Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 194

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 194

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Офіційний вісник України, 1998 p., N 38, ст. 1405; 2002 p., N 11, ст. 523; 2007 p., N 73, ст. 2716; 2011 р., N 30, ст. 1309; 2012 р., N 79, ст. 3200; 2014 р., N 57, ст. 1553, N 74, ст. 2098; 2016 р., N 68, ст. 2290):

1) у пункті 2:

абзац перший підпункту "а" викласти в такій редакції:

"а) єдині (цілісні) майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства). Структурний підрозділ підприємства (у тому числі структурний підрозділ, що переданий в оренду у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного підприємства, організації) може бути об'єктом передачі після виділення його в установленому порядку в цілісний майновий комплекс на підставі розподільного балансу;";

підпункти "б" і "е" викласти в такій редакції:

"б) нерухоме майно, у тому числі нерухоме майно, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, крім об'єктів, зазначених в абзаці другому пункту 1 цього Положення, а також нежитлові приміщення), крім майна, зазначеного в абзаці другому підпункту "а" цього пункту, після виділення його в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт) за умови подальшого укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому передаються приміщення, договору про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території;";

"е) інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого), у тому числі індивідуально визначене майно (крім нерухомого), що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів;";

2) у пункті 4:

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій за погодженням з підприємствами, за якими закріплене майно, або за погодженням з орендодавцем і орендарем у разі передачі майна, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, - щодо об'єктів, визначених у підпункті "е" пункту 2 цього Положення.";

абзаци десятий і одинадцятий викласти в такій редакції:

"за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, за погодженням з підприємствами або з орендодавцем і орендарем у разі передачі майна, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, Фондом державного майна - щодо інших єдиних (цілісних) майнових комплексів структурних підрозділів підприємств (у тому числі структурних підрозділів, що передані в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій) та нерухомого майна, зазначеного у підпункті "б" пункту 2 цього Положення;

за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації за погодженням з підприємствами або з орендодавцем і орендарем у разі передачі об'єктів, що були передані в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, - щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого).";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі припинення діяльності суб'єкта управління, яким погоджувалася передача майна в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, передача такого майна здійснюється, зокрема, за рішенням іншого органу державної влади, якому Кабінетом Міністрів України передані повноваження з управління таким майном. ";

3) пункт 5 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"орендодавцем і орендарем - у разі передачі об'єктів, що були передані в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів;".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

4) у пункті 6:

в абзаці четвертому слова "цілісного майнового комплексу" замінити словами "єдиного (цілісного) майнового комплексу";

в абзаці дев'ятнадцятому слова "цілісні майнові комплекси" замінити словами "єдині (цілісні) майнові комплекси";

5) у пункті 10:

в абзаці п'ятому слова "цілісного майнового комплексу" замінити словами "єдиного (цілісного) майнового комплексу";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Акт приймання-передачі майна, переданого в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, є підставою для виключення такого майна із складу орендованого відповідно до законодавства з питань оренди державного майна.".

2. У Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1714; 2008 р., N 6, ст. 146; 2009 р., N 48, ст. 1624; 2010 р., N 16, ст. 741; 2011 р., N 35, ст. 1451; 2012 р., N 87, ст. 3546; 2015 р., N 79, ст. 2643; 2018 р., N 49, ст. 1712):

1) пункт 3 після слів "установам та організаціям" доповнити словами "(у тому числі у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління)";

2) підпункт 6 пункту 5 після слів "(їх структурних підрозділів)" доповнити словами ", відчуження якого здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства про приватизацію";

3) абзац п'ятий пункту 6 після слів "структурного підрозділу" доповнити словами "(крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління)";

4) у пункті 7:

підпункт 1 після слів "майнового комплексу" доповнити словами ", крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління";

підпункт 8 виключити;

абзац дванадцятий після слів "іншої діяльності" доповнити словами "(крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління)";

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"Під час відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління документи, визначені підпунктами 1 - 4, 7, 9 і 10 цього пункту, підписуються членами ліквідаційної комісії та затверджуються головою такої комісії.".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;

5) у другому реченні абзацу четвертого пункту 33 слова "та скріплення печаткою" виключити;

6) пункти 44 і 48 після слова "Керівник" доповнити словами "(голова ліквідаційної комісії)";

7) у додатках 1 - 4 до Порядку слова "МП" виключити.

3. У Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3168; 2011 р., N 35, ст. 1451; 2016 р., N 93, ст. 3036; 2017 р., N 30, ст. 877):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Дія цього Порядку поширюється на майно, що передане казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям; майно, закріплене за підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у віданні Національної академії наук і галузевих академій наук; майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутного капіталу; майно, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів) (далі - орендоване майно).";

2) у пункті 3 слова "об'єкти цивільної оборони," виключити;

3) абзац перший пункту 4 замінити абзацами такого змісту:

"4. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно:

1) морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання та відновлення якого є економічно недоцільним (у тому числі у зв'язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);

2) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є економічно недоцільним);

3) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

4) у пункті 6:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) підписане керівником суб'єкта господарювання техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться розрахунки та/або інша інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план (для державних підприємств), напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання, а також інформація про вплив списання майна на цілісність майнового комплексу і провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності;";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, та у разі наявності - копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану або договору оренди землі;";

доповнити пункт підпунктами 8 - 10 такого змісту:

"8) відомості про вчинення дій, спрямованих на визначення можливості застосування інших способів управління щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, зокрема вивчення попиту щодо їх відчуження, оренди, безоплатної передачі іншим суб'єктам господарювання;

9) документи, на підставі яких здійснюється будівництво або реконструкція чи технічне переоснащення діючих об'єктів (у разі, коли майно списується у зв'язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);

10) висновок спеціалізованої організації про технічний стан об'єкта нерухомості, що пропонується до списання, із визначенням витрат, необхідних для відновлення такого об'єкта (подається за вимогою суб'єкта управління або державного органу приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання).";

5) абзац шостий пункту 7 після слів "необхідність списання майна" доповнити словами "(у тому числі визначення впливу списання майна на цілісність майнового комплексу і провадження виробничої та іншої діяльності)";

6) у пункті 10 слово "автомобілів," виключити;

7) назву розділу "Списання майна, що не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі" викласти в такій редакції:

"Списання майна, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутного капіталу";

8) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Списання майна, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутного капіталу (у тому числі у процедурах банкрутства), здійснюється з ініціативи господарської організації, якою обліковується таке майно, чи суб'єкта управління. Списання такого майна здійснюється за рішенням відповідного суб'єкта управління з урахуванням наявних договірних зобов'язань щодо такого майна.";

9) абзац перший пункту 19 після слів "протягом трьох" доповнити словом "робочих";

10) у пункті 20 слова "визначає згідно із законодавством подальші шляхи" замінити словами "приймає згідно із законодавством відповідне рішення щодо";

11) у пункті 27:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Кошти, що надійшли в результаті списання майна, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутного капіталу, спрямовуються до державного бюджету, за вирахуванням коштів, які спрямовуються на компенсацію витрат господарських організацій на списання такого майна (якщо інше не встановлено законодавством або відповідним договором). Сума витрат господарських організацій на списання майна, яка підлягає компенсації, визначається на підставі поданого відповідному суб'єкту управління кошторису щодо таких витрат з відповідними обґрунтуваннями, розрахунками та підтвердними документами за умови її погодження із суб'єктом управління та включення до умов договору про списання майна.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Господарська організація має право на викуп оборотних та необоротних активів, іншого майна, отриманих у результаті списання майна, що перебувало на її балансі (обліку), відповідно до статті 16 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII).";

12) доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Особливості списання орендованого майна

33. Списання орендованого майна здійснюється орендарем за наявності згоди орендодавця та погодження суб'єкта управління, з яким погоджувалася передача майна в оренду (іншого органу державної влади, якому Кабінетом Міністрів України передані повноваження з управління орендованим майном, зокрема у разі припинення такого суб'єкта управління) (далі - суб'єкт управління орендованим майном), за умови, що списання такого майна передбачене договором оренди.

34. Орендарем в обов'язковому порядку включаються до складу комісії представники державних органів приватизації за місцем розташування орендованого майна та інші фахівці, залучені орендодавцем відповідно до пункту 11 цього Порядку.

35. Для отримання згоди орендодавця на списання орендованого майна орендар подає:

1) документи, зазначені у підпунктах 1 - 10 пункту 6 цього Порядку, та довідку щодо використання суми нарахованої амортизації;

2) пропозиції щодо визначення умов списання орендованого майна;

3) погодження суб'єкта управління орендованим майном.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 8 пункту 6 цього Порядку, а також інші документи, які готуються безпосередньо орендарем, підписуються (затверджуються) керівником орендаря.

У разі потреби орендодавець може у 10-денний строк з дати надходження зазначених документів затребувати додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (зокрема, технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів).

Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання орендованого майна приймається орендодавцем відповідно до цього Порядку протягом 25 робочих днів з дати надходження до орендодавця у повному обсязі документів, передбачених цим пунктом.

36. Для отримання погодження суб'єкта управління орендованим майном орендар подає документи, передбачені підпунктами 1 - 2 пункту 35 цього Порядку, та проект договору.

Суб'єкт управління орендованим майном протягом 15 робочих днів з дати надходження зазначених документів у повному обсязі приймає відповідно до цього Порядку рішення про погодження чи відмову в погодженні списання орендованого майна.

Рішення про погодження чи відмову в погодженні списання орендованого майна надсилається суб'єктом управління орендованим майном у формі листа.

37. Списання орендованого майна, нарахована амортизація на яке становить менш як 100 відсотків, здійснюється за умови донарахування орендарем амортизації на це майно. Сума нарахованої та невикористаної амортизації на таке майно використовується на придбання основних засобів, які включаються до складу орендованого майна.

38. Витрати на списання орендованого майна включаються до складу витрат орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди.

39. Списання орендованого майна здійснюється орендарем на підставі договору про списання орендованого майна, примірна форма якого затверджується Фондом державного майна.

Договір про списання орендованого майна укладається між орендарем та орендодавцем за умови його погодження із суб'єктом управління орендованим майном.

Орендодавець протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про надання згоди на списання орендованого майна надсилає проект договору про списання орендованого майна орендарю.

Орендар після погодження зазначеного проекту договору із суб'єктом управління орендованим майном подає підписаний ним проект договору орендодавцю.

Орендодавець протягом п'яти робочих днів з дня надходження погодженого із суб'єктом управління орендованим майном і підписаного орендарем проекту договору про списання орендованого майна підписує такий договір та надсилає його орендарю для виконання.

40. Кошти, що надійшли від списання орендованого майна, спрямовуються до державного бюджету.

Необоротні активи, отримані в результаті списання орендованого майна, включаються до складу орендованого майна, а оборотні активи використовуються відповідно до законодавства.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо) і реалізуються орендарем в установленому порядку на електронних аукціонах.

41. Списання орендованого майна та перерахування коштів, що надійшли від списання такого майна, відповідно до умов договору про списання орендованого майна є підставою для виключення такого майна із складу орендованого відповідно до законодавства з питань оренди державного майна.

Переоцінка об'єктів оренди (єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів) проводиться лише у випадках, передбачених Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

Орендодавець здійснює контроль за виконанням умов договору про списання орендованого майна, а у разі їх порушення вживає відповідних заходів згідно із законодавством.";

13) у тексті Порядку слова "господарське товариство" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "господарська організація" у відповідному відмінку і числі;

14) у додатках 1 - 3 до Порядку слова "МП" виключити.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали