Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.03.2019 р. N 209

Про внесення змін до Положення про управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України від 13 березня 2018 року N 2325-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" (Закон N 2325-VIII), Закону України від 17 січня 2019 року N 2673-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи" (Закон N 2673-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887) із змінами, Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури, затверджених наказом Міністерства культури України від 20 грудня 2012 року N 1560 (Методичні рекомендації N 1560), розпоряджень голови облдержадміністрації від 26 лютого 2019 року N 13-к "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 2014 року N 101-к", від 05 березня 2019 року N 197 "Про передачу повноважень щодо державної реєстрації релігійних організацій":

Внести зміни до Положення про управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 січня 2013 року N 32 (Розпорядження N 32) (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
21 січня 2013 року N 32
(у редакції розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 13 березня 2019 року N 209

ПОЛОЖЕННЯ
про управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах Рівненської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління підпорядковане голові облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству культури України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі культури і мистецтва, початкової мистецької освіти, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, видавничої справи, а також державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

сприяння збереженню культурної спадщини;

гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

забезпечення захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, мистецтва та охорони культурної спадщини;

розроблення і впровадження заходів для захисту туристичних ресурсів області;

забезпечення участі у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів;

забезпечення реалізації державної політики у сфері видавничої справи.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

надає адміністративні послуги, в т. ч. пов'язані з державною реєстрацією релігійних громад;

забезпечує виконання повноважень, відповідно до чинного законодавства, регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації;

аналізує стан та тенденції культурного розвитку у межах Рівненської області та вживає заходів до усунення недоліків;

бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм культурного, туристичного розвитку Рівненської області і з питань охорони культурної спадщини та видавничої справи;

вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері видавничої справи;

сприяє у наданні державної підтримки вітчизняному книговиданню;

створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, книговидання, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, отримання початкової мистецької освіти;

розвитку внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музейних закладів, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

організації роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату у сфері туризму, діяльності курортів;

захисту прав споживачів національного культурного і туристичного продукту;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

сприяння участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодженню їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;

сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для здійснення релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії;

подає Міністерству культури України пропозиції щодо:

формування державної політики у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, книговидання, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, туризму, курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;

подає Міністерству культури України інформацію про:

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

забезпечує участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

розробленні та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин, а також здійсненні заходів щодо розселення та облаштування на території області осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини; державної мовної політики, міжнаціональних відносин, видавничої справи, релігії та захисту прав національних меншин України;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, видавничої справи, релігії та захисту прав національних меншин України незалежно від форми власності;

здійснює атестацію початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, присвоєння звання "народний", "зразковий" аматорським колективам, музеям, що працюють на громадських засадах;

здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах;

забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, книговидання, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

сприяє залученню інвестицій у виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

організовує заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування;

у межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координацію діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень;

вивчає та аналізує на відповідній території тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

проводить моніторинг дотримання суб'єктами видавничої справи законодавства у межах функціональних повноважень;

вживає заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

вивчає та аналізує на території області стан релігійної ситуації та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі;

забезпечує попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству;

забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

забезпечує захист у межах своїх повноважень об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

забезпечує виготовлення, складання і передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

сприяє у визначенні меж територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує зони їх охорони;

встановлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

забезпечує зв'язок з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю та засобами масової інформації;

організовує у межах своїх повноважень надання методичної допомоги з питань туризму суб'єктам підприємницької діяльності;

вносить у встановленому порядку до центрального органу виконавчої

влади в галузі туризму пропозиції про анулювання турооператорської ліцензії;

бере участь в роботі комісії з оцінювання готелів та інших об'єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання);

здійснює організаційно-методичне забезпечення роботи акредитаційної комісії з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу;

забезпечує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, книговидання, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

погоджує програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до закону;

погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства;

погоджує розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;

погоджує відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

видає дозволи на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють в області, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

сприяє вирішенню питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, готує та подає голові облдержадміністрації та Міністерству культури України свої пропозиції із зазначених питань;

запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в області;

реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

видає розпорядження щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини" дозволів або з відхиленням від них;

видає дозволи на відновлення земляних робіт, укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини;

здійснює контроль за виконанням Закону України "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

призначає відповідні охоронні заходи щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

здійснює управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками, віднесеними до сфери управління обласної державної адміністрації;

забезпечує зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

проводить роз'яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

подає інформацію для занесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Управління має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів Державної фіскальної служби України, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції управління, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

скликати в установленому порядку засідання та наради з питань, що належать до його компетенції;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України.

9. Начальник управління:

здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заходи щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, застосовує заходи щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового та внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділів культури і туризму районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Начальник управління здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби управління.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством культури України, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини та видавничої справи.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

Персональний склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника управління.

14. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 (із змінами).

17. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

 

Начальник управління
культури і туризму адміністрації

Я. Мельник