Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 січня 2019 року N 170

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до підпункту 16 пункту 102 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267) (зі змінами), наказую:

1. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 2018 року N 950 "Про затвердження Положень про структурні підрозділи Фармацевтичного директорату" (Положення N 950), виклавши в новій редакції, що додаються:

1) Положення про експертну групу з питань раціонального застосування лікарських засобів Фармацевтичного директорату;

2) Положення про експертну групу з питань медичних виробів та косметичних засобів Фармацевтичного директорату.

2. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 травня 2018 року N 441 "Про затвердження Положень про структурні підрозділи Директорату стратегічного планування та євроінтеграції" (Положення N 441), виклавши в новій редакції, що додаються:

1) Положення про експертну групу з питань стратегічного планування Директорату стратегічного планування та євроінтеграції;

2) Положення про експертну групу координації політик Директорату стратегічного планування та євроінтеграції.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

А. Янчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 травня 2018 року N 950
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 січня 2019 року N 170)

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з питань раціонального застосування лікарських засобів Фармацевтичного директорату

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Експертна група з питань раціонального застосування лікарських засобів (далі - Експертна група) є структурним підрозділом Фармацевтичного директорату (далі - Директорат) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Експертна група керується Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про лікарські засоби", Угодою про асоціацію між Україною, з однієї і сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI, Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (зі змінами), Методичними рекомендаціями щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектувальної техніки, схваленими постановою колегії Мін'юсту від 21 листопада 2000 року, N 41 (Постанова N 41), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15 листопада 2006 року N 970, Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661, постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Постанова N 152), іншими актами законодавства, наказами МОЗ, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Директорат (Наказ N 951), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Експертної групи є:

2.1. Розроблення пропозицій щодо формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері раціонального застосування ефективних та безпечних лікарських засобів (далі - у сфері компетенції), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

2.2. здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження державної політики, розроблення пропозицій щодо її подовження або коригування;

2.3. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції.

3. ФУНКЦІЇ

Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

3.2. формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;

3.3. визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об'єднання, суб'єкти господарювання тощо);

3.4. проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

3.5. забезпечує здійснення фахових комунікацій;

3.6. розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву МОЗ;

3.7. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ;

3.8. забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;

3.9. здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

3.10. бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення;

3.11. здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері компетенції;

3.12. висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату МОЗ або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.13. проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

3.14. бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ з питань, що належать до його компетенції;

3.15. бере участь у бюджетному процесі на рівні МОЗ з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції;

3.16. здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері компетенції;

3.17. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

3.18. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Експертної групи та готує пропозиції до них;

3.19. виконує інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Експертної групи входить 5 штатних посад, а саме: 1 - керівник експертної групи, 2 - державний експерт та 2 - головний спеціаліст.

4.2. На посади працівників Експертної групи призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.3. Керівник Експертної групи, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

Головні спеціалісти призначаються за результатами конкурсу, якщо інше не передбачено законодавством, та звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

4.4. Посадові обов'язки, права і відповідальність:

керівника Експертної Групи визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням,

державних експертів та головних спеціалістів визначаються посадовими інструкціями.

4.5. Положення про Експертну групу Директорату розробляється керівником експертної групи, погоджується генеральним директором Директорату та затверджується державним секретарем МОЗ.

5. ПРАВА

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

5.1. безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для використання покладених на неї завдань;

5.2. за погодженням з генеральним директором Директорату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

5.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

5.4. за дорученням державного секретаря МОЗ представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи.

6. КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

6.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади державним секретарем МОЗ.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим; Положенням, виконує керівник експертної групи.

6.3. На посаду керівника експертної групи призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі, коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Керівник Експертної групи повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з питань раціонального застосування лікарських засобів, інструментів стратегічного планування (стратегічного аналізу, прогнозування і планування та умови практичного застосування цих інструментів), механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи (підготовка політичних пропозицій, аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення), сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування законодавства, а також нормативно-правових актів, що забезпечують виконання завдань, і функцій, визначених цим Положенням, навичками проектного управління, планування і аналізу та мати знання у сфері підготовки проектів актів і такі професійні компетенції, як концептуальне та інноваційне мислення (здатність сприймати інформацію та мислити концептуально, здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції, здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи), управління організацією роботи (чітке бачення цілі, ефективне управління ресурсами, чітке планування реалізації, ефективне формування та управління процесами), управління персоналом (делегування та управління результатами, управління мотивацією, наставництво та розвиток талантів, стимулювання командної роботи та співробітництва), комунікація та взаємодія (вміння дослухатися до думки, вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати, вміння виступати перед аудиторію), стресостійкість (розуміння своїх емоцій, управління своїми емоціями, оптимізм), мотивація (чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі, розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади), абстрактне мислення (здатність до логічного мислення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки), вербальне мислення (здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією).

6.5. Керівник експертної групи прямо підпорядковується генеральному директору Директорату. Державні експерти та головні спеціалісти у складі експертної групи прямо підпорядковуються керівнику експертної групи Директорату.

6.6. У разі відсутності керівника Експертної групи у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Експертну групу завдань один із державних експертів, визначений наказом державного секретаря МОЗ.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність керівника Експертної групи Директорату визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням.

6.8. Керівник Експертної групи:

6.8.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної групи;

6.8.2. організовує планування роботи Експертної групи та забезпечує виконання покладених на неї завдань, пов'язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ пріоритетам Уряду, зазначених у Середньостроковому плані дій Уряду, та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері компетенції;

6.8.3. визначає коло ключових заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу політики МОЗ у сфері компетенції;

6.8.4. забезпечує здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

6.8.5. готує та надає на розгляд генеральному директору Директорату аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

6.8.6. готує та подає на розгляд генеральному директору Директорату пропозиції щодо стратегічного планування діяльності МОЗ у сфері компетенції;

6.8.7. здійснює аналіз нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

6.8.8. організовує проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

6.8.9. забезпечує адаптацію законодавства у відповідній сфері компетенції Експертної групи до законодавства ЕС;

6.8.10. визначає розподіл обов'язків між працівниками Експертної групи, координує та контролює їх діяльність;

6.8.11. візує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

6.8.12. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в Експертній групі, розв'язання конфліктних ситуацій;

6.8.13. вносить в установленому порядку генеральному директору Директорату пропозиції щодо вдосконалення роботи Експертної групи та підвищення її ефективності;

6.8.14. подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

6.8.15. вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Експертної групи;

6.8.16. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством;

6.8.17. готує відповіді на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;

6.8.18. організовує, скликає та проводить наради з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

6.8.19. забезпечує дотримання працівниками Експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог інструкції з діловодства у МОЗ;

6.8.20. аналізує результати роботи Експертної групи, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;

6.8.21. подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

6.8.22. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності із законодавством;

6.8.23. виконує інші завдання генерального директора Директорату.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Експертної групи зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Експертної групи особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність, встановлену законодавством, у тому числі за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

недотримання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Працівники Експертної групи Директорату з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, під час виконання покладених на неї завдань за погодженням з генеральним директором Директорату взаємодіють в установленому порядку з іншими Директоратами та іншими структурними підрозділами апарату МОЗ, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

8.2. МОЗ створює належні умови праці і підвищення кваліфікації працівників Експертної групи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, пов'язаних зі сферою компетенції Експертної групи Директорату.

 

Генеральний директор
Фармацевтичного директорату

О. О. Комаріда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 травня 2018 року N 950
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 січня 2019 року N 170)

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з питань медичних виробів та косметичних засобів Фармацевтичного директорату

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Експертна група з питань медичних виробів та косметичних засобів (далі - Експертна група) є структурним підрозділом Фармацевтичного директорату (далі - Директорат) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Експертна група керується Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про лікарські засоби", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII), Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI, Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (зі змінами), Методичними рекомендаціями щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектувальної техніки, схваленими постановою колегії Мін'юсту від 21 листопада 2000 року N 41 (Постанова N 41), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15 листопада 2006 року N 970, Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661, постановами Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів" (Постанова N 753), N 754 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro" (Постанова N 754), N 755 "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують" (Постанова N 755), іншими актами законодавства, наказами МОЗ, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Директорат (Наказ N 951), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Експертної групи є:

2.1. Розроблення пропозицій щодо формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері обігу медичних виробів та косметичних засобів (далі - у сфері компетенції), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

2.2. здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження державної політики, розроблення пропозицій щодо її подовження або коригування;

2.3. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції.

3. ФУНКЦІЇ

Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

3.2. формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;

3.3. визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об'єднання, суб'єкти господарювання тощо);

3.4. проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

3.5. забезпечує здійснення фахових комунікацій;

3.6. розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей, та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву МОЗ;

3.7. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ;

3.8. забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;

3.9. здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

3.10. бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення;

3.11. здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері компетенції;

3.12. висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату МОЗ або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.13. проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

3.14. бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ з питань, що належать до його компетенції;

3.15. бере участь у бюджетному процесі на рівні МОЗ з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції;

3.16. здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері компетенції;

3.17. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

3.18. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Експертної групи та готує пропозиції до них;

3.19. виконує інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Експертної групи входить 5 штатних посад, а саме: 1 - керівник експертної групи, 2 - державний експерт та 2 - головний спеціаліст.

4.2. На посади працівників Експертної групи призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.3. Керівник Експертної групи, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

Головні спеціалісти призначаються за результатами конкурсу, якщо інше не передбачено законодавством, та звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

4.4. Посадові обов'язки, права і відповідальність:

керівника Експертної групи визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням,

державних експертів та головних спеціалістів визначаються посадовими інструкціями.

4.5. Положення про Експертну групу Директорату розробляється керівником експертної групи, погоджується генеральним директором Директорату та затверджується державним секретарем МОЗ.

5. ПРАВА

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

5.1. безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для використання покладених на неї завдань;

5.2. за погодженням з генеральним директором Директорату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

5.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

5.4. за дорученням державного секретаря МОЗ представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи.

6. КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

6.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади державним секретарем МОЗ.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує керівник експертної групи.

6.3. На посаду керівника експертної групи призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Керівник Експертної групи повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з питань обігу медичних виробів та косметичних засобів, інструментів стратегічного планування (стратегічного аналізу, прогнозування і планування та умови практичного застосування цих інструментів), механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи (підготовка політичних пропозицій, аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення), сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування законодавства, а також нормативно-правових актів, що забезпечують виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням, навичками проектного управління, планування і аналізу та мати знання у сфері підготовки проектів актів і такі професійні компетенції, як концептуальне та інноваційне мислення (здатність сприймати інформацію та мислити концептуально, здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції, здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи), управління організацією роботи (чітке бачення цілі, ефективне управління ресурсами, чітке планування реалізації, ефективне формування та управління процесами), управління персоналом (делегування та управління результатами, управління мотивацією, наставництво та розвиток талантів, стимулювання командної роботи та співробітництва), комунікація та взаємодія (вміння дослухатися до думки, вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати, вміння виступати перед аудиторію), стресостійкість (розуміння своїх емоцій, управління своїми емоціями, оптимізм), мотивація (чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі, розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади), абстрактне мислення (здатність до логічного мислення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки), вербальне мислення (здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією).

6.5. Керівник експертної групи прямо підпорядковується генеральному директору Директорату. Державні експерти та головні спеціалісти у складі експертної групи прямо підпорядковуються керівнику експертної групи Директорату.

6.6. У разі відсутності керівника Експертної групи у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Експертну групу завдань один із державних експертів, визначений наказом державного секретаря МОЗ.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність керівника Експертної групи Директорату визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням.

6.8. Керівник Експертної групи:

6.8.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної групи;

6.8.2. організовує планування роботи Експертної групи та забезпечує виконання покладених на неї завдань, пов'язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ пріоритетам Уряду, зазначених у Середньостроковому плані дій Уряду, та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері компетенції;

6.8.3. визначає коло ключових заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу політики МОЗ у сфері компетенції;

6.8.4. забезпечує здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

6.8.5. готує та надає на розгляд генеральному директору Директорату аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема, щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

6.8.6. готує та подає на розгляд генеральному директору Директорату пропозиції щодо стратегічного планування діяльності МОЗ у сфері компетенції;

6.8.7. здійснює аналіз нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

6.8.8. організовує проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

6.8.9. забезпечує адаптацію законодавства у відповідній сфері компетенції Експертної групи до законодавства ЕС;

6.8.10. визначає розподіл обов'язків між працівниками Експертної групи, координує та контролює їх діяльність;

6.8.11. візує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

6.8.12. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в Експертній групі, розв'язання конфліктних ситуацій;

6.8.13. вносить в установленому порядку генеральному директору Директорату пропозиції щодо вдосконалення роботи Експертної групи та підвищення її ефективності;

6.8.14. подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

6.8.15. вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Експертної групи;

6.8.16. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством;

6.8.17. готує відповіді на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;

6.8.18. організовує, скликає та проводить наради з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

6.8.19. забезпечує дотримання працівниками Експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог інструкції з діловодства у МОЗ;

6.8.20. аналізує результати роботи Експертної групи, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;

6.8.21. подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

6.8.22. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності із законодавством;

6.8.23. виконує інші завдання генерального директора Директорату.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Експертної групи зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Експертної групи особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність, встановлену законодавством, у тому числі за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

недотримання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Працівники Експертної групи Директорату з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, під час виконання покладених на неї завдань за погодженням з генеральним директором Директорату взаємодіють в установленому порядку з іншими Директоратами та іншими структурними підрозділами апарату МОЗ, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

8.2. МОЗ створює належні умови праці і підвищення кваліфікації працівників Експертної групи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також і законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, пов'язаних зі сферою компетенції Експертної групи Директорату.

 

Генеральний директор
Фармацевтичного директорату

О. О. Комаріда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
05 березня 2018 року N 441
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 січня 2019 року N 170)

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з питань стратегічного планування Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Експертна група з питань стратегічного планування (далі - Експертна група) є структурним підрозділом Директорату стратегічного планування та євроінтеграції (далі - Директорат) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Експертна група керується Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Законом України "Про міжнародні договори", Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині компетенції МОЗ, Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року N 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р) в частині компетенції МОЗ, актами Кабінету Міністрів України щодо регулювання питання залучення та моніторингу міжнародної донорської допомоги, співробітництва з міжнародними організаціями, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI, Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (зі змінами), Методичними рекомендаціями щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектувальної техніки, схваленими постановою колегії Мін'юсту від 21 листопада 2000 року N 41 (Постанова N 41), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15 листопада 2006 року N 970, Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661, іншими актами законодавства, наказами МОЗ, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Директорат стратегічного планування та євроінтеграції, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Експертної групи є стратегічне планування діяльності МОЗ, удосконалення такого планування.

3. ФУНКЦІЇ

Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності МОЗ у сферах його компетенції;

3.2. забезпечує підготовку пропозицій МОЗ до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості;

3.3. здійснює координацію роботи інших директоратів МОЗ щодо участі у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності МОЗ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

3.4. взаємодіє із структурними підрозділами апарату МОЗ з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи з підготовки планів діяльності МОЗ для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики;

3.5. здійснює управління змінами у МОЗ, зокрема забезпечує: формування стратегії розвитку та реформування МОЗ, надання структурним підрозділам апарату МОЗ необхідної методично-консультативної допомоги;

посилення спроможності МОЗ щодо управління проектами, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій;

3.6. забезпечує наступність у діяльності МОЗ у разі зміни його керівного складу, аналіз та узагальнення наданих структурними підрозділами апарату МОЗ матеріалів для інформування державним секретарем МОЗ новопризначеного Міністра щодо поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів діяльності МОЗ;

3.7. приймає участь в межах компетенції в аналізі та оцінці потреби в коштах державного бюджету для забезпечення формування та реалізації політики в сфері охорони здоров'я;

3.8. здійснює в межах компетенції координацію діяльності МОЗ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями;

3.9. розробка проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

3.10. розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Експертної групи та підготовка пропозицій до них;

3.11. здійснення у межах компетенції Експертної групи заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

3.12. виконує інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Експертної групи входять керівник Експертної групи, державні експерти та головні спеціалісти.

4.2. На посади працівників Експертної групи призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.3. Державні експерти та головні спеціалісти прямо підпорядковуються керівнику Експертної групи.

4.4. Керівник Експертної групи, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

Головні спеціалісти призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

4.5. Посадові обов'язки, права і відповідальність:

керівника Експертної групи визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням;

державних експертів та головних спеціалістів визначаються посадовими інструкціями.

4.6. Положення про Експертну групу Директорату розробляється керівником Експертної групи, погоджується генеральним директором Директорату та затверджується державним секретарем МОЗ.

5. ПРАВА

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

5.1. безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для використання покладених на неї завдань;

5.2. за погодженням з генеральним директором Директорату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

5.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

5.4. за дорученням державного секретаря МОЗ представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи.

6. КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

6.1. Експертну групу очолює керівник Експертної групи, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує керівник Експертної групи.

6.3. На посаду керівника Експертної групи призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу.


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Керівник Експертної групи повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з питань, пов'язаних із стратегічним плануванням діяльності МОЗ, інструментів стратегічного планування (стратегічного аналізу, прогнозування і планування та умовами практичного застосування цих інструментів), механізмів формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи (підготовка політичних пропозицій, аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення), сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК, вільне користування законодавчою базою Liga), вмінням застосовувати законодавство і нормативно-правові акти, що забезпечують виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням, навичками проектного управління, планування і аналізу, мати знання у сфері підготовки проектів актів і такі професійні компетенції як концептуальне та інноваційне мислення (здатність сприймати інформацію та мислити концептуально; здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції; здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи), управління організацією роботи (чітке бачення цілі; ефективне управління ресурсами; чітке планування реалізації; ефективне формування та управління процесами), управління персоналом (делегування та управління результатами; управління мотивацією; наставництво та розвиток талантів; стимулювання командної роботи та співробітництва), комунікація та взаємодія (вміння дослухатися до думки; вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати; вміння виступати перед аудиторією), стресостійкість (розуміння своїх емоцій; управління своїми емоціями; оптимізм), мотивація (чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі; розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади), абстрактне мислення (здатність до логічного мислення; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки), вербальне мислення (здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією).

6.5. Керівник Експертної групи прямо підпорядковується генеральному директору Директорату.

6.6. У разі відсутності керівника Експертної групи у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо, його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Експертну групу завдань один із державних експертів, визначений наказом державного секретаря МОЗ за пропозицією генерального директора Директорату або керівника Експертної групи.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність керівника Експертної групи Директорату визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням.

6.8. Керівник Експертної групи:

6.8.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної групи, організовує планування роботи, забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

6.8.2. визначає розподіл обов'язків між державними експертами та головними спеціалістами Експертної групи, координує та контролює виконання ними своїх завдань;

6.8.3. забезпечує підготовку пропозицій щодо удосконалення системи стратегічного планування;

6.8.4. бере участь у організаційному і методологічному забезпеченні розроблення документів стратегічного планування;

6.8.5. організовує роботу з формування цілей та пріоритетів діяльності МОЗ у сфері стратегічного планування;

6.8.6. бере участь у забезпеченні діяльності з формування та реалізації державної політики відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України та стратегічних документів Уряду;

6.8.7. організовує роботу з підготовки аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів, презентацій, доповідей і необхідних підсумкових документів з метою організації інформаційного супроводу керівництва МОЗ в заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном;

6.8.8. бере участь у процесі стратегічного планування, підготовки пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

6.8.9. організовує проведення аналізу та оцінки потреби в коштах державного бюджету для забезпечення формування та реалізації політики МОЗ;

6.8.10. в межах компетенції забезпечує координацію відповідності бюджетних програм МОЗ та інших головних розпорядників державних коштів, діяльність яких координується МОЗ, цілям та індикативним показникам їх виконання, що містяться у стратегічних документах Уряду, МОЗ та затверджених документах політики МОЗ;

6.8.11. бере участь в межах компетенції у формуванні бюджетного запиту МОЗ щодо потреб у бюджетному фінансуванні його на наступний рік, та під час формування трьохрічної бюджетної декларації, виходячи з пріоритетних напрямків діяльності Уряду та МОЗ;

6.8.12. в межах компетенції здійснює контроль за якістю розрахунків фіскального впливу у проектах документів політик та нормативно-правових актів, що готуються структурними підрозділами МОЗ;

6.8.13. узагальнює пропозиції інших директоратів МОЗ щодо формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності МОЗ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6.8.14. візує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

6.8.15. за дорученням державного секретаря МОЗ представляє МОЗ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування при обговоренні питань, що входять до компетенції Експертної групи;

6.8.16. подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

6.8.17. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством;

6.8.18. візує листи з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

6.8.19. виконує інші завдання генерального директора Директорату.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Експертної групи зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів;

інші обов'язки, передбачені Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

7.2. Працівники Експертної групи особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність, встановлену законодавством, у тому числі за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

недотримання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Працівники Експертної групи Директорату з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, під час виконання покладених на неї завдань за погодженням з генеральним директором Директорату взаємодіють в установленому порядку з іншими Директоратами та іншими структурними підрозділами апарату МОЗ України, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

8.2. МОЗ створює належні умови праці і підвищення кваліфікації працівників Експертної групи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, пов'язаних зі сферою компетенції Експертної групи Директорату.

 

В. о. генерального директора
Директорату стратегічного
планування та євроінтеграції

О. О. Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
05 березня 2018 року N 441
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 січня 2019 року N 170)

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу координації політик Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Експертна група координації політик (далі - Експертна група) є структурним підрозділом Директорату стратегічного планування та євроінтеграції (далі - Директорат) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Експертна група керується Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Законом України "Про міжнародні договори", Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині компетенції МОЗ, Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року N 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р) в частині компетенції МОЗ, актами Кабінету Міністрів України щодо регулювання питання залучення та моніторингу міжнародної донорської допомоги, співробітництва з міжнародними організаціями, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI, Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (зі змінами), Методичними рекомендаціями щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектувальної техніки, схваленими постановою колегії Мін'юсту від 21 листопада 2000 року N 41 (Постанова N 41), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15 листопада 2006 року N 970, Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661, іншими актами законодавства, наказами МОЗ, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Директорат стратегічного планування та євроінтеграції, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Експертної групи є координація роботи інших структурних підрозділів апарату МОЗ із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції МОЗ та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншим міжнародним зобов'язанням держави.

3. ФУНКЦІЇ

Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. здійснює планування та координацію роботи інших структурних підрозділів апарату МОЗ з розроблення документів державної політики, надає їм необхідну методично-консультативну допомогу;

3.2. проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату МОЗ проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов'язанням України. За результатами такого аналізу надає розробникам проектів обов'язкові до розгляду пропозиції;

3.3. здійснює моніторинг виконання МОЗ та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики, забезпечує підготовку відповідних звітів;

3.4. забезпечує наступність у діяльності МОЗ у разі зміни його керівного складу, аналіз та узагальнення наданих структурними підрозділами апарату МОЗ матеріалів для інформування державним секретарем МОЗ новопризначеного Міністра щодо поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів діяльності МОЗ;

3.5. взаємодіє із структурними підрозділами апарату МОЗ з питань планування їх роботи із впровадження та звітування щодо виконання зобов'язань України у сферах компетенції МОЗ відповідно до Угоди про асоціацію;

3.6. здійснює в межах компетенції координацію діяльності МОЗ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями;

3.7. розробка проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

3.8. розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Експертної групи та підготовка пропозицій до них;

3.9. здійснення у межах компетенції Експертної групи заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

3.10. виконує інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Експертної групи входять керівник Експертної групи, державні експерти та головні спеціалісти.

4.2. На посади працівників Експертної групи призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.3. Державні експерти та головні спеціалісти прямо підпорядковуються керівнику Експертної групи.

4.4. Керівник Експертної групи, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

Головні спеціалісти призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

4.5. Посадові обов'язки, права і відповідальність:

керівника Експертної трупи визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням;

державних експертів та головних спеціалістів визначаються посадовими інструкціями.

4.6. Положення про Експертну групу Директорату розробляється керівником Експертної групи, погоджується генеральним директором Директорату та затверджується державним секретарем МОЗ.

5. ПРАВА

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

5.1. безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

5.2. за погодженням з генеральним директором Директорату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

5.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

5.4. за дорученням державного секретаря МОЗ представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи.

6. КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

6.1. Експертну групу очолює керівник Експертної групи, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади державним секретарем МОЗ згідно із законодавством про державну службу.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує керівник Експертної групи.

6.3. На посаду керівника Експертної групи призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу.


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Керівник Експертної групи повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з питань, пов'язаних із стратегічним плануванням діяльності МОЗ, інструментів стратегічного планування (стратегічного аналізу, прогнозування і планування та умовами практичного застосування цих інструментів), механізмів формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи (підготовка політичних пропозицій, аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення), сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК, вільне користування законодавчою базою Liga), вмінням застосовувати законодавство і нормативно-правові акти, що забезпечують виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням, навичками проектного управління, планування і аналізу, мати знання у сфері підготовки проектів актів і такі професійні компетенції як концептуальне та інноваційне мислення (здатність сприймати інформацію та мислити концептуально; здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції; здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи), управління організацією роботи (чітке бачення цілі; ефективне управління ресурсами; чітке планування реалізації; ефективне формування та управління процесами), управління персоналом (делегування та управління результатами; управління мотивацією; наставництво та розвиток талантів; стимулювання командної роботи та співробітництва), комунікація та взаємодія (вміння дослухатися до думки; вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати; вміння виступати перед аудиторією), стресостійкість (розуміння своїх емоцій; управління своїми емоціями; оптимізм), мотивація (чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі; розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади), абстрактне мислення (здатність до логічного мислення; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки), вербальне мислення (здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією).

6.5. Керівник Експертної групи прямо підпорядковується генеральному директору Директорату.

6.6. У разі відсутності керівника Експертної групи у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо, його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Експертну групу завдань один із державних експертів, визначений наказом державного секретаря МОЗ за пропозицією генерального директора Директорату або керівника Експертної групи.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність керівника Експертної групи Директорату визначаються Положенням про Директорат (Наказ N 951) та цим Положенням.

6.8. Керівник Експертної групи:

6.8.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної групи, організовує планування роботи, забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

6.8.2. здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів апарату МОЗ із забезпечення формування державної політики у сфері компетенції МОЗ та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов'язанням України;

6.8.3. узагальнює результати проведеного аналізу розроблених іншими структурними підрозділами апарату МОЗ проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов'язанням держави;

6.8.4. визначає розподіл обов'язків між державними експертами та головними спеціалістами Експертної трупи, координує та контролює виконання ними своїх завдань;

6.8.5. відповідає за підготовку пропозицій щодо удосконалення системи та реалізації формування політики;

6.8.6. бере участь у забезпеченні діяльності з формування та реалізації державної політики відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України та стратегічних документів Уряду;

6.8.7. проводить аналіз та опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики;

6.8.8. розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань методології формування та реалізації державної політики;

6.8.9. організовує роботу з підготовки аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів, презентацій, доповідей і необхідних підсумкових документів з метою організації інформаційного супроводу керівництва Міністерства в заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном;

6.8.10. візує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

6.8.11. за дорученням державного секретаря МОЗ представляє МОЗ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування при обговоренні питань, що входять до компетенції Експертної групи;

6.8.12 подає пропозиції генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

6.8.13. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством;

6.8.14. візує листи з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

6.8.15. виконує інші завдання генерального директора Директорату.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Експертної групи зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів;

інші обов'язки, передбачені Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

7.2. Працівники Експертної групи особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність, встановлену законодавством, у тому числі за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

недотримання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Працівники Експертної групи Директорату з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, під час виконання покладених на неї завдань за погодженням з генеральним директором Директорату взаємодіють в установленому порядку з іншими Директоратами та іншими структурними підрозділами апарату МОЗ України, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

8.2. МОЗ створює належні умови праці і підвищення кваліфікації працівників Експертної групи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, пов'язаних зі сферою компетенції Експертної групи Директорату.

 

В. о. генерального директора
Директорату стратегічного
планування та євроінтеграції

О. О. Рябуха
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали