп.)

Група символів

Символ

Код класифікації доходів бюджету

Відомча ознака

Сума наростаючим підсумком

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

 

Додаток 4
до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

Усього за символом

 

Інформація про надходження до місцевих бюджетів окремих платежів у розрізі відомчих ознак

на _ 20___ року
(число, місяць)

по _
(найменування органу Казначейства)

(коп.)

Група символів

Символ

Код класифікації доходів бюджету

Відомча ознака

Сума наростаючим підсумком

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього за символом

 

 

Додаток 5
до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

___
               (найменування органу Казначейства)

_
  (код бюджету)

_
  (назва бюджету)

 

Інформація про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, у тому числі бюджетне відшкодування податку на додану вартість

за ___ 20__ року
(число, місяць)

Група символів

Символ

Код класифікації доходів бюджету

Повернуті кошти (коп.)

за день

наростаючим підсумком
з початку року

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Роз'яснення щодо порядку заповнення інформації про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, у тому числі бюджетне відшкодування податку на додану вартість

Колонка 1:

1 група символів - повернуті кошти із загального фонду державного бюджету;

2 група символів - повернуті кошти із спеціального фонду державного бюджету, в тому числі власні надходження бюджетних установ;

3 група символів - повернуті кошти, що були розподілені між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним та місцевими бюджетами;

4 група символів - повернуті кошти із загального фонду державного бюджету (повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії);

5 група символів - повернуті кошти із спеціального фонду державного бюджету (від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії);

6 група символів - повернуті кошти із загального фонду державного бюджету (платежі, що контролюються митними органами);

7 група символів - повернуті кошти із спеціального фонду державного бюджету (платежі, що контролюються митними органами).

Колонка 2:

1 - 7 групи символів - символи звітності.

Колонка 3:

1 - 3, 6 - 7 групи символів - коди класифікації доходів бюджету згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію";

4, 5 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Колонка 4:

1 - 7 групи символів - повернуті суми за день;

Усього - загальні суми, повернуті за день за кожною з 7 груп символів.

Колонка 5:

1 - 7 групи символів - повернуті суми наростаючим підсумком з початку року;

Усього - загальні суми, повернуті наростаючим підсумком з початку року за кожною з 7 груп символів.

 

Додаток 6
до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

_____
              (найменування органу Казначейства)

_
  (код бюджету)

_
 (назва бюджету)

 

Інформація про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів

за ___ 20__ року
(число, місяць)

Група символів

Символ

Код класифікації доходів бюджету

Повернуті кошти (коп.)

за день

наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Роз'яснення щодо порядку заповнення інформації про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів

Колонка 1:

1 група символів - повернуті кошти із загального фонду місцевого бюджету;

2 група символів - повернуті кошти із спеціального фонду місцевого бюджету;

3 група символів - повернуті кошти, що були розподілені між рівнями бюджетів;

4 група символів - повернуті кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що були розподілені;

5 група символів - повернуті кошти із загального фонду місцевого бюджету (повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами під місцеві гарантії);

6 група символів - повернуті кошти із спеціального фонду місцевого бюджету (повернення бюджетних позичок).

Колонка 2:

1 - 6 групи символів - символи звітності.

Колонка 3:

1 - 4 групи символів - коди класифікації доходів бюджету згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію";

5, 6 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами під місцеві гарантії.

Колонка 4:

1 - 6 групи символів - повернуті суми за день;

Усього - загальні суми, повернуті за день за кожною з 6 груп символів.

Колонка 5:

1 - 6 групи символів - повернуті суми наростаючим підсумком з початку року;

Усього - загальні суми, повернуті наростаючим підсумком з початку року за кожною з 6 груп символів.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали