Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

26.05.2016

м. Київ

N 823

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2016 р. за N 873/29003

Про внесення змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 14 (Положення N 14), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860 (далі - Положення), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Виплата коштів та відшкодування гарантованої суми вкладникам банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних або щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію до 01 липня 2016 року, здійснюються відповідно до Положення у редакції, що діяла до набрання чинності цим рішенням, крім пунктів 6 - 12 розділу II.

3. Відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб - підприємців здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

4. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з 01 липня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Кияка А. Т.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

Протокол засідання виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 26.05.2016 N 086/16

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
09 серпня 2012 року N 14
(у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 26 травня 2016 року N 823)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2016 р. за N 873/29003

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) (далі - Закон) і визначає порядок та черговість відшкодування коштів за вкладами Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

гарантована сума за рахунком (далі - ГСР) - умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - на день початку ліквідації банку;

загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - на день початку ліквідації банку.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, наведених у Законі (Закон N 4452-VI).

3. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

4. Фонд не відшкодовує кошти у випадках, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону (Закон N 4452-VI).

5. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

6. Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

7. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 26 Закону (Закон N 4452-VI).

Виплата гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчується після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, здійснюється Фондом після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

8. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно із законодавством (за довіреністю, свідоцтвом про право на спадщину тощо).

Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років), здійснюється їх законним представникам - батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам).

Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати суму відшкодування особисто, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні.

9. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

II. Діяльність неплатоспроможного банку та уповноваженої особи Фонду із визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами

1. Банк після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку повинен здійснити:

1) нарахування відсотків за вкладами та перерахування з рахунків з обліку нарахованих витрат податку з оподаткованого доходу;

2) відображення в базі даних сум залишків коштів на рахунках вкладників з урахуванням видаткових операцій (зокрема сум за операціями, що успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог) та без урахування сум прибуткових операцій, проведених після початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

3) консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

4) звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку, між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади і нараховані за ними відсотки. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків за формою, визначеною Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3 (Правила N 3), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 25 вересня 2014 року N 99 (Рішення N 99)) (далі - Правила);

5) надання Фонду протягом трьох робочих днів файлів бази даних "D", "Z", "M" і "N" за структурою, визначеною Правилами (Правила N 3), разом із супровідним листом.

У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках, сум нарахованих відсотків і гарантованих сум відшкодування у файлах. До супровідного листа додається Акт звірки бази даних та балансових рахунків із поясненнями щодо розбіжностей, що засвідчується підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності).

Файли "D", "Z" "M" і "N" подаються на електронних носіях. Супровідний лист засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки неплатоспроможного банку (за наявності).

2. Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів "D" та "Z" на предмет відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум відшкодування у файлі "Z".

Результати перевірки файлів разом із супровідним листом передаються банку. У супровідному листі зазначаються статус прийняття файла (прийнято без помилок / прийнято з помилками), а також сума і кількість помилкових записів. Фонд передає банку, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України, файл із записами, що можуть бути включені до розрахунку ГСР, або файл з помилками для перевірки та доопрацювання.

Після усунення помилок банк здійснює повторне формування файлів "D" та "Z" та надає їх до Фонду або надає частину записів з виправленими помилками (із збереженням ідентифікаторів).

З дня остаточного прийняття Фондом файлів "D" та "Z" значення полів "номер рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку) та "номер рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника) не повинні змінюватись.

3. Банк має право надати до Фонду зміни та уточнення до бази даних про вкладників. Зміни надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються:

тип змін (зміна реквізитів вкладника без зміни гарантованої суми відшкодування, тимчасове обмеження, зняття тимчасового обмеження, зміна сум залишків коштів тощо);

кількість інформаційних рядків, що змінюються;

підсумкові значення сум у файлі змін (за записами, що змінюються).

Усі зміни до бази даних про вкладників надаються окремими файлами відповідно до типу змін.

Зміни реквізитів вкладника (поля 2 - 10) надаються за структурою файла "Z" з обов'язковим зазначенням номера інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатора вкладника).

Усі інші зміни, що стосуються певного конкретного запису з файла "D" (сум, номерів рахунків та договорів, дат укладення та закінчення договорів тощо), надаються за структурою файла "D" з обов'язковим зазначенням номера інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатора рахунку вкладника) та номера інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатора вкладника).

4. Уповноважена особа Фонду протягом 10 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку надає до Фонду разом із супровідним листом уточнену інформацію за структурою інформаційного рядка файла, визначеною у додатку 1 до цього Положення, про рахунки:

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, що не виконане;

вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;

вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 Закону (Закон N 4452-VI).

5. Уповноважена особа Фонду протягом 15 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує та надає до Фонду станом на день початку процедури виведення Фондом банку такі переліки:

1) перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню, згідно з додатком 2 до цього Положення;

2) перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону (Закон N 4452-VI), згідно з додатком 3 до цього Положення;

3) переліки:

рахунків, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, що не виконане;

рахунків вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;

рахунків вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 Закону (Закон N 4452-VI).

ГСР визначаються за кожним рахунком окремо.

Переліки, зазначені у цьому пункті, надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються назви переліків, кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум.

Переліки на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) складаються в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності), в електронному вигляді - у csv-файлах. Дані на паперових носіях та в електронному вигляді повинні бути ідентичними.

Інформація про вкладника в переліках має забезпечувати можливість його ідентифікації відповідно до законодавства.

Переліки в електронному вигляді можуть бути передані до Фонду засобами електронної пошти Національного банку України.

Перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону (Закон N 4452-VI), формується на підставі файла "N" та включає інформацію тільки про осіб, які були вкладниками (мали вклади у банку) та поіменовані у файлі "N".

Перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду (далі - Перелік), формується за структурою, визначеною додатком 4 до цього Положення, та не включає інформацію про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону (Закон N 4452-VI).

Протягом дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку уповноважена особа Фонду може надавати зміни та доповнення до переліків.

III. Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами

1. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Перелік до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

1) невключення до Переліку інформації про рахунки вкладників, розмір залишку гарантованої суми яких становить менше 10 гривень або більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, незалежно від кількості вкладів в одному банку;

2) невключення до Переліку інформації про рахунки:

вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону (Закон N 4452-VI);

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, що не виконане;

вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;

вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 Закону (Закон N 4452-VI);

3) наявності необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

4) коректності реквізитів вкладника та іншої інформації.

2. Фонд складає на підставі Переліку реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення (далі - Загальний реєстр), що затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

3. Загальний реєстр складається на паперових носіях та в електронному вигляді.

Загальний реєстр на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) підписується відповідальною особою, яка його склала, та засвідчується підписом директора-розпорядника та відбитком печатки Фонду.

Фонд складає зміни та доповнення до Загального реєстру, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду на підставі змін та доповнень до Переліку, прийнятих Фондом.

4. На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за розпорядженням директора-розпорядника Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України (здійснює перерахування гарантованої суми відшкодування та передачу інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, до банків-агентів відповідно до умов договорів із банками-агентами) не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

5. Фонд здійснює відшкодування коштів за вкладами відповідно до Загального реєстру за частинами Загального реєстру.

Якщо виплати відшкодувань розпочинаються під час дії тимчасової адміністрації, до першої частини Загального реєстру включаються ГСР за вкладами, щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення банком операцій (з причин відсутності первинних документів, виявлення помилкових записів, невідповідності реквізитів вкладника первинним документам тощо):

за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

за договорами банківського рахунку.

Якщо виплати відшкодувань розпочинаються під час ліквідації, до першої частини Загального реєстру включаються ГСР за вкладами, щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення банком операцій (з причин відсутності первинних документів, виявлення помилкових записів, невідповідності реквізитів вкладника первинним документам тощо):

за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку їх дії;

за договорами банківського рахунку.

ГСР за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчується після початку тимчасової адміністрації, виплачуються після прийняття рішення про ліквідацію банку.

До чергових частин Загального реєстру включаються ГСР за договорами банківського вкладу, що не були включені до першої частини Загального реєстру, та за договорами банківського рахунку після отримання Фондом інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Частини Загального реєстру та дати початку виплат за ними затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

6. Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

7. Після закінчення виплат банком-агентом відшкодувань за частиною Загального реєстру, повернення невиплачених коштів та надання звіту про виплати виконавча дирекція Фонду приймає рішення про подальші виплати вкладникам.

Фонд формує чергову частину Загального реєстру на суму відшкодування, що не отримана вкладниками, та направляє його банкам-агентам для подальшого здійснення виплат. При цьому до зазначеної частини Загального реєстру не включаються записи, виплата за якими здійснюватиметься за результатами розгляду індивідуальних звернень (спадкоємцям, представникам спадкоємців тощо).

8. Виплата сум відшкодування спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень.

Виплата сум відшкодування особам, які внаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їх документів тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за частиною Загального реєстру, здійснюється за Реєстрами переказів, сформованими за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду.

Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.

9. Для отримання коштів за результатами розгляду індивідуального звернення до Фонду вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Рекомендована форма заяви наведена в додатку 6 до цього Положення.

До заяви додаються:

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, - з інформацією про прізвище, ім'я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

копія документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох місяців.

10. У разі звернення до Фонду довіреної особи - додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів надається нотаріально засвідчена копія довіреності. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника - фізичної особи - резидента, довірена особа додатково подає копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

11. Якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам малолітньої особи, опікунам (піклувальникам) особи, визнаної недієздатною, додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

12. Для отримання відшкодування на правах спадщини спадкоємець додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

13. Копії документів мають бути чіткими.

14. Фонд звіряє дані, зазначені у копіях документів, із даними, що вказані у Переліку. Перевірка здійснюється відповідно до розділу II цього Положення. Після перевірки даних про особу, яка має право на отримання гарантованої суми відшкодування, такі дані включаються до Реєстру переказів, сформованого за результатами розгляду індивідуальних звернень.

15. Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду здійснює передачу банку-агенту інформації з Реєстру переказів, сформованого за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду, та перерахування за розпорядженням директора-розпорядника Фонду суми за Реєстром переказів, сформованим за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду.

Заявнику повідомляється про здійснення переказу за результатом розгляду індивідуального звернення.

IV. Діяльність банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування

1. Після одержання інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, та коштів від Фонду банк-агент відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, починає виплати гарантованих сум відшкодувань.

Банк-агент забезпечує доступність отримання гарантованих сум відшкодувань у будь-якій своїй установі.

2. При проведенні виплат відшкодувань уповноважений працівник банку-агента повинен здійснити:

ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування;

відповідно до вимог розділу V цього Положення - звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, з інформацією, наданою Фондом;

за умови позитивного результату звірки здійснити виплату коштів, вказавши у касовому документі реквізити отримувача та підставу для виплати відшкодування іншій особі (за потреби), або переказати їх на рахунок, вказаний такою особою, в іншому банку у порядку, встановленому Національним банком України.

3. Банк-агент забезпечує цілісність та збереження інформації під час її обробки, передавання та зберігання.

4. Банк-агент розміщує в загальнодоступних для клієнтів місцях за місцезнаходженням банку, відокремлених підрозділів інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам неплатоспроможного банку.

5. За дорученням особи, яка звернулася до банку-агента та має право на отримання гарантованої суми відшкодування, банк-агент може відкрити такій особі рахунок для зарахування коштів або перерахувати ці кошти на зазначений нею рахунок.

6. У разі повідомлення Фондом банку-агента, у тому числі електронною поштою Національного банку України, про прийняття судом або іншим уповноваженим органом державної влади рішення про припинення (призупинення) виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників), а також про припинення виплат на вимогу Фонду - банк-агент зобов'язаний припинити виплати не пізніше наступного робочого дня за днем отримання повідомлення.

7. Банк-агент надає Фонду та неплатоспроможному банку звіти про виплати у встановлені договором строки. Формат звітів визначається договором.

Звіти надаються Фонду на паперових носіях та в електронному вигляді разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються вид звіту, звітний період, кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум у файлах.

Інформація на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку-агента (за наявності), в електронному вигляді - у csv-файлі. Структура файла визначається договором. Дані на паперових носіях та в електронному вигляді повинні бути ідентичними.

8. Банк-агент припиняє виплати відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, або на вимогу Фонду та не пізніше наступного робочого дня перераховує Фонду суму невиплачених коштів і направляє звіт про виплати.

9. Подання банком-агентом звітності та інших документів до Фонду здійснюється особисто уповноваженою особою банку-агента або через Державне підприємство спеціального зв'язку. Звіти можуть бути передані до Фонду в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України.

10. Усі дані про виплати направляються Фонду від імені банку-агента - юридичної особи.

V. Порядок перевірки даних вкладників або інших осіб, які мають право на отримання відшкодування коштів за вкладами

1. Перевірка даних вкладника або іншої особи, яка звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, здійснюється відповідальними особами Фонду та банку-агента.

2. Вкладник або його представник, який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред'являє відповідальному працівнику банку-агента свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу (далі - паспортний документ). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Якщо виплата здійснюється за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду, заявник надсилає/подає Фонду копії документів, зазначених у пунктах 2 - 4 цього розділу.

3. Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Документ, що підтверджує право отримувати гарантовану суму представником вкладника (довіреність або нотаріально засвідчена копія довіреності), зберігається в банку-агенті або Фонді.

4. Відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам малолітньої особи (дітей, які не досягли 14 років), опікунам особи, визнаної недієздатною, здійснюється за умови пред'явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо. Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або паспорт, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Відшкодування неповнолітній особі віком від 14 до 16 років здійснюється за умови пред'явлення нею свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує неповнолітню особу - нерезидента. Якщо ця особа є резидентом, вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що свідчить про її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

5. Результат перевірки даних особи, яка звернулася за отриманням відшкодування до Фонду (банку-агента), встановлюється після перевірки кожного окремого елемента інформації про особу. Такими елементами є:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

дата видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

найменування або код органу, яким виданий паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

6. Результат вважається позитивним:

за умови повної відповідності документів, наданих заявником, Переліку або інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, наданої Фондом банку-агенту;

за умови підтвердження факту зміни прізвища, імені, по батькові та даних паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, відповідними документами, засвідченими у встановленому законодавством порядку, виданими уповноваженими органами державної влади;

якщо в Переліку або інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, наданої Фондом банку-агенту, значення поля "Реєстраційний номер платника податків" становить "0000000000", а вкладник надає документ з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7. Шляхом наступної перевірки допускається підтвердження прав особи на отримання гарантованої суми відшкодування у разі виявлення певних невідповідностей (описок) між документами, наданими заявником, та Переліком або інформацією про вкладника, наданою Фондом банку-агенту. За результатами такої перевірки встановлюється відповідність, невідповідність або неповна відповідність між кожним окремим елементом інформації та документами, наданими вкладником.

Не впливає на результат ідентифікації:

написання лапок або іншого символа замість апострофа (результат перевірки елемента вважається позитивним);

розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э або/також розбіжність не більше одної іншої літери в написанні прізвища, імені та по батькові, наприклад: "Олександрівна - Александрівна", "Овсіївна - Овсівна", "Михаіл - Михаїл" (результат перевірки елемента вважається позитивним);

скорочене написання по батькові, яке надає можливість встановити по батькові, наприклад: "Олександрівна - Олександр-а", "Анатолівна - Анатол." (результат перевірки елемента вважається позитивним);

пропущення знака апостроф або написання замість нього іншого символа, наприклад: "В'ячеслав - Вячеслав", "Мар'ян - Мар"ян";

пропуск слів, літер, розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э, написання абревіатурою або використання загальноприйнятих скорочень у найменуванні органу, яким виданий документ, або даті видачі, що дають можливість визначення органу, яким виданий документ, наприклад: "відділенням - від.", "МВС - УМВС", "Амур-Нижньодніпровським - АНД", "міста Києва - м. Києва", "січня - січ." тощо (неповна відповідність);

розбіжність у даті видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, за умови відповідності серії, номера та найменування органу, яким виданий документ.

Залежно від поєднання результатів перевірок кожного окремого елемента остаточний результат ідентифікації вважається позитивним або негативним.

8. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється.

Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

 

Заступник начальника управління з
питань виплат гарантованих вкладів

М. М. Смірнова

 

Додаток 1
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 4 розділу II)

Структура інформаційного рядка файла

N з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера, - реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269 (Постанова N 269)). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака

1 - для вкладів/частини вкладів, що не є предметом застави, 0 - для вкладів/частини вкладів, що є предметом застави*

N = 1

21

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N10

22

Ознака*

Ознака

C10


* Заповнюється значеннями:

7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;

11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;

38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

 

Додаток 2
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 5 розділу II)

Перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду

__
(найменування банку)

станом на __ року

N з/п

N рядка у файлі "D"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, що посвідчує особу

Договір

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата закінчення

номер

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

ГСР (коп.)

N рядка у файлі "Z"

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

сума

 

сума

сума

кількість

Уповноважена особа Фонду


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток 3
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 5 розділу II)

Перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI)

________
(найменування банку)
________

станом на __ року

N рядка у файлі "Z"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Документ, що посвідчує особу

Загальна сума вкладів та відсотків (коп.)

Гарантована сума (коп.)

Ознака*

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

13

 

 

Усього:

 

 

 

Уповноважена особа Фонду


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 М. П.

 

 


* До поля 13 "Ознака" вводяться такі значення:

4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;

5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

6 - для власників істотної участі банку.

 

Додаток 4
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 5 розділу II)

Структура інформаційного рядка файла "Перелік"

N з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

Номер рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника)

 

3

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

4

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

9

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

10

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

11

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

12

Дата закінчення

Дата закінчення договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку станом на день початку процедури виведення банку з ринку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума відсотків

Сума нарахованих відсотків станом на день початку процедури виведення банку з ринку, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

ГСР

Умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами (коп.)

N16

19

Номер рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N10

 

Додаток 5
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 2 розділу III)

Реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат

__
(найменування банку)

станом на __ року

N з/п

N рядка у файлі "D"

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, що посвідчує особу

Суми, коп.

N рядка у файлі "Z"

серія та номер

ким виданий

дата видачі

загальна сума вкладів та відсотків

ГСР

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

сума

сума

кількість

Директор-розпорядник Фонду


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток 6
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 9 розділу III)

Директору-розпоряднику
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


(прізвище, ім'я, по батькові заявника)

за вкладом ___,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові вкладника)
який проживає за адресою: _
                                                              (поштовий індекс, область, район, місто, назва вулиці, номер будинку, номер квартири)
_

Контактний номер телефону: _

ЗАЯВА (рекомендована форма)

Прошу виплатити мені гарантовану суму відшкодування за вкладом, розміщеним у банку
_
                                                                               (найменування банку, у якому був вклад)

Додатки:

1. Копія паспорта (сторінок, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце проживання).

2. Копія документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3*. __________


* За потреби надається перелік інших додатків (наприклад, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про народження - нотаріально засвідчені).

"___" 20__ року

 


(підпис)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали