Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.07.2019

м. Київ

N 361

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2019 р. за N 843/33814

Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до абзацу другого статті 3, пункту 1 частини першої, пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1284 (Положення N 1284), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1738/22050 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 9 розділу I виключити;

2) у розділі III:

пункт 4 глави 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"4.5. Довідки про подані безадресні заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, що діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією (додаток 15 до цього Положення).";

пункт 2 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"подання безадресної заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, які діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією.";

3) у додатках до Положення:

додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

додаток 2 після рядка п'ятнадцятого доповнити новим рядком шістнадцятим такого змісту:

"Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом біржового контракту, грн".

У зв'язку з цим рядки шістнадцятий - сороковий вважати відповідно рядками сімнадцятим - сорок першим;

у додатку 10:

рядок десятий викласти у такій редакції:

"Номінальна вартість цінного папера3";

рядок одинадцятий викласти у такій редакції:

"Номінальна вартість цінного папера: код валюти4";

рядок шістнадцятий виключити.

У зв'язку із цим рядки сімнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно рядками шістнадцятим - вісімнадцятим;

рядок сімнадцятий викласти у такій редакції:

"1" - лістингові, "0" - позалістингові", "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю";

виноски 3, 4 викласти у такій редакції:

"3 Заповнюється щодо облігації.

4 Заповнюється щодо облігації відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).";

у додатку 12:

після рядка п'ятнадцятого доповнити новим рядком шістнадцятим такого змісту:

"Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом біржового контракту, грн".

У зв'язку з цим рядки шістнадцятий - тридцять сьомий вважати відповідно рядками сімнадцятим - тридцять восьмим;

рядок двадцять перший викласти у такій редакції:

"Сторони біржового контракту. Торговець-продавець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код";

рядок чотирнадцятий додатка 13 викласти у такій редакції:

"1" - лістингові, "0" - позалістингові";

у додатках:

слова "за ЄДРПОУ" виключити;

рядок "Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)" замінити рядком "Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту";

доповнити Положення новим додатком 15, що додається.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності через три місяці після його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 09 липня 2019 р. N 39

 

Додаток 1
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.1 пункту 2 глави 1 розділу III)

ДОВІДКА
про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Найменування організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент

Найменування емітента фінансового інструменту

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

Класифікація фінансового інструменту1

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

Номінальна вартість цінного папера2

Номінальна вартість цінного папера (код валюти)3

Щодо цінного папера здійснено публічну пропозицію, або емітент цінних паперів вважається таким, що здійснив публічну пропозицію відповідно до закону: "1" - так, "0" - ні"

Країна реєстрації емітента фінансового інструменту4

"1" - лістингові, "0" - позалістингові"

Біржовий курс цінного папера

Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів

Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів, на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів

Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - так, "0" - ні

Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера

Примітки


1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

2 Заповнюється щодо облігації.

3 Заповнюється щодо облігації відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 15
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 4.5 пункту 4 глави 1 розділу III)

Довідка про подані безадресні заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, що діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією1

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Дата подання заявки

Час подання заявки

Найменування емітента цінних паперів

Ідентифікаційний код емітента цінних паперів

Класифікація цінного папера2

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

Вид ринку3

Технологія проведення торгів4

Види ринку за характером проведення операцій5

Торговець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: країна реєстрації6


1 Вимоги до обсягу інформації про клієнтів торговців цінними паперами, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів, встановлено у Положенні про функціонування фондових бірж, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року N 1688 (Положення N 1688), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за N 2082/22394 (зі змінами).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

3 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

4 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

5 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали