Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2019

м. Київ

N 336

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2019 р. за N 985/33956

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до підпункту 45 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), з метою удосконалення форм документів, що застосовуються в бюджетному процесі на місцевому рівні,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил складання паспортів, бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (Наказ N 836), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (Наказ N 836), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за N 1104/25881 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці дев'ятому пункту 1.10 розділу I слова "завдань бюджетної програми" замінити словами "напрямів використання бюджетних коштів";

2) абзац перший пункту 2.1 розділу II викласти у такій редакції:

"2.1. У пунктах 1 - 4 форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма паспорта) визначаються відповідно коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793) і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793) та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, встановлені розписом місцевого бюджету, у випадках, передбачених абзацами четвертим - шостим пункту 1.3 розділу I цих Правил.";

3) абзац перший пункту 3.1 розділу III викласти у такій редакції:

"3.1. У пунктах 1 - 3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма звіту) наводяться відповідно коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793) і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793) та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та код бюджету.".

2. Внести до форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (Наказ N 836) та форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (Наказ N 836), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (Наказ N 836), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за N 1103/25880 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 (Наказ N 1209)), такі зміни:

1) пункти 1 - 3 форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету викласти у такій редакції:

"

1.

______
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

___________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____
(код за ЄДРПОУ)

2.

______
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

___________
(найменування відповідального виконавця)

____
(код за ЄДРПОУ)

3.

______
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_____
(код Типової програмноїкласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_______
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

_________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

____
(код бюджету)

";

2) пункти 1 - 3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету викласти у такій редакції:

"

1.

______
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____
(код за ЄДРПОУ)

2.

______
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_________
(найменування відповідального виконавця)

____
(код за ЄДРПОУ)

3.

______
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_____
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_______
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

_________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

____
(код бюджету)

".

3. Затвердити Зміни до типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648 (Наказ N 648), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за N 957/27402 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617 (Наказ N 617)), що додаються.

4. Типові форми Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки загального (Форма 20__-4) (Наказ N 861), Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки індивідуального (Форма 20__-5) (Наказ N 861) та Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки додаткового (Форма 20__-6) (Наказ N 861), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2016 року за N 1388/29518, виключити.

5. Внести до Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року N 668 (Форма N 668), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за N 953/32405 (зі змінами), такі зміни:

1) назву викласти в такій редакції:

"

"___" 20__ року

N ______

Про місцевий бюджет

___________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на ___ рік
(бюджетний період)

(____)
(код бюджету)

";

2) у пункті 11:

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об'єктів спільної власності територіальних громад або державної власності або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.";

абзаци другий - четвертий після слів "Автономною Республікою Крим" доповнити словами ", відповідною обласною радою";

3) підпункт 3 пункту 16 після слів "Автономною Республікою Крим" доповнити словами ", відповідною обласною радою".

6. Внести зміни до додатків 1 - 8 до Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року N 668 (Форма N 668), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за N 953/32405, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

7. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до місцевих фінансових органів для використання в роботі.

8. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

підпункту 2 пункту 1, підпункту 1 пункту 2, підпункту 1 пункту 5 та пункту 6 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2020 року;

підпункту 3 пункту 1 та підпункту 2 пункту 2 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2021 року.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

Ю. Гелетій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07 серпня 2019 року N 336

Зміни
до типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів

1. Типову форму Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки загального (Форма 20__-1) (Наказ N 648) викласти у такій редакції:

"

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ - 20__ РОКИ загальний (Форма 20__-1)

1.

_
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_______
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевогобюджету (Наказ N 793))

___
(код за ЄДРПОУ)

____
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_____
(підпис)


(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____
(підпис)


(ініціали та прізвище)

".

2. Пункти 1 - 3 типової форми Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки індивідуального (Форма 20__-2) (Наказ N 648) та типової форми Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки додаткового (Форма 20__-3) (Наказ N 648), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за N 957/27402, викласти у такій редакції:

"

1.

___
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_____
(код за ЄДРПОУ)

2.

___
(найменування відповідального виконавця)

_________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____
(код за ЄДРПОУ)

3.

_____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_______
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

___
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

_________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793))

_____
(код бюджету)

".

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

Додаток 1
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 1)

Доходи місцевого бюджету на 20__ рік

______
           (код бюджету)

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Разом доходів

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 1)

Фінансування місцевого бюджету на 20__ рік

______
          (код бюджету)

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 20__ рік

______
          (код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 2)

Кредитування місцевого бюджету у 20__ році

______
           (код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 3)

Міжбюджетні трансферти на 20__ рік

______
           (код бюджету)

(грн)

Код
бюджету

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту

найменування трансферту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код Класифікації доходів бюджету

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 4)

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 20__ році

______
            (код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

 

 

Х

 

Додаток 7
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 5)

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 20__ році

______
          (код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

 

 

 

 

 

Додаток 8
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 6)

Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 20__ році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

______
           (код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 793)

Найменування кредитора

Найменування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Дата і номер договору

Термін кредитування

Загальний обсяг кредиту (позики)

Обсяг залучення кредиту (позики) у плановому році, гривень

назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

загальний обсяг кредиту (позики), одиниць валюти

загальний обсяг залучення кредиту (позики), гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали