Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.11.2011

м. Київ

N 395

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2012 р. за N 116/20429

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", частини сьомої статті 5 Закону України "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці третьому пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.06.2010 N 284 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань функціонування електронного цифрового підпису в банківській системі України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.11.2010 за N 1034/18329, слова "зразок договору про надання Засвідчувальним центром Національного банку України послуг електронного цифрового підпису для центрів сертифікації ключів банків України" виключити.

2. Унести до Правил реєстрації, засвідчення чинності відкритого ключа та акредитації центрів сертифікації ключів банків України в Засвідчувальному центрі Національного банку України (далі - Правила), затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.06.2010 N 284, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2010 за N 1035/18330, такі зміни:

2.1. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Банк/Центр, що є окремою юридичною особою, для проведення реєстрації/акредитації Центру в Засвідчувальному центрі укладає з територіальним управлінням/Центральною розрахунковою палатою Національного банку України договір про надання послуг для Центру від Засвідчувального центру (далі - договір про надання послуг електронного цифрового підпису) (зразок договору наведено в додатку 1) у двох примірниках - по одному для кожної зі сторін".

2.2. У пункті 1.9 слово "звіту" виключити.

2.3. Доповнити Правила новим додатком 1 (додається). У зв'язку з цим додатки 1 - 8 уважати відповідно додатками 2 - 9. У тексті Правил посилання на додатки 1 - 8 замінити відповідно посиланнями на додатки 2 - 9.

3. Управлінню захисту інформації (Лук'янов Д. О.) після набрання чинності цією постановою довести її зміст до відома банків України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о Голови Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

С. О. Фесенко

 

Додаток 1
до Правил реєстрації, засвідчення чинності відкритого ключа та акредитації центрів сертифікації ключів банків України в Засвідчувальному центрі Національного банку України

Зразок договору
про надання Засвідчувальним центром Національного банку України послуг для центрів сертифікації ключів банків України

Договір N ______
про надання Засвідчувальним центром Національного банку України послуг для центру сертифікації ключів банку України

м.

                                                  ___
                                                                    (дата)

Засвідчувальний центр Національного банку України (далі - Засвідчувальний центр) в особі
,
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ________ від __.__.20__ N ___________,
                                                                          (найменування документа)
та Центр сертифікації ключів _ (далі - Центр)
                                                                                                (найменування організації)
в особі _______,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________ від __.__.20__ N ___________,
                                                                            (найменування документа)
(далі - Сторони) уклали цей договір (далі - Договір) про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є надання Засвідчувальним центром для Центру таких послуг:

реєстрація Центру у Засвідчувальному центрі та формування посилених сертифікатів відкритого ключа (далі - сертифікат ключа) Центру;

акредитація Центру у Засвідчувальному центрі та формування сертифікатів ключа Центру;

обслуговування сертифікатів ключа Центру, надання інформації щодо статусу сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації з питань, пов'язаних з використанням електронного цифрового підпису, унесення змін до реєстраційних даних Центру;

аналіз та погодження регламенту роботи Центру;

повторний аналіз та опрацювання документів, поданих Центром, у Засвідчувальному центрі для здійснення реєстрації/акредитації Центру у Засвідчувальному центрі;

повторне проведення перевірок Центру на відповідність вимогам, визначеним нормативно-правовими актами Національного банку України з урахуванням регламенту роботи Центру, необхідних для акредитації Центру.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг за Договором визначається Переліком і тарифами послуг, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами) (далі - Перелік).

2.2. Оплата послуг здійснюється Центром протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання уповноваженими особами обох Сторін акта про приймання-передавання послуг щодо фактично наданих послуг (далі - акт) у повному обсязі.

2.3. Оплата здійснюється за умови зазначення в актах вартості наданих послуг, наявності посилання на номер і дату укладення Договору (останнього додаткового договору до Договору).

2.4. Оплата послуг обслуговування сертифікатів ключа Центру, надання інформації щодо статусу сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису, унесення змін до реєстраційних даних Центру здійснюється щомісяця, починаючи з дати формування сертифікатів ключа Центру. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання Договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

2.5. У разі внесення Національним банком України змін до Переліку розмір оплати змінюється від часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

2.6. Засвідчувальний центр надає Центру послуги з наступного робочого дня після отримання підтвердження щодо здійснення оплати.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Засвідчувальний центр зобов'язується:

надавати Центру послуги, визначені Договором, якісно та своєчасно;

використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

установлювати під час формування сертифікатів ключа Центру належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа Центру;

приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключа Центру;

перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключа Центру та зберігати документи, на підставі яких було скасовано, блоковано та поновлено сертифікати ключа Центру;

своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати ключа Центру у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

оприлюднювати на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру відкриту інформацію, перелік якої наведено в Регламенті роботи Засвідчувального центру;

цілодобово забезпечувати можливість вільного доступу Центрів та користувачів послуг електронного цифрового підпису з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до інформаційного ресурсу Засвідчувального центру;

надавати Центру консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

забезпечувати відповідно до законодавства захист даних, отриманих від Центру, а також відомостей щодо предмета Договору, його виконання тощо;

приймати оплату послуг на умовах, установлених Договором.

3.2. Засвідчувальний центр має право:

вимагати від Центру дотримуватися вимог, установлених Договором, нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису, а також усунення виявлених порушень;

не приймати запит на формування сертифікатів ключа Центру, якщо формат запиту не відповідає технічним специфікаціям, визначеним законодавством України;

отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для проведення регламентних процедур, безпосередньо у заявника Центру;

надавати за згодою Центру вільний доступ до сертифікатів ключа Центру користувачам послуг електронного цифрового підпису;

вести аудіозапис розмов відповідальних осіб Засвідчувального центру з відповідальними особами Центру (зокрема для підтвердження факту використання ними голосової автентифікації);

вимагати від Центру відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода була завдана Засвідчувальному центру з вини Центру;

скасувати сертифікат ключа Центру в разі виникнення обставин, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису.

3.3. Центр зобов'язується:

своєчасно надавати Засвідчувальному центру всі необхідні дані для проведення регламентних процедур;

використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

генерувати запит на формування сертифікатів ключа Центру та використовувати формати даних і об'єктні ідентифікатори криптографічних алгоритмів відповідно до технічних специфікацій, визначених законодавством України, з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

використовувати сертифікати ключа Центру виключно за призначенням, визначеним у сертифікатах ключа, та додержуватися інших обмежень щодо використання цих сертифікатів ключа;

використовувати та зберігати особистий ключ та фразу-пароль для голосової автентифікації у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з ними сторонніх осіб;

використовувати особистий ключ Центру для формування списку відкликаних сертифікатів ключів Центру та сертифікатів ключів підписувачів, які є клієнтами цього Центру;

негайно інформувати Засвідчувальний центр про факти компрометації особистого ключа Центру, втрати особистого ключа Центру чи контролю за особистим ключем Центру;

негайно інформувати Засвідчувальний центр про виявлену неточність чи зміну відомостей, зазначених у сертифікатах ключа Центру;

негайно припинити використання особистого ключа Центру після подання заяви про блокування/скасування відповідного йому сертифіката ключа Центру;

не використовувати особистий ключ Центру в разі його компрометації чи втрати чинності відповідного йому сертифіката ключа Центру;

своєчасно здійснювати оплату за надані послуги на умовах Договору;

3.4. Центр має право:

своєчасно отримувати якісні послуги, визначені в Договорі;

знайомитися з відкритою інформацією щодо діяльності та надання послуг Засвідчувальним центром;

використовувати особистий ключ Центру для формування сертифікатів ключів допоміжних послуг Центру та відповідальних осіб Центру;

вимагати скасування, блокування або поновлення своїх сертифікатів ключа;

отримувати від Засвідчувального центру консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

подавати заяви, скарги, претензії;

оскаржувати дії чи бездіяльність Засвідчувального центру в судовому порядку;

вимагати від Засвідчувального центру відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода була завдана Центру з вини Засвідчувального центру.

3.5. Інші права та обов'язки Сторін визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Керівництво банку (юридичної особи, якою створено Центр) несе відповідальність за діяльність власного Центру.

4.2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу завдані збитки.

4.3. У разі порушення строків надання послуг Засвідчувальний центр на вимогу Центру виплачує пеню протягом десяти робочих днів після отримання цієї вимоги в розмірі _________ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від вартості ненаданих вчасно послуг за весь строк прострочення.

4.4. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в Договорі, Центр виплачує на вимогу Засвідчувального центру пеню в розмірі _________ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

4.5. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання своїх договірних зобов'язань.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором на період надзвичайних обставин (якщо таке невиконання стало наслідком пожежі, стихійного лиха, війни тощо). У цьому разі строк виконання зобов'язань за Договором продовжується на час дії таких обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 5.1 Договору, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

5.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий відповідним компетентним органом.

6. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Дострокове розірвання Договору можливе за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковим договором, що є невід'ємною частиною Договору, або за рішенням суду, або у випадку скасування Засвідчувальним центром реєстрації/акредитації Центру.

6.2. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок невиконання чи неналежного виконання Центром своїх договірних зобов'язань Засвідчувальний центр не відшкодовує йому понесених витрат.

7. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори за Договором, які не врегульовані Сторонами самостійно, передаються на розгляд до суду.

8. ПОРЯДОК УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Усі зміни до Договору (крім змін, передбачених пунктом 2.5 глави 2 цього Договору) вносяться в період його дії письмово, а саме: укладається додатковий договір, що стає невід'ємною частиною Договору і набирає чинності лише після його підписання уповноваженими особами Сторін.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Строк дії Договору становить ____ років з дати його підписання уповноваженими особами Сторін.

9.2. Строк дії Договору може бути змінений за згодою Сторін шляхом унесення змін до нього.

9.3. За відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну Договору після закінчення строку його дії протягом одного місяця він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Відносини, що виникають під час укладення або в процесі виконання умов Договору і не врегульовані ним, регулюються законодавством України.

10.2. Договір укладено у двох примірниках українською мовою - по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (ПОШТОВІ АДРЕСИ),
ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Центр:

Засвідчувальний центр:

Від Центру

Від Засвідчувального центру

_
                                           (посада)

_
                                              (посада)

_
                        (прізвище, ім'я, по батькові)

_
                         (прізвище, ім'я, по батькові)

"__" 20__ року

"__" 20__ року

М. П.

М. П.

 

Начальник Управління
захисту інформації

Д. О. Лук'янов

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали