Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2019 року N 86

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції" (Закон N 2473-VIII), з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 2 (Положення N 2) (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 27 розділу IV:

пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"4) операціями, які здійснюються між фінансовою установою та Кабінетом Міністрів України в межах реалізації міжнародного договору України щодо кредитів / грантів / позик.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слово "третім" замінити словом "четвертим";

2) у пункті 50 розділу VI слова "дозволів на в'їзд (віз) до цих країн фізичним особам, які виїжджають у приватних справах та в службові відрядження" замінити словами "консульських зборів".

2. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 5 (Положення N 5) (зі змінами), що додаються.

3. Унести до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 8 (Положення N 8) (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 4 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"11) з метою купівлі іноземної валюти з поточних рахунків нерезидентів - юридичних осіб (крім інвестиційних рахунків) та кореспондентських рахунків іноземних банків, відкритих в Україні;

12) з метою переказу коштів за межі України з поточних рахунків нерезидентів - юридичних осіб (крім інвестиційних рахунків).";

2) абзац перший пункту 10 доповнити словами ", іноземних банків - контрагентів за валютною операцією.";

3) у таблиці додатка до Положення:

колонку 3 рядка 15 викласти в такій редакції:

"Наявність інформації (у тому числі отриманої уповноваженою установою з публічних джерел), що може свідчити про належність іноземного банку - контрагента за валютною операцією до банків, що використовуються / можуть використовуватися для здійснення валютних операцій, пов'язаних з уникненням вимог / обмежень / заборон, передбачених законодавством України";

таблицю після рядка 19 доповнити новим рядком 20 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

20

73

Валютна операція з перерахування юридичною особою - резидентом коштів на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, відкритих за кордоном

1) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників валютної операції;
3) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій суб'єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої валютної операції. За необхідності уповноважена установа має право витребувати додаткову(і) інформацію/документи;
4) розгорнутий (постатейний) кошторис та/або інші документи, що обґрунтовують потребу у фінансуванні закордонної діяльності відокремленого підрозділу без створення юридичної особи

1) установлення суті та мети валютної операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті валютної операції змісту діяльності суб'єкта валютної операції;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) валютної операції;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей суб'єкта валютної операції проводити (ініціювати) валютну операцію на відповідну суму;
5) установлення джерел походження коштів (активів) суб'єкта валютної операції;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників валютної операції, уключаючи відсутність підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників із метою приховування кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

".

У зв'язку з цим рядки 20 - 22 таблиці уважати рядками 21 - 23 таблиці.

4. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
27 травня 2019 року N 86

Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (Положення N 5)

1. Пункт 90 розділу IX доповнити новим підпунктом такого змісту:

"11) переказ коштів юридичними особами - резидентами на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, відкритих за кордоном, крім тих, що відкриті в державі (територіях), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором / державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або має стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).".

2. У розділі X:

1) пункт 128 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"22) зарахування коштів, що перераховані з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку - депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку.";

2) пункт 132 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"13) зарахування коштів, що перераховані з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку - депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку.".

3. У розділі XI:

1) у пункті 138:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) операцій резидентів з нерезидентами за кредитними договорами / договорами позики, що пов'язані з наданням нерезидентом грошових коштів (кредиту/позики) резиденту-позичальнику та/або з виконанням боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим(ою) резидентом-позичальником кредитом/позикою (повернення кредиту/позики, сплата процентів та інших платежів, установлених відповідним договором);";

пункт після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 31 такого змісту:

"31) переказу коштів на рахунки іноземних інвесторів / нерезидентів в Україні з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку - депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку;";

2) підпункти 1 та 2 пункту 145 викласти в такій редакції:

"1) за умови наявності документів (інформації), що підтверджують правомірність здійснення операції щодо отримання коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в національній валюті. Банк зобов'язаний повернути кошти на кореспондентський рахунок банку-нерезидента (зазначивши причини повернення), якщо немає цих документів (інформації);

2) без наявності документів, що підтверджують правомірність отримання коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в національній валюті, якщо платником та отримувачем коштів за такою операцією є одна й та сама особа-нерезидент або в разі переказу коштів на рахунки іноземних інвесторів / нерезидентів в Україні з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку - депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку.".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали