Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

11.07.2019

м. Київ

N 1753

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2019 р. за N 887/33858

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року N 2 (Рішення N 2), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1581/21893, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року N 388 (Положення N 388), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за N 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року N 1872 (Рішення N 1872)), що додаються.

3. Внести до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року N 3117 "Про реалізацію активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання цінових пропозицій та цінової пропозиції" (Рішення N 3117), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 року за N 999/30867, такі зміни:

1) у пункті 2:

абзац п'ятий підпункту 3 після слів "прав вимоги" доповнити словами "та інших майнових прав";

підпункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"об'єднання в один пул нерухомого майна та/або транспортних засобів, що виставляються на продаж повторно, та інших основних засобів, що виставляються на продаж вперше;".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

2) у підпункті 3 пункту 3 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом повноважень)".

4. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
11 липня 2019 року N 1753

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2019 р. за N 887/33858

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку (Рішення N 2)

1. Пункт 3.4 глави 3 розділу II доповнити новими абзацами такого змісту:

"Якщо повноваження Фонду як тимчасового адміністратора банку здійснюються Фондом безпосередньо, такі повноваження реалізуються:

в частині повноважень, визначених частиною п'ятою статті 12 Закону (Закон N 4452-VI) (крім повноважень, делегованих утвореним виконавчою дирекцією Фонду колегіальним органам), - виконавчою дирекцією Фонду;

в частині повноважень виконавчої дирекції Фонду, делегованих утвореним нею колегіальним органам, - відповідними колегіальними органами;

в частині інших повноважень - директором-розпорядником Фонду, а також працівниками Фонду - в обсягах, визначених рішенням виконавчої дирекції Фонду про здійснення повноважень тимчасового адміністратора банку Фондом безпосередньо.".

2. У розділі V:

1) пункт 1.2 глави 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, такі повноваження реалізуються:

в частині повноважень, визначених частиною п'ятою статті 12 Закону (Закон N 4452-VI) (крім повноважень, делегованих утвореним виконавчою дирекцією Фонду колегіальним органам), - виконавчою дирекцією Фонду;

в частині повноважень виконавчої дирекції Фонду, делегованих утвореним нею колегіальним органам, - відповідними колегіальними органами;

в частині інших повноважень - директором-розпорядником Фонду, а також працівниками Фонду - в обсягах, визначених рішенням виконавчої дирекції Фонду про здійснення повноважень ліквідатора банку Фондом безпосередньо.";

2) перше речення абзацу другого пункту 4.14 глави 4 викласти в такій редакції: "У разі виявлення майна, що не було включене до ліквідаційної маси або оприбутковане на баланс банку за результатами претензійно-позовної роботи, ухвалення судового рішення, що не підлягає оскарженню і має своїм наслідком відсутність прав власності на майно (актив) або вибуття майна (активу), виявлення обставин, що свідчать про помилковість результатів інвентаризації та/або даних бухгалтерського обліку, з метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що входить до його ліквідаційної маси, Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може вносити зміни до ліквідаційної маси, але не частіше одного разу на квартал.".

 

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
11 липня 2019 року N 1753

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2019 р. за N 887/33858

ЗМІНИ
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються (Положення N 388)

1. У пункті 1 розділу II:

1) у першому реченні абзацу третього слова "підписання протоколу відкритих торгів (аукціону)," виключити;

2) абзац двадцять третій після слів "внутрішнього паспорта активу (майна)" доповнити словами ", публічного паспорта активу (майна)";

3) абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"ціна реалізації - вартість активу (майна) на повторних відкритих торгах (аукціоні), відображена у затверджених Фондом пропозиціях щодо реалізації активів (майна) банку;".

2. Абзац перший пункту 1 розділу V викласти в такій редакції:

"1. Публічні паспорти активів (майна) та паспорти відкритих торгів (аукціонів) оприлюднюються на веб-сайті відповідного банку, що ліквідується, та офіційному веб-сайті Фонду за формою та структурою інформації, що визначені у додатках 7 - 16 до цього Положення, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду або колегіального органу Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень) про затвердження умов продажу активів (майна) такого банку згідно з чинним законодавством України.".

3. У розділі VII:

1) в абзацах другому, п'ятому пункту 2 слова "підписання протоколу відкритих торгів (аукціону)," виключити;

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Банк укладає договір купівлі-продажу активу (майна) протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу відкритих торгів (аукціону) з можливістю продовження такого строку за рішенням Фонду у разі отримання Фондом обґрунтованого подання від банку та надходження на рахунок такого банку до кінця вісімнадцятого робочого дня з дати формування протоколу від переможця відкритих торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот (загальний строк не може перевищувати 132 робочих днів та не може закінчуватися пізніше завершення строку ліквідації банку), забезпечує проведення розрахунків відповідно до нього та протягом наступного робочого дня після дня проведення розрахунків інформує про завершення розрахунків уповноважений структурний підрозділ Фонду.";

в абзаці другому:

у першому реченні слово "активів" замінити словами "цінних паперів";

у другому реченні слово "активу" замінити словами "таких цінних паперів";

у третьому реченні слова "активу", "такого активу" замінити відповідно словами "цінних паперів", "таких цінних паперів";

3) в абзаці першому пункту 4 слова "підписання протоколу відкритих торгів (аукціону)," виключити;

4) у пункті 5 слова "підписання протоколу відкритих торгів (аукціону)," виключити;

5) в абзаці одинадцятому пункту 6 слово "позичальнику" замінити словами "ініціатору платежу";

6) абзац перший пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:

"8. Банк, що ліквідується, має право продати активи (майно), які не були продані на попередніх відкритих торгах (аукціоні), зі зниженням їх початкової ціни / ціни реалізації на 10 відсотків від початкової ціни з можливістю подальшого зниження ціни реалізації на кожних наступних відкритих торгах (аукціоні) на 10 відсотків від початкової ціни, але сумарно не більше ніж на 30 відсотків від початкової ціни без повторного затвердження Фондом ціни реалізації на повторних відкритих торгах (аукціоні).

У разі виставлення активів (майна) банків на повторний продаж із затвердженням щодо них ціни реалізації на рівні не нижче початкової ціни ціна реалізації таких активів (майна) банків на кожних наступних відкритих торгах (аукціонах) може бути знижена на 10 відсотків від початкової ціни з можливістю подальшого зниження ціни реалізації на кожних наступних відкритих торгах (аукціоні) на 10 відсотків від початкової ціни, але сумарно не більше ніж на 80 відсотків від початкової ціни без повторного затвердження Фондом ціни реалізації на повторних відкритих торгах (аукціоні).".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

7) абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

"переможець відкритих торгів (аукціону) відмовляється від укладання договору купівлі-продажу активів (майна), розрахунків або придбання активів (майна), уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом 10 робочих днів (для активів (майна), які були виставлені на продаж на відкриті торги (аукціони) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій, цінової пропозиції, та не були продані, - протягом 30 робочих днів) з дати отримання рішення Фонду про неповернення такому переможцю гарантійного внеску забезпечує повторне подання до Фонду пропозиції щодо реалізації відповідних активів (майна).".

 

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали